Daily Dukngal Rangdrol

Collections & Cycles › Longchen NyingtikDukngal Rangdrol | Deities › Avalokiteśvara | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Avalokiteśvara, the Great Compassionate One

Further information:
Download this text:

༄༅། །གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཐུགས་རྗེའི་ཡང་ཞུན་བཞུགས།

The Refined Essence of Compassion

A Daily Sādhana for the Natural Liberation of Suffering, the Secret Practice of the Great Compassionate One

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ན་མོ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་ཡ༔

Namo lokeśvarāya!

འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་གསང་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས།

For those who wish to practise the daily version of the secret practice of the Natural Liberation of Suffering1 from the Great Perfection Heart Essence of the Vast Expanse,2it is as follows:

བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི།

Lineage Prayer

པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔

pema heruka yi gongpa yi

The blessing of the wisdom mind of Padma Heruka

དབང་གི་ལྷ་མོ་ནཱ་ག་རྫུ་ན་དང་༔

wang gi lhamo nagarjuna dang

Passed from Indradevī and Nāgārjuna,

པདྨ་འབྱུང་གནས་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཏེ༔

pema jungné bardu jinlab té

Down to Padmākara:

འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔

dé dang majön danta dü sum gyi

Masters of the lineage of wisdom speech,

གསུང་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

sung gi gyüpé lama la solwa deb

Of the past, present and future―to you I pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pema jungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Uḍḍiyāna, I pray!

སྐྱབས་སེམས་ནི།

Taking Refuge and Generating Bodhicitta

ན་མོ། མཐའ་མེད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་ལ༔

namo, tamé khorwa dukngal rangzhin la

Namo. In this never-ending cycle of saṃsāra, which is by nature suffering,

དབང་མེད་སྤྱོད་པའི་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན༔

wangmé chöpé dak sok semchen kun

I and all other beings helplessly roam about.

མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་ལྷར༔

chok sum ngowo pakchok tukjé lhar

From the depths of my heart and with utmost longing

སྙིང་ནས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ།

nying né dungshuk drakpö kyab su chi

I take refuge in the embodiment of the Three Jewels—the supremely noble Lord of Compassion.

Three times

ཧོཿ ཕ་མ་རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་གྱུར་ཀུན༔

ho, pama rik druk nyingjé yul gyur kün

Hoḥ. All sentient beings of the six classes—my very own parents—the objects of my compassion,

རང་ངོ་མ་ཤེས་འཁྲུལ་པའི་ལས་ལ་སྤྱོད༔

rang ngo mashé trulpé lé la chö

Do not recognize the nature of their minds and act out of delusion.

ཚད་མེད་སྙིང་རྗེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་དགོད་ཕྱིར༔

tsemé nyingjé changchub lam gö chir

So that, with immeasurable compassion, I might set beings on the path to awakening,

སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ།

mönjuk döndam semchok kyepar gyi

I generate the supreme mind of bodhicitta, relative—in aspiration and action—and absolute.

Three times

ཧྲཱིཿ ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ངང་༔

hrih, chö kün mimik zhimé tsadral ngang

Hrīḥ. From within the state without ground or basis, where all phenomena are free of conceptual reference,

དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་དག་པ་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔

yingrik zungjuk dakpa chenpö zhing

The union of basic space and awareness arises as the realm of great purity.

རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་རི་བོ་པོ་ཏཱ་ལ༔

rangnang lhündrub riwo potala

My entire perception, spontaneously perfect, is the Potala Mountain

བརྡ་རྟགས་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔

datak tsennyi dzokpé kyilkhor ü

With symbols, signs and characteristics perfect within the maṇḍala. In its centre

སྣ་ཚོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

natsok pema tongden nyidé teng

Is a multi-coloured, thousand-petalled lotus, and sun and moon disk seats.

ཧྲཱིཿལས་རང་ཉིད་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་ལྷ༔

hrih lé rangnyi pakchok nyingjé lha

From hrīḥ, I arise as the Noble One of divine compassion,

སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྐུ༔

dukngal rangdrol chenrezik wang ku

In the form of Lord Avalokiteśvara ‘Natural Liberation of Suffering’,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞེངས༔

zhal chik chak zhi nyampé tab kyi zheng

With one face and four hands and standing in a posture of equanimity.

རྩ་བའི་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་སྦྱར་ཚུལ༔

tsawé chak nyi tukkar taljar tsul

The palms of my principal hands are joined at my heart

ལྷག་མ་རྣམ་གཉིས་བགྲང་ཕྲེང་པད་དཀར་འཆང༔

lhakma nam nyi drang treng pekar chang

And the remaining two hold a mālā and lotus.

ཁ་སར་པ་ཎི་དང་ཕྱག་སྟབས་གཅིག །

Similar in posture to Khasarpaṇi.

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དར་དང་རིན་ཆེན་མཛེས༔

longchö dzok ku dar dang rinchen dzé

I am in saṃbhogakāya form adorned with silks and jewels.

དབུ་གཙུག་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་པས་མཚན༔

utsuk rikdak öpakmépé tsen

Above my head is Amitābha, the lord of the family.

 

ཕྱོགས་བཞིར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་གདན་སྟེང་དུ༔

chok zhir pema dab zhi den tengdu

In the four cardinal directions and each seated on a four-petalled lotus are:

ཤར་དུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར༔

shar du jetsün drolma kudok kar

Venerable Tārā, her body white in colour, in the East,

ལྷོ་རུ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་གསེར་གྱི་མདོག༔

lho ru özerchenma ser gyi dok

Mārīcī, yellow in colour, in the South,

ནུབ་ཏུ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་པད་རག་མདངས༔

nub tu kurukullé pé rak dang

Kurukullā, ruby red in colour, in the West,

བྱང་དུ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་ལྗང༔

jang du norgyün lhamo kudok jang

And Vasudhārā, green in colour, in the North.

ཀུན་ཀྱང་རང་རང་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས༔

kün kyang rang rang gyen dang chaluk dzok

Their ornaments and garments are perfectly complete, each in their own respective style.

 

སྒོ་བཞིར་དབང་ཆེན་སྡེ་བཞི་ལས་མདོག་ཅན༔

go zhir wangchen dé zhi lé dokchen

At the four doors are the four mighty ones in colours that match their particular activities.

གྲི་གུག་ཐོད་འཛིན་དོར་སྟབས་འཇིགས་ཚུལ་རྔམ༔

driguk tö dzin dortab jik tsul ngam

All are in striding posture, majestic and terrifying, and hold hooked knives and skull-cups.

ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་འགྱིང༔

trowö ché dzok mepung long na gying

With wrathful ornaments, they are poised imposingly amidst masses of flame.

བར་མཚམས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་དང༔

bar tsam sangye changsem rigdzin dang

In between, buddhas, bodhisattvas, vidyādharas,

དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

pawo daki damchen trin tar tib

Heroic ones3, ḍākinīs and samaya-bound Dharma protectors gather like clouds.

སྣང་སྟོང་སྒྲིབ་གཡོགས་བྲལ་བའི་དབྱིངས་ན་གསལ༔

nangtong drib yok dralwé ying na sal

They arise as appearance and emptiness, vividly present in unobscured space.

ཀུན་ཀྱང་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན༔

kün kyang né sum yikdru sum gyi tsen

The deities' three centres are marked with the three seed syllables,

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་རང་བཞིན་གནས་མཆོག་དང་༔

dé lé ö trö rangzhin né chok dang

From which light streams out to the natural, supreme abodes,

ཁྱད་པར་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་པོ་ཏཱ་ལ༔

khyepar trulpé zhingkham potala

And especially to the nirmāṇakāya pure land of Potala,

གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞི་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་སོགས་ནས༔

neyul nyerzhi durtrö gyé sok né

Twenty-four sacred places and eight charnel grounds,

ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

yeshe lhatsok benza samadza

Inviting the wisdom deities. Vajra-samājaḥ!

ཨོཾ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ

om lokishora guru deva dakini sarva samaya dza dza

oṃ lokeśvara-guru-deva-ḍākinī-sarva-samaya jaḥ jaḥ

Requesting the deities to take their places

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ཧོཿ

benza samaya tishta ho

vajra-samaya tiṣṭha hoḥ

Homage

ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོཿ

namo purushaya ho

namo puruṣāya hoḥ

Offering

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར། རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧིཿ

om benza argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta | rupa shabta gendhé rasa parshé maha sarva pudza khahi

oṃ vajra-arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda rūpa śabda gandha rāsa sparśa mahā sarva pūja khāhi

སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

sarva pentsa rakta balingta maha sukha dharmadhatu pudza ho

sarva-pañca rakta baliṅta mahā-sukha dharmadhātu pūjā hoḥ

Praise

ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔

hrih, chöying tröpa dralwé podrang né

Hrīḥ. From the palace of basic space beyond elaboration, you arise

ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་མངའ་དབང་ཅན༔

lhündrub longchö dzokpé nga wangchen

With mastery over the spontaneously present saṃbhogakāya.

ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

tsemé nyingjé terchen chenrezik

Avalokiteśvara, great treasure of boundless compassion,

སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

dukngal rangdrol ku la chaktsal tö

In your form as Natural Liberation of Suffering―to you I offer praise and homage.

Mantra Recitation

རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔

rangnyi tukjé chenpö tukka ru

I am the Great Compassionate One. In my heart

ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་ཡངས་པའི་དབུས༔

nyidé ga'u khajor yangpé ü

In the middle of a vast casket of joined sun and moon,

ཟླ་བའི་སྟེང་ན་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿདཀར་པོ༔

dawé teng na tuk sok hrih karpo

Upon a moon disc is the white life-force syllable hrīḥ,

དེ་མཐར་ཡི་གེ་བདུན་པས་བསྐོར་བ་ལས༔

dé tar yigé dünpé korwa lé

Encircled by the seven syllables of the mantra.

འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་དང་༔

ö trö sangye changsem tamché dang

Light radiates out to all the buddhas and bodhisattvas,

ཁྱད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔

khyepar tukjé chenpö tukgyü kul

Especially the Great Compassionate One, and invokes their wisdom minds.

འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ལས་ཉོན་སྦྱངས༔

dro druk semchen kün gyi lé nyön jang

Light streams out to all six classes of beings, purifying their karma and destructive emotions.

འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔

özer tsur dü dak la timpa yi

The rays return and dissolve into me,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་དམིགས༔

chok dang tünmong ngödrub tobpar mik

Through which I obtain accomplishments, ordinary and supreme.

འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེའི་ངང་ནས་བཟླ་བར་བྱ༔

Imbued with compassion for beings, recite the mantra:

ཨོཾ་མ་ནི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om mani padmé hung hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

Longevity practice:

ཏཱ་རེ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛ་སྭཱ་ཧཱཿ

[om mani padmé hung hrih] taré ayurjnana tsé droom nri dza soha

[oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ] tāre ayur-jñāna tshe bhrūṃ nṛ ja svāhā

For overcoming obstructing forces and increasing merit:

ཨཱརྻ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱཾ་སྭཱ་ཧཱཿ

[om mani padmé hung hrih] arya maritsyai mam soha

[oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ] ārya-mārīcyai māṃ svāhā

For magnetizing the three worlds:

ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ

[om mani padmé hung hrih] kurukullé hrim hrim washam kuru yé soha

[oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ] kurukulle hrīṃ hrīṃ vaśaṃ kuruye svāhā

For filling the treasury with wealth

མ་མ་བ་སུ་དྷཱ་རི་སྭཱ་ཧཱཿ

[om mani padmé hung hrih] mama vasudhari soha

[oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ] mama vasudhāri svāhā

Confession of Mistakes

ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

hung, tukjé chenpö kyilkhor du

Hūṃ. In this maṇḍala of the Great Compassionate One,

མཆོད་རྫས་མ་ཚང་སྒྲུབ་པ་གཡེལ༔

chödzé ma tsang drubpa yel

If my offerings were incomplete, my practice inattentive,

ཏིང་འཛིན་བྱིང་རྨུགས་འཐིབས་ལ་སོགས༔

tingdzin jing muk tib lasok

Or my meditation drowsy, dull or lifeless—

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ༔

galtrul nongpa zöpar sol

Please forgive all such error and confusion.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་སོགས། 

om benza sato….

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṅ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āḥ

Dissolution

ཧོ། ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་བཞིན༔

ho, chu lé chubur dolwa zhin

Hoḥ. Just like bubbles formed out of water,

རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

rang lé trulpé kyilkhor lha

The deities of the self-emanated maṇḍala

ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་བཛྲ་མུཿ

yeshe ying su benza mu

Dissolve into wisdom’s basic space—vajra muḥ!

རྗེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང༔

jetob gyumé lha kur dang

In post-meditation, everything arises as the deity’s illusory form.

Dedication and Aspiration

ཧོ། དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཀུན༔

ho, dü sum sakpé getsa kün

Hoḥ. All sources of virtue accumulated in the three times,

རྣམ་མཁྱེན་གདོད་མའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ༔

namkhyen dömé gyu ru ngo

I dedicate as the cause for realizing primordial omniscience.

བདག་སོགས་འདུས་པར་བཅས་པ་རྣམས༔

dak sok düpar chepa nam

May I and all those assembled here

ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཤོག ། ལན་གསུམ། 

tsombu chik tu sangye shok

Attain enlightenment together, in a single maṇḍala!

Three times.

Verses of Auspiciousness

ཧོཿ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་དང༔

ho, rigdzin gyüpé jinlab dang

Hoḥ. Through the blessing of the lineage of vidyādharas,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༔

könchok sum gyi denpa dang

The truth of the Three Rare and Sublime Ones,

གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས༔

sang ngak zabmö tendrel gyi

And the interdependent circumstances of profound Secret Mantra,

འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

jikgyé zhiwé tashi shok

May all be auspicious, to pacify the eight fears!4

ཚེ་བསོད་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

tsesö gyepé tashi shok

May all be auspicious, for extending longevity and merit!

སྣང་བ་དབང་འདུས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

nangwa wangdü tashi shok

May all be auspicious, to bring perception under our control!

ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

lokdren tsarchö tashi shok

May all be auspicious, to annihilate negative, misleading forces!

སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔

nang zhen lha kü chakgyar dzok

With all attachment to perception transformed and perfected as the form of the deity,

སྒྲ་གྲགས་བདེ་ཆེན་སྔགས་སུ་དག༔

dra drak dechen ngak su dak

All sound purified into the great bliss of mantra,

དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུར་སྨིན༔

dren tok ösal chökur min

All thoughts matured into the luminosity of dharmakāya—

འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ །

jalü zangtal tashi shok

May all be auspicious, so that we attain the translucent rainbow body!

 

ཅེས་ཨ་མ་ཀརྨ་སྒྲོལ་མས་སྐུལ་ངོར་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་སོ།།

This was written by Maṅgala Śrībhūti at the request of Ama Karma Drolma.5

 

| Translated by Han Kop with the assistance of Stefan Mang, 2019. Updated 2023.

  1. Tib. Dukngal Rangdrol (sdug bsngal rang grol).
  2. Tib. Dzogpachenpo Longchen Nyingtik
  3. Skt vīra; Tib. dpa’ bo.
  4. Fear of: drowning, thieves, lions, snakes, fire, spirits, captivity and elephants. Their spiritual counterparts are: doubt, lust, avarice, envy, wrong views, hatred, delusion and pride.
  5. i.e., Yahne le Toumelin, the mother of Matthieu Ricard.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK