Daily Practice of Tukdrup Barché Kunsel

Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Collections & Cycles › Khyentse KababTukdrup Barché Kunsel | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | Español | 中文 | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Tukdrup Barché Kunsel

Further information:
Download this text:

༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་བཞུགས་སོ༔

The Concise Manual for Daily Practice

from The Guru’s Heart Practice, Dispeller of All Obstacles

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa

 

སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ 
རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ནི༔ 
དབེན་པར་བསམ་གཏན་སྣོད་རུང་བའི༔ 
ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱ༔ 
དེ་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ 
ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དོན་ལ་འཇུག༔

Practitioners of true simplicity,
Who apply this essential, daily yoga,
Go to a solitary place and gather all factors
That will make them recipients suitable for meditation.
Then, with one-pointed samādhi,
They apply the true meaning of deity, mantra, and wisdom.

 

ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔

namo, dak dang khanyam semchen malü kün

Namo. I and all beings, infinite as the sky,

སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

kyab kyi chokgyur nam la kyab su chi

Take refuge in the supreme sources of refuge.

སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔

mön dang jukpé changchub semkyé né

Rousing bodhicitta in aspiration and application,

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔

ku sum lamé gopang drubpar gyi

I will accomplish the three-kāya guru.

 

ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔

hung, tongnyi ying lé yeshe küntu nang

Hūṃ. From the basic space of emptiness, primordial wisdom illuminates all,

རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔

gyu yi tingdzin hrih lé ö tröpé

And as light radiates out of the seed sāmadhi hrīḥ,

སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང་༔

nangsi tamché pema drawé zhing

The entire phenomenal world becomes the Lotus Net realm.

ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔

ngotsar köpa samyé kyilkhor ü

At the centre of this wonderfully arranged, inconceivable mandala,

 

རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

rinchen sengtri pema nyidé teng

Atop a lion throne, lotus, sun and moon,

ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས༔

hrih yik yong gyur daknyi kechik gi

The syllable hrīḥ transforms and instantly

མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔

maha guru orgyen tötreng tsal

I am Mahāguru Orgyen Tötreng Tsel, subjugator of the phenomenal world:

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དཀར་དམར་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔

nangsi zilnön kar mar zhitrö nyam

Reddish white in complexion, with expression both peaceful and wrathful,

 

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་མཁའ་ལ་འཕྱར༔

chak yé dorjé tsé nga kha la char

I hold a five-pronged vajra in my right hand, aloft in the sky;

གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བདེ་སྐྱོང་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔

yönpé nyam zhak dekyong tsebum nam

While my left hand is in the gesture of equipoise, holding a skull-cup and longevity vase,

གསང་ཡུམ་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊྭཱྃ་གཡོན་ནས་འཁྲིལ༔

sang yum bé tsul khatam yön né tril

And I embrace the secret consort hidden as a trident in the crook of my arm.

པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟ་བེར་གསོལ༔

pé zha sang pö chögö zaber sol

I wear the lotus crown, secret gown, inner dress, Dharma robes, and silken cloak,

 

ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་འཇའ་ཟེར་ཀློང་ན་འགྱིང་༔

zhab nyi rol tab jazer long na gying

And, with two legs in the revelling posture, I sit within an expanse of rainbow lights.

སྤྱི་བོར་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང་༔

chiwor longku chenrezik wang dang

Above my head is sambhogakāya Avalokiteśvara

རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་བཞུགས༔

rik kyi dakpo tsepakmé gön zhuk

And the family lord, Protector Amitāyus.

སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་དང་༔

tengok choktsam namtrul chunyi dang

All around are the twelve manifestations, on two levels in the cardinal and intermediate directions,

 

རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

tsa sum chösung gyatso trin tar tib

And countless forms of the Three Roots and Dharma protectors amass like clouds—

དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔

damyé yermé döné lhündrubpé

All are the spontaneous presence of primordially inseparable samaya and wisdom.

རིགས་བདག་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔

rikdak tukké hrih lé ö tröpé

From the hrīḥ at the heart centre of the family lord, light radiates out

སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་ཀུན་འདུས་རང་ལ་ཐིམ༔

sizhi tsechü kündü rang la tim

And gathers all the vital essences of existence and peace, which dissolve into me.

 

འཕགས་མཆོག་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔

pakchok drodul tukjé chotrul gyi

The miraculous display of compassion of the Noble Tamer of Beings

རིགས་དྲུག་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་སྦྱངས༔

rik druk drowé dukngal gyu ché jang

Clears away the suffering of all six classes, along with its causes.

རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔

rangnyi rik dü lamé tukka ru

In the heart centre of myself, the Guru embodying all families,

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་མཐར༔

ser gyi dorjé tewar hrih yik tar

Is a golden vajra with the syllable hrīḥ at its hub.

 

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔

ngak kyi trengwé kor lé özer trö

The mantra garland encircling it revolves and emits light,

འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་བྱས༔

pakpa chö ching semchen dön kün jé

Making offerings to the noble ones, and benefiting all beings.

ཕྱི་སྣོད་དག་པ་རབ་འབྱམས་འོག་མིན་ཞིང་༔

chinö dakpa rabjam womin zhing

The outer vessel is boundless purity, the Akaniṣṭha Realm;

ནང་བཅུད་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔

nangchü nangsi zhir zheng chakgyé lha

Its inner contents are the mudrā deities, the ground manifest as the phenomenal world.

 

སྒྲར་གྲགས་སྔགས་ལ་དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས༔

drar drak ngak la dren tok ösal ying

Sounds resound as mantra, thoughts are the luminous expanse.

ཐུན་མོང་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

tünmong lé zhi trinlé lhün gyi drub

Commonly, the four awakened activities are instantly accomplished.

མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔

chok tu mingyur dechen dorjé ngang

Supremely, within the vajra of immutable great bliss,

འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བསམ༔

chimé ku sum gopang tobpar gyur

The deathless state of the three kāyas’ is achieved.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

འབྲུ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པ༔ བཛྲ་གུ་རུ་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ པདྨ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་སྣང༔ སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཞེས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ༔

The three syllables (‘oṃ āḥ hūṃ’) are the indivisible three kāyas. ‘Vajra guru’ is the family chief, ‘padma’ appears as the outer circle of the mandala, and ‘siddhi hūṃ’ summons the attainments.

བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་གྱི༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་འདིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔

This vajra mantra that combines approach, accomplishment, and activity fulfills all activities.

ཐུན་མཐར་རིགས་འདུས་བླ་མ་ལ༔ གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ༔ དགེ་ཚོགས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔

To conclude the session, pray to the guru, embodiment of all families, and merge your mind with his awakened mind. Seal the practice by dedicating the accumulated virtue and making aspirations.

 

ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔

ho, rigdzin lamé kyilkhor drubpé tü

Hoḥ. By the power of accomplishing the maṇḍala of the vidyādhara guru,

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔

dak dang tayé semchen malü kün

May I and each and every countless being

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་༔

trinlé nam zhi lhün gyi drubpa dang

Instantly display the four awakened activities

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

ösal chökü ying su drolwar shok

And be be liberated within the luminous expanse of dharmakāya!1

 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔

tsa gyü lamé jinlab nying la zhuk

May the blessings of the root and lineage gurus fill our hearts;

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔

yidam khandro lü dang drib zhin drok

May yidams and ḍākinīs follow us as a shadow follows its body;

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔

chökyong sungmé barché kün sal né

May Dharma guardians and protectors dispel all obstacles,

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

choktün ngödrub drubpé tashi shok

And thus may all be auspicious for the attainment of siddhis, common and supreme!

 

དུས་ཀུན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨ་ལ༔ དབྱེར་མེད་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱིས༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔

Through my devotion in continuously praying to the root guru as inseparable from myself, the great Padma, all obstacles will be dispelled, and all siddhis attained!

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Samaya. Seal, seal, seal.

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།། །།

This is the genuine, profound treasure of the great emanated treasure-revealer, Chokgyur Dechen Lingpa.

 

| Samye Translations (trans. Oriane Lavolé, ed. Peter Woods and Libby Hogg), 2023.

 

Source: mchog gyur gling pa. “bla maʼi thugs sgrub bar chad kun sel las/ rgyun gyi rnal ʼbyor bkol byang.” In mchog gling bka’ ’bum skor. Vol. 3: 179–181. Paro: Lama Pema Tashi, 1982–1986.

 

Version: 1.0-20230801

  1. A note in the Tibetan reads: གོང་གི་སྐྱབས་སེམས་དང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་འདི་དག་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནས་ཁ་བསྐང་བའོ། །མཆན། The above refuge, bodhicitta, dedication, aspiration, and auspiciousness verses were supplemented from The Yoga of Essential Activity (Trinlé Nyingpo).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept