The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Ten Directions and Four Times

English | Deutsch | Français | བོད་ཡིག

༄༅། །སྨོན་ལམ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་མ།

The Aspiration of the Vajradhātu Maṇḍala

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ན་མོ་གུ་རུ༔

Namo Guru!

སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ༔ བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད༔ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད༔

On the tenth day of the monkey month of the monkey year, the Guru of Uḍḍiyāna said this aspiration prayer in the 'turquoise-covered shrine' on the second floor of Samye, at the time of opening the Vajradhātu maṇḍala. The king and his subjects made it their constant heart practice. Future generations should also maintain it one-pointedly.

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔

chok chu dü zhii gyalwa sé dang ché

Buddhas and bodhisattva heirs of the ten directions and four times,

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔

lama yidam khandro chö kyong tsok

Gurus, devas, ḍākinīs and the hosts of dharmapālas who guard the teachings—

མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

malü zhing gi dul nyé shek su sol

All of you without exception, as numerous as atoms in the universe, please come now

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

dün gyi namkhar pe dé den la zhuk

Into the space before me, and take your seats on these cushions of lotus and moon.

 

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

lü ngak yi sum güpé chaktsal lo

I pay homage with devotion in body, speech and mind.

ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔

chi nang sangwa dézhin nyi kyi chö

I present outer, inner and secret offerings and the gift of suchness.

རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔

ten chok déshek nam kyi chen nga ru

In the presence of the supreme support, the sugatas,

སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔

ngön gyi dikpe tsok la dak nong zhing

I feel remorse for all my accumulated negative actions of the past,

ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔

daté migé gyöpé rap tu shak

And with regret I confess my present non-virtues:

ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔

chinché dé lé dok chir dak gi dam

From now on, I vow to turn away from them all.

བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔

sönam gé tsok kun la yirang ngo

I rejoice in all accumulations of virtue and merit.

རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔

gyalwé tsok nam nyangen midawar

I beseech all the victorious ones not to pass beyond sorrow,

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔

dénö sum dang lamé chö khor kor

But to turn the wheel of the three piṭakas and of the unsurpassed Dharma.

དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

gé tsok malü drowé gyü la ngo

I dedicate all accumulations of virtue, without exception, to the minds of beings:

འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔

dro nam lamé tarpé sar chin shok

May they all reach the ground of unsurpassable liberation!

 

སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

sangyé sé ché dak la gong su sol

Buddhas and your bodhisattva heirs, turn your attention towards me!

བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔

dak gi tsampé mönlam rapzang di

May this excellent aspiration that I am now making,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔

gyalwa kuntuzang dang dé sé dang

Emulate the prayers

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་ལྟར༔

pakpa jampalyang kyi khyenpa tar

Of the victorious Samantabhadra with his bodhisattva heirs,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔

dédak kun gyi jésu dak lop shok

And noble Mañjughoṣa's omniscient wisdom.

བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔

tenpé palgyur lama rinchen nam

May the precious gurus, the glory of the teachings,

ནམ་མཁའ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔

namkha zhintu kun la khyapar shok

Pervade everywhere like space itself,

ཉི་ཟླ་བཞིན་ཏུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔

nyi da zhintu kun la selwar shok

And illuminate everything like the sun and moon.

རི་བོ་བཞིན་ཏུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔

riwo zhintu taktu tenpar shok

May they always be with us, steadfast like mountains.

 

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔

tenpé zhima gendun rinpoche

May the precious saṅgha, the bedrock of the teachings,

ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔

tuk tün trim tsang lap sum gyi chuk shok

Remain in harmony, maintain pure discipline and be rich in the three higher trainings.

 

བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔

tenpé nyingpo sang ngak drubpé dé

May the practitioners of the Secret Mantrayāna, the heart of the teachings,

དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔

damtsik den zhing kyé dzok tarchin shok

Keep their samaya commitments and perfect the generation and completion stages.

 

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔

tenpé jindak chökyong gyalpo yang

For the king who protects the Dharma, the benefactor of the teachings,

ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔

chapsi gyé shing ten la menpar shok

May his kingdom flourish and may he be of benefit to the Dharma.

 

བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔

tenpé zhap dek gyal rik lönpo yang

May those who serve the teachings, warriors and ministers,

བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔

lodrö rap pel tsal dang denpar shok

Possess increasing skills and supreme intelligence.

 

བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔

tenpé söjé khyimdak jorden nam

May the wealthy householders who sustain the teachings

ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔

longchö den zhing nyertsé mépar shok

Be prosperous and always free from harm.

 

བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔

tenpa dépé yangpé gyalkham kun

May all Buddhist nations where there is faith in the teachings

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

dékyi den zhing barché zhiwar shok

Enjoy happiness and well-being, with all obstacles pacified.

 

ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔

lam la népé naljor daknyi kyang

And for me, this yogi on the path,

དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

damtsik minyam sampa drubpar shok

May my samaya never decline and my wishes be fulfilled.

 

བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔

dak la zang ngen lé kyi drel gyur gang

May whoever makes a connection with me, through positive or negative karma,

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔

nékap tartuk gyalwé jédzin shok

Always be blessed by the buddhas' care,

 

འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔

dronam lamé tekpé gor zhuk né

And may all beings cross the gate of the supreme vehicle,

ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

kunzang gyalsi chenpo tobpar shok

And reach Samantabhadra's great kingdom.

དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ་རྒྱ༔

You should practise this aspiration diligently at the six times of the day. Samaya. Gya.

 

ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོག་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་བའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།  །།

The great tertön Chokgyur Dechen Lingpa, who was an emanation of prince Murub Tsenpo, revealed this treasure publicly, below the peak of Drakri Rinchen Tsekpa (Precious Rocky Mountain), on the right edge of the most sublime place, Sengchen Namdrak (Great Lion Sky Rock). The terma was originally written down by Yeshe Tsogyal in formal Tibetan handwriting upon silk paper made from the Dharma robe of Vairotsana, and was immediately and perfectly transcribed by Pema Garwang Lodrö Thayé upon discovery.

May virtue and well-being increase and spread!

 

| Rigpa Translations, 2014. Revised and edited for Lotsawa House, 2019.

 

Version: 1.3-20211001

Chokgyur Dechen Lingpa

Guru Padmasambhava

Further information:

BDRC Author Profiles: P564 P264

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept