Prayer for the Future of the Dharma

Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Words of the Buddha | Indian MastersAtiśa Dīpaṃkara

English | Español | Français | Nederlands | Português | བོད་ཡིག

Buddha

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །བསྟན་འབར་མ་བཞུགས་སོ། །

Prayer for the Future of the Dharma

from the Words of the Buddha1

 

སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་གཙུག་ཏོར་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ། །

sangye namzik tsuktor tamché kyob

To the buddhas: Vipaśyin, Śikhin, Viśvabhū,

འཁོར་བ་འཇིག་དང་གསེར་ཐུབ་འོད་སྲུང་དང་། །

khorwa jik dang sertub ösung dang

Krakucchanda, Kanakamuni, and Kāśyapa,

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གོའུ་ཏཾ་ལྷ་ཡི་ལྷ། །

shakya tubpa gautam lha yi lha

And Śākyamuni—Gautama, deity of all deities,

སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་བདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye pawo dün la chaktsal lo

To the seven warrior-like buddhas, I pay homage!

 

སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། །

semchen döndu dak gi ngön

“In the past, to benefit beings,

དཀའ་བ་གང་ཞིག་སྤྱད་གྱུར་དང་། །

kawa gangzhik ché gyur dang

I bore all kinds of hardship,

བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས། །

dak gi dewa tangwa yi

And gave up my own happiness, through this

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

ངས་སྔོན་ནད་པའི་ཆེད་དག་ཏུ། །

ngé ngön nepé ché dak tu

“In the past, for the sake of the sick,

རང་གི་འཚོ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། །

rang gi tsowa yong tangwé

I gave my life away;

སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར། །

semchen pongpa kyabpé chir

So, to protect the needy and the poor,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མ་དང་། །

bu dang bumo chungma dang

“By my giving up sons, daughters, and wives,

ནོར་དང་གླང་ཆེན་ཤིང་རྟ་དང་། །

nor dang langchen shingta dang

Riches and elephants and chariots,

རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བཏང་བས། །

rinchen changchub chir tangwé

For the sake of the treasure of enlightenment,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

བདག་གིས་སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས། །

dak gi sangye rangsang gyé

“Through the offerings I made to the buddhas, pratyekabuddhas,

ཉན་ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། །

nyentö pa dang ma dang ni

Śrāvakas, male and female,

དྲང་སྲོང་དག་ལ་མཆོད་བྱས་པས། །

drangsong dak la chö jepé

And to the great sages,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མར་བདག །

kalpa jewa dumar dak

“Through the sufferings I endured

སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་གྱུར་ཅིང་། །

dukngal natsok nyong gyur ching

For many millions of aeons,

བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་ཐོས་བཙལ་བས། །

changchub döndu tö tsalwé

Seeking instruction for the sake of enlightenment,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །

dak gi tsultrim tulzhuk dang

“Through my conduct of discipline,

དཀའ་ཐུབ་ཡུན་རིང་བསྟེན་བྱས་ཤིང་། །

katub yün ring tenjé shing

And age-long asceticism,

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ངས་མཆོད་པས། །

chok chü sangye ngé chöpé

And my offerings to the buddhas of ten directions,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

བདག་སྔོན་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས། །

dak ngön tsöndrü dang denpé

“Through my diligence in the past,

རྟག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། །

taktu ten ching parol nön

Constantly stable, and overcoming others’ disruption;

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་དོན་དུ། །

semchen tamché dral döndu

So as to liberate all beings,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

བཟོད་བརྟུལ་རྟག་ཏུ་བསྟེན་བྱས་ཤིང་། །

zö tul taktu tenjé shing

“Through my constant practice of patience

སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་སྙིགས་མ་ཡིས། །

semchen nyönmong nyikma yi

And my tolerance of beings’ harmful acts

སེམས་ཅན་ངན་བྱས་བཟོད་གྱུར་པས། །

semchen ngen zöjé gyurpé

Caused by the degeneration of their negative emotions,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་གཟུགས་མེད་དང་། །

samten namtar zukmé dang

“Through my concentration, perfect freedoms,2 formless absorptions,

ཏིང་འཛིན་གང་གཱའི་བྱེ་སྙེད་པ། །

tingdzin gangé jé nyepa

And samādhis as many as the grains of sand in the river Ganges—

བསྒོམས་པས་དེ་མཐུས་བདག་གི་ནི། །

gompé dé tü dak gi ni

Through the power of my meditation,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

ཡེ་ཤེས་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། །

yeshe döndu dak gi ngön

“Through seeking wisdom in the past,

དཀའ་ཐུབ་ནགས་དག་བསྟེན་བྱས་ཤིང་། །

katub nak dak tenjé shing

By practising austerities in the forest,

བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ཉེར་བསྟེན་པས། །

tenchö duma nyer tenpé

And teaching countless śāstras to others,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

tenpa yün ring bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!

 

བརྩེ་བའི་རྒྱུ་ཡིས་ཤ་ཁྲག་དང་། །

tsewé gyu yi sha trak dang

“Through giving, out of love, my flesh and blood,

འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་གྱུར་ཅིང་། །

tsowa yongsu tang gyur ching

Giving my life away entirely,

ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་པ་ཡིས། །

yenlak nying lak tangpa yi

And giving arms and legs and every part of my body,

ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །

chö tsul nampar pel gyur chik

May the way of the Dharma flourish and expand!

 

བདག་སྔོན་སྡིག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

dak ngön dikpé semchen nam

“In the past, with loving kindness, I caused

བྱམས་པས་གསལ་བར་སྨིན་བྱས་ཤིང་། །

jampé salwar minjé shing

Harmful sentient beings to mature completely,

ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །

tekpa sum la rab köpé

And I led them to the three vehicles; through this

ཆོས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

chö kyi chöjin gyé gyur chik

May the gift of Dharma thrive and grow!

 

བདག་སྔོན་ཐབས་ཤེས་གྱུར་པ་ན།

dak ngön tabshé gyurpa na

“In the past, with skilful means and wisdom,

སེམས་ཅན་ལྟ་ངན་ལས་བསྒྲལ་ཞིང་། །

semchen ta ngen lé dral zhing

I liberated sentient beings from perverse views,

ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀོད་བྱས་པས། །

yangdak ta la kö jepé

And led them to the correct view; through this

ཆོས་ནི་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །

chö ni nampar pel gyur chik

May the Dharma increase in every way!

 

བདག་གིས་སེམས་ཅན་བསྡུ་དངོས་བཞིས། །

dak gi semchen du ngö zhi

“With the four means of attracting disciples,3

ཉོན་མོངས་མེ་ལས་ཐར་བྱས་ཤིང་། །

nyönmong mé lé tarjé shing

I released beings from the fire of the emotions,

བདག་གིས་འཕེལ་སྡིག་ཕམ་བྱས་པས། །

dak gi pel dik pam jepé

And vanquished rampant negativity; through this

བདག་འཁོར་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

dak khor yün ring né gyur chik

May my followers remain, long into the future!

 

བདག་གིས་མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་དག །

dak gi mutek chen zhendak

“I freed tīrthikas and others

ལྟ་བའི་ཆུ་ལས་བསྒྲལ་བྱས་ཏེ། །

tawé chu lé draljé té

From the rivers of different views,

ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀོད་གྱུར་པས། །

yangdak ta la kö gyurpé

And led them to the correct view; through this

བདག་འཁོར་རྟག་ཏུ་གུས་གྱུར་ཅིག །

dak khor taktu gü gyur chik

May my followers always have devotion!

ཡུན་རིང་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །

yün ring tenpa bar gyur chik

May the teachings blaze, long into the future!”

 

| Rigpa Translations.

 

Version: 1.3-20230523

  1. The first verse would appear to be taken from the Pratimokṣa-sūtra (so sor thar pa'i mdo), while the remainder of the prayer, from the second verse onwards, is found in Atiśa Dīpaṃkaraśrījñāna's Great Compendium of the Sūtras (Mahāsūtrasamuccaya; mdo kun las btus pa chen po).
  2. The eight perfect freedoms (rnam thar brgyad) are: 1) the perfect freedom of form observing form (gzugs can gzugs la lta ba'i rnam thar); 2) the perfect freedom of the formless observing form (gzugs med gzugs la lta ba'i rnam thar); 3) the perfect freedom of observing beauty (sdug pa'i rnam thar); 4) the perfect freedom of infinite space (nam mkha' skye mched kyi rnam thar); 5) the perfect freedom of infinite consciousness (rnam shes skye mched kyi rnam thar); 6) the perfect freedom of nothing whatsoever (ci yang med skye mched kyi rnam thar); 7) the perfect freedom of neither presence nor absence of perception ('du shes med min skye mched kyi rnam thar); and 8) the perfect freedom of cessation ('gog pa'i rnam thar).
  3. The four means of attracting disciples (bsdu ba’i dngos po bzhi) are: 1) being generous; 2) speaking pleasantly; 3) teaching according to individual needs; and 4) acting in accordance with one’s teaching.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept