Concise Tsok Offering for Tukdrup Yizhin Norbu

Practices › Tsok | Collections & Cycles › Khyentse KababTukdrup Yizhin Norbu | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Tibetan MastersTsewang Drakpa

English | Español | 中文 | བོད་ཡིག

Tsewang Drakpa

Tukdrup Yizhin Norbu

Further information:
Download this text:

༄༅། །བསམ་ལྷུན་མའི་ཚོགས་བསྡུས།

Concise Feast Offering for the Spontaneous Fulfillment of Wishes

by Kunzang Gyurme Tsewang Drakpa

 

ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ནི་དྷི་བྷྱ།

namo guru-mahā-nidhibhyaḥ

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་ལྷུན་མའི་ཚོགས་འབུམ་སྐབས།

For accumulating one hundred thousand feast offerings with The Wish-Fulfilling Jewel Guru Heart-Practice, Spontaneous Fulfillment of Wishes, recite:

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

Oṃ āh hūṃ

བླ་མ་རིག་འཛིན་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

lama rigdzin tsa sum kyilkhor lha

Gurus, vidyādharas, Three Roots, and deities of the maṇḍala,

འདིར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་དགྱེས་བསྐངས་ཏེ། །

dir shek tsok kyi chö bul gyé kang té

Come here and joyfully partake of this feast offering!

ཉམས་ཆག་མཐོལ་བཤགས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བ་ཡི། །

nyamchak tol shak dragek dralwa yi

We confess our transgressions, and offer the flesh and blood

ཤ་ཁྲག་ཞལ་སྟོབ་ལྷག་ལ་དབང་བས་རོལ། །

sha trak zhal tob lhak la wangwé rol

Of liberated enemies and obstructers. May the remainders be enjoyed by the recipients!

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །

chi nang sangwé barché zhiwa dang

Pacify outer, inner, and secret obstacles

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

sampa lhün gyi drubpar dzé du sol

And spontaneously fulfill all wishes!

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷ་ཀྵ་སི་སྭཧཱ།

om ah hung sarva mahaguru mandala saparivara ganatsakra pudza khahi | utsishta balingta bhakshasi soha

oṃ āḥ hūṃ sarva-mahā-guru-maṇḍala-saparivāra gaṇacakra-pūja khāhi ǀ ucchiṣṭa-baliṅgte bhakṣasi svāhā ||

 

ཞེས་གྲངས་གསོག་གོ །ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གཏེར་གཞུང་ལས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བྲིས་པ་དགེ། །།

Thus accumulate the feast offering. Perceiving the need for such a prayer, Kunzang Gyurme Tsewang Drakpa composed this very brief liturgy on the first ‘joy’ of the waxing phase of the month, based on the root treasure text.

 

| Samye Translations, 2023 (trans. Laura Swan and Oriane Lavolé, ed. Libby Hogg).

 

Source: Unpublished manuscript, courtesy of Samye Translations.

 

Version: 1.0-20230403

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept