Prayer to Noble Avalokiteśvara

Deities › Avalokiteśvara | Practices › Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Collections & Cycles › Damngak Dzö | Tibetan MastersThangtong Gyalpo

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Thangtong Gyalpo

Four-Armed Avalokiteśvara

༄༅། །རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དགེ་སློང་པདྨ་དཀར་པོ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་ཚེ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བཞུགས་སོ།།

Vajra Speech of the Prayer to Noble Avalokiteśvara from the Great Siddha Thangtong Gyalpo's Life as Bhikṣu Padma Karpo

recalled by Thangtong Gyalpo

 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

solwa deb so lama chenrezik

To you I pray, guru Avalokiteśvara.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཡི་དམ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

solwa deb so yidam chenrezik

To you I pray, yidam Avalokiteśvara.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

solwa deb so pakchok chenrezik

To you I pray, sublime noble Avalokiteśvara.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྐྱབས་མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

solwa deb so kyab gön chenrezik

To you I pray, lord of refuge Avalokiteśvara.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱམས་མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

solwa deb so jam gön chenrezik

To you I pray, loving protector Avalokiteśvara.

ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་ཤིག་རྒྱལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

tukjé zung shik gyalwa tukjé chen

Hold me in your compassion, caring and victorious one.

མཐའ་མེད་འཁོར་བར་གྲངས་མེད་འཁྱམས་གྱུར་ཅིང་། །

tamé khorwar drangmé khyam gyur ching

For us beings who wander endlessly throughout saṃsāra

བཟོད་མེད་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་འགྲོ་བ་ལ། །

zömé dukngal nyongwé drowa la

And are subjected to intolerable pain and suffering,

མགོན་པོ་ཁྱེད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་སོ། །

gönpo khyé lé kyab zhen ma chi so

Protector, we have no other refuge but you.

རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

namkhyen sangye tobpar jingyi lob

Inspire us to attain omniscience and awakening.

ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའི་མཐུས། །

tokmé dü né lé ngen sakpé tü

Through the force of negative karma, accumulated throughout beginningless time,

ཞེ་སྡང་དབང་གིས་དམྱལ་བར་སྐྱེས་གྱུར་ཏེ། །

zhedang wang gi nyalwar kyé gyur té

Beings who are overcome with hatred take birth in the hells,

ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

tsadrang dukngal nyongwé semchen nam

Where they suffer the torments of intense heat and cold:

ལྷ་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

lha chok khyé kyi drung du kyewar shok

May they all be reborn in your presence, O supreme of deities!

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ།

om mani padmé hung

Oṃ maṇi padme hūṃ

ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའི་མཐུས། །

tokmé dü né lé ngen sakpé tü

Through the force of negative karma, accumulated throughout beginningless time,

སེར་སྣའི་དབང་གིས་ཡི་དྭགས་གནས་སུ་སྐྱེས། །

serné wang gi yidak né su kyé

Beings who are overcome with miserliness take birth in the preta realm,

བཀྲེས་སྐོམ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

trekom dukngal nyongwé semchen nam

Where they suffer the torments of intense hunger and thirst:

ཞིང་མཆོག་པོ་ཏཱ་ལ་རུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zhing chok potala ru kyewar shok

May they all be reborn in your supreme Potala pureland!

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ།

om mani padmé hung

Oṃ maṇi padme hūṃ

ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའི་མཐུས། །

tokmé dü né lé ngen sakpé tü

Through the force of negative karma, accumulated throughout beginningless time,

གཏི་མུག་དབང་གིས་དུད་འགྲོར་སྐྱེས་གྱུར་ཏེ། །

timuk wang gi düdror kyé gyur té

Beings who are overcome with folly take birth as animals,

གླེན་ལྐུགས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

lenkuk dukngal nyongwé semchen nam

And experience the misery of verbal incapacity and confusion:

མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

gönpo khyé kyi drung du kyewar shok

May they all be reborn in your presence, O protector!

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ།

om mani padmé hung

Oṃ maṇi padme hūṃ

ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའི་མཐུས། །

tokmé dü né lé ngen sakpé tü

Through the force of negative karma, accumulated throughout beginningless time,

ཕྲག་དོག་དབང་གིས་ལྷ་མིན་གནས་སུ་སྐྱེས། །

trakdok wang gi lhamin né su kyé

Beings who are overcome with jealousy take birth in the asura realm,

འཐབ་རྩོད་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

tabtsö dukngal nyongwé semchen nam

Where they suffer the torments of conflict and dispute:

པོ་ཏཱ་ལ་ཡི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

po ta la yi zhing du kyewar shok

May they all be reborn in the Potala pureland!

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ།

om mani padmé hung

Oṃ maṇi padme hūṃ

ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའི་མཐུས། །

tokmé dü né lé ngen sakpé tü

Through the force of negative karma, accumulated throughout beginningless time,

ང་རྒྱལ་དབང་གིས་ལྷ་ཡིས་གནས་སུ་སྐྱེས། །

ngagyal wang gi lha yi né su kyé

Beings who are overcome with pride take birth in the deva realm,

འཕོ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

po tung dukngal nyongwé semchen nam

Where they suffer the torments of transmigration and fall:

པོ་ཏཱ་ལ་ཡི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

po ta la yi zhing du kyewar shok

May they all be reborn in the Potala pureland!

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ།

om mani padmé hung

Oṃ maṇi padme hūṃ

ཐོག་མེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའི་མཐུས། །

tokmé dü né lé ngen sakpé tü

Through the force of negative karma, accumulated throughout beginningless time,

འདོད་ཆགས་དབང་གིས་མི་ཡི་གནས་སུ་སྐྱེས། །

döchak wang gi mi yi né su kyé

Beings who are overcome with passionate desire take birth in the human realm,

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་རྣམས། །

kyé ga na chi dukngal nyongwa nam

Where they suffer the torments of birth, old age, sickness and death:

པོ་ཏཱ་ལ་ཡི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

po ta la yi zhing du kyewar shok

May they all be reborn in the Potala pureland!1

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ།

om mani padmé hung

Oṃ maṇi padme hūṃ

བདག་ནི་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

dak ni kyé zhing kyewa tamché du

May I, in this and all my future lives,

སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཛད་པ་མཚུངས་པ་ཡིས། །

chenrezik dang dzepa tsungpa yi

Through activity like that of Avalokiteśvara,

མ་དག་ཞིང་གི་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བ་དང་། །

ma dak zhing gi dro nam drolwa dang

Liberate the beings of impure realms,

གསུང་མཆོག་ཡིག་དྲུག་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤོག །

sung chok yik druk chok chur gyepar shok

And transmit the supreme speech of the six syllables throughout the ten directions!

འཕགས་མཆོག་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

pakchok khyé la solwa tabpé tü

Through the force of invoking you, the supremely noble,

བདག་གི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །

dak gi duljar gyurpé drowa nam

May all those whom I must discipline and guide,

ལས་འབྲས་ལྷུར་ལེན་དགེ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན། །

lé dré lhurlen gewé lé la tsön

Take interest in cause and effect, strive to act virtuously,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཤོག །

drowé döndu chö dang denpa shok

And come to possess the qualities that may benefit all.

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་རྗེ་རང་གི་སྐྱེ་བ་གོང་མ་དགེ་སློང་པདྨ་དཀར་པོར་འཁྲུངས་པའི་སྐབས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ནས་བརྒྱད་ཅུའི་བར་དུ་སྨྱུང་བར་གནས་པས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚིག་འདི་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་ཏུ་གསུངས་པ་སྟེ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ལགས་སོ།། །།

The great siddha Thangtong Gyalpo remembered his previous life as the bhikṣu Padma Karpo, during which he practised fasting between the ages of twenty and eighty and prayed single-pointedly to Noble Avalokiteśvara with these words. They thus convey supremely powerful blessings. Maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Sources: "grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po la thugs rje chen pos dngos su gnang ba'i snying po yi ge drug pa'i nyams len gyi gzhung gsal byed dang bcas pa" in mkhyen brtse'i dbang po, blo gter dbang po. sgrub thabs kun btus. BDRC W23681. 14 vols. Kangra, H.P.: Indo-Tibetan Buddhist Literature Publisher, Dzongsar Inst. for Advanced Studies, null. Vol. 3: 35–37

'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. "pad+ma dkar por skye ba bzhes pa'i tshe spyan ras gzigs la gsol ba bdab pa'i rdo rje'i gsung/." In rgya chen bka' mdzod. New Delhi: Shechen, 2002. Volume 5: 467–468

 

Version: 1.2-20211229

  1. This verse is omitted in the version of this prayer in Jamgön Kongtrul’s Treasury of Extensive Teachings (rgya chen bka’ mdzod).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept