The Blazing Wheel

Literary Genres › Dhāraṇī | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Collections & Cycles › Northern Treasures | Tibetan MastersTulku Zangpo Drakpa | Tibetan MastersRigdzin Gödem

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Tulku Zangpo Drakpa

Śākyamuni Buddha

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཁོར་ལོ་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ༔

The Means for Accomplishment called ‘Blazing Wheel’1

revealed by Tulku Zangpo Drakpa

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ ཙཀྲ་ཛྭ་ལ་ནོ་བི་ཀ་ནཱ་མ༔

gyagar ké du tsatra dzala no bi ka nama

In the language of India: cakra-jvala-novika-nāma

བོད་སྐད་དུ༔ འཁོར་ལོ་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས༔

böké du khorlo barwa zhejawé drubtab

In the language of Tibet: ’khor lo ’bar ba zhes bya ba’i sgrub thabs

In the English language: The Means for Accomplishment2 called ‘Blazing Wheel’

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

sangye dang changchub sempa tamché la chaktsal lo

Homage to all buddhas and bodhisattvas!

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་བཞུགས་ཏེ༔ བདུད་བཏུལ་བའི་ཚེ༔ རིག་འཛིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་ཞུས་སོ༔

diké dak gi töpa dü chik na chomdendé dorjé den la zhuk té dü tulwé tsé rigdzin changchub sempa nam kyi diké ché zhü so

Thus have I heard at one time the Blessed One was dwelling in Vajrāsana taming demons. At that time the assembly of vidyādharas and bodhisattvas asked the Blessed One:

བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་དགྲ་བགེགས་མང་ན་འདི་ལ་ཐབས་ཇི་ལྟར་བགྱི༔ ཞེས་ཞུས་སོ༔

chomdendé dakchak rigdzin drubpar jepa la bardu chöpé dragek mang na di la tab jitar gyi zhé zhü so

“O Blessed One, there are many enemies and evil spirits before the attainment of the vidyādhara stages. What skilful means can we apply to exorcise them?”

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ༔

chomdendé kyi katsal pa

The Blessed One replied:

འཁོར་ལོ་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སྔགས་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོད་ཀྱི༔ འདི་ལོངས་ཤིག༔ ཆོངས་ཤིག༔ ཀློག་ཅིག༔ ཡིད་ལ་གྱིས་ཤིག༔ སྔགས་འདི་བཟླས་པ་ཙམ་གྱིས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ༔ བགེགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་ཞིང་ཉམ་ང་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ༔ སྔགས་ནི་འདིའོ༔

khorlo barwa zhejawé ngak dang drubtab yö kyi di long shik chong shik lok chik yi la gyi shik ngak di depa tsam gyi gek tamché lé gyalwar gyur ro gek tamché lé gyal zhing nyam ngawa mepar gyur ro ngak ni di o

“There is the mantra and means for accomplishment called Cakrajvalā, the Blazing Wheel. Take it, keep it, read it, and apply it. By merely reciting this mantra you will rise victorious over all evil ones. Thus you will conquer all evil and become fearless. The mantra is:

ཨོཾ་དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་ཙཀྲ༔ ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་ཙཀྲ༔ ཧ་ན་ཧ་ན་ཙཀྲ༔ བྷུ་རུ་བྷུ་རུ་ཙཀྲ༔ བྷྲ་མ་ར་བྷྲ་མ་ར་ཙཀྲ༔ བྷེ་དུ་མ་ནི་ཙཀྲ༔ ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་ཙཀྲ༔ སཾ་བྷ་ཝེ་ག་ན་ན་ཡ་ས་ར་ཙཀྲ༔ སཱ་ལ་ཡ་སཱ་ལ་ཡ་ཙཀྲ༔ ནཱ་ག་ཤ་ཡ་ནཱ་ག་ཤ་ཡ་ཙཀྲ༔་ བཾ་བཾ་ཙཀྲ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ ས་མནྟ་ག་ར་ཙཀྲ༔ ཏིཔྟ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

om dhuru dhuru tsatra | dzaya dzaya tsatra | hana hana tsatra | bhuru bhuru tsatra | bhramara bhramara tsatra | bhedu mani tsatra | dzala dzala tsatra | sambhawé gana naya sara tsatra | salaya salaya tsatra | naga shaya naga shaya tsatra | bam bam tsatra | hung hung pé pé | samenta gara tsatra | tipta tsatra hung pé |

oṃ dhuru dhuru cakra | jaya jaya cakra | hana hana cakra | bhuru bhuru cakra | bhramara bhramara cakra | bhedu maṇi-cakra | jvala jvala cakra | saṃbhave gana naya sara cakra | sālaya sālaya cakra | nāgaśaya nāgaśaya cakra | baṃ baṃ cakra | hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ | samanta-ghara cakra | dīpta cakra hūṃ phaṭ |

སྔགས་འདི་བཟླས་པ་ཙམ་གྱིས་སྲི་ཅན་དྲག་པོ་དྭངས་ཤིང་༔ ཤི་ཁ་བྱེ་བ་སྲི་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ༔ དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་པ་དང་རིག་འཛིན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཡི་རངས་ཏེ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ༔

ngak di depa tsam gyi sichen drakpo dang shing shi kha jewa si lé tarwar gyur ro deké ché ka tsalpa dang rigdzin dang changchub sempé tsok yirang té chomdendé kyi sungpa la ngönpar tö do

By merely reciting this mantra fierce si-spirits will be cleared away, and you will be liberated from the ‘si-spirits of innumerable deaths’.”3

 

ཞེས་སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པས་རྒྱང་ཡོན་པོ་ནས་གཏེར་ནས་བཏོན་ཏེ་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ལ་གནང་བའོ།།  །།

Tulku Zangpo Drakpa revealed this terma-treasure from Gyang Yönpo and transmitted it to Rigdzin Gödem.

 

| Samye Translations, 2017 (trans. Stefan Mang and Peter Woods).

 

Version: 1.3-20230421

  1. Alternatively, the practice is referred to as ‘The Thirteen-Chakras Mantra’ (tsakra bcu gsum gyi sngags), because its mantra includes the term ‘cakra’ thirteen times.
  2. Tib. sgrub thabs. Skt. *novika. Usually ‘sgrub thabs’ translates the Sanskrit term sādhana. Likewise, in English translations it is common to use the Sanskrit term sādhana. In this case, ‘sgrub thabs’ renders the term *novika into Tibetan. *novika does not appear to be a Sanskrit word. Thus, instead of the common practice of back-translating ‘sgrub thabs’ into Sanskrit as sādhana, here the term, as it is explained later on, is translated as ‘means for accomplishment [of the stages of the vidyādharas].
  3. A ‘si-spirit of innumerable deaths’ (shi kha bye ba sri) is a specific type of si-spirit that can arise when someone dies (shi kha). If not averted, this si-spirit can lead to innumerable further deaths at the same place in the future. This mantra has special power to protect against and avert all si-spirits.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept