Tukdrup Yizhin Norbu Guardians Offering

Collections & Cycles › Khyentse KababTukdrup Yizhin Norbu | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Tukdrup Yizhin Norbu

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། །

A Concise and Essential Offering Ritual for the Guardians of the Doctrine

from The Wish-Fulfilling Jewel Guru Heart-Practice

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ན་མཿཤྲཱི་གུ་རུ་མ་ཧཱ་སུ་ཁཱ་ཡ།

Namo śrī-guru-mahā-sukhāya!

འདིར་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏེར་སྲུང་ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་ནི།

Here is the concise offering ritual for the doctrine guardians of The Wish-Fulfilling Jewel Guru Heart Practice, the Blazing Seven Nāga and Tsen Siblings.

སྣོད་གཙང་མར་བཤོས་བུ་དམར་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་གཙོ་འཁོར་བདུན་གྱི་མཐར་མཐེབ་ཀྱུ་ཟས་སྣ་བཏུང་བ་སོགས་ཅི་འབྱོར་པས་གཏམས་པར་དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཤམ།

In a clean vessel, arrange seven red triangular tormas encircled by tepkyus1 for the chief figure and retinue. Surround them with edibles and libation, as much as you can afford and acquire, and adorn this with assorted silk brocades.

 

Cleanse with:

རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང་།

ram yam kham

raṃ yaṃ khaṃ

Consecrate with:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བྱིན་བརླབས།

om ah hung ho

oṃ āḥ hūṃ hoḥ

རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་མདུན་དུ་ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གར་བཞུགས་ཀྱི་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ།

rang yidam du salwé dündu lu tsen barwa pün dün khor dang chepa kechik gi salwé tukké sabön lé jungwé özer gyi rangzhin gar zhuk kyi né né chendrang par sam la

From the seed-syllable in the heart center of myself visualized as the yidam, light rays stream forth inviting the the Blazing Seven Nāga and Tsen Siblings and their retinues from their natural dwelling places. Instantly, they appear before me.

 

ཀྱཻ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔

kyé, lobpön pema tötreng gi

Kyé! Dutiful servants sustaining a sacred covenant

བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་སྐྱོང་བ་ཡི༔

kanyen damtsik kyongwa yi

With the Skull-garlanded Lotus-Born Guru,

ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་རྣམས༔

lu tsen barwa pün dün nam

Blazing Seven Nāga and Tsen Siblings,

ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བཞུགས༔

tsur shek tsur shek ten la zhuk

Come hither, and abide in the support!

ཁས་བླངས་བཞིན་དུ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

khelang zhindu trinlé dzö

Carry out your activities according to your pledge!

ཨོཾ་ནཱ་ག་ཙནྟྲི་ཙ་ར་ར་ཏྲི་གིངྐ་ར་ཡཀྴ་ཡཀྴ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་ས་ན་ཏིཥྛནྟུ༔

om naga tsantri tsa raratri gingkara yaksha yaksha samaya tsitta hrim hrim dza dza | dza hung bam ho | samaya asana tishtantu

oṃ nāga cantra ci raratri gingkara yakṣa yakṣa samaya citta hriṃ hriṃ jaḥ jaḥ | jaḥ hūṃ baṃ hoḥ | samaya āsana tiṣṭhantu ||

 

མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དང་༔

metok dukpö marmé dang

Flowers, incense, butter lamps,

དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་མཐུན་པའི་རྫས༔

drichab zhalzé tünpé dzé

Perfume, food, all pleasant things,

གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་མཁོ་དགུའི་ཚོགས༔

torma döyön khogü tsok

Tormas of every desirable sense pleasure:

མ་ལུས་དགྱེས་པར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔

malü gyepar zhé né kyang

Joyfully accept it all, without exception,

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔

naljor dakchak khor ché kyi

And whatever we yogis and our circle wish for,

ཅི་བསམ་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་༔

chi samdön nam drubpa dang

Help us accomplish all our goals!

ཕྱི་ནང་དགྲ་བགེགས་ཆོམ་ལ་ཕོབས༔

chinang dragek chom la pob

Smite all outer and inner enemies and obstructers,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང་༔

sangye tenpa sungwa dang

Safeguard the doctrine of the awakened ones,

བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

cholpé trinlé drubpar dzö

And faithfully fulfill the enjoined activities!

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད།

om benza argham padyam pushpé dhupé aloké ghendhé naividya shapta pratista soha

oṃ vajra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe aloke gandhe naivedye śabda pratīccha svāhā ||

With that, present the offerings.

ཨོཾ་ནཱ་ག་ཙནྟྲི་ཙ་ར་ར་ཏྲི་གིང་ཀ་ར་ཡཀྴ་ཡཀྴ་ས་མ་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿཛ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བྷ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔

om naga tsantri tsa raratri gingkara yaksha yaksha samaya tsitta hrim hrim dza dza | sapariwara idam balingta kha kha khahi khahi |

oṃ nāga cantra ci raratri gingkara yakṣa yakṣa samaya citta hriṃ hriṃ jaḥ jaḥ | saparivāra idaṃ balingta khakha khāhi khāhī ||

ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ།

Reciting that three times, offer the torma.

ཀླུ་བཙན་འབར་བ་སྤུན་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས། འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒུད་པ་སོལ། སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྟོངས་གྲོགས་མཛོད། སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ། གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས། ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་འདིར་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །

lu tsen barwa pün dün khor dang chepa nam kyi chöjin gyi torma gyachenpo di zhé la sangye kyi tenpa sung könchok gi upang tö gendün dang chö kyi gyalsi kyong jikten gyi güpa sol semchen gyi pendé pel naljorpa nam kyi tong drok dzö ngakchang nam kyi trinlé drub dangwé dra tul nöpé gek chom khyepar damtsik dir düpa nam kyi chi nang sangwé galkyen zhiwa dang tünkyen mönpé lektsok tamché pel zhing gyepa dang chok dang tünmong gi ngödrub malüpa nyurdu drubpé trinlé dzö chik

Blazing Seven, nāga and tsen siblings, along with your entourage, accept this immense sacrificial torma offering! Protect the buddha’s doctrine, honor and exalt the status of the Precious Ones, nurture and support the sangha and the entire Dharma realm! Dispel worldly degeneration! Spread benefit and happiness for beings! Support practitioners! Accomplish the activities of mantradharins! Overthrow malicious enemies! Conquer harmful obstructers! In particular, for all those united through this sacred pact, appease outer, inner, and secret adverse circumstances. Increase and spread all favorable conditions, and all aspirations for everything excellent. Please carry out your activities so that all the siddhis, mundane and supreme, may be quickly achieved!

ཅེས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་། མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་བྱའོ། །

Thus, enjoin them to activity. If there is a support, request them to remain within it. If there is none, request them to take leave.

 

ཞེས་པའང་ཉེར་མཁོའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཏེར་གཞུང་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུངས་པ་དགེ །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

This was extracted from the root treasure text as an essential supplement. May it bring goodness! May all be auspicious!

 

༈ དཀྱིལ་འཁོར་སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི། །

kyilkhor lobpön pema sam bhavé

Dutiful servants, treasure lords, remember your sacred covenant

བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་གཏེར་གྱི་བདག །

kanyen damtsik jé gongter gyi dak

With Padmasambhava, master of the maṇḍala!

མཐུ་རྩལ་ཐོགས་མེད་རྣམས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །

tutsal tokmé nam zhi trinlé kyi

Your strength and might unhindered, you pledged to enact the four activities.

དམ་ལྡན་རེ་བསྐོང་བཙན་རྒོད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

damden ré kong tsengö khyö la tö

Fulfiller of hopes, warrior tsens, I praise you!

 

| Samye Translations, 2023 (trans. Laura Swan and Ryan Conlon, ed. Libby Hogg).

 

Source: mchog gyur gling pa. “bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu las/ gter srung mchod pa'i phrin las mdor bsdus snying por dril ba." In rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Volume 10: 451–452.

 

Version: 1.0-20230602

  1. Small dough triangles.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept