Prajñāpāramitā Series—Tibetan

English (12) | Español (2) | བོད་ཡིག (12)


Prajñāpāramitā

Further Information:
Download this collection:

སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

མ་སྐྱེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །

སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

The following texts are now available as part of our Prajñāpāramitā (shes rab kyi pha rol tu phyin pa) and Abhisamayālaṃkāra (mngon rtogs rgyan) Series:

Sūtras

Commentaries

ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་དོན་བྱམས་མགོན་དགོངས་པའི་གསལ་བྱེད་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ལུང་།

  ཤེར་ཕྱིན་མཆན་འགྲེལ་གྱི་འཆད་ཐབས།

   ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་བཤད་མདོ་འགྲེལ་ཚུལ་སོགས་ཤེར་ཕྱིན་འཆད་པའི་སྔོན་འགྲོ།

    བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ལུས་རྣམ་བཞག་གི་འགྲེལ་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཞལ་ལུང་།

     ཤེར་སྙིང་འགྲེལ་པ་སྔགས་སུ་འགྲེལ་པ།

      ཤེར་ཕྱིན་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་དོན་བསྒོམ་རིམ་ཉུང་ངུ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།

       Topical Outlines

       Guru Yoga

       Sādhanas

       Related Topics