Self-Initiation for Rigdzin Düpa

Collections & Cycles › Longchen NyingtikRigdzin Düpa | Practices › Empowerment | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Rigdzin Düpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་འབེབས་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

Shower of Indestructible Splendour

A Self-Initiation for the Guru Practice of the Vidyādhara Assembly, from the Heart-Essence of the Vast Expanse

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །
ཁྱབ་བདག་རིག་འཛིན་བླ་མ་ཡི། །
གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དབྱིངས། །
འཇུག་པའི་རིམ་པ་འདིར་གསལ་བྱ།

Here are presented the stages for entering
The space of the four vajras—
The three secrets of the vidyādhara guru,
The omnipresent lord of the infinite maṇḍalas of the Three Roots.

འདིར་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག །རིག་འཛིན་འདུས་པ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་བདག་འཇུག་བྱ་བར་འདོད་པས་

For those who wish to practice the self-initiation of The Vidyādhara Assembly, the guru's heart practice, the root of all blessings and accomplishments and the omnipresent lord of the infinite deities of the three roots, should do as follows.

དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ལ་བརྟེན་ན་དབང་གི་སྤྱི་དོན་ལས་གསལ་བ་ལྟར་ཐིག་ཚོན་གྱི་ཆོ་ག་དང་བྱིན་རླབས་ལྡན་པས་ཞི་དཀྱིལ་རྟ་བབ་བཞི་པའི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བར་སྐུའམ་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་ཧཱུྃ་དཀར་གསལ་ཀྱིས་མཚན་པ་དང༌།

Using a maṇḍala of coloured sand or painted cloth, carry out the ritual of the lines and colours followed by the consecration, as is laid out in The General Meaning of Empowerment.1 The peaceful maṇḍala has four archways and within its centre an eight-petalled lotus. Its centre is marked by the deity or the implement of the brilliant white seed-syllable hūṃ.

པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཐིག་ལེ་ཕྱོགས་མདོག་དཀར་སེར་དམར་ལྗང༌། མཚམས་བཞིར་མཐིང་ག །སྒོ་བཞིར་ཐིག་ལེ་ཕྱོགས་མདོག་གིས་མཚན་པ་བཅས་དང༌། མ་འབྱོར་ན་དྲི་བཟང་གིས་གཤེར་བའི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་བཀོད་པས་ཀྱང་རུང་ལ།

On the eight petals are essence-drops whose colours are white, yellow, red and green in the cardinal directions and blue in the ordinal directions. The four doors are marked by an essence-drop which has the same colour as its corresponding cardinal direction. If you are unable to do this, then it is also acceptable to create heaps of grains equal to the number of deities and sprinkle them with fragrant water.

གང་ལྟར་ཡང་དབུས་སུ་མཉྫིའི་སྟེང་བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་དཀར་པོ། ཁ་རྒྱན་གཟུངས་རྡོར་དང་བཅས་པ་ལ་ནང་དུ་སོ་ལྔའི་རྫས་དང་ལྡན་པའི་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་སུམ་གཉིས་བཀང་བ།

In any case, arrange a tripod in the centre. Upon it place a vase with a white ribbon tied to its neck. Decorate the vase around its neck and attach a dhāraṇī-cord and a vajra. Fill two thirds of the vase with fragrant water to which the thirty-five substances have been added.

གཡས་སུ་མེ་ལོང་སིནྡྷཱུ་རའི་ཐིག་ལེ་ཅན་དང་ཤེལ་རྡོ་བརྩེགས་མ། གཡོན་དུ་གསང་རྫས། ནུབ་ཏུ་རིག་ཙཀ །མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་སྨན་གཏོར་རཀྟ །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐོར། ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་འབུལ་དང་ཆད་བརྟན། ཚོགས་དང་དཀར་བགེགས་ལས་བུམ་སོགས་ཀྱང་སྤྱི་ལྟར་འདུ་བྱ་ཞིང་བཤམ་མོ། །

On the right, place a mirror to which essence-drops of sindūra are applied and on top of which is a crystal. On the left, arrange the secret substances. In the West, place the empowerment card of the consort. In the front or in the back, wherever is convenient, place the amṛta medicine, the bali and the rakta. Put the regular offerings around the maṇḍala and gather and arrange the bali offerings for the Dharma protectors, the covenant, the Tenma Goddesses,2 the white bali and the obstructive-forces bali, and set the activity vase and the feast offerings in the usual way.

ཆོ་ག་དངོས་ལ།

Now begin the actual ritual.

དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་ནི།

I. Establishing the Maṇḍala

བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས་ལས་གཞུང་གི་བསྟོད་པའི་མཇུག་ཏུ།

Carry out the practice from the lineage prayers up to and including the praise of the main text. Then visualize the following:

བྷྲཱུཾ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སི་དྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཛཿ

droom bisho bishuddhé om ah hung benza guru pema siddhi hung pé dza

bhrūṃ viśva viśuddhe oṃ āḥ hūṃ vajra-guru padma siddhi hūṃ phaṭ jaḥ

བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་ལོགས་སུ་ཕྱེ་སྟེ་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར།

dak gi tukka né yeshepa loksu ché té dünkyé kyi tsul du zhukpar gyur

The wisdom deity in my heart separates and appears as the front visualization.

ཞེས་དམིགས་ནས་གབ་བྱང་དང་སྦྱར་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་པ་ཧཱུྃ་གླུ་བཅས་བྱ།

Then, following the Manual of Concealed Instructions,3 carry out the recitations of the approach and accomplishment, including the 'song of hūṃ'.

བུམ་པའི་ནང་དུ་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་བཀྲ་བ་ལྟར་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་གསལ་བ་ལ།

bumpé nang du lama rigdzin düpé lhatsok khor dang chepa gyatso la zakar trawa tar tuk sok ngak treng dang chepa salwa la

Visualize within the vase the hosts of deities of the guru practice of the Vidyādhara Assembly together with their retinue, like stars and constellations reflected on a lake. Within their hearts is the life-force syllable surrounded by the mantra garland.

བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་གཟུངས་ཐག་ལ་བརྒྱུད་དེ་སོང་བས་བུམ་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ།

daknyi lhar salwé tukké ngak treng zung tak la gyü dé songwé bum lhé tukgyü kul

Visualize yourself as the deity. From the mantra garland at your heart [light streams out], flowing through the dhāraṇī cord and invoking the wisdom minds of the deities in the vase.

འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་བྱས་ཤིང་སྐུ་ལས་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཆེན་བབ་པས་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར།

özer trodü dön nyi jé shing ku lé zakmé dechen dütsi gyün chen babpé bumpa yongsu gangwar gyur

Light rays radiate out and gather back, accomplishing the twofold benefit. A stream of amṛta of immaculate great bliss flows out from the deities' form and fills the vase completely.

ཞེས་བསམ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ།

Contemplate on this and recite as many approach and accomplishment mantras as you can.

ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་གཡས་པདྨའི་དབྱུག་ཐོ་དང༌།

lé bum du kechik gi trowo tamdrin marpo yé pemé yuk to dang

Visualize instantly the wrathful Hayagrīva inside the activity vase. He is red in colour, his right hand holds a club with lotus flowers and his left hand holds aloft a lasso of fire.

གཡོན་མེའི་ཞགས་པ་ཐོགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བབ་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར།

yön mé zhakpa tokpar salwé ku lé dorjé dütsi dul tra rab babpé bumpa gangwar gyur

From his body descend tiny particles of vajra-amṛta that fill the vase completely.

ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄།

om hayagriva hung pé

oṃ hayagrīva hūṃ phaṭ

ཅེས་བཟླས་ལ། ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་དང༌། མཆོད་བསྟོད་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་ལ།

Recite this. At the end of the session, recite the vowels and consonants, the mantra of the essence of interdependent origination, the offerings and praise, and the hundred-syllable mantra. Then present the offering with:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ཞིང་བུམ་ལྷ་འོད་ཞུ་བྱའོ། །

The deities of the vase dissolve into light.

གཉིས་པ་བདག་འཇུག་དངོས་ལ་དོན་བརྒྱད་ལས།

II. The Actual Self-Initiation

This has eight parts:

དང་པོ་ནི།

1. [The Cleansing]

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི༎

jitar tampa tsam gyi ni

Just as the gods cleansed your body

ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར༎

lha nam kyi ni trü sol tar

Moments after you took birth,

ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས༎

lha yi chu ni dakpa yi

With the purest water of the gods,

དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ༎

dezhin dak gi kutrü sol

Likewise I now cleanse and empower you.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ།

om sarwa tathagata abhishekaté samaya shriyé hung

oṃ sarva tathāgata abhiṣekate samaya śrīye hūṃ

སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌།

ཕྱི་རོལ་པ་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་པའམ་བསྡུ་ན་ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་ཀྱིས་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང༌།

Give the bali to the outsiders4. Or, concisely, expel the obstructive forces with the mantra of the four hūṃs.

Meditate on the protection circle with:

བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་བྷྲཱུཾ་

benza jnana raksha droom

vajra-jñāna rakṣa bhrūṃ

གྱིས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ།

Put on the blindfold with:

ཙཀྵུ་བྷནྡྷ

tsakshu bhenda

oṃ cakṣu bhandha vāra maṇāya hūṃ

ས་མིག་དར་བཅིངས།

Hold the flower with:

ཨ་ཁཾ་ཝི་ར

a kham wira

aḥ khaṃ vīra hūṃ5

ས་མེ་ཏོག་བཟུང༌། མཎྜལ་འབུལ་བ་རྣམས་བྱའོ། །

Then offer a maṇḍala.

གཉིས་པ་གསོལ་གདབ་ནི། །

2. The Request

ཧོཿ བདག་ནི་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

ho, dak ni kalden rik kyi bu

Hoḥ. Please take care of me, a fortunate child of Noble Family,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ལ༔

tukjé chenpö jezung lah

And look upon me with your great compassion.

དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

damtsik chenpö kyilkhor du

Allow me to enter this maṇḍala of the great samaya

འཇུག་ཅིང་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

juk ching minpar dzé du sola

And bring me to maturity!

ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལན་བསྩལ་བར་མོས་ལ།

Make this request three times, then consider that your request has been granted.

ཧོཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

ho, sangwa chok gi kyilkhor du

Hoḥ. This maṇḍala of the supreme secret

འཇུག་པར་དཀའ་ལ་ཁེ་ཉེན་ཆེ༔

jukpar ka la khenyen che

Is difficult to enter and the stakes are high:

དམ་ཚིག་ཉམས་ན་བརླག་འགྱུར་བས༔

damtsik nyam na lak gyur sa

Impairing the samaya will bring destruction;

དམ་སྲུང་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་པར་བྱ༔

dam sung wangkur jinpar ja

So, maintain the samaya and I’ll grant you empowerment.

གསུམ་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ནི།

3. Gathering the Accumulations

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །

dorjé lobpön sangye pal

I prostrate to the vajra master,

དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dü sum zhuk la chaktsal lo

Glorious embodiment of the buddhas of past, present and future!

 

མཆོག་གསུམ་བསྟན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །

chok sum tenpé zhing gyur la

With a mind free from all duality,

གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

nyimé yi kyi kyab su chi

I take refuge in the Three Jewels, the objects of reliance!

 

དངོས་སྦྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །

ngöjor yi kyi nam trulpé

I request that you accept these pure offerings,

དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

dakpé chöpa zhé su sol

Both actual and envisioned.

 

དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །

ngödrub chuwo chöpé gek

My faults, the hindrances that cut the flow of siddhis,

ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །

nyejé malü shakpar gyi

I confess without exception.

 

ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །

chok chu khor sum dakpé chö

In all those actions throughout the ten directions, done without attachment,

མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །

machak chö la jé yirang

And free from concepts of subject, object and action, I rejoice!

 

དག་པའི་མཐའ་བའི་དྲི་མ་མེད། །

dakpé tawé drimamé

I awaken the perfect bodhicitta,

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

dzokpé changchub semkyé do

Pure, untainted by the four extremes.

 

བདེ་བཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་དཔའ་ལ། །

deshek wangchuk sempa la

To the sugatas, mighty lords and sentient beings

དག་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་འབུལ་ལོ། །

dakpa sum gyi lü bul lo

I offer my body for the threefold purpose.

 

ཚེ་རབས་བསྒྲངས་པའི་དགེ་བ་རྣམས། །

tserab drangpé gewa nam

Gathering the merits accumulated throughout all my lives,

བསྡུས་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བསྔོ། །

dü né changchub chok tu ngo

I dedicate them to supreme enlightenment!

ལན་གསུམ།

བཞི་པ་སྡོམ་བཟུང་ནི།

4. Taking the Vows

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་ཅི་འདྲ། །

dewar shekpa khyé chindra

Bliss-Gone One,6 whatever you are like,

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་གྱུར་ཅིག །

dendra khonar dak gyur chik

May I become exactly the same,

སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་བསམ་ཡས་པ། །

chöpa mejung samyé pa

And carry out wondrous, inconceivable actions

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བདག་གིས་སྤྱོད། །

dro la pen chir dak gi chö

In order to bring benefit to beings.

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དམ་པ་དང༌། །

changchub sem chok dampa dang

The vows of the supreme mind set upon awakening

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །

ku sung tuk kyi chakgya ni

And the mudrās of body, speech and mind,

སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན། །

sok gi chir yang mi tong na

Even at the cost of my own life, I shall not forsake.

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བྱིན་རླབས་མཛོད། །

dorjé gyalpö jinlab dzö

Vajra king, inspire me with your blessings.

ལན་གསུམ།

Three times.

ལྔ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ནི།

5. Entering the Maṇḍala

ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄།

samaya prabéshaya pé

samaya praveśāya phaṭ

ཞེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་བཞི་ཤག་གིས་ཕྱེས་པར་བསམ། ཚད་མེད་རྣམ་བཞིའི་བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་བཞི་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་འཇུག་པར་བསམ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཕྱག་བྱེད་བཞིན་པར།

Consider that the four doors of the maṇḍala suddenly open. Circumambulate the maṇḍala with its four doors, which symbolize the four immeasurables, in a clockwise direction and then enter. Pay homage to the enlightened body, speech and mind with:

ཨོཾ་ན་མ་ཏེ་ཧཱུྃ།

om nama té hung

oṃ nama te hūṃ

ཨོཾ་ན་མ་མེ་ཧཱུྃ།

om nama mé hung

oṃ nama me hūṃ

ཨོཾ་ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ།

om namo nama hung

oṃ namo nama hūṃ

ལན་བཞི།

Four times.

དྲུག་པ་སྲས་སུ་བསྐྲུན་ཞིང་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ནི།

6. Taking Birth as Their Heir and Descent of Wisdom

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་དབང་སྟེགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ་འཁོད་པ།

kyilkhor gyi shar gor wang tek pema dab gyé la khöpa

Consider that you are placed at the eastern door of the maṇḍala on an empowerment platform on a lotus with eight petals.

གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་རྣམ་སྨིན་གྱི་ལུས་རྟེན་སྦྱངས།

tsowö tukka né özer jung nammin gyi lü ten jang

From the heart of the principal deity light radiates, purifying your karmically ripened body.

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོར་གྱུར།

nampar shepa hung yikkar por gyur

Your consciousness transforms into a white hūṃ syllable.

ཞལ་ནས་དྲངས་སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས།

zhal né drang kü yib gyü lama yabyum gyi zhal du zhuk

It shoots out from your mouth into the mouths of the principal deity and his consort and moves through their bodies.

རྗེས་ཆགས་ཀྱིས་ཞུ་བ་སྦྱོར་མཚམས་སུ་བབ་པ་བདེ་སྟོང་ལས་བསྐྱེད་པའི་སྲས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་སྔར་གྱི་གདན་ལ་འཁོད།

jé chak kyi zhuwa jortsam su babpa detong lé kyepé sé kyi nampar gyurpa ngar gyi den la khö

Their passion causes it to melt and to descend to their point of union. You transform into the form of their offspring, born from bliss and emptiness, and are placed back on the platform.

དེ་ཉིད་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི།

denyi rik künkhyab dak rigdzin lamé kur gyurpa ni

Then you transform into the form of the vidyādhara guru, the all-pervasive lord of all buddha families.

སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

natsok pema nyidé teng

In its centre, upon a multicoloured lotus, sun and moon, is a hūṃ,

ཧཱུྃ་ལས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔

hung lé kechik dren dzok su

Out of which, perfect in the very moment of envisioning,

བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དངོས༔

daknyi sangye kün gyi ngö

I arise as the actual presence of all the buddhas—

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པདྨ་འབྱུང་༔

nangsi zilnön pema jung

The Lotus-Born ‘Prevailing Over All That Appears and Exists’.

 

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར་དམར་མདངས༔

zhal chik chak nyi kar mar dang

He has one face and two hands, and is white tinged with red.

ཐེག་གསུམ་རྫོགས་པའི་བརྡ་རྟགས་སུ༔

tek sum dzokpé datak su

As a sign of complete mastery over the three vehicles,

ཕོད་ཁ་ཆོས་གོས་བེར་མདུང་མནབས༔

pökha chögö ber dung nab

He wears monastic robes, gown and cape.

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བསྡིགས༔

chak yé dorjé tsé nga dik

His right hand wields a five-spoked vajra in the threatening mudrā,

 

གཡོན་པས་བྷནྡྷ་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔

yönpé bhenda tsebum nam

His left holds a skull-cup containing the long-life vase.

མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ལྷ་ལྕམ་མཛེས༔

chenkhung yön na lhacham dzé

Cradled in his left arm is the beautiful goddess, Mandāravā.

དབུ་ལ་པདྨའི་མཉེན་ཞུ་གསོལ༔

u la pemé nyen zhusol

On his head he wears the lotus hat,

རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང་༔

gyalpo rolpé tab kyi gying

And he is seated in the graceful posture of royal poise.

 

དེ་ལྟར་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ།

detar salwé né sum du yikdru sum gyi tsenpa lé özer tröpé chok chü dezhin shekpa sé dang chepa chendrang té timpé go sum dorjé sum du gyurpar gyur

Like this, visualize everything clearly. Your three centres are marked with the three seed-syllables, from which light rays burst forth, inviting the Thus-Gone Ones of the ten directions, including their bodhisattva heirs. They dissolve into you, transforming your body, speech and mind into the three vajras.

སྤྲོ་ན།

If you want to elaborate:

ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔

hung, ngön gyi kalpé dangpo la

Hūṃ! At the very beginning of this age,

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

orgyen yul gyi nubjang tsam

In the north-west of the land of Oḍḍiyāna,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la

In the heart of a lotus flower,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yatsen chok gi ngödrub nyé

Endowed with the most marvellous attainments,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhé su drak

You are renowned as the ‘Lotus-born’,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་དང་༔

khor du khandro mangpo dang

Surrounded by your retinue of many ḍākinīs

རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར༔

rigdzin drubtob gyatsö kor

And oceanic hosts of vidyādharas and siddhas.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིས༔

khyé kyi jesu dak drub kyi

Following in your footsteps, I practise.

བྱིན་གྱིས་རླབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jin gyi lab chir shek su sol

Come! Inspire us with your blessings—

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔

né chok diru jin pob la

Shower down your blessings on this supreme place!

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔

drub chok dak la wang zhi kur

Grant us, supreme practitioners, the four empowerments!

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

gek dang lokdren barché sol

Remove any negativity, obstructing force or disturbance to our practice!

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chok dang tünmong ngödrub tsol

Grant us attainments, ordinary and supreme!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ

om ah hung benza guru pema tötreng tsal benza samaya dza dza

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma tötrengtsal | vajra-samāja jaḥ jaḥ

སྔགས་དང་སྤོས་རོལ་བཅས་འཕར་གཡོ་འབྱུང་བ་ཙམ་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་རྗེས།

Light incense and invoke the wisdom until your body quivers and trembles. Then stabilize it with:

ཏིཥྛ་བཛྲ

tishta benza

tiṣṭha vajra

ས་བརྟན་པར་བྱ།

Cast the flower of awareness with:

པྲ་ཏཱིཙྪ་བཛྲ་ཧོཿ

pratitsa benza ho

pratīccha vajra hoḥ

ཞེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར།

Place the flower on your head and imagine that the superior deity dissolves into you:

པྲ་ཏི་གྷྲྀ་ཧ་ན་ཨི་མཾ་སཏྭ་མ་ཧཱ་བ་ལ།

prati ghrihana imam sato maha bala

prati gṛhaṇa imam satva mahābala

ཞེས་མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ་ལྷག་ལྷ་ཐིམ་པར་བསམ།

Imagine that you see what the teacher shows you:7

ཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄།

tsakshu prabéshaya pé

cakṣu praveśaya phaṭ

ཞེས་པས་མཐོང་བ་བསྟན་པར་བསམ།

དབྱིངས་རིག་སྐུ་གསུམ་གྱི་སྒྲོན་མའི་སྣང་ཆ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས།

yingrik ku sum gyi drönmé nangcha ku dang yeshe gyatsö jungné

The Illusory Net’s maṇḍala of the Vidyādhara gurus, both deities and palace—

བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་གྱུར།

lama rigdzin gyutrul drawé kyilkhor ten dang tenpar chepa ngönsum du jalwar gyur

The appearance aspect of the three-kāya lamp of awareness and emptiness and the source of infinite kāyas and wisdom— actually manifests.

བདུན་པ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

7. The Prayer

བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ། །

changchub dorjé sangye la

As the Vajra of Enlightenment bestowed

མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་བསྩལ་བ་ལྟར། །

chö chen jitar tsalwa tar

The supreme worship on the Buddhas,

བདག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར། །

dak kyang yongsu kyobpé chir

Bestow it now upon me,

ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ།

namkhé dorjé deng dak tsol

O Vajra Space, for my salvation.8

བརྒྱད་པ་དབང་བསྐུར་དངོས་ལ་བཞི་ལས།

8. The Actual Bestowal of Empowerment

There are four parts.

དང་པོ་བུམ་དབང་ནི།

i. The Vase Empowerment

རིག་འཛིན་འདུས་པ་བླ་མ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུ་ལས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ།

rigdzin düpa lama nangsi zilnön gyi mintsam kyi dzöpu lé den sum tsangwé kyilkhor gyi khorlo namkha gangwar trö té

From the tuft of hair at the point between the eyebrows of the guru ‘Prevailing Over All That Appears and Exists’ of the Vidyādhara Assembly, the wheel of the maṇḍala of the three seats of completeness emanates and fills the sky.

རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར།

rigpé lhamo nam kyi trashipé nampa duma dangché té changchub sem kyi dütsi chiwo né wangkurwar gyur

The consort-goddesses adorned with various auspicious symbols pour the nectar of bodhicitta on the crown of your head, empowering you.

བུམ་པ་སྤྱི་བོར་གཏུགས་ཤིང༌།

Touch your head with the skull-vase and say:

ཧཱུྃཿ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་ལྷའི་གཞལ་ཡས༔

hung, tashi bumpa lhé zhalyé

Hūṃ. In the divine palace of the auspicious vase

ལྷ་དང་གཉིས་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔

lha dang nyimé dütsi chü

Is the amṛta water indivisible from the deities,

སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔

kalden bu la wangkurwé

Through which you, fortunate child, are empowered.

སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔

nang zhen lha kü chakgyar dzog

May clinging to appearances be perfected as the mudrā of the deities' form,

རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་ཉེར་ཐོབ་ཅིང་༔

nammin rigdzin nyertob ching

So that you attain the level of a matured vidyādhara

ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ནོན་ཤོག༔

küntu ö kyi sa nön shok

And reach the stage of universal radiance.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ།

om ah hung benza maha guru sarva siddhi hum | kaya abhikintsa om

oṃ āḥ hūṃ vajra-māha-guru sarva siddhi hūṃ | kayābhiṣiñca oṃ

ཞེས་གསུང་ཤིང་དབང་བསྐུར་བས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌།

zhé sung shing wang kurwé dewa chenpö dütsi lü kyi nang tamché gang

In this way you are empowered, and the amṛta of great bliss completely fills your body.

ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས།

tamal nang zhen gyi drima bakchak dang chepa jang

It purifies the stains of clinging to appearances as ordinary, including the habitual tendencies.

ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡོངས་གྲུབ་གདན་གསུམ་ཚང་བ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་སྨིན་པར་བྱས།

pung kham kyemché yongdrub den sum tsangwa rigdzin gyutrul drawé kyilkhor gyi khorlor minpar jé

Your aggregates, elements and sense sources mature as the Illusory Net, the wheel of the maṇḍala of the consummate vidyādharas of the three seats of completeness.

ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་བརྟན་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར།

chü lhakma chiwor tenpa lé dezhin shekpa rik ngé ur gyenpar gyur

The remaining liquid settles at the crown of your head and transforms into the crown of the five tathāgata families.

དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར།

wang gi lha nam kyang rangnyi la timpar gyur

The empowerments deities dissolve into you as well.

དེས་སྣང་སྟོང་སྐུ་རྡོ་རྗེ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ།

dé nangtong ku dorjé lamé kyilkhor du bumpé wang tob

With this, you have—within the guru maṇḍala of the empty-appearances of the vajra body—received the vase empowerment .

ལུས་ཀྱི་ལས་དང་རྩ་ཡི་སྒྲིབ་པ་དག

lü kyi lé dang tsa yi dribpa dak

Karma of the body and obscurations of the channels are purified.

སྐུ་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས།

ku dorjé jinlab zhuk

The blessing of the vajra-body has entered you.

བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྣོད་དུ་གྱུར།

kyerim gyi nö du gyur

You have become a suitable vessel for generation phase practice.

རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།

nammin rigdzin gyi sabön teb

The seed of the matured vidyādhara has been planted within you.

སྤྲུལ་སྐུའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ །

tulkü gopang gi kalpa gyü la zhak go

You have gained the fortune to realize the nirmāṇakāya.

གཉིས་པ་གསང་དབང་ནི།

ii. Secret Empowerment

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདུད་རྩི་བྱང་སེམས་དངོས་སུ་བསམ་ལ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་ནས་བླང་བར་མོས་ལ།

lama dorjé chang yabyum gyi nampé nyompar zhukpé dütsi changsem ngö su sam la yum gyi kha sang né langwar mö la

Consider that the amṛta from the union of the guru vajradhara and his consort is the actual bodhicitta and receive it from the secret space of the consort.

གསང་རྫས་བྱིན་ལ།

While giving the secret substance:

ཧཱུྃཿ ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔

hung, yabyum jorwé changchub sem

Hūṃ. Red and white bodhicitta flows from the point of union

དཀར་དམར་བྷནྡྷའི་ནང་དུ་བསྐྱིལ༔

kar mar bhendé nang du kyil

Of the male deity and consort, and fills the skull-cup.

སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔

kalden bu la wangkurwé

With it, fortunate child, you are empowered.

རྩ་ཁམས་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་དག༔

tsa kham yigé nampardak

May your channels and elements be matured into syllables,

ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔

tsé la wangwé rigdzin tob

So that you attain the level of a vidyādhara with power over life

པདྨ་ཅན་གྱི་ས་ནོན་ཤོག༔

pema chen gyi sa nön shok

And reach the stage of the lotus of non-attachment.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ

om ah hung benza maha guru sarva siddhi hum | waka abhikintsa ah

oṃ āḥ hūṃ vajra-māha-guru sarva siddhi hūṃ | vākābhiṣiñca āḥ

ཞེས་པས་བདུད་རྩི་མྱང་བས་རྩ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་གང༌།

zhepé dütsi nyangwé tsa tamché dütsi gang

Through tasting the amṛta, all your channels are filled with amṛta.

ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བས་དུག་གསུམ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་སྦྱངས།

kham zhuwé dewé duk sum gyi toktsok jang

The bliss of the melting of the elements purifies all thoughts of the three times.

དེས་གྲགས་སྟོང་གསུང་རྡོ་རྗེ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་བའི་དབང་ཐོབ།

dé drak tong sung dorjé lamé kyilkhor du sangwé wang tob

With this, you have—within the guru maṇḍala of the empty-sounds of vajra speech—received the secret empowerment.

ངག་གི་ལས་དང་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་དག

ngak gi lé dang lung gi dribpa dak

Karma of the speech and obscurations of the wind-energy are purified.

གསུང་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས།

sung dorjé jinlab zhuk

The blessing of vajra-speech has entered you.

བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་སྣོད་དུ་གྱུར།

dejö kyi nö du gyur

You have become a suitable vessel for mantra recitation.

ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།

tsewang rigdzin gyi sabön teb

The seed of the vidyādhara with power over life is planted within you.

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ །

longchö dzokpé gopang gi kalpa gyü la zhak go

You have gained the fortune to realize the saṃbhogakāya.

རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་ལུང་ནི།

Connected with this is the transmission of the mantra:

མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་བྱུང༌།

dünkyé kyi tukka né ngak treng jung

From the heart of the front visualization arises the mantra garland.

བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས།

dak kyé kyi zhal du zhuk

It enters through the mouth of the self-visualization,

ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་འཁོད་པར་བསམ་ལ།

tukké sabön la khöpar gyur

And arranges itself around the seed at the heart.

རྩ་སྔགས་གཉིས་སོ་སོར་ལན་གསུམ་བཟླ།

Recite the two root mantras, three times each:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru padma siddhi hūṃ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza maha guru sarva siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-māha-guru sarva siddhi hūṃ

གསུམ་པ་ཤེར་དབང་ནི།

iii. Knowledge-Wisdom Empowerment

དབང་གསུམ་པའི་སླད་དུ།

wangsumpé ledu

In order to receive the third empowerment:

རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ལྡན་པའི་རིག་མ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཅན་སྤྲོས་ཏེ་ཐར་པ་བསྟེན་པར་བསྐུལ་བར་གྱུར།

rigdzin lamé tukka né zuk dang langtso denpé rik ma rik kyi yum gyi ngowochen trö té tarpa tenpar kulwar gyur

From the heart of the vidyādhara guru the youthful and alluring consort—whose nature is that of the female buddha families—emanates. I urge her to serve as the support for liberation.

རིག་ཙཀ་བཟུང་ལ།

While holding the empowerment card of the consort:

ཧཱུྃཿ ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ནི༔

hung, chö nam kün gyi jungné ni

Hūṃ. The source of all phenomena

བདེ་བ་ཆེན་པོ་གསང་བའི་ཡུམ༔

dewa chenpo sangwé yum

Is the secret mother-consort of great bliss.

རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔

rik kyi bu la jinpa yi

By presenting her to you, fortunate child,

དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔

ga zhi yeshe ngön du gyur

May you actualize the wisdom of the four joys,

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔

chakgya chenpö rigdzin tob

So that you attain the level of a mahāmudrā vidyādhara

འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ནོན་ཤོག༔

khorlo tsokchen sa nön shok

And reach the stage of Great Cloud Mass of Rotating Syllables!9

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ།

om ah hung benza maha guru sarva siddhi hum | tsitta abhikintsa hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-māha-guru sarva siddhi hūṃ | cittābhiṣiñca hūṃ

ཞེས་འདུ་ཤེས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་དང༌།

With the three perceptions, enact the samaya of great enjoyment.

ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁས་བདེ་བའི་ཐབས་བྱས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོས་རྡོར་དྲིལ་སྙིང་གར་བསྣོལ་ཏེ།

Consider that with 'a ho mahāsukhaḥ' bliss is used as the skilful means through which innate bliss is stabilized definitively.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ར་གཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅ཧཾ།

om sarva tathagata maha anuragan jnana benza sobhava atma ko hang

oṃ sarva-tathāgata-mahānurāgaṇa-jñāna-vajra-svabhāvātmako ’ham

དེས་བདེ་སྟོང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ།

dé detong tuk dorjé lamé kyilkhor du sherab yeshe kyi wang tob

With this, you have—within the guru maṇḍala of the empty-bliss of vajra mind—received the insight-wisdom empowerment.

ཡིད་ཀྱི་ལས་དང་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་དག

yi kyi lé dang tiklé dribpa dak

Karma of the mind and obscurations of the essences are purified.

ཐུགས་རྡོ་རྗེས་བྱིན་རླབས་ཞུགས།

tuk dorjé jinlab zhuk

The blessing of vajra-mind has entered you.

བདེ་སྟོང་ཙཎྜ་ལིའི་སྣོད་དུ་གྱུར།

detong tsenda li nö du gyur

You have become a suitable vessel for the bliss-emptiness of caṇḍāli practice.

ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།

chakgyé rigdzin gyi sabön teb

The seed of the mahāmudrā vidyādhara is planted within you.

ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ །

chökü gopang tobpé kalpa gyü la zhak go

You have gained the fortune to realize the dharmakāya.

བཞི་པ་དོན་དབང་ནི།

iv. The Ultimate Empowerment

དབང་བཞི་པའི་སླད་དུ།

wang zhipé ledu

In order to receive the fourth empowerment:

ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཆོས་ཉིད་དོན་གྱི་བླ་མའི་དགོངས་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ།

tab lé jungwé pé yeshe kyi tsönpé chönyi dön gyi lamé gongpa la nyampar zhak té

Rest in the meditative equipoise of reality, the wisdom of the absolute guru that was illustrated by the example wisdom arisen from skilful means.

ཤེལ་རྡོ་དང་མེ་ལོང་གི་བརྡས་མཚོན་ཏེ།

Give the symbolic indication with the crystal and the mirror.

ཧོཿ ཀ་དག་མེ་ལོང་གཙང་མའི་ངོགས༔

ho, kadak melong tsangmé ngok

Hoḥ. On the surface of the clear mirror of primordial purity

ལྷུན་གྲུབ་དྭངས་ཤེལ་དྲི་མེད་གསལ༔

lhündrub dang shel drimé sal

The stainless crystal of spontaneous presence is reflected.

བརྡ་རྟགས་རྫོགས་པས་དབང་བསྐུར་བས༔

datak dzokpé wangkurwé

Through this empowerment in which symbolic indications are complete,

དྲི་མེད་རིག་པའི་གནས་ལུགས་རྟོགས༔

drimé rigpé neluk tok

May you realize the natural state of immaculate awareness,

ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཉེར་ཐོབ་ནས༔

lhündrub rigdzin nyertob né

So that you attain the level of a spontaneously accomplished vidyādhara

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ས་ནོན་ཤོག༔

dewa chenpö sa nön shok

And reach the stage of great bliss.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃཿ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ

om ah hung benza maha guru sarva siddhi hum | dharmadhatu abhikintsa ah

oṃ āḥ hūṃ vajra-māha-guru sarva siddhi hūṃ | dharmadhātu-abhiṣiñca āḥ

ཞེས་ངོ་སྤྲད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གྱི་རིག་འཛིན་བླ་མ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རིག་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བསམ་ལ་གནས་ལུགས་མ་བཅོས་པའི་དབྱིངས་སུ་མཉམ་པར་བཞག །

zhé ngo trepa la ten né dön gyi rigdzin lama maha guru dewa chenpo riktong lhenchik kyepé yeshe nampar mitokpé ngowo nyi soso rangrig pé tsul gyi nyam su nyongwar sam la neluk machöpé ying su nyampar zhak

Through this introduction you experience—with your own natural awareness—the absolute vidyādhara-guru, the mahāguru of great bliss, the simultaneously arisen wisdom of awareness and emptiness whose nature is non-conceptual. Rest with meditative equipoise in the space of the unaltered natural state.

དེས་རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚིག་གིས་མཚོན་པ་དོན་དམ་གྱི་དབང་ཐོབ།།

dé riktong yeshe lamé kyilkhor du tsik gi tsönpa döndam gyi wang tob

As indicated by these words, you have—within the guru maṇḍala of the empty-awareness of primordial wisdom— received the ultimate empowerment.

ཀུན་གཞིའི་ལས་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དག

künzhi lé dang shejé dribpa dak

Karma of the all-ground and cognitive obscurations are purified.

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས།

yeshe dorjé jinlab zhuk

The blessing of vajra-wisdom has entered you.

ཀ་དག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྣོད་དུ་གྱུར།

kadak dzogpachenpö nö du gyur

You have become a suitable vessel for the primordial purity of the Great Perfection.

ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།

lhündrub rigdzin gyi sabön teb

The seed of the spontaneously accomplished vidyādhara is planted within you.

མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ །

tartuk gi drebu ngowo nyi kü gopang gi kalpa gyü la zhak go

You have gained the fortune to realize ultimate fruition of the svabhāvikakāya.

དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་འདི་ནི་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་ཆ་སྣང་གྲགས་རིག་པ་བླ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་གསང་བ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་དབྱིངས་སུ་དག་པ་ངོ་མ་འཕྲོད་ཀྱི་བར་དབང་བཞིའི་ནུས་པ་གསོ་བ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཉམས་ཆག་སྐོང་བ། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པས་སྨིན་པར་སློབ་པ་སོགས་དགོས་པ་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གལ་ཆེ་བའང་འཕྲོས་སུ་སྨོས་པའོ། །

In this way, the stages of entering the maṇḍala by yourself are completed. Additionally I should mention that until you recognise that all appearances of saṃsāra and nirvāṇa—appearance, sound and awareness—are purified within the space of the inexhaustible wheel of ornament, the three vajra secrets of the guru, there is great need for, and immense benefit in, doing this self-initiation: it restores the power of the four empowerments, heals impairments and breakages of enlightened body, speech and mind, and offers a training in maturing through self-entry to the maṇḍala; and so the tantras and accomplished adepts have lauded the practice [of self-initiation] again and again.

གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བ་ནི།

III. The Concluding Stages

Pledge to maintain the samayas:

རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔

tsawa ku sung tuk chok dang

All the supreme root samayas of body, speech and mind,

ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔

yenlak damtsik nyishu nga

The twenty-five branch samayas,

མེད་དང་གཅིག་པུ་ཕྱལ་བ་སོགས༔

mé dang chikpu chalwa sok

And the Great Perfection samayas such as absence, oneness, and suffusion,

ཆོ་ག་བཞིན་དུ་སྲུང་བར་བགྱི༔

choga zhindu sungwar gyi

I pledge to maintain in the proper way.

ལན་གསུམ།

Three times.

གཏང་རག་གི་མཎྜལ་ཕུལ།

Offer a maṇḍala out of gratitude.

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །

sa zhi pö chü juk shing métok tram

The ground is purified with scented water and strewn with flowers.

རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །

rirap ling zhi nyi dé gyenpa di

It is adorned with Sumeru, the king of mountains, the four quarters of the universe, and the sun and the moon;

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

sangyé zhing du mik té pulwa yi

Thinking of it as the blessed buddha-fields, I offer it.

འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kun namdak zhing la chöpar shok

By virtue of this offering, may all beings here and now attain the happiness of that pure land!

ཏྲཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་ས་པ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། །

tram guru ratna mandala pudza megha samudra saparana samayé ah hung

tram guru-ratna-maṇḍala-pūjā-megha-samudra-spharaṇa-samaye āḥ hūṃ

གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྩལ་པ། །

tsowö jitar ka tsalpa

Whatever the guru, chief of the maṇḍala, commands,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བགྱི། །

dedak tamché dak gi gyi

I shall carry out—each and every instruction.

ཁྱེད་ལ་བདག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་འབུལ། །

khyé la dak kyang yongsu bul

I offer myself to you completely.

སློབ་མར་བཟུང་ནས་སྤྱད་དུ་གསོལ།

lobmar zung né ché du sol

Please take me as your disciple and make use of me.

ལན་གསུམ།

Three times.

རྗེས་བསྔོ་སྨོན་དང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །

To conclude, recite prayers of dedication and aspiration and turn the wheel of the feast, as it is usually done.

རྒྱལ་ཀུན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །

gyal kün lamé yeshe té

This is an excellent skilful method, delightful and easy to practice,

དེ་ཡི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན། །

dé yi dorjé sum gyi jin

To swiftly invoke the blessing of the three vajras

མྱུར་འབེབས་ཐབས་ཚུལ་འཇུག་བདེའི་དཔྱིད། །

nyur beb tab tsul juk dé chi

Of the unsurpassable wisdom of the all the victorious ones.

སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་དཔལ་གྱུར་ཅིག །

kalzang kün gé pal gyur chik

May it become the glory that delights the fortunate ones!

 

ཅེས་པའང་ལྷོ་འབྲུག་སྨན་གྱི་ནགས་ཚལ་ཆེན་པོའི་སྦས་ཡུལ་ཁེན་ཏ་ལིའི་འདུས་སྡེ་ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་བདུད་རྩིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྐབས་ཉེར་མཁོར་གྱུར་པས། འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བསྟན་པའི་ལྷག་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གསུང་གི་སྣང་བ་བརྟེན་ནས་བྲིས་པས་འགྲོ་ཀུན་ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དབྱིངས་སུ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །།

While we were performing the guru practice of the Vidyādhara Assembly in a group (through which we blessed appearance and existence as the maṇḍala of amṛta) at the monastery of Kunzang Tekchok Ösal Ling, situated in the vast medicinal forests of the hidden land of Khentali in south Bhutan,10 a text such as this was needed, and so I, the fortunate Jigme Khyentse Özer, born in a time when the teachings of the heart-essence of luminosity are in their final period, wrote this down inspired by the illuminating writings of the Omniscient Guru. May it become the cause for all beings to actually attain awakening in the space of the unsurpassed wisdom of Samantabhadra. Sarvadā maṅgalam!

 

| Translated by Han Kop and edited by Aaron Coote, 2021, for the Longchen Nyingtik Project. With gratitude to Tulku Dawa Rinpoche for his clarifications.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "klong chen snying gi thig le las/ bla ma rig 'dzin 'dus pa'i bdag 'jug rdo rje'i byin 'bebs", in klong chen snying thig rtsa pod. 5 Vols. BDRC W1KG13585. Bodhnath, Kathmandu and Bodhgaya, Bihar: Shechen Publications, 1994. Vol. 4: 193-204.

 

Version: 1.2-20221128

  1. Clarifying the Essential Meaning: The General Meaning of Empowerment, from the Heart-Essence of the Vast Expanse
  2. Tib. brtan/bstan ma
  3. https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jigme-lingpa/rigdzin-dupa-gabjang
  4. Khenpo Sonam Tsewang explains that outsiders here refers to all those spirits who are excluded from the maṇḍala.
  5. The full form of this and the preceding mantra appear in Kongtrul’s empowerment manual The Cascading Essence of Great Bliss https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamgon-kongtrul/yumka-empowerment-cascading-essence-great-bliss
  6. Skt. Sugata.
  7. Khenpo Sonam Tsewang says that this line is perhaps better read as བསྟན་པ་མཐོང་བར་བསམ་, and so we have translated it as such.
  8. This verse is from the Guhyasamāja Tantra, Chapter 16, verse 41. We have followed the translation of Fremantle, Francesca, ''A Critical Study of the Guhyasamāja Tantra'', Ph.D. dissertation, University of London (1971). See p.115 for the English and p.359 for the critical edition of this verse. The Sanskrit is as follows: bodhivajreṇa buddhānāṃ yathā datto mahāmahaḥ | mamāpi trāṇanārthāya khavajrādya dadāhi me |.
  9. I.e., the thirteenth of the sixteen stages according to the Nyingma system of inner tantras. See https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Sixteen_bhumis
  10. Lobpön Jigme from Shechen says this monastery is in Gelephu, a town in south Bhutan on the Indian border.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept