Longchen Nyingtik Kator

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Practices › Torma Offering | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Trinle Özer | Tibetan MastersFourth Dodrupchen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Trinle Özer

Deities of the Longchen Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །དྲིལ་ཆོག་སྐབས་དཀར་གཏོར།

The White Torma Offering for Bell Rites

according to the tradition of Dodrupchen Monastery

 

དྲིལ་ཆོག་སྐབས་དཀར་གཏོར་ལ། ཐོག་མར་ལས་བུམ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བས་བསྒྲུབས་ཡོད་ན། དཀར་གཏོར་ལ་དམིགས་ནས།

For the white torma offering during bell rites,1 first, if you have consecrated the activity vase with Amṛtakuṇḍalī, focus on the white torma and recite the following:

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄།

om benza amrita kundali hana hana hung pé

oṃ vajrāmṛtakuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ།

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddāḥ sarva dharmāḥ svabhāva śuddho ’haṃ

སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།

tongpanyi du gyur

Everything dissolves into emptiness.

སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་གཙང་ལྡན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར།

tongpé ngang lé rinpoche nö kyi nang du tsangden gyi torma di kar sum ngar sum lé drubpé dütsi gyatso chenpor gyur

From the state of emptiness arises a precious vessel containing a pure torma, which transforms into a great ocean of amṛta made of the three white and three sweet substances.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ།

om ah hung | om ah hung | om ah hung ho

oṃ āḥ hūṃ | oṃ āḥ hūṃ | oṃ āḥ hūṃ ho

 

མེད་ན།

If you have not consecrated the activity vase with Amṛtakuṇḍalī, then commence with the following:

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om benza krodha hayagriva hung pé

oṃ vajra-krodha hayagrīva hūṃ phaṭ

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུར་གྱུར།

rangnyi kechik gi wangchen tamdrin trowö gyalpö kur gyur

Instantly I appear in the form of the immensely powerful Hayagrīva, king of the wrathful ones.

ཨོཾ་ཧྱ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

om hayagriva hung pé

oṃ hayagrīva hūṃ phaṭ

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ།

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddāḥ sarva dharmāḥ svabhāva śuddho ’haṃ

སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།

tongpanyi du gyur

Everything dissolves into emptiness.

སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཀྱི་ནང་དུ་གཙང་ལྡན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར།

tongpé ngang lé rinpoche nö kyi nang du tsangden gyi tormé di kar sum ngar sum lé drubpé dütsi gyatso chenpor gyur

From the state of emptiness arises a precious vessel, containing a pure torma, which transforms into a great ocean of amṛta made of the three white and three sweet substances.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ།

om ah hung | om ah hung | om ah hung ho

oṃ āḥ hūṃ | oṃ āḥ hūṃ | oṃ āḥ hūṃ ho

 

Recite three times:

ཨོྂ་ཨཱ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ནཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣཏྭཱ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱཧཱ།ལན་གསུམ།

om akaro mukham sarva dharmanam adyanutphanota | om ah hung pé soha

oṃ akāro mukhaṃ sarva-dharmāṇāṃ ādyanutpannatvāt | oṃ āḥ hūṃ phaṭ svāhā

གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །

gangdak dir né lha dang lu

All those who dwell in this place––gods and nāgas,

གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །

nöjin sinpo am zhendak la

Yakṣas, rākṣasas, and others––

སྔགས་སྤྱོད་དོན་དུ་གཏོར་མ་འདི། །

ngakchö döndu torma di

For the sake of this mantra practice,

འབུལ་གྱིས་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །

bul gyi yangdak zhé su sol

Please accept this offering torma!

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །

naljor dakchak khor ché la

And carry out your activities, so we, the practitioners and those around

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །

nemé tsé dang wangchuk dang

May enjoy good health, long life, power,

དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་པ་བཟང༌། །

pal dang drak dang kalpa zang

Glory, renown, good fortune,

ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང༌། །

longchö gyachen kün tob ching

Wealth and abundant possessions.

ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །

zhi dang gyé lasokpa yi

Grant us the siddhi of performing

ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །

lé kyi ngödrub dak la tsol

The activities of pacifying, enriching and the rest,

དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་སྲུངས། །

damtsik chen gyi dak la sung

Samaya-bound ones, guard me,

དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། །

ngödrub kün gyi dongdrok dzö

Be a support for all the accomplishments,

དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། །

dümin chi dang né nam dang

Eliminate untimely death and disease,

གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །

dön dang gek nam mepar dzö

Obstructing forces and obstacle-makers,

རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །

milam ngen dang tsenma ngen

Eliminate bad dreams and evil omens,

བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། །

jajé ngenpa mepar dzö

And all forms of negative action.

འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །

jikten dé zhing lo lek dang

Bring peace to the world and bountiful harvests,

འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཕྱུགས་འཕེལ་བ། །

dru nam pel zhing chuk pelwa

May grains and livestock be ever more plentiful,

དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །

gelek tamché jungwé né

A source of every happiness and good,

ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །

yi la döpa kün drub shok

May all that we wish for be accomplished.

 

| Translated by Han Kop with the kind assistance of Khenpo Tashi Tseten and Stefan Mang, 2016. Published for the Longchen Nyingtik Project, 2024.

 

Source: "dril chog skabs dkar gtor" in klong chen snying thig gi 'don cha rtsa gsum tshogs bskang skor. Gangtok, Sikkim: mChod rten dgon pa, 2016, pp. 107–109.

 

Version: 1.0-20240507

  1. Bell rites (dril chog) are distinguished from drum rites (rnga chog).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept