Daily Dukngal Rangdrol

Collections & Cycles › Longchen NyingtikDukngal Rangdrol | Deities › Avalokiteśvara | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Avalokiteśvara, the Great Compassionate One

༄༅། །གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཐུགས་རྗེའི་ཡང་ཞུན་བཞུགས།

The Refined Essence of Compassion

A Daily Sādhana for the Natural Liberation of Suffering, the Secret Practice of the Great Compassionate One

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ན་མོ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་ཡ༔

Namo lokeśvarāya!

འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་གསང་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པས།

For those who wish to practise the daily version of the secret practice of the Natural Liberation of Suffering1 from the Great Perfection Heart Essence of the Vast Expanse,2it is as follows:

བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི།

Lineage Prayer

པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དགོངས་པ་ཡིས༔

pema heruka yi gongpa yi

The blessing of the wisdom mind of Padma Heruka

དབང་གི་ལྷ་མོ་ནཱ་ག་རྫུ་ན་དང་༔

wang gi lhamo nagarjuna dang

Passed from Indradevī and Nāgārjuna,

པདྨ་འབྱུང་གནས་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཏེ༔

pema jungné bardu jinlab té

Down to Padmākara:

འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔

dé dang majön danta dü sum gyi

Masters of the lineage of wisdom speech,

གསུང་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

sung gi gyüpé lama la solwa deb

Of the past, present and future―to you I pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pema jungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Uḍḍiyāna, I pray!

སྐྱབས་སེམས་ནི།

Taking Refuge and Arousing Bodhicitta

ན་མོ། མཐའ་མེད་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་ལ༔

namo, tamé khorwa dukngal rangzhin la

Namo. In this never-ending cycle of saṃsāra, by nature only suffering,

དབང་མེད་སྤྱོད་པའི་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན༔

wangmé chöpé dak sok semchen kun

All sentient beings, just like me, wander helpless.

མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་ལྷར༔

chok sum ngowo pakchok tukjé lhar

So, with intense longing in my heart, I take refuge

སྙིང་ནས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ།

nying né dungshuk drakpö kyab su chi

In you, the deity of Sublime Compassion, essence of the Three Jewels!

Recite this three times.

ཧོཿ ཕ་མ་རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་གྱུར་ཀུན༔

ho, pama rik druk nyingjé yul gyur kün

Hoḥ. The six kinds of living beings—my very own parents and objects of my compassion,

རང་ངོ་མ་ཤེས་འཁྲུལ་པའི་ལས་ལ་སྤྱོད༔

rang ngo mashé trulpé lé la chö

All fail to recognize their own nature, and then act out of delusion.

ཚད་མེད་སྙིང་རྗེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་དགོད་ཕྱིར༔

tsemé nyingjé changchub lam gö chir

So that I can place them, with a boundless compassion, on the path to enlightenment,

སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ།

mönjuk döndam semchok kyepar gyi

I arouse the supreme bodhicitta mind, relative—in aspiration and action—and absolute.

Recite this three times.

ཧྲཱིཿ ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་ངང་༔

hrih, chö kün mimik zhimé tsadral ngang

Hrīḥ. Where all things and events are beyond concept, free of any ground or origin,

དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་དག་པ་ཆེན་པོའི་ཞིང་༔

yingrik zungjuk dakpa chenpö zhing

The union of space and awareness arises as a realm of infinite purity:

རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་རི་བོ་པོ་ཏཱ་ལ༔

rangnang lhündrub riwo potala

My entire perception, spontaneously perfect, is the Potala Mountain

བརྡ་རྟགས་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔

datak tsennyi dzokpé kyilkhor ü

A maṇḍala with symbols, signs, and characteristics all perfect. And in its centre

སྣ་ཚོགས་པདྨ་སྟོང་ལྡན་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

natsok pema tongden nyidé teng

Lies a multi-coloured, thousand-petalled lotus, and sun and moon seats, on which

 

ཧྲཱིཿལས་རང་ཉིད་འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་ལྷ༔

hrih lé rangnyi pakchok nyingjé lha

From hrīḥ, I arise as the Sublime One, deity of compassion,

སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྐུ༔

dukngal rangdrol chenrezik wang ku

In the form of Lord Avalokiteśvara ‘Natural Liberation of Suffering’,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞེངས༔

zhal chik chak zhi nyampé tab kyi zheng

With one face and four hands and standing in a posture of equanimity,

རྩ་བའི་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་སྦྱར་ཚུལ༔

tsawé chak nyi tukkar taljar tsul

The palms of my two main hands joined at my heart,

ལྷག་མ་རྣམ་གཉིས་བགྲང་ཕྲེང་པད་དཀར་འཆང༔

lhakma nam nyi drang treng pekar chang

And the other two holding a mālā and white lotus.

ཁ་སར་པ་ཎི་དང་ཕྱག་སྟབས་གཅིག །

Similar in posture to Khasarpaṇi.

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དར་དང་རིན་ཆེན་མཛེས༔

longchö dzok ku dar dang rinchen dzé

I am in saṃbhogakāya form, beautiful with silks and jewels.

དབུ་གཙུག་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་པས་མཚན༔

utsuk rikdak öpakmépé tsen

Above my head sits Amitābha, lord of the enlightened family.

 

ཕྱོགས་བཞིར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་གདན་སྟེང་དུ༔

chok zhir pema dab zhi den tengdu

In the four directions, and each on a four-petalled lotus, are:

ཤར་དུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར༔

shar du jetsün drolma kudok kar

Arya Tārā, her body white in colour, in the east,

ལྷོ་རུ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་གསེར་གྱི་མདོག༔

lho ru özerchenma ser gyi dok

Mārīcī, yellow in colour, in the south

ནུབ་ཏུ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་པད་རག་མདངས༔

nub tu kurukullé pé rak dang

Kurukullā, ruby red in colour, in the west

བྱང་དུ་ནོར་རྒྱུན་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་ལྗང༔

jang du norgyün lhamo kudok jang

And Vasudhārā green in colour, in the north,

ཀུན་ཀྱང་རང་རང་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས༔

kün kyang rang rang gyen dang chaluk dzok

Each one wearing their own full set of ornaments and garments.

 

སྒོ་བཞིར་དབང་ཆེན་སྡེ་བཞི་ལས་མདོག་ཅན༔

go zhir wangchen dé zhi lé dokchen

At the four doors are the four Mighty Ones, in colours matching their particular activity,

གྲི་གུག་ཐོད་འཛིན་དོར་སྟབས་འཇིགས་ཚུལ་རྔམ༔

driguk tö dzin dortab jik tsul ngam

All of them striding, majestic, terrifying, and gripping hooked knives and skull-cups.

ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་འགྱིང༔

trowö ché dzok mepung long na gying

Clad in wrathful ornaments, they stand imposingly amid a mass of flames.

བར་མཚམས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་དང༔

bar tsam sangye changsem rigdzin dang

Between them all, buddhas, bodhisattvas and vidyādharas,

དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

pawo daki damchen trin tar tib

Heroes,3 ḍākinīs and samaya-bound Dharma protectors gather like clouds.

སྣང་སྟོང་སྒྲིབ་གཡོགས་བྲལ་བའི་དབྱིངས་ན་གསལ༔

nangtong drib yok dralwé ying na sal

Appearing yet empty, the deities are all vivid and distinct.

ཀུན་ཀྱང་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན༔

kün kyang né sum yikdru sum gyi tsen

Their three centres are marked with the three seed syllables,

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་རང་བཞིན་གནས་མཆོག་དང་༔

dé lé ö trö rangzhin né chok dang

From which light streams out to the luminous, supreme abodes,

ཁྱད་པར་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་པོ་ཏཱ་ལ༔

khyepar trulpé zhingkham potala

And especially to that nirmāṇakāya pure land, Mount Potala,

གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞི་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་སོགས་ནས༔

neyul nyerzhi durtrö gyé sok né

The twenty-four sacred places and the eight charnel grounds,

ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

yeshe lhatsok benza samadza

Inviting the wisdom deities. Vajra-samājaḥ!

Invitation

ཨོཾ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ

om lokishora guru deva dakini sarva samaya dza dza

oṃ lokeśvara-guru-deva-ḍākinī-sarva-samaya jaḥ jaḥ

Requesting the Deities to Take Their Places

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ཧོཿ

benza samaya tishta ho

vajra-samaya tiṣṭha hoḥ

Prostration

ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོཿ

namo purushaya ho

namo puruṣāya hoḥ

Offering

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར། རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧིཿ

om benza argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta | rupa shabta gendhé rasa parshé maha sarva pudza khahi

oṃ vajra-arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda rūpa śabda gandha rāsa sparśa mahā sarva pūja khāhi

སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

sarva pentsa rakta balingta maha sukha dharmadhatu pudza ho

sarva-pañca rakta baliṅta mahā-sukha dharmadhātu pūjā hoḥ

Praise

ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས༔

hrih, chöying tröpa dralwé podrang né

Hrīḥ. In the palace of dharmadhātu beyond conceptual thought,

ལྷུན་གྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་མངའ་དབང་ཅན༔

lhündrub longchö dzokpé nga wangchen

Lord of the saṃbhogakāya of spontaneously perfection,

ཚད་མེད་སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

tsemé nyingjé terchen chenrezik

Avalokiteśvara, great treasure of boundless compassion,

སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

dukngal rangdrol ku la chaktsal tö

In your form as Natural Liberation of Suffering―to you I offer praise and homage!

Mantra Recitation

རང་ཉིད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔

rangnyi tukjé chenpö tukka ru

I am the Great Compassionate One. In my heart

ཉི་ཟླའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་ཡངས་པའི་དབུས༔

nyidé ga'u khajor yangpé ü

In the centre of a vast casket of sun and moon conjoined,

ཟླ་བའི་སྟེང་ན་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿདཀར་པོ༔

dawé teng na tuk sok hrih karpo

Upon a moon disc stands the white life-force syllable hrīḥ,

དེ་མཐར་ཡི་གེ་བདུན་པས་བསྐོར་བ་ལས༔

dé tar yigé dünpé korwa lé

Encircled by the seven syllables of the mantra.

འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་དང་༔

ö trö sangye changsem tamché dang

Light radiates out to all the buddhas and bodhisattvas,

ཁྱད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔

khyepar tukjé chenpö tukgyü kul

Especially the Great Compassionate One, and invokes their wisdom minds.

འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ལས་ཉོན་སྦྱངས༔

dro druk semchen kün gyi lé nyön jang

Light streams out to all six classes of beings, purifying their karma and destructive emotions.

འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་བདག་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔

özer tsur dü dak la timpa yi

The rays return and dissolve into me,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་དམིགས༔

chok dang tünmong ngödrub tobpar mik

Through which I obtain siddhis, common and supreme.

འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེའི་ངང་ནས་བཟླ་བར་བྱ༔

Imbued with compassion for beings, recite the mantra:

ཨོཾ་མ་ནི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om mani padmé hung hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

Long-life Practice

ཏཱ་རེ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛ་སྭཱ་ཧཱཿ

[om mani padmé hung hrih] taré ayurjnana tsé droom nri dza soha

[oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ] tāre ayur-jñāna tshe bhrūṃ nṛ ja svāhā

For Overcoming Obstacles and Increasing Merit

ཨཱརྻ་མ་རི་ཙྱཻ་མཱཾ་སྭཱ་ཧཱཿ

[om mani padmé hung hrih] arya maritsyai mam soha

[oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ] ārya-mārīcyai māṃ svāhā

For Magnetizing the Entire Three Realms

ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱཿ

[om mani padmé hung hrih] kurukullé hrim hrim washam kuru yé soha

[oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ] kurukulle hrīṃ hrīṃ vaśaṃ kuruye svāhā

For Filling the Treasury with Wealth

མ་མ་བ་སུ་དྷཱ་རི་སྭཱ་ཧཱཿ

[om mani padmé hung hrih] mama vasudhari soha

[oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ] mama vasudhāri svāhā

Confession of Mistakes

ཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

hung, tukjé chenpö kyilkhor du

Hūṃ. In this maṇḍala of the Great Compassionate One,

མཆོད་རྫས་མ་ཚང་སྒྲུབ་པ་གཡེལ༔

chödzé ma tsang drubpa yel

If my offerings were incomplete, my practice inattentive,

ཏིང་འཛིན་བྱིང་རྨུགས་འཐིབས་ལ་སོགས༔

tingdzin jing muk tib lasok

Or my meditation drowsy, dull or lifeless—

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ༔

galtrul nongpa zöpar sol

Please forgive all such error and confusion.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་སོགས། 

om benza sato….

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṅ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āḥ

Dissolution

ཧོ། ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྡོལ་བ་བཞིན༔

ho, chu lé chubur dolwa zhin

Hoḥ. Just like bubbles form and vanish on a stream,

རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔

rang lé trulpé kyilkhor lha

The deities of the self-emanated maṇḍala

ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་བཛྲ་མུཿ

yeshe ying su benza mu

Dissolve back into the space of primordial wisdom—vajra muḥ!

རྗེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང༔

jetob gyumé lha kur dang

In post-meditation, everything arises as the illusion-like form of the deity.

Dedication and Aspiration

ཧོ། དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཀུན༔

ho, dü sum sakpé getsa kün

Hoḥ. All sources of virtue accumulated in the three times,

རྣམ་མཁྱེན་གདོད་མའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ༔

namkhyen dömé gyu ru ngo

I dedicate as the cause for realizing primordial omniscience.

བདག་སོགས་འདུས་པར་བཅས་པ་རྣམས༔

dak sok düpar chepa nam

May I and all those assembled here

ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཤོག ། ལན་གསུམ། 

tsombu chik tu sangye shok

Attain enlightenment together, in a single maṇḍala!

Three times.

Verses of Auspiciousness

ཧོཿ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་དང༔

ho, rigdzin gyüpé jinlab dang

Hoḥ. Through the blessing of the lineage of vidyādharas,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༔

könchok sum gyi denpa dang

The truth of the Three Jewels—Buddha, Dharma and Saṅgha,

གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས༔

sang ngak zabmö tendrel gyi

And the interdependent circumstances of profound Secret Mantra,

འཇིགས་བརྒྱད་ཞི་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

jikgyé zhiwé tashi shok

May all be auspicious, to pacify the eight fears!4

ཚེ་བསོད་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

tsesö gyepé tashi shok

May all be auspicious, for increasing longevity and merit!

སྣང་བ་དབང་འདུས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

nangwa wangdü tashi shok

May all be auspicious, to bring perception under our control!

ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

lokdren tsarchö tashi shok

May all be auspicious, to annihilate negative, misleading forces!

སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔

nang zhen lha kü chakgyar dzok

With all attachment to perception perfected as the form of the deity,

སྒྲ་གྲགས་བདེ་ཆེན་སྔགས་སུ་དག༔

dra drak dechen ngak su dak

All sound purified into the great bliss of mantra,

དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུར་སྨིན༔

dren tok ösal chökur min

All thoughts matured into the clear light of dharmakāya,

འཇའ་ལུས་ཟང་ཐལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ །

jalü zangtal tashi shok

May all be auspicious, so that we attain the translucent rainbow body!

 

ཅེས་ཨ་མ་ཀརྨ་སྒྲོལ་མས་སྐུལ་ངོར་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་སོ།།

This was written by Maṅgala Śrībhūti at the request of Ama Karma Drolma.5

 

| Translated by Han Kop with the assistance of Stefan Mang, 2019, and edited by Patrick Gaffney, 2023.

 

Version: 2.0-20230509

  1. Tib. Dukngal Rangdrol (sdug bsngal rang grol).
  2. Tib. Dzogpachenpo Longchen Nyingtik
  3. Skt vīra; Tib. dpa’ bo
  4. Fear of: drowning, thieves, lions, snakes, fire, spirits, captivity and elephants. Their spiritual counterparts are: doubt, lust, avarice, envy, wrong views, hatred, delusion and pride.
  5. i.e., Yahne le Toumelin, the mother of Matthieu Ricard.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept