Sampa Lhundrupma (Chokling version)

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Collections & Cycles › Khyentse KababTukdrup Yizhin Norbu | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | Deutsch | Français | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Tukdrup Yizhin Norbu

༁ྃ༔ ༔བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས་སོ༔

The Prayer to Guru Rinpoche that Spontaneously Fulfils All Wishes (Sampa Lhundrupma)

From The Guru’s Heart Practice: The Wish-Fulfilling Jewel

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa

 

Wish-Fulfilling Jewel, Guru of Great Bliss

ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

emaho, nubchok dewachen gyi zhingkham su

Emaho! In Dewachen, ‘Blissful’ pure realm of the west,

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་གཡོས༔

nangwa tayé tukjé jinlab yö

Amitābha’s compassionate blessing was aroused,

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔

tulku pemajungné jinlab té

And he blessed his emanation, Padmasambhava,

འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔

dzambüling du drowé dön la jön

To come into this world to bring benefit to all beings.

འགྲོ་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

dro dön gyün ché mepé tukjé chen

Compassionate one, you never cease to bring us help and well-being:

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

 

རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔

gyalpo trisong detsen menché né

All the Dharma Kings, from Trisong Detsen

ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ལ་མ་སྟོངས་བར༔

chögyal dung gyü ta la matongwar

Down to the very end of the royal line,

དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

dü sum gyün ché mepar jingyi lob

Throughout past, present, and future, know your constant blessing.

བོད་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་གཉེན་གཅིག་པུ༔

bö kyi chökyong gyalpö nyen chikpu

One and only friend of Tibet’s Dharma Kings,

རྒྱལ་པོ་ཆོས་སྤྱོད་སྐྱོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

gyalpo chöchö kyongwé tukjé chen

Compassionate one, you safeguard the lands that practise Dharma:

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

 

སྐུ་ནི་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔

ku ni lhonub sinpö kha nön dzé

While your wisdom body subjugates the rakṣasas in the south-west,

ཐུགས་རྗེས་བོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔

tukjé bö kyi semchen yong la zik

You look on sentient beings everywhere with compassion,

མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་དཔལ༔

marik lokpé semchen drenpé pal

Magnificent guide for sentient beings led astray by ignorance,

ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔

nyönmong dul ké semchen tab kyi dul

Skilfully you teach them, with their emotions so difficult to tame.

བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

tsé dung gyün ché mepé tukjé chen

Compassionate one, your love is constant in its kindness and care:

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

 

དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔

dü ngen nyikmé ta la tukpé tsé

Now, when this degenerate dark age reaches its final depths,

ནངས་རེ་དགོངས་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔

nang ré gong ré bö kyi dön la jön

At dawn and at dusk you come, for those who have devotion,

ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན༔

nyizer char dü dang la chib té jön

Riding on the rays of the rising and the setting sun,

ཡར་ངོ་ཚེས་བཅུ་དག་ལ་དངོས་སུ་བྱོན༔

yarngo tsé chü dak la ngö su jön

And on every tenth day of the waxing moon, you come in person.

འགྲོ་དོན་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

dro dön tobchen dzepé tukjé chen

Compassionate one, you act with vast power to help beings:

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

 

ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙིགས་མ་ལ༔

ngabgyé tama tsödü nyikma la

Now in this dark age, the age of conflict, the final era of five hundred years,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རགས༔

semchen tamché nyönmong duk nga rak

The five poisons of the negative emotions grow more violent in all sentient beings—

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོད་པའི་ཚེ༔

nyönmong duk nga rang gyü chö pé tsé

Recklessly we indulge in destructive emotions, and let the poisons dominate our minds.

དེ་འདྲའི་དུས་ན་བདག་འདྲའི་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས༔

dendré dü na dak dré tukjé kyob

At a time like this, let your compassion be our refuge and protection.

དད་ལྡན་མཐོ་རིས་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

deden tori drenpé tukjé chen

Compassionate one, you lead those with devotion to the higher realms:

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Chemchok

ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔

hor sok jikpé mak gi ta kor né

When terrifying armies of oppression encircle us,

ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔

chökhor nyenpo jik la tukpé tsé

Menacing the great centres of the Dharma with destruction,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས༔

guru lhasin dé gyé khor dang ché

O Guru Rinpoche, with your retinue of eight classes of gods and demons,

ཧོར་སོག་དམག་དཔུང་བཟློག་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

hor sok makpung dokpar tetsom mé

You will repel aggressors and their armies—of this we have no doubt!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Padma, King of Healing

སེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུང་ཚེ༔

semchen gyulü jikpé né jung tsé

When sickness strikes, to destroy the fragile bodies of sentient beings,

མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔

mi zö dukngal né kyi nyenpa na

When diseases plunge us into unbearable suffering and agony,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔

guru men gyi la dang yermé bé

O Guru Rinpoche, embodiment of the Buddha of Medicine,

ཚེ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔

tsé zé mayin barché ngepar sel

You will remove the obstacles that bring untimely death!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Mighty King of Wealth Gods

འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའི་ཚེ༔

jungwa drar lang sachü nyampé tsé

When nature turns against us, and earth’s resources fail;

སེམས་ཅན་མུ་གེའི་ནད་ཀྱིས་ཉེན་པ་ན༔

semchen mugé né kyi nyenpa na

When sentient beings are tormented by the plague of famine,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས༔

guru khandro norlhé tsok dangché

O Guru Rinpoche, with all your ḍākinīs and deities of prosperity,

དབུལ་ཕོངས་བཀྲེས་སྐོམ་སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

ulpong trekom selwar tetsom mé

You will dispel all poverty, all hunger and thirst—of this we have no doubt.

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Powerful King of Yidams

ལས་ཅན་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་གཏེར་འདོན་ན༔

lechen drowé döndu ter dön na

When the destined revealers retrieve hidden treasures for the benefit of beings,

དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདིང་གིས༔

damtsik zolzok mepé pading gi

In the courage and confidence of a samaya free of all pretence,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔

guru yidam lha dang yermé pé

O Guru Rinpoche, inseparable from our yidam deity,

ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

pa nor bu yi lönpar tetsom mé

You will ensure the true heirs receive their father’s treasure—of this we have no doubt.

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru King Who Fulfils the Hopes of the Practitioners

སྦས་ཡུལ་ནགས་ཁྲོད་དབེན་ས་སྙོགས་པའི་ཚེ༔

bé yul naktrö wen sa nyokpé tsé

When travelling through hidden lands, forests and deserted places,

ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔

khachar buyuk tsub shing lam gak na

When our way is blocked and we are cut off by storms, by rain and snow,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་གཞི་བདག་གཉན་པོའི་འཁོར་དང་བཅས༔

guru zhidak nyenpö khor dang ché

O Guru Rinpoche, surrounded by mighty local spirits,

ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

chödzé lam na drenpar tetsom mé

You will lead us practitioners to the right path—of this we have no doubt!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Sovereign of the Warrior Kiṃkaras

སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེ་བ་ཅན༔

tak zik dom dré dukdrul chewachen

When vicious wild animals menace us—tigers, leopards, bears and poisonous snakes,

འབྲོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་པའི་ཚེ༔

drok chen jikpé trang la drimpé tsé

On our way through terrifying passes, wild and desolate places,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔

guru pawo ging dang sungmar ché

O Guru Rinpoche, along with your gings, warriors and protectors,

གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

dukpé semchen tröpar tetsom mé

You will drive off these ferocious creatures—of this we have no doubt!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Victorious Master over the Four Elements

ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་ཀྱིས༔

sa chu mé lung jungwé barché kyi

When obstacles arise in earth, water, fire and air

སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་འཇིག་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔

gyulü yarpo jik la thukpé tsé

To threaten these illusory bodies of ours with destruction,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་མོར་བཅས༔

guru jungwa zhi yi lhamor ché

O Guru Rinpoche, with the goddesses of the four elements,

འབྱུང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

jungwa rang sar zhiwar tetsom mé

You will harmonize the elements into their natural state—of this we have no doubt!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Mighty Exorcizer of Evil Spirits

ལམ་སྲང་འཇིགས་པའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་པའི་ཚེ༔

lamsang jikpé trang la drimpé tsé

When travelling on dangerous routes,

བསད་ཁྱེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔

sé khyer jakpa chompö nyenpa na

If murderous bandits and robbers attack us,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡན༔

guru chakgya zhi yi gongpar den

O Guru Rinpoche, through your realization of the four mudrās,

ཙཽ་ར་མི་རྒོད་རྔམ་སེམས་བརླག་པར་བྱེད༔

tsau ra migö ngam sem lakpar jé

You will dispel the terror of all brutality and greed.

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Vajra Armour

གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནས༔

gangzhik shemé mak gi ta kor né

When faced by killers on all sides,

མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔

tsöncha nönpö deb shing nyenpa na

Who threaten us with lethal weapons,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིས༔

guru dorjé gur dang denpa yi

O Guru Rinpoche, the protection of your vajra tent

གཤེད་མ་བྲེད་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཐོར་བར་འགྱུར༔

shema dré ching tsöncha torwar gyur

Will cause killers to panic and weapons to be scattered.

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Purifier of the Pain of Rebirth

ནམ་ཞིག་ཚེ་ཟད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔

namzhik tsé zé chiwé dü jung tsé

When this lifespan is exhausted, and we come to die,

གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་འདུ་འཕྲོད་ཉེན་པ་ན༔

né chö dukngal dü trö nyenpa na

If we are racked by the intense anguish and pain of dying,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔

guru nangwa tayé trulpa té

O Guru Rinpoche, as you are the emanation of Buddha Amitābha,

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔

dewachen gyi zhing du ngepar kyé

It is certain we will be born in ‘The Blissful’ pure realm of Dewachen:

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Conqueror over the Delusion of the Bardo

སྒྱུ་ལུས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ༔

gyulü yarpo zhikpé bardo ru

Once this borrowed and illusory body is destroyed

འཁྲུལ་སྣང་ཉིང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་པ་ན༔

trulnang nying trul dukngal nyenpa na

In the bardo state when our deluded experiences, and our further delusions, arise to make us suffer,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔

guru dü sum khyenpé tukjé yi

O Guru Rinpoche, you who know past, present and future, through your compassion,

འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔

trulnang rang sar drolwar tetsom mé

You will let all delusion be self-liberated—of this we have no doubt!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Dispeller of the Suffering of Dying

གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ༔

zhenyang lé dang kyen gyi wang gyur té

When we are overwhelmed by karma and circumstance,

འཁྲུལ་སྣང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔

trulnang ngöpor zhen ching dukngal na

And suffer through grasping at delusion as real,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོ་སྟེ༔

guru dechen gyalpö ngowo té

O Guru Rinpoche, King of Great Bliss,

སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིག་པར་བྱེད༔

dukngal trulpa tsené zhikpar jé

You will utterly destroy the delusions that bring suffering.

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

Guru Refuge of the Six Classes of Beings

འགྲོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔

dro druk dukngal chenpö nyenpa dang

When beings of all six realms are tormented by immense pain,

ཁྱད་པར་བོད་ཀྱི་རྗེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔

khyepar bö kyi jebang dukngal na

And especially when our leaders and people are engulfed in suffering,

དད་གུས་མོས་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔

dé gü möpé dungshuk drakpo yi

With intense longing and devotion, from the depths of our hearts,

ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔

yinyi tetsom mepar solwa deb

With no trace of doubt or hesitation we pray:

གུ་རུ་ཐུགས་རྗེས་འཕོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟིགས༔

guru tukjé pogyur mepar zik

O Guru Rinpoche, with your unchanging, unwavering compassion—watch over us!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

Grant your blessing, so all our wishes be spontaneously fulfilled!

ཞེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བྲག་རིན་ཆེན་འབར་བའི་མགུལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞལ་གདམས་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་ལས་ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་སྟེ།

Without any question, the great treasure revealer Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa manifested specifically for this time. From the slope of Drak Rinchen Barwa in Norbu Pünsüm in Dokham, he revealed the thirteen pith instructions of ‘The Guru’s Heart Practice: The Wish-Fulfilling Jewel’—Lamé Tukdrup Yishin Norbu. This prayer forms the outer practice of this revelation.

འདིས་ཀྱང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་གྲོའི་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག མངྒ་ལཾ།། །།

May it spontaneously bring about the boundless spread of the doctrine and beings’ complete benefit and happiness! Maṅgalaṃ!

 

| Rigpa Translations.

 

Version: 1.1-20210923

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept