Blue-Clad Vajrapāṇi

Literary Genres › Dhāraṇī | Deities › Vajrapāṇi | Collections & Cycles › Kangyur | Collections & Cycles › Ten Royal Sūtras | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Words of the Buddha

English | Español | བོད་ཡིག

Buddha

Vajrapāṇi

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

Rituals for the Blue-Clad Vajrapāṇi

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱཪྻ་ནཱི་ལཱཾ་བ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཀལྤ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི།

In the language of India: Ārya-nīlāmbara-dhara-vajrapāṇi-kalpa-nāma-dhāraṇī

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

In the language of Tibet: Pakpa lakna dorjé gö ngönpo chen gyi choga shejawé zung (‘phags pa lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga zhes bya ba’i gzungs)

In the English language: The Noble Incantation entitled ‘The Rituals for the Blue-Clad Vajrapāṇi’

 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

könchok sum la chaktsal lo

Homage to the Three Jewels!

 

གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན།

nöjin gyi depön chenpo lak na dorjé gö ngönpochen

Homage to the overlord of yakṣas,1 Blue-Clad Vajrapāṇi,

སངས་རྒྱས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་གནང་བ།

sangye gang gé lung gi jema nyé kyi jesu nangwa

Authorized by as many Buddhas as grains of sand in the river Ganges,

མཆེ་བ་གཙིགས་པ་དང་འཚམ་པ།

chewa tsikpa dang tsampa

You who appear baring your fangs;

མིག་མེ་མདག་གི་ཕུང་པོ་འདྲ་བ།

mik medak gi pungpo drawa

You whose eyes are like masses of flames;

དབུགས་མེ་ལྕེ་ལྟར་འབར་བ།

uk meché tar barwa

You whose breath blazes with fiery tongues;

འཇིགས་པའི་ང་རོ་ཅན།

jikpé ngaro chen

You whose roar terrifies;

ལག་པ་དང༌རྐང་པ་ཀླུ་ནོར་རྒྱས་ཀྱི་བུས་བརྒྱན་པ།

lakpa dang kangpa lu nor gyé kyi bü gyenpa

You whose hands and legs are adorned with the nāga Vāsuki;

ཀླུ་ནག་པོ་སེ་རལ་ཁར་ཐོགས་པ།

lu nakpo seral khar tokpa

You who sport the nāga Kāla as a sash;

ཀླུ་དགའ་བོ་དང་ཉེ་དགའ་བོ་འབར་བས་རྣ་ཆ་བྱས་པ།

lu gawo dang nyé gawo barwé na cha jepa

You who make the nāgas Nanda and Upananda your earrings;

སྦྲུལ་འབར་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་ཐོགས་པ།

drul barwé rinpoche chöpen tokpa

You who don a jeweled crown of blazing snakes;

སྦྲུལ་གདུག་པ་འབར་བ་ཟ་བ།

drul dukpa barwa zawa

You who consume blazing poisonous serpents;

བཞིན་རྒྱས་པ།

zhin gyepa

You whose visage is expansive;

སྨིན་མ་དང༌དཔྲལ་བ་བསྡུས་པ།

minma dang tralwa düpa

You whose eyebrows and forehead are tensed;

ཡ་སོས་མ་མཆུ་མནན་པ།

yasö ma chu nenpa

You whose upper teeth bite your lower lip;

གཤིན་རྗེའི་ཆ་བྱད་ཅན།

shinjé chajé chen

You whose accoutrements are those of Yāma;

ལྕེ་གློག་ལྟར་འགྱུ་བ།

ché lok tar gyuwa

You whose tongue moves as fast as lightning;

གསུས་པོ་ཆེ་སྦྲུལ་ཟ་བ།

süpo ché drul zawa

You whose large belly digests snakes;

ལག་པ་བརྡབས་པའི་སྒྲས་འཇིགས་པར་བྱེད་པ།

lakpa dabpé dré jikpar jepa

You who terrify with the sound of clapping hands;

ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་འདབ་བཟང་སྐ་རགས་སུ་བཅིངས་པ།

lü gyalpo dab zang karak su chingpa

You, on whose belt, Garuḍa, the ruler of nāgas, is tied;

ཨ་ལ་ལ་ཞེས་སྒྲོག་པར་བྱེད་པ།

a la la zhé drokpar jepa

You who proclaim, “A la la!”

རྒྱ་མཚོའི་ཟབས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་ཡོད་པ་རྐང་པའི་པུས་མོར་ཕྱིན་པ།

gyatsö zab su paktsé gyé tri yöpa kangpé pümor chinpa

You whose shins reach 80,000 leagues down to the depths of the ocean;

དབང་པོ་དང༌ཉི་མ་ཕྲག་པ་ལ་བཀུར་བ།

wangpo dang nyima trakpa la kurwa

You who bear Indra and Sūrya upon your shoulders;

ཀླུ་ཐམས་ཅད་རླག་པར་བྱེད་པ།

lu tamché lakpar jepa

You who annihilate all nāgas;

གད་རྒྱངས་ཆེན་པོ་སྒྲོགས་པས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པ།

gegyang chenpo drokpé küntu trukpar jepa

You whose bellowing laughter makes everything tremble;

གཤིན་རྗེའི་གཟུགས་ཅན།

shinjé zukchen

You who have the appearance of Yāma;

ཁམས་གསུམ་པ་འཇིགས་པར་བྱེད་པ།

kham sumpa jikpar jepa

You who frighten the three realms;

ཀླུ་རྣམས་འཆི་བར་བྱེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lu nam chiwar jepa la chaktsal lo

You, the slayer of nāgas!

དེ་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱ་མ་སྙེད་ཀྱིས་གསུངས་པའི་རིག་སྔགས་འདི་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

Then, recite the vidyā-mantra taught by as many blessed buddhas as there are grains of sand in the river Ganges:

ཏདྱ་ཐཱ། བྷོ་བྷོ་བཱཾ་ནཱ་ག་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ། ཨི་དཾ་ནཱི་ལཱཾ་བ་ར་དྷ་ར་ཤ་རཱི་རཾ། བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧྲྀ་ད་ཡཾ། ཡཿས་མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། ཨུཏྶཱ་ད་ནཾ་བྷ་བི་ཥྱ་ཏི།

teyata bho bho vam naga adhipatayé idam nilam bara dhara shariram benza pani hridayam yah smati tramata utsadanam bhabi shyati

tadyathā | bho bho vān | nāgādhipataye | idam nīlām-bara-dhara-śarīraṃ vajrapāṇi-hṛdayaṃ yaḥ smāti-kramatha uccāṭanam bhaviṣyati ||

ཏདྱ་ཐཱ། བུདྡྷ་བུདྡྷ། བི་བུདྡྷ་བི་བུདྡྷ། མ་ཧཱི་པྲཱ་པྟ། ཧ་ར་ཧ་ར། ནཱ་ག་ནཱཾ། པྲ་ཧ་ར་པྲ་ཧ་ར། ནཱ་ག་ནཱཾ། ཅྖིནྡ་ཅྖིནྡ། ནཱ་ག་ཧྲྀ་ད་ཡཱ་ནི། བྷིནྡ་བྷིནྡ། ནཱ་ག་མརྨཱ་ཎི། བི་སཱིརྱནྟུ། ནཱ་ག་ཤ་རཱི་རཱ་ཎི། བི་སྥོཊ་ཡ། ནཱ་ག་ན་ཡ་ནཱ་ནི།

teyata buddha buddha vibuddha vibuddha mahi prapta hara hara naganam prahara prahara naganam chinda chinda naga hridayani bhinda bhinda naga marmani vishiryantu naga sharirani vispotaya naga nayanani

tadyathā | buddha buddha | vibuddha vibuddha | mahīprāpta | hara hara nāgānāṃ | prahara prahara nāgānāṃ | chinda chinda nāga-hṛdayāni | bhindha bhindha nāga-marmāṇi | viśīryantu nāga-śarīrāṇi | visphoṭaya nāganayanāni ||

ཏདྱ་ཐཱ། ཧཱུཾ་ཕཊ། ནཱ་ག་བི་དཱ་ར་ཎཱ་ཡ་ཕཊ། ནཱ་ག་གོཏྶཱ་ད་ནཱ་ཡ་ཕཊ། ནཱི་ལཱཾ་བ་ས་ནཱ་ཡ་ཕཊ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བ་ལ་པ་རཱ་ཀྲ་མཱ་ཡ་ཕཊ། ཀྲྀ་ཏཱནྟཱ་ཡ་ཕཊ། ཀྲྀ་ཏཱ་ནྟ་རཱུ་པཱ་ཡ་ཕཊ། རོ་ཥཎཱ་ཡ་ཕཊ། ཏྲཱ་ས་ནཱ་ཡ་ཕཊ། ཀུམྦྷ་ཎྜོ་ཏྶཱ་ད་ནཱ་ཡ་ཕཊ། པྲེ་ཏ་པི་ཤཱ་ཅ། བི་ནཱ་ཤ་ཀ་རཱ་ཡ་ཕཊ། ཡཀྵ་ཨ་པ་སྨ་ར། བི་ནཱ་ཤ་ཀ་རཱ་ཡ་ཕཊ། ཧ་ས་ཧ་ས། དྷ་ར་དྷ་ར། མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ། ནཱ་ཤ་ཡ་ནཱ་ཤ་ཡ། སརྦ་བིགྷྞཾ་བི་ནཱ་ཤ་ཀ་རཱ་ཡ་ཕཊ། སརྦ་ཤ་ཏྲུཾ་སཾ་གྷ་བི་ནཱ་ཤ་ཀ་རཱ་ཡ་ཕཊ།

teyata hung pé naga vidaranaya pé nagotsadanaya pé nilam vasanaya pé apratihata bala para kramaya pé kritantaya pé kritanta rupaya pé roshanaya pé trasanaya pé kumbhandotsadanaya pé preta pishaca vinashakaraya pé yaksha apasmara vinashakaraya pé hasa hasa dhara dhara maraya maraya nashaya nashaya sarva bighnam vinashakaraya pé sarva shatrun sangha vinashakaraya pé

tadyathā | hūṃ phaṭ | nāga-vidāraṇāya phaṭ | nāgoccāṭanāya phaṭ | nīlān vasanāya phaṭ | apratihata-bala-parākramāya phaṭ | kṛtāntāya phaṭ | kṛtānta-rūpāya phaṭ | roṣanāya phaṭ | trāsanāya phaṭ | kumbhaṇḍoccāṭanāya phaṭ | preta-piśāca-vināśakarāya phaṭ | yakṣāpāsmara-vināśakarāya phaṭ | hasa hasa | dhara dhara | māraya māraya | nāśaya nāśaya | sarva-vighnān vināśakarāya phaṭ | sarva-śatrūn-saṅgha-vināśakarāya phaṭ ||

ཨོྃ་ནཱི་ལཱཾ་བ་ར་དྷ་ར་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཪཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།

om nilam bhara dhara benza panir ajnapayati soha

oṃ nīlāmbaradhara-vajrapāṇir-ājñāpayati svāhā ||

དེའི་ཆོ་ག་ལ།

The rituals for this mantra are as follows:

གནོད་སྦྱིན་གྱིས་ཟིན་པ་ལ་ཆུ་ལ་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་ལ་གཏོར་ན་བཏང་བར་འགྱུར་རོ། །

If a person is infected by a yakṣa, bless water with the mantra, sprinkle it on the person, and then the spirit will be expelled.

ཀླུ་བཟློག་པར་འདོད་ན་སྨྱག་ཤད་ཀྱི་ལྕུག་མའམ། བལ་པོ་སེའུ་ཡི་ལྕུག་མས་བྱའོ། །

If you wish to repel nāgas, use a branch of meadowsweet or Nepalese pomegranate trees.2

ཡི་དྭགས་དང༌བརྗེད་བྱེད་རྣམས་ལ་ནི་སྐུད་པས་བྱའོ། །

Against pretas and apasmāras,3 use a blessed thread.

རིམས་ནད་མེད་པར་བྱ་བ་དང༌། གཞོགས་ཕྱེད་ན་བ་དང༌། ཡི་ག་འཆུས་པ་ལ་ནི་སྐུད་པ་སྔོན་པོས་བྱའོ། །

In order to dispel infectious diseases, hemiplegia, loss of appetite, use a blessed blue thread.

ནོར་འདོད་ན་ཞག་གཅིག་སྨྱུང་བ་འདུག་སྟེ་པོག་ཕོར་གྱིས་བདུགས་ན་རྨི་ལམ་དུ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་སྟོན་ལ་གསེར་གྱི་དོང་ཚེ་བདུན་སྟོང་སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ། །

If you desire wealth, fast for one day and burn incense. Thus within your dreams all the virtue and non-virtue will be revealed and eventually you will receive seven thousand gold coins.

རྒྱས་བཏབ་པ་དགྲོལ་བར་འདོད་ན་ཐལ་བས་བྱའོ། །

If you wish to release a seal, use ash.

སྒོ་ལྕགས་དབྱེ་བར་འདོད་ན་ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྱའོ། །

If you wish to unlock something, use mustard seeds.

འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བ་ལ་ནི་མར་རྙིང་པའམ། ཐལ་བའམ་ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྱའོ། །

For protection against danger, use old butter, ash or mustard seeds.

ནད་ཀྱིས་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་སྐུད་པ་སྔོན་པོ་ལ་བསྲུང་བའི་མདུད་པ་བྱས་ཏེ་མགུལ་དུ་བཏགས་ན་བསྲུང་བའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །

Against all dangerous diseases, tie a protection knot with a blessed blue thread and wear it around your neck. This will provide supreme protection.

བྱིས་པ་གདོན་གྱིས་ཉེན་པ་ལ་ནི་ཚོན་སྣ་ལྔའི་སྐུད་པ་ལ་བསྲུང་བའི་མདུད་པ་བྱས་ཏེ་མགུལ་དུ་བཏགས་ན་བསྲུང་བའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །

Against grahas that befall children4 tie a protection knot with a blessed five-colored thread and wear it around your neck. This will provide supreme protection.

ཆོམ་རྐུན་བཟློག་པར་འདོད་ན་སས་བྱའོ། །

If you wish to avert thieves, use earth.

དུག་ལ་ནི་རྩྭ་ཀུ་ཤས་བྱབ་པར་བྱའོ། །

For poison, use in cleansing with kuśa grass.

བདག་བསྲུང་བ་ལ་ནི་ཡིད་ཀྱིས་སམ་ཆུས་བྱའོ། །

In order to protect yourself, use it mentally or use water.

གཞན་བསྲུང་བ་ལ་ནི་སྐུད་པ་སྔོན་པོས་བྱའོ། །

To protect others, use a blessed blue thread.

ལས་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་སྔགས་བརྗོད་པ་ནི་ལན་གསུམ་མམ། བདུན་ནམ། བཅུ་བཞི་འམ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གམ། བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

For all these activities, recite the mantra three, seven, fourteen, twenty-one, or one hundred and eight times, and all will be accomplished.

མཆོད་རྟེན་སྐུ་གདུང་དན་ལྡན་པའི་དྲུང་དུ་མེ་ཏོག་སྔོན་པོས་མཆོད་དེ། སྔགས་སྟོང་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

If you offer blue flowers and recite the mantra one thousand times in front of a stūpa containing relics, you will reach accomplishment.

འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།

This concludes The Noble “The Rituals for Blue-Clad Vajrapāṇi” Incantation.

 

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡྷེ་ཀླུའི་དབང་པོས་བསྒྱུར།།

This text was translated by the Indian paṇḍita Jñānagarbha and the lotsāwa monk, Lu’i Wangpo.5

 

| Samye Translations, 2019 (Stefan Mang and Peter Woods). Many thanks to Wiesiek Mical for checking the Sanskrit mantra.

 

Version: 1.2-20211116

  1. Yakṣas are a class of semi-divine beings that haunt or protect natural places and cities. They can be malevolent or benevolent, and are known for bestowing wealth and worldly boons.
  2. The plant smyag shad likely refers to Spiraea arcuata, a type of meadowsweet. The plant bal po’i se’u (dāḍima) appears to be a type of pomegranate tree commonly found in Nepal.
  3. Apasmāra (brjed byed) is the name for epilepsy, but also refers to the demon that causes epilepsy and loss of consciousness.
  4. Grahas are a type of evil spirit known to exert a harmful influence on the human body and mind. Grahas are closely associated with the planets and other astronomical bodies.
  5. The Tibetan edition and English translation of this text follow the Dergé recension (Tōh. 748). However, we have replaced the translators’ colophon with the one given in the Tibetan imperial translation catalogue (ldan dkar ma) as well as other editions of this dhāraṇī. As these sources confirm, this text was translated during the first dissemination of Buddhism to Tibet. The Dergé recension’s colophon is identical with that of the commentary attributed to Nāgārjuna (Tōh. 2675). Since the Dergé recension of this dhāraṇī differs only slightly from that of the older version, there is reason to believe that the Dergé recension is a revised edition based on Nāgārjuna’s commentary (Tōh. 2675). The colophon in the Dergé recension reads: “This text was translated by the Indian paṇḍita Dīpaṃkara Śrījñāna and the Tibetan Lotsāwa Gya Tsöndrü Sengé at the entrance gate of Śrī Nālandā.” (rgya kar gyi mkhan po dīpaṃkara śrījñāna dang/ bod kyi lo tsā ba rgya brtson ’grus seng ges dpal na len dra’i sgo ’gram du bsgyur/)
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept