Long-Life Prayer for Shechen Rabjam Rinpoche—Tibetan

Practices › Long-Life Prayers | བོད་ཀྱི་བླ་མ།དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། | བོད་ཀྱི་བླ་མ།ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། | བོད་ཀྱི་བླ་མ།ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།

English | Deutsch | Français | Italiano | Português | བོད་ཡིག

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

 

ཀུན་བཟང་པདྨའི་རིང་ལུགས་རྫོགས་པ་ཆེ། །

བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཚུངས་མེད་རབ་འབྱམས་པ། །

བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་ཟླ་བྲལ་མཆོག །

གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

 

ཅེས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་བི་ཛ་ཡའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་རབ་འབྱམས་བདུན་པའི་བརྟན་བཞུགས་སུ་ཞལ་བསྒྱུར་མཛད་པའི། །

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept