Longchen Nyingtik Ngöndro

Practices › Ngöndro | Collections & Cycles › Longchen NyingtikLongchen Nyingtik Ngöndro | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Trinle Özer | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | Deutsch | Español | Français | 中文 | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Trinle Özer

Longchen Nyingtik Field of Merit

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Excellent Path to Omniscience

The Preliminary Practice of the Heart-Essence of the Vast Expanse (Longchen Nyingtik) from the Great Perfection

arranged by Dodrupchen Jikme Trinle Özer

 

Homage to Rigdzin Jikme Lingpa

གདོད་ནས་མངོན་སུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱང་གང་ལ་གང་འདུལ་གཟུགས་སྐུ་འགགས་པ་མེད། །
སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ངོམ་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་དང་འཛིན་པ་བྲལ། །
མི་ཡི་གཟུགས་སུ་སྣང་ཡང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་སྟོང་འབར་རྒྱལ་བ་དངོས། །
ཚེ་འདི་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་གཏན་གྱི་སྐྱབས་སུ་ཁྱེད་བསྟེན་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

Though enlightened from the very beginning, you never cease to take on forms, to tame each in their very own way.
Though displaying magical appearances of every kind, you are free from aggregates, elements, sense-fields, form and grasping.
Though appearing in human form, in reality you are a buddha, shining out thousands of light rays of knowledge and of love.
Not just in this life alone, but always, I rely on you as my refuge: Khyentse Özer,1 fill me with your blessings!

དེ་ལ་འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ལ།

This is the arrangement of the Dzogchen Longchen Nyingtik Ngöndro.

ཐོག་མར་ངག་བྱིན་རླབས་ནི།

The Blessing of the Speech

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ། ལྕེ་དབང་རྂ་ཡིག་ལས་བྱུང་མེས་བསྲེགས་ནས། །

om ah hung ché wang ram yik lé jung mé sek né

Oṃ āḥ hūṃ! From the syllable raṃ (in my speech centre) arises fire, consuming my tongue,

འོད་དམར་རྣམ་པའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་སྦུབས། །

ö mar nampé dorjé tsesum bub

Which is transformed into a three-spoked vajra of red light.2

ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་མཐའ་སྐོར་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་། །

ali kali takor tendrel nying

In its centre are the vowels and consonants, and around them the mantra of ‘The Essence of Interdependent Origination’:3

མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུའི་ཡིག་འབྲུ་ལས། །

mutik trengwa tabü yikdru lé

Their syllables are like strings of pearls. From them,

འོད་འཕྲོས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད་པས་མཉེས། །

ö trö gyalwa sé ché chöpé nyé

Light streams out, making offerings to the buddhas and bodhisattvas, and pleasing them.4

སླར་འདུས་ངག་སྒྲིབ་དག་ནས་གསུང་རྡོ་རྗེའི། །

lar dü ngak drib dak né sung dorjé

As it converges back, all the obscurations of my speech are purified, and

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

jinlab ngödrub tamché tobpar gyur

I obtain all the blessings and siddhis of vajra speech.

The Vowel Mantra

ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། རྀ་རཱྀ། ལྀ་ལཱྀ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ

a a, i i, u u, ri ri, li li, e ai, o au, ang ah

a ā, i ī, u ū, ṛ ṝ, ḷ ḹ, e ai, o au, aṃ, aḥ

ལན་བདུན།

7 times

The Consonant Mantra

ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵཿ

ka kha ga gha nga, cha chha ja jha nya, ta tha da dha na, ta tha da dha na, pa pha ba bha ma, ya ra la wa sha sha sa ha ksha

ka kha ga gha ṅa, ca cha ja jha ña, ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa, ta tha da dha na, pa pha ba bha ma, ya ra la va śa ṣa sa ha kṣa

ལན་བདུན།

7 times

Mantra of the Essence of Interdependent Origination

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ།

om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat teshan tsa yo nirodha evam vadi maha shramana soha

oṃ ye dharmā hetu prabhāvā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hyavadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā

All dharmas originate from a cause. The Tathāgata has taught this cause. That which brings the cause to cessation—this too, has been taught by the Great Śramaṇaḥ.

ལན་བདུན།

7 times

Mantras for Multiplying the Power of Recitation

ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བི་མ་ནཱ་སཱ་ར་མ་ཧཱ་ཛམྦྷ་ཧཱུྂ།

om sambhara sambhara vimana sara maha dzambha hung

oṃ sambhara sambhara vimana sāra mahā-jambha hūṃ

ཨོཾ་སྨ་ར་སྨ་ར་བི་མཱ་ན་སྐ་ར་མ་ཧཱ་ཛ་བ་ཧཱུྂ།

om mara mara bimana kara maha dzaba hung

oṃ smara smara vi-manaskāra mahā-java hūṃ

ཞེས་སྦྲེལ་མར་ལན་བདུན་བཟླས་པས་དེ་ཉིད་བཟླས་བརྗོད་བྱས་ཚད་གྲངས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་།

Recite the mantras seven times; whatever you say will multiply beyond all measure.

ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་བརྡྷ་ནཱ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om rutsi ramani pravardhanaye soha

oṃ ruci ramaṇi pravardhanaye svāhā

ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛི་ཧཱ་མནྟྲ་དྷ་ར་བརྡྷ་ནི་ཨོཾ།

hri benza dziha mantra dhara vardhani om

hrīḥ vajra-jihvā mantra-dhara vardhaṇi oṃ

ཞེས་པའང་བདུན་ལམ་གསུམ་བཟླས་པས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་འབུམ་དུ་བསྐྱེད་པར་གསུངས།

Recite this seven or three times, and the power of your mantras will be increased one hundred thousand times.

ཡི་དམ་གྱི་བཟླས་པའི་ཐོག་མར་འདི་དང་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་བཅས་བཟླས་པས་ཕྲེང་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་།

To bless your mālā before beginning the recitation of your yidam deity recite this mantra, along with the vowels and consonants and ‘The Essence of Interdependent Origination’.

སྐབས་སུ་ཁ་ཟས་ལའང་བཏབ་གྲུབ་ན་ནུས་པའི་མཐུ་སྐྱེད་པར་གསུངས་སོ། །

Also recite it from time to time over your food, and it will bless it and increase the power and strength of its nutrition.

དང་པོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཕྱིར་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

1. Invoking the Lama

བླ་མ་མཁྱེན།

lama khyen

O lama, care for me!

ལན་བདུན་གྱིས་གདུང་བ་དྲག་པོས་བོས་ནས།

Repeat seven times calling out in ardent longing and devotion.

སྙིང་དབུས་དད་པའི་གེ་སར་བཞད་པ་ནས། །

nying ü depé gesar zhepa né

From the blossoming lotus of devotion at the centre of my heart,

སྐྱབས་གཅིག་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ཡར་ལ་བཞེངས། །

kyab chik drinchen lama yar la zheng

Rise up, O compassionate lama, my only refuge!

ལས་དང་ཉོན་མོངས་དྲག་པོས་གཟིར་བ་ཡི། །

lé dang nyönmong drakpö zirwa yi

I am plagued by past actions and turbulent emotions.

སྐལ་བ་ངན་པ་བདག་ལ་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར། །

kalwa ngenpa dak la kyobpé chir

To protect me in my misfortune,

སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས། །

chiwo dechen khorlö gyen du zhuk

Remain as the jewel ornament on the crown of my head, the chakra of great bliss,

དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་ཀུན་ཀྱང་བཞེངས་སུ་གསོལ། །

dren dang shezhin kün kyang zheng su sol

Arousing all my mindfulness and awareness, I pray!

The Four Thoughts that Turn the Mind from Saṃsāra: A Brief Version

༈ དལ་འབྱོར་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ། །

daljor di ni shintu nyepar ka

This free and well-favoured human form is difficult to obtain.

སྐྱེས་བུའི་དོན་སྒྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། །

kyebü dön drub tobpar gyurpa la

Now that you have the chance to realize the full human potential,

གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཕན་པ་མ་བསྒྲུབས་ན། །

galté di la penpa madrub na

If you don’t make good use of this opportunity,

ཕྱིས་འདི་ཡང་དག་འབྱོར་པ་ག་ལ་འགྱུར། །

chi di yangdak jorpa gala gyur

How could you possibly expect to have such a chance again?5

 

སྲིད་གསུམ་མི་རྟག་སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་དང་འདྲ། །

si sum mitak tönké trin dang dra

This existence of ours is as transient as autumn clouds.

འགྲོ་བའི་སྐྱེ་འཆི་གར་ལ་བལྟ་དང་མཚུངས། །

drowé kyechi gar la ta dang tsung

To watch the birth and death of beings is like looking at the movement of a dance.

སྐྱེས་བུའི་ཚེ་འགྲོ་ནམ་མཁའི་གློག་འདྲ་སྟེ། །

kyebü tsé dro namkhé lok dra té

A lifetime is like a flash of lightning in the sky,

རི་གཟར་འབབ་ཆུ་བཞིན་དུ་མྱུར་མགྱོགས་འགྲོ །

rizar babchu zhindu nyur gyok dro

Rushing by, like a torrent down a steep mountain.6

 

དུས་ཀྱིས་བསྙེན་ནས་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་གྱུར་ན། །

dü kyi nyen né gyalpo dro gyur na

When his time has come, even a king has to die,

ལོངས་སྤྱོད་མཛའ་དང་གཉེན་བཤེས་རྗེས་མི་འབྲངས༌། །

longchö dza dang nyenshé jé midrang

And neither his friends nor his wealth can follow him.

སྐྱེས་བུ་དག་ནི་གར་གནས་གར་འགྲོ་ཡང༌། །

kyebu dak ni gar né gar dro yang

So for us—wherever we stay, wherever we go—

ལས་ནི་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འབྲང༌། །

lé ni dribma zhindu jesu drang

Karma follows us like a shadow.7

 

སྲེད་སྲིད་མ་རིག་དབང་གིས་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

sé si marik wang gi kyewo nam

Because of craving, attachment and ignorance,

མི་དང་ལྷ་དང་ངན་སོང་རྣམ་གསུམ་པོ། །

mi dang lha dang ngensong nam sumpo

Men, gods, animals, hungry ghosts and hell-beings

འགྲོ་བ་ལྔ་པོ་དག་ཏུ་མི་མཁས་འཁོར། །

drowa ngapo dak tu mi khé khor

Foolishly go round,

དཔེར་ན་རྫ་མཁན་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་བཞིན། །

per na dza khen khorlo khorwa zhin

Like the turning of a potter’s wheel.8

The Four Thoughts that Turn the Mind from Saṃsāra

Free and Well-Favoured Human Birth

ད་རེས་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་དང༌། །

daré nyalwa yidak düdro dang

Being born in hell, preta or animal realms,

ཚེ་རིང་ལྷ་དང་ཀླ་ཀློ་ལོག་ལྟ་ཅན། །

tsering lha dang lalo loktachen

Amidst long-living gods, in uncivilized lands, or with wrong views,

སངས་རྒྱས་མ་བྱོན་ཞིང་དང་ལྐུགས་པ་སྟེ། །

sangye majön zhing dang kukpa té

In a world where a buddha has not come, or incapable of understanding:

མི་ཁོམས་བརྒྱད་ལས་ཐར་བའི་དལ་བ་ཐོབ། །

mikhom gyé lé tarwé dalwa tob

Now I am free from these ‘eight states where there’s no chance for Dharma practice’.

མིར་གྱུར་དབང་པོ་ཚང་དང་ཡུལ་དབུས་སྐྱེས། །

mir gyur wangpo tsang dang yulü kyé

Born a human being, with all my faculties intact, and in a central land,

ལས་མཐའ་མ་ལོག་བསྟན་ལ་དད་པ་སྟེ། །

leta malok ten la depa té

My lifestyle not harmful and wrong, and with faith in Buddha’s teaching—

རང་ཉིད་འབྱོར་པ་ལྔ་ཚང་སངས་རྒྱས་བྱོན། །

rangnyi jorpa nga tsang sangye jön

All ‘five personal advantages’ are complete. A buddha has come,

ཆོས་གསུངས་བསྟན་པ་གནས་དང་དེ་ལ་ཞུགས། །

chö sung tenpa né dang dé la zhuk

He taught the Dharma, it has survived, I have embraced it, and

བཤེས་གཉེན་དམ་པས་ཟིན་དང་གཞན་འབྱོར་ལྔ། །

shenyen dampé zin dang zhen jor nga

A true spiritual friend has accepted me—I have the ‘five advantages due to circumstances’.

ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཚང་བའི་གནས་ཐོབ་ཀྱང༌། །

tamché rang la tsangwé né tob kyang

Although in a position where I have every one of them,

རྐྱེན་མང་ངེས་པ་མེད་པས་ཚེ་སྤངས་ནས། །

kyen mang ngepa mepé tsé pang né

Once this life, so fraught with uncertainty, is relinquished,

འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཉིད་དུ་སོན་པར་འགྱུར། །

jikten parol nyi du sönpar gyur

I will go on to yet another realm of existence.

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་སྒྱུར་ཅིག་གུ་རུ་མཁྱེན། །

lona chö la gyur chik guru khyen

O Guru Rinpoche, turn my mind towards the practice—care for me!

ལམ་གོལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །

lamgol menpar matong künkhyen jé

Omniscient masters, Longchenpa and Jikme Lingpa, keep me from straying onto the wrong paths!

གཉིས་སུ་མེད་དོ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཁྱེན། །

nyisumé do drinchen lama khyen

Compassionate lama, you who are one with them—care for me!

ད་རེས་དལ་རྟེན་དོན་ཡོད་མ་བྱས་ན། །

daré dal ten dönyö majé na

If I do not seize the opportunity this present freedom offers,

ཕྱི་ནས་ཐར་པ་བསྒྲུབ་པའི་རྟེན་མི་རྙེད། །

chi né tarpa drubpé ten minyé

I will not find such a basis for attaining liberation later on.

བདེ་འགྲོའི་རྟེན་ལ་བསོད་ནམས་ཟད་གྱུར་ནས། །

dendrö ten la sönam zé gyur né

Once the merit that provided this happy existence is spent,

ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ངན་སོང་ངན་འགྲོར་འཁྱམས། །

shiwé oktu ngensong ngendror khyam

After death I will wander as a being in the lower realms.

དགེ་སྡིག་མི་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་མི་ཐོས། །

gedik mishé chö kyi dra mitö

Not knowing good from bad, I will never hear the sound of Dharma,

དགེ་བའི་བཤེས་དང་མི་མཇལ་མཚང་རེ་ཆེ། །

geweshé dang mijal tsang ré ché

Nor meet a spiritual friend—a terrible disaster!

སེམས་ཅན་ཙམ་གྱི་གྲངས་དང་རིམ་པ་ལ། །

semchen tsam gyi drang dang rimpa la

Only to think of the numbers and kinds of sentient beings

བསམས་ན་མི་ལུས་ཐོབ་པ་སྲིད་མཐའ་ཙམ། །

sam na milü tobpa si ta tsam

Is to realize just how slim is the chance of gaining a human body;

མི་ཡང་ཆོས་མེད་སྡིག་ལ་སྤྱོད་མཐོང་ན། །

mi yang chömé dik la chö tong na

And even among human beings—to see how their behaviour is so harmful and contrary to Dharma,

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ཙམ། །

chö zhin chöpa nyinmö karma tsam

Is to realize that those who really act according to Dharma are as rare as stars in broad daylight.

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་སྒྱུར་ཅིག་གུ་རུ་མཁྱེན། །

lona chö la gyur chik guru khyen

O Guru Rinpoche, turn my mind towards the practice—care for me!

ལམ་གོལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །

lamgol menpar matong künkhyen jé

Omniscient masters, Longchenpa and Jikme Lingpa, keep me from straying onto the wrong paths!

གཉིས་སུ་མེད་དོ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཁྱེན། །

nyisumé do drinchen lama khyen

Compassionate lama, you who are one with them—care for me!

གལ་ཏེ་མི་ལུས་རིན་ཆེན་གླིང་ཕྱིན་ཡང༌། །

galté milü rinchen ling chin yang

Even though I have reached this jewel island, the human body,

ལུས་རྟེན་བཟང་ལ་བྱུར་པོ་ཆེ་ཡི་སེམས། །

lü ten zang la jurpo ché yi sem

A fickle and impetuous mind in such a promising basis

ཐར་པ་བསྒྲུབ་པའི་རྟེན་དུ་མི་རུང་ཞིང༌། །

tarpa drubpé ten du mirung zhing

Makes it no good as a foundation for attaining liberation.

ཁྱད་པར་བདུད་ཀྱིས་ཟིན་དང་དུག་ལྔ་འཁྲུགས། །

khyepar dü kyi zin dang duk nga truk

Especially when misled by corrupting influences, or with the five poisons raging inside,

ལས་ངན་ཐོག་ཏུ་བབས་དང་ལེ་ལོས་གཡེངས། །

lé ngen tok tu bab dang lelö yeng

When negative karma overtakes me, or I am distracted by laziness,

གཞན་ཁོལ་བྲན་གཡོག་འཇིགས་སྐྱོབ་ཆོས་ལྟར་བཅོས། །

zhen khol drenyok jik kyob chö tar chö

Like a slave—under someone else’s control, turning to Dharma simply out of insecurity or fear, or merely pretending to practise,

རྨོངས་སོགས་འཕྲལ་བྱུང་རྐྱེན་གྱི་མི་ཁོམ་བརྒྱད། །

mong sok tral jung kyen gyi mikhom gyé

Or chronically senseless and stupid. These are ‘the eight incidental circumstances that make Dharma impossible’:

བདག་ལ་ཆོས་ཀྱི་འགལ་ཟླར་ལྷགས་པའི་ཚེ། །

dak la chö kyi galdar lhakpé tsé

When they come upon me, menacing my Dharma practice,

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་ཅིག་གུ་རུ་མཁྱེན། །

lona chö la gyur chik guru khyen

O Guru Rinpoche, turn my mind towards the practice—care for me!

ལམ་གོལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །

lamgol menpar matong künkhyen jé

Omniscient masters, Longchenpa and Jikme Lingpa, keep me from straying onto the wrong paths!

གཉིས་སུ་མེད་དོ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཁྱེན། །

nyisumé do drinchen lama khyen

Compassionate lama, you who are one with them—care for me!

སྐྱོ་ཤས་ཆུང་ཞིང་དད་པའི་ནོར་དང་བྲལ། །

kyoshé chung zhing depé nor dang dral

With little renunciation, and without the jewel of devotion,

འདོད་སྲེད་ཞགས་པས་བཅིངས་དང་ཀུན་སྤྱོད་རྩུབ། །

dö sé zhakpé ching dang kunchö tsub

Caught in the bonds of worldly ties and cravings, or with crude, degenerate behaviour,

མི་དགེ་སྡིག་ལ་མི་འཛེམ་ལས་མཐའ་ལོག །

mige dik la midzem leta lok

Never holding back from negative, harmful actions, and without the slightest real interest,

སྡོམ་པ་ཉམས་ཤིང་དམ་ཚིག་རལ་བ་སྟེ། །

dompa nyam shing damtsik ralwa té

With vows all broken, and samaya torn to shreds:

རིས་ཆད་བློ་ཡི་མི་ཁོམ་རྣམ་པ་བརྒྱད། །

riché lo yi mikhom nampa gyé

These are ‘the eight impossible states where mind cuts us off from the Dharma’:

བདག་ལ་ཆོས་ཀྱི་འགལ་ཟླར་ལྷགས་པའི་ཚེ། །

dak la chö kyi galdar lhakpé tsé

When they come upon me, menacing my Dharma practice,

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་ཅིག་གུ་རུ་མཁྱེན། །

lona chö la gyur chik guru khyen

O Guru Rinpoche, turn my mind towards the practice—care for me!

ལམ་གོལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །

lamgol menpar matong künkhyen jé

Omniscient masters, Longchenpa and Jikme Lingpa, keep me from straying onto the wrong paths!

གཉིས་སུ་མེད་དོ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཁྱེན། །

nyisumé do drinchen lama khyen

Compassionate lama, you who are one with them—care for me!

Impermanence

ད་ལྟ་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མ་གཟིར། །

danta né dang dukngal gyi mazir

At this moment, I am not ravaged by sickness and pain,

བྲན་ཁོལ་ལ་སོགས་གཞན་དབང་མ་གྱུར་པས། །

drenkhol lasok zhenwang magyurpé

Nor am I a slave or such, under another’s control.

རང་དབང་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་དུས་འདིར། །

rangwang tobpé tendrel drik dü dir

So now that I have this perfect, auspicious quality of total independence,

སྙོམས་ལས་ངང་དུ་དལ་འབྱོར་ཆུད་གསོན་ན། །

nyom lé ngang du daljor chüsön na

If I waste the freedom of this human life through my own indolence,

འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཉེ་དུ་འབྲེལ་བ་ལྟ། །

khor dang longchö nyé du drelwa ta

No need to worry about companions, possessions, relatives and loved ones,

ལྟ་ཅི་གཅེས་པར་བཟུང་བའི་ལུས་འདི་ཡང༌། །

tachi chepar zungwé lü di yang

When this body I hold so dear

མལ་གྱི་ནང་ནས་ས་ཕྱོགས་སྟོང་པར་བསྐྱལ། །

mal gyi nang né sachok tongpar kyal

Is carried out alone from its bed to some desolate spot

ཝ་དང་བྱ་རྒོད་ཁྱི་ཡིས་འདྲད་པའི་དུས། །

wa dang jagö khyi yi drepé dü

To be torn to pieces by foxes, vultures and dogs.

བར་དོའི་ཡུལ་ན་འཇིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། །

bardö yul na jikpa shintu ché

Then, in the bardo realm there will be nothing but terror in store.

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་ཅིག་གུ་རུ་མཁྱེན། །

lona chö la gyur chik guru khyen

O Guru Rinpoche, turn my mind towards the practice—care for me!

ལམ་གོལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །

lamgol menpar matong künkhyen jé

Omniscient masters, Longchenpa and Jikme Lingpa, keep me from straying onto the wrong paths!

གཉིས་སུ་མེད་དོ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཁྱེན། །

nyisumé do drinchen lama khyen

Compassionate lama, you who are one with them—care for me!

Karma: Cause and Effect

དགེ་སྡིག་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ཕྱི་བཞིན་འབྲང༌། །

gedik lé kyi nammin chizhin drang

The results of beneficial and harmful actions will follow me.

The Suffering of Saṃsāra

ཁྱད་པར་དམྱལ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཉིད་སོན་ན། །

khyepar nyalwé jikten nyi sön na

If I am born in the hell realms:

ལྕགས་བསྲེགས་ས་གཞིར་མཚོན་གྱིས་མགོ་ལུས་འདྲལ། །

chak sek sazhir tsön gyi go lü dral

On a floor of burning iron, head and body are hacked with weapons,

སོག་ལེས་གཤོགས་དང་ཐོ་ལུམ་འབར་བས་འཚིར། །

soklé shok dang tolum barwé tsir

Ripped apart with saws, and crushed with red-hot hammers,

སྒོ་མེད་ལྕགས་ཁྱིམ་འཐུམས་པར་འོ་དོད་འབོད། །

gomé chak khyim tumpar odö bö

Trapped in a doorless iron cell, screaming out loud,

འབར་བའི་གསལ་ཤིང་གིས་འབུགས་ཁྲོ་ཆུར་འཚོད། །

barwé salshing gi buk trochur tsö

Impaled on red-hot spikes or boiled in molten bronze, and

ཀུན་ནས་ཚ་བའི་མེས་བསྲེགས་བརྒྱད་ཚན་གཅིག །

künné tsawé mé sek gyé tsen chik

Burned in a fire of the intensest heat—in the Eight Hot Hells.

གངས་རི་སྟུག་པོའི་འདབས་དང་ཆུ་འཁྱགས་ཀྱི། །

gangri tukpö dab dang chukhyak kyi

On the crests of snow mountains, on precipices of ice,

གཅོང་རོང་ཡ་ངའི་གནས་སུ་བུ་ཡུག་སྦྲེབས། །

chong rong ya ngé né su buyuk dreb

Terrifying places engulfed by squalls and blizzards of snow,

གྲང་རེག་རླུང་གིས་བཏབ་པའི་ལང་ཚོ་ནི། །

drang rek lung gi tabpé langtso ni

My tender body, lashed by freezing winds,

ཆུ་བུར་ཅན་དང་ལྷག་པར་བརྡོལ་བ་ཅན། །

chubur chen dang lhakpar dolwa chen

Breaks out in blisters, which burst open into festering sores,

སྨྲེ་སྔགས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འདོན་པ་ཡང༌། །

mé ngak gyün michepar dönpa yang

In a ceaseless wail of agonized screams

ཚོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བརྣག་པར་དཀའ་བ་ཡིས། །

tsorwé dukngal nakpar kawa yi

And suffering, hard even think about,

ཟུངས་ཀྱིས་རབ་བཏང་འཆི་ཁའི་ནད་པ་བཞིན། །

zung kyi rab tang chikhé nepa zhin

Like a dying person whose strength is all gone,

ཤུགས་རིང་འདོན་ཅིང་སོ་ཐམ་པགས་པ་འགས། །

shuk ring dön ching so tam pakpa gé

I let out deep gasps and groans, my teeth clenched. My skin cracks open,

ཤའུ་ཐོན་ནས་ལྷག་པར་འགས་ཏེ་བརྒྱད། །

sha'u tön né lhakpar gé té gyé

And the raw flesh exposed splits deeper, and yet again—in the Eight Cold Hells.

དེ་བཞིན་སྤུ་གྲིའི་ཐང་ལ་རྐང་པ་གཤོགས། །

dezhin pudri tangla kangpa shok

My feet are cut to ribbons in the ‘Plain of Razor Blades’,

རལ་གྲིའི་ཚལ་དུ་ལུས་ལ་བཅད་གཏུབས་བྱེད། །

raldri tsal du lü la ché tubjé

In the ‘Forest of Sword Blades’ my body is gashed and chopped,

རོ་མྱགས་འདམ་ཚུད་ཐལ་ཚན་རབ་མེད་ཀློང༌། །

ronyak dam tsü taltsen rabmé long

I sink into the ‘Swamp of Putrefying Corpses’, and the ‘Pit of Hot Embers’,

མནར་བའི་ཉེ་འཁོར་བ་དང་འགྱུར་བ་ཅན། །

narwé nyekhorwa dang gyurwa chen

All in the ‘Neighbouring Hells’ that ring the Hell of Ultimate Torment. And then the changing, uncertain hells:

སྒོ་དང་ཀ་བ་ཐབ་དང་ཐག་པ་སོགས། །

go dang kawa tab dang takpa sok

Born in a door, a pillar, a fireplace, a rope and the like,

རྟག་ཏུ་བཀོལ་ཞིང་སྤྱོད་པའི་ཉི་ཚེ་བ། །

taktu kol zhing chöpé nyitsewa

Always made use of and exploited in these ‘Ephemeral Hells’.

རྣམ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་གང་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། །

namdrang chobgyé ganglé jungwé gyu

When the cause of being born in any of the eighteen hells—

ཞེ་སྡང་དྲག་པོའི་ཀུན་སློང་སྐྱེས་པའི་ཚེ། །

zhedang drakpö künlong kyepé tsé

Intense hatred and aggression—arises,

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་ཅིག་གུ་རུ་མཁྱེན། །

lona chö la gyur chik guru khyen

O Guru Rinpoche, turn my mind towards the practice—care for me!

ལམ་གོལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །

lamgol menpar matong künkhyen jé

Omniscient masters, Longchenpa and Jikme Lingpa, keep me from straying onto the wrong paths!

གཉིས་སུ་མེད་དོ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཁྱེན། །

nyisumé do drinchen lama khyen

Compassionate lama, you who are one with them—care for me!

དེ་བཞིན་ཕོངས་ལ་ཉམས་མི་དགའ་བའི་ཡུལ། །

dezhin pong la nyam migawé yul

Likewise, in a grim and destitute realm

བཟའ་བཏུང་ལོངས་སྤྱོད་མིང་ཡང་མི་གྲགས་པར། །

za tung longchö ming yang midrakpar

Where the words, ‘food’, ‘drink’ or ‘comfort’ have never even been heard,

ཟས་སྐོམ་ལོ་ཟླར་མི་རྙེད་ཡི་དྭགས་ལུས། །

zekom lodar minyé yidak lü

The pretas find nothing to eat or drink for months and years on end. Their bodies

རིད་ཅིང་ལྡང་བའི་སྟོབས་ཉམས་རྣམ་པ་གསུམ། །

ri ching dangwé tob nyam nampa sum

Are emaciated and they lack even the strength to stand. They suffer from three different kinds of obscurations,9 and

གང་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི་སེར་སྣ་ཡིན། །

ganglé jungwé gyu ni serna yin

The reason for being born as one is greed.10

གཅིག་ལ་གཅིག་བཟའ་གསོད་པའི་འཇིགས་པ་ཆེ། །

chik la chik za söpé jikpa ché

In constant dread of being killed and eaten by one another,

བཀོལ་ཞིང་སྤྱོད་པས་ཉམ་ཐག་བླང་དོར་རྨོངས། །

kol zhing chöpé nyamtak langdor mong

Exploited and worked until exhaustion, bewildered as to what to do or not to do,

ཕ་མཐའ་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །

pata mepé dukngal gyi zirwé

Animals are oppressed by limitless suffering,

ས་བོན་གཏི་མུག་མུན་པར་འཁྱམས་པ་བདག །

sabön timuk münpar khyampa dak

The seed of which is stubborn stupidity—when I wander into its darkness,

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར་ཅིག་གུ་རུ་མཁྱེན། །

lona chö la gyur chik guru khyen

O Guru Rinpoche, turn my mind towards the practice—care for me!

ལམ་གོལ་དམན་པར་མ་གཏོང་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །

lamgol menpar matong künkhyen jé

Omniscient masters, Longchenpa and Jikme Lingpa, keep me from straying onto the wrong paths!

གཉིས་སུ་མེད་དོ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཁྱེན། །

nyisumé do drinchen lama khyen

Compassionate lama, you who are one with them—care for me!

Invoking the Lama’s Compassion to Avoid Pitfalls on the Path11

a. The Three Yānas

ཆོས་ལམ་ཞུགས་ཀྱང་ཉེས་སྤྱོད་མི་སྡོམ་ཞིང༌། །

chö lam zhuk kyang nyechö midom zhing

Though I have entered the path of the Dharma, I haven’t put a stop to my erring ways.

ཐེག་ཆེན་སྒོར་ཞུགས་གཞན་ཕན་སེམས་དང་བྲལ། །

tekchen gor zhuk zhenpen sem dang dral

Though I have entered the door of the Mahāyāna, I am devoid of any beneficial thought for others.

དབང་བཞི་ཐོབ་ཀྱང་བསྐྱེད་རྫོགས་མི་སྒོམ་པའི། །

wang zhi tob kyang kyedzok migompé

Though I have received the four empowerments, I do not practise the development and completion phases of meditation.

ལམ་གོལ་འདི་ལས་བླ་མས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

lamgol di lé lamé dral du sol

O lama, free me from straying from the path!

b. View, Meditation and Action

ལྟ་བ་མ་རྟོགས་ཐོ་ཅོའི་སྤྱོད་པ་ཅན། །

tawa matok tochö chöpa chen

Though I have not realized the View, I act as if ‘a master of crazy wisdom’.

སྒོམ་པ་ཡེངས་ཀྱང་གོ་ཡུལ་འུད་གོག་འཐག །

gompa yeng kyang goyul ü gok tak

Though I am distracted in my Meditation, I let myself get stuck in mental gossip and concepts.

སྤྱོད་པ་ནོར་ཀྱང་རང་སྐྱོན་མི་སེམས་པའི། །

chöpa nor kyang rang kyön misempé

Though it’s my own Actions that are at fault, it’s someone else I blame.

ཆོས་དྲེད་འདི་ལས་བླ་མས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

chödré di lé lamé dral du sol

O lama, free me from becoming so arrogant and opinionated, so stubborn and insensitive!

c. Distractions of the Present Life

ནང་པར་འཆི་ཡང་གནས་གོས་ནོར་ལ་སྲེད། །

nangpar chi yang né gö nor la sé

Though I may die tomorrow, I am full of craving for home, clothes and possessions.

ན་ཚོད་ཡོལ་ཡང་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་བྲལ། །

natsö yol yang ngejung kyoshé dral

Though I am quite old, I’m not mature enough to have the slightest renunciation for saṃsāra.

ཐོས་པ་ཆུང་ཡང་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་རློམ། །

töpa chung yang yönten chen du lom

Though I have truly heard only a little Dharma teaching, I pride myself on all my knowledge.

མ་རིག་འདི་ལས་བླ་མས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

marik di lé lamé dral du sol

O lama, free me from such ignorance!

d. The Eight Worldly Concerns

རྐྱེན་ཁར་འཆོར་ཡང་འདུ་འཛི་གནས་སྐོར་སེམས། །

kyen khar chor yang dudzi nekor sem

Though I may be rushing into danger, I go Dharma-socializing in crowds and public places, thinking I’m on a pilgrimage.

དབེན་པ་བརྟེན་ཀྱང་རང་རྒྱུད་ཤིང་ལྟར་རེངས། །

wenpa ten kyang ranggyü shing tar reng

Though going on solitary retreats, my basic character remains as tough as a block of wood.

དུལ་བར་སྨྲ་ཡང་ཆགས་སྡང་མ་ཞིག་པའི། །

dulwar ma yang chakdang mazhikpé

Though appearing calm and speaking softly, I haven’t got rid of the attachment and aversion boiling inside.

ཆོས་བརྒྱད་འདི་ལས་བླ་མས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །

chö gyé di lé lamé dral du sol

O lama, free me from these eight worldly concerns!12

གཉིད་འཐུག་འདི་ལས་མྱུར་དུ་སད་དུ་གསོལ། །

nyi tuk di lé nyurdu sé du sol

Quickly rouse me from this deep sleep of ignorance!

ཁྲི་མུན་འདི་ལས་མྱུར་དུ་དབྱུང་དུ་གསོལ། །

trimün di lé nyurdu yung du sol

Quickly set me free from this dismal self-imprisonment!

ཞེས་འབོད་པ་དྲག་པོས་ཐུགས་རྗེ་བསླང་བར་བྱའོ། །

Calling out to the lama with real fervour, invoke his compassion.

གཉིས་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི།

2. Taking Refuge

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་བདེ་གཤེགས་རྩ་བ་གསུམ༔

könchok sum ngö deshek tsawa sum

In the Three Jewels, and their essence, the sugatas, in the three roots: lama, yidam, and khandro,

རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རང་བཞིན་བྱང་ཆུབ་སེམས༔

tsa lung tiklé rangzhin changchub sem

In the channels, inner air, and bindus, and their nature, the bodhicitta,

ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔

ngowo rangzhin tukjé kyilkhor la

In the mandala of essence, nature, and compassion,

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

changchub nyingpö bardu kyab su chi

I take refuge until enlightenment is fully realized.

ལན་གསུམ༔

3 times

གསུམ་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི།

3. Generation of Bodhicitta

ཧོཿ སྣ་ཚོགས་སྣང་བ་ཆུ་ཟླའི་རྫུན་རིས་ཀྱིས༔

ho, natsok nangwa chudé dzün ri kyi

Ho! Mesmerized by the sheer variety of perceptions, which are like the illusory reflections of the moon in water,

འཁོར་བ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱམས་པའི་འགྲོ༔

khorwa lugu gyü du khyampé dro

Beings wander endlessly astray in saṃsāra’s vicious cycle.

རང་རིག་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ངལ་བསོའི་ཕྱིར༔

rangrig ösal ying su ngalsö chir

In order that they may find comfort and ease in the luminosity and all-pervading space of the true nature of their minds,

ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ངང་ནས་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔

tsemé zhi yi ngang né semkyé do

I generate the immeasurable love, compassion, joy and equanimity of the awakened mind, the heart of bodhicitta.

ལན་གསུམ༔

3 times

བཞི་པ་རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ནི།

4. Vajrasattva Purification

ཨཱཿ བདག་ཉིད་ཐ་མལ་སྤྱི་བོ་རུ༔

ah, daknyi tamal chiwo ru

Āḥ! I am in my ordinary form. Above my head

པད་དཀར་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་དབུས༔

pekar dawé den gyi ü

On a white lotus, in the centre of a moon-disc seat

ཧཱུྂ་ལས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔

hung lé lama dorjé sem

Is hūṃ, which becomes the Lama Vajrasattva:

དཀར་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ༔

karsal longchö dzokpé ku

Brilliant white, with complete saṃbhogakāya adornments,

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་སྙེམས་མ་འཁྲིལ༔

dorjé dril dzin nyemma tril

Holding vajra and bell, and embracing the consort Vajragarvā.13

ཁྱོད་ལ་སྐྱབས་གསོལ་སྡིག་པ་སྦྱོངས༔

khyö la kyab sol dikpa jong

I take refuge in you and pray—purify all our negative actions!

འགྱོད་སེམས་དྲག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔

gyösem drakpö tol lo shak

With the deepest regret I acknowledge them all and ask your forgiveness:

ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་སྡོམ༔

chinché sok la bab kyang dom

From now on—even if my life is at stake—I shall refrain from indulging in them again.

ཁྱོད་ཐུགས་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྟེང་༔

khyö tuk dawa gyepé teng

In your heart, upon a full moon

ཧཱུྂ་ཡིག་མཐའ་མར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔

hung yik tamar ngak kyi kor

Is the letter hūṃ, encircled by the mantra.

བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས༔

depa ngak kyi gyü kulwé

Reciting the mantra invokes your wisdom mind, and

ཡབ་ཡུམ་བདེ་རོལ་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔

yabyum dé rol jortsam né

From the point of union of the blissful play of yab-yum

བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན༔

dütsi changchub sem kyi trin

A cloud of bodhicitta nectar

ག་བུར་རྡུལ་ལྟར་འཛག་པ་ཡིས༔

gabur dul tar dzakpa yi

Flows down like a shining stream of milk.14 Through this,

བདག་དང་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་གྱི༔

dak dang kham sum semchen gyi

For me and all sentient beings of the three worlds

ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ༔

lé dang nyönmong dukngal gyu

May our negative karma and destructive emotions—the causes of suffering—

ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་གྲིབ༔

nedön dikdrib nyetung drib

Illnesses, harmful influences, negative actions and obscurations, along with wrongdoing, downfalls, and blockages due to breakages of samaya,

མ་ལུས་བྱང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔

malü jangwar dzé du sol

Be purified, till not a single one remains!

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཾཿ ཀུ་རུ་ཧཱུྂ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ

om benza sato samaya | manupalaya | benza sato tenopa tishta dridho mé bhava | sutokhayo mé bhava | supokhayo mé bhava | anurakto mé bhava | sarva siddhi mé prayaccha | sarva karma su tsa mé | tsittam shreyang | kuru hung | ha ha ha ha ho | bhagavan | sarva tatagata benza ma mé muntsa benzi bhava maha samaya sato ah

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṅ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āḥ

ཅེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།

Recite as many times as possible

མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས༔

gönpo dak ni mishé mongpa yi

O protector! In my ignorance and delusion

དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས༔

damtsik lé ni gal zhing nyam

I have gone against and corrupted my samaya.

བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅིག༔

lama gönpö kyab dzö chik

Lama protector, be my refuge!

གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ༔

tsowo dorjé dzinpa té

Chief of all the maṇḍalas, vajra holder,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན༔

tukjé chenpö daknyi chen

Embodiment of great compassion:

འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི༔

drowé tso la dak kyab chi

Chief of all living beings, in you I take refuge!15

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །

ku sung tuk tsawa dang yenlak gi damtsik nyampa tamché tol lo shak so

I confess all my impairments of the root and branch samayas of the body, speech and mind.

སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

dikpa dang dribpa nyetung drimé tsok tamché jang zhing dakpar dzé du sol

I implore you: let my negative actions, obscurations, wrongdoing and downfalls—all my flaws—be completely cleansed and purified!

ཞེས་བརྗོད་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགྱེས་བཞིན་འཛུམ་པ་དང་བཅས་པས་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཡིན་ནོ། །

zhé jöpé dorjé sempa gyé zhin dzumpa dang chepé rik kyi bu khyö kyi dik drib nyetung tamché dakpa yin no

At these words of mine, Vajrasattva is pleased and smiling, says, “Son/daughter of an enlightened family, your negative actions, obscurations, wrongdoing and downfalls are all purified.”

ཞེས་གནང་བ་བྱིན་ཞིང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པའི་རྐྱེན་ལས་

zhé nangwa jin zhing ö du zhu né rang la timpé kyen lé

Granting his forgiveness, he melts into light and dissolves into me.

རང་ཉིད་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྣང་སྟོང་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྂ་གི་མཐའ་མར་ཡི་གེ་འབྲུ་བཞི་པོ་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།

rangnyi kyang dorjé sempa nangtong melong nang gi zuknyen tabur gyurpé tuk sok hung gi tamar yigé dru zhipo salwa lé özer trö

Through this, I too become Vajrasattva, appearing yet empty, like a reflection in a mirror. At my heart is hūṃ, around which the four brilliantly radiant syllables oṃ vajra sattva16 emanate rays of light.

ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དང་བཅས་པ་རྡོར་སེམས་རིགས་ལྔའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར།

kham sum nöchü dang chepa dorsem rik ngé ten dang tenpé rangzhin du sangyé par gyur

Whereby the three worlds—the whole universe of the environment and beings within it—attain enlightenment all together as the buddha fields and buddhas of the five families of Vajrasattva.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྂ༔

om benza sato hung

oṃ vajrasattva hūṃ

ཞེས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླས་ལ། མཉམ་པར་བཞག་གོ །

Recite as many times as possible, then rest in meditation.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

dorjé sempa drub gyur né

Attain the realization of Vajrasattva, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach his state of perfection too.

ལྔ་པ་མཎྜལ་ནི།

5. The Trikāya Mandala Offering

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔

om ah hung

Oṃ āḥ hūṃ!

a. Nirmāṇakāya Mandala Offering

སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་༔

tongsum jikten jewa trak gyé zhing

One billion universes—a hundred times ten million worlds,17

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ལྷ་མིའི་འབྱོར་པས་གཏམས༔

rinchen na dün lhami jorpé tam

Filled with all the wealth of gods and human beings, like the ‘seven precious gems’,18

བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་ཡོངས་འབུལ་གྱིས༔

dak lü longchö chepa yong bul gyi

My bodies, my possessions, and my sources of merit, all together, I offer them in their entirety, so that

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྲིད་ཐོབ་ཤོག༔

chö kyi khorlö gyurwé si tob shok

I may be born as a nirmāṇakāya and turn the wheel of Dharma, liberating all beings!

b. Saṃbhogakāya Mandala Offering

འོག་མིན་བདེ་ཆེན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་༔

womin dechen tukpo köpé zhing

The highest heaven of great bliss, the realm of Ghanavyūha,

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ཅན༔

ngepa ngaden rik ngé tsombu chen

Perfect with the five certainties,19 the mandala of the five buddha families,

འདོད་ཡོན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བསམ་ཡས་པ༔

döyön chöpé trinpung samyé pa

And inconceivably vast clouds of offerings of every variety of sensual and emotional stimulants—

ཕུལ་བས་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔

pulwé longkü zhing la chöpar shok

With this offering, may I enjoy the perfection of the saṃbhogakāya fields!

c. Dharmakāya Mandala Offering

སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ༔

nangsi namdak zhönnu bumpé ku

Where all appearance and existence are completely pure from the very beginning—the youthful vase body,

ཐུགས་རྗེ་མ་འགགས་ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་རྒྱན༔

tukjé magak chönyi rolpé gyen

Ornamented by the play of dharmatā, unceasing compassion,

སྐུ་དང་ཐིག་ལེའི་འཛིན་པ་རྣམ་དག་ཞིང་༔

ku dang tiklé dzinpa namdak zhing

The realm where all clinging to the perception of kāyas and tiklés is naturally liberated—

ཕུལ་བས་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔

pulwé chökü zhing la chöpar shok

With this wisdom offering, may I enjoy the freedom of the dharmakāya reality!

དྲུག་པ་ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་ནི།

6. The Accumulation of the Kusulu: Chö

ཕཊ༔ ལུས་གཅེས་འཛིན་བོར་བས་ལྷ་བདུད་ཆོམས༔

pé, lü chedzin borwé lha dü chom

Phaṭ! By abandoning all attachment to this body held so dear, the demonic forces of seduction through desire20 are destroyed.

སེམས་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་དབྱིངས་ལ་ཐོན༔

sem tsangpé goné ying la tön

My consciousness shoots out through the ‘aperture of Brahmā’ into all-pervading space, uniting rigpa with space,

འཆི་བདག་གི་བདུད་བཅོམ་ཁྲོས་མར་གྱུར༔

chidak gi dü chom trömar gyur

Destroys the demonic force of death and transforms into Tröma,

གཡས་ཉོན་མོངས་བདུད་འཇོམས་གྲི་གུག་གིས༔

yé nyönmong düjom driguk gi

In her right hand, the hooked knife that symbolizes destruction of the demonic force of conflicting emotions.21

གཟུགས་ཕུང་པོའི་བདུད་བཅོམ་ཐོད་པ་བྲེགས༔

zuk pungpö dü chom töpa drek

Slicing the top off my corpse’s skull, she destroys the demonic force of the aggregates of ego.22

གཡོན་ལས་བྱེད་ཚུལ་གྱིས་བྷནྡྷ་ཐོགས༔

yön le jé tsul gyi bhendha tok

Her left hand holds the skullcup to carry out her activity,

སྐུ་གསུམ་གྱི་མི་མགོའི་སྒྱེད་བུར་བཞག༔

ku sum gyi migö gyebur zhak

Places it on the fireplace of three human heads—representing the three kāyas;

ནང་སྟོང་གསུམ་གང་བའི་བམ་རོ་དེ༔

nang tongsum gangwé bamro dé

Inside it is the corpse, now an offering as vast as a billion worlds,

ཨ་ཐུང་དང་ཧཾ་ཡིག་གིས་བདུད་རྩིར་བཞུ༔

a tung dang hang yik gi dütsir zhu

Melted into nectar by an ‘A stroke’ and haṃ,

འབྲུ་གསུམ་གྱི་ནུས་པས་སྦྱང་སྤེལ་བསྒྱུར༔

dru sum gyi nüpé jang pel gyur

Purified, multiplied and transformed through the power of oṃ āḥ hūṃ.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།

Recite many times

ཕཊ༔ ཡར་མཆོད་ཡུལ་མགྲོན་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔

pé, yar chöyul drön gyi tukdam kang

Phaṭ! The guests above—the root and lineage lamas and yidams—by my offering are pleased,

ཚོགས་རྫོགས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔

tsok dzok né choktün ngödrub tob

Whereby merit and wisdom are accumulated, and ordinary and supreme siddhis attained.23

མར་འཁོར་བའི་མགྲོན་མཉེས་ལན་ཆགས་བྱང་༔

mar khorwé drön nyé lenchak jang

The guests below, belonging to saṃsāra, are satisfied by my offering; karmic debts are repaid.

ཁྱད་པར་དུ་གནོད་བྱེད་བགེགས་རིགས་ཚིམ༔

khyepardu nöjé gek rik tsim

In particular, by satisfying malicious and negative forces,

ནད་གདོན་དང་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་ཞི༔

nedön dang barché ying su zhi

All illnesses, destructive influences, and obstacles are pacified, dissolving into all-pervading space;

རྐྱེན་ངན་དང་བདག་འཛིན་རྡུལ་དུ་བརླག༔

kyen ngen dang dakdzin dul du lak

Harmful circumstances and clinging to self are exploded.

མཐར་མཆོད་བྱ་དང་མཆོད་ཡུལ་མ་ལུས་ཀུན༔

tar chöja dang chöyul malü kün

Finally offering, offerer and guests—all

གཤིས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོར་མ་བཅོས་ཨ༔

shi dzogpa chenpor machö a

Dissolve into the nature of Dzogpachenpo, the great simplicity: A

ཅེས་མཉམ་པར་བཞག

Now rest in meditative equipoise.

བདུན་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི།

7. Guru Yoga

a. The Visualization

ཨེ་མ་ཧོཿ

emaho

Emaho!

རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་༔

rangnang lhündrub dakpa rabjam zhing

My entire perception, spontaneously perfect, is a realm of infinite purity,

བཀོད་པ་རབ་རྫོགས་ཟང་མདོག་དཔལ་རིའི་དབུས༔

köpa rabdzok zangdokpalri ü

The ‘Copper Coloured Mountain of Glory’, arrayed in complete and perfect detail. Here, in its very centre,

རང་ཉིད་གཞི་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔

rangnyi zhilü dorjé naljorma

My own body is Vajrayoginī,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དམར་གསལ་གྲི་ཐོད་འཛིན༔

zhal chik chak nyi mar sal dri tö dzin

With one face and two hands, brilliant red and holding hooked knife and skull,

ཞབས་གཉིས་དོར་སྟབས་སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁར་གཟིགས༔

zhab nyi dortab chen sum namkhar zik

My two feet gracefully poised, my three eyes gazing into the sky.

སྤྱི་བོར་པདྨ་འབུམ་བརྡལ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

chiwor pema bum dal nyidé teng

Above my head, on a blossoming hundred thousand-petalled lotus, sun and moon disc seat,

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་༔

kyabné kündü tsawé lama dang

Inseparable from my own root master, embodiment of all sources of refuge, appears

དབྱེར་མེད་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔

yermé tsokyé dorjé trulpé ku

Guru Rinpoche, in the supreme nirmāṇakāya form of the ‘Lake-born Vajra’.

དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་ཤ་ཚུགས་ཅན༔

kar mar dangden zhönnü shatsuk chen

His body glows with youth, white with a tinge of red.

ཕོད་ཁ་ཆོས་གོས་ཟ་བེར་འདུང་མ་གསོལ༔

pökha chögö zaber dungma sol

He wears a gown, monastic shawl, cloak and robe.

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས༔

zhal chik chak nyi gyalpo rolpé tab

With one face, two hands and seated in royal poise.

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་བསྣམས༔

chak yé dorjé yönpé tö bum nam

In his right hand he holds the vajra, in his left a skullcup containing the vase of immortality.

དབུ་ལ་འདབ་ལྡན་པདྨའི་མཉེན་ཞུ་གསོལ༔

u la dabden pemé nyen zhusol

On his head he wears a five-petalled lotus hat.

མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་བདེ་སྟོང་ཡུམ་མཆོག་མ༔

chenkhung yön na detong yum chokma

Cradled in his left arm he holds the ‘supreme consort’ of bliss and emptiness,

སྦས་པའི་ཚུལ་གྱི་ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་བསྣམས༔

bepé tsul gyi khatam tsesum nam

Concealed as the three-pointed khaṭvāṅga trident.

འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འོད་ཕུང་ཀློང་ན་བཞུགས༔

jazer tiklé öpung long na zhuk

He presides amidst a shimmering aura of rays and rings of rainbow light.

ཕྱི་འཁོར་འོད་ལྔའི་དྲྭ་བས་མཛེས་པའི་ཀློང་༔

chi khor ö ngé drawé dzepé long

All around him, enveloped in a beautiful lattice of white, blue, yellow, red and green light,

སྤྲུལ་པའི་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་༔

trulpé jebang nyishu tsa nga dang

Are King Tri Songdetsen, the twenty-five disciples,

རྒྱ་བོད་པཎ་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཡི་དམ་ལྷ༔

gya bö pendrub rigdzin yidam lha

The paṇḍits, siddhas and vidyādharas of India and Tibet, yidam deities,

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

khandro chökyong damchen trin tar tib

Ḍākinīs, and dharmapālas and protectors who keep the samaya—all gather like billowing clouds,

གསལ་སྟོང་མཉམ་གནས་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་གསལ༔

saltong nyam né chenpö ngang du sal

Visualized vivid and distinct, in the great equality of clarity and emptiness.

The Seven-Line Prayer

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hung, orgyen yul gyi nubjang tsam

Hūṃ! In the north-west of the land of Uḍḍiyāna,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la

In the heart of a lotus flower,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yatsen chok gi ngödrub nyé

Endowed with the most marvellous attainments,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhé su drak

You are renowned as the ‘Lotus Born’,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khor du khandro mangpö kor

Surrounded by many hosts of ḍākinīs.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

khyé kyi jesu dak drub kyi

Following in your footsteps,

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jingyi lab chir shek su sol

I pray to you: Come, inspire me with your blessing!

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

guru pema siddhi hung

ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི།

c. The Seven Branches of Devotional Practice24

ཧྲཱི༔

hri

Hrīḥ!

i. Prostration

བདག་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་དུ༔

dak lü zhing gi dul nyé du

As many times as there are atoms in the universe,

རྣམ་པར་འཕྲུལ་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

nampar trulpé chaktsal lo

I multiply my body and offer you prostrations.

ii. Offering

དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་ཏིང་འཛིན་མཐུས༔

ngö sham yitrul tingdzin tü

With both real offerings and those created in the mind through the power of samādhi,

སྣང་སྲིད་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་འབུལ༔

nangsi chöpé chakgyar bul

I offer the entire universe in one vast ‘gesture of offering’.

iii. Confession

སྒོ་གསུམ་མི་དགེའི་ལས་རྣམས་ཀུན༔

go sum migé lé nam kün

All the harmful actions of my body, speech and mind,

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་དུ་བཤགས༔

ösal chökü ngang du shak

I confess and purify in the luminosity of dharmakāya.

iv. Rejoicing

བདེན་པ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡི༔

denpa nyi kyi düpa yi

Whether they be relative or absolute,

དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔

gé tsok kün la jé yi rang

I rejoice in all positive, virtuous actions.

v. Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་གདུལ་བྱ་ལ།

rikchen sum gyi dulja la

According to the receptivity and needs of different beings,25

ཐེག་གསུམ་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔

tek sum chökhor korwar kul

I implore you to turn the wheel of Dharma of the three yānas.

vi. Requesting the Buddhas and Teachers to Remain

ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར༔

jisi khorwa matong bar

Till saṃsāra is completely empty, and all beings liberated,

མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔

nya ngen mida zhuk soldeb

Do not pass into nirvāṇa, but remain here among us, I pray.

vii. The Dedication of Merit

དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཀུན༔

dü sum sakpé getsa kün

All the merit and positive actions of past, present and future,

བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ༔

changchub chenpö gyu ru ngo

I dedicate so that all beings may attain supreme enlightenment.

d. Maturing the Siddhi

༈ རྗེ་བཙུན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

jetsün guru rinpoche

O Guru Rinpoche, Precious One,

ཁྱེད་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

khyé ni sangye tamché kyi

You are the embodiment of

ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་འདུས་པའི་དཔལ༔

tukjé jinlab düpé pal

The compassion and blessing of all the buddhas,

སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་གཅིག་པུ༔

semchen yong kyi gön chikpu

The only protector of beings.

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བློ་སྙིང་བྲང་༔

lü dang longchö lo nying drang

My body, my possessions, my heart and soul

ལྟོས་པ་མེད་པར་ཁྱེད་ལ་འབུལ༔

töpa mepar khyé la bul

Without hesitation, I surrender to you!

འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔

di né changchub matob bar

From now until I attain enlightenment,

སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་མཐོ་དམན་ཀུན༔

kyiduk leknyé to men kün

In happiness or sorrow, in circumstances good or bad, in situations high or low:

རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་མཁྱེན༔

jetsün chenpo pejung khyen

I rely on you completely, O Pemajungne, you know me!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma siddhi hūṃ

e. Invoking the Blessing

༈ བདག་ལ་རེ་ས་གཞན་ན་མེད༔

dak la resa zhen na mé

I have no one else to turn to;

ད་ལྟའི་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་འགྲོ༔

danté dü ngen nyikmé dro

In these evil times, the beings of the Kāliyuga

མི་བཟད་སྡུག་བསྔལ་འདམ་དུ་བྱིངས༔

mizé dukngal dam du jing

Are sinking in a swamp of intense and unbearable suffering.

འདི་ལས་སྐྱོབས་ཤིག་མ་ཧཱ་གུ་རུ༔

di lé kyob shik maha guru

Free us from all this, O great Guru!

དབང་བཞི་བསྐུར་ཅིག་བྱིན་རླབས་ཅན༔

wang zhi kur chik jinlab chen

Grant us the four empowerments, O blessed one!

རྟོགས་པ་སྤོར་ཅིག་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

tokpa por chik tukjé chen

Direct your realization into our minds, O compassionate one!

སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱོངས་ཤིག་ནུས་མཐུ་ཅན༔

drib nyi jong shik nütu chen

Purify our emotional and cognitive obscurations, O powerful one!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma siddhi hūṃ

The Dissolution

༈ ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས་ཚེ༔

namzhik tsé yi dü jé tsé

When my life is at an end,

རང་སྣང་རྔ་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཞིང་༔

rangnang ngayab palri zhing

With my entire perception the heaven of Ngayab Ling—‘the Glorious Copper Coloured Mountain’,

ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

zungjuk trulpé zhingkham su

The nirmāṇakāya pure land of indivisible appearance and emptiness—

གཞི་ལུས་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔

zhilü dorjé naljorma

My body, Vajrayoginī,

གསལ་འཚེར་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་རུ༔

sal tser ö kyi gongbu ru

Is transformed into a radiant, shimmering sphere of light

གྱུར་ནས་རྗེ་བཙུན་པད་འབྱུང་དང་༔

gyur né jetsün pejung dang

And merging, inseparable, with Padmasambhava,

དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་ཏེ༔

yermé chenpor sangye té

I shall attain buddhahood.

བདེ་དང་སྟོང་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི༔

dé dang tongpé chotrul gyi

Then, from the play of vast primordial wisdom,

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ལས༔

yeshe chenpö rolpa lé

Which is the miraculous manifestation of bliss and emptiness,

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ༔

kham sum semchen malüpa

For every single being in the three realms,

འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་དམ་པ་རུ༔

drenpé depön dampa ru

Let me appear as their true guide, to lead them to liberation—

རྗེ་བཙུན་པདྨས་དབུགས་དབྱུང་གསོལ༔

jetsün pemé ukyung sol

Jetsün Padma, grant this, I pray!

གསོལ་བ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ནས་འདེབས༔

solwa nying gi kyil né deb

I pray to you from the bottom of my heart,

ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་ནོ༔

kha tsam tsik tsam ma yin no

It’s not just words or empty mouthings:

བྱིན་རླབས་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་སྩོལ༔

jinlab tuk kyi long né tsol

Grant your blessings from the depth of your wisdom mind,

བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

samdön drubpar dzé du sol

And cause all my good aspirations to be fulfilled, I pray !

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma siddhi hūṃ

བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི།

8. The Lineage Prayer

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho!

རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔

gyaché choklhung dralwé zhingkham né

In the heavenly realm, free from all dimensions and extremes,

དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔

dangpö sangye chöku kuntuzang

Is the Primordial Buddha, the dharmakāya Samantabhadra;

ལོངས་སྐུ་ཆུ་ཟླའི་རོལ་རྩལ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔

longku chudé roltsal dorjé sem

His wisdom play, like the reflection of the moon in water, the saṃbhogakāya Vajrasattva;

སྤྲུལ་སྐུར་མཚན་རྫོགས་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ༔

tulkur tsen dzok garab dorjé la

Perfect with all buddha qualities, nirmāṇakāya Garab Dorje;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔

solwa deb so jinlab wangkur tsol

To you I pray: Grant me your blessings and empowerment!

ཤྲཱི་སིངྷ་དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་མཛོད༔

shiri singha döndam chö kyi dzö

Śrī Siṃha, treasure of the ultimate Dharma;

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཐེག་དགུའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར༔

jampal shenyen tek gü khorlö gyur

Mañjuśrīmitra, universal ruler of the Nine Yānas;

ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་པཎ་ཆེན་བི་མ་ལར༔

jnanasutra penchen bimalar

Jñānasūtra, great paṇḍita Vimalamitra;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གྲོལ་བྱེད་ལམ་སྣ་སྟོན༔

solwa deb so droljé lam na tön

To you I pray: Show me the way to make my mind free!

འཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་གཅིག་པདྨ་འབྱུང་༔

dzambuling gi gyen chik pema jung

Padmasambhava, sole ornament of this world of ours,

ངེས་པར་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་རྗེ་འབངས་གྲོགས༔

ngepar tuk kyi sé chok jebang drok

Your supreme heart-disciples, Tri Songdetsen, Vairotsana, and Yeshe Tsogyal;

ཐུགས་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་བརྡ་འགྲོལ་ཀློང་ཆེན་ཞབས༔

tuk ter gyatsö da drol longchen zhab

Longchenpa, who revealed a vast ocean of wisdom mind treasures;

མཁའ་འགྲོའི་དབྱིངས་མཛོད་བཀའ་བབས་འཇིགས་མེད་གླིང་༔

khandrö ying dzö kabab jikmé ling

Jikme Lingpa, entrusted with the space treasury of the ḍākinīs;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འབྲས་བུ་ཐོབ་གྲོལ་སྩོལ༔

solwa deb so drebu tob drol tsol

To you I pray: Grant me fruition and liberation!

ཁ་སྐོང་ནི།

ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །

chö kyi dakpo changchub dorjé zhab

Master of the Dharma, Changchub Dorje;26

གྲུབ་བརྙེས་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང༌། །

drubnyé jikmé gyalwé nyugu dang

The siddha, Jikme Gyalwe Nyugu;

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་མཚན། །

trulpé ku chok mingyur namkhé tsen

Supreme among emanations, Mingyur Namkhe Dorje;

རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ལ། །

gyalwé sepo zhenpen tayé la

Son of the buddhas, Shenpen Thaye;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གནས་ལུགས་རང་ཞལ་སྟོན། །

solwa deb so neluk rang zhal tön

To you I pray: Show me my true nature, my original face!

ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། །

heruka pal yeshe dorjé dang

Glorious heruka, Do Khyentse Yeshe Dorje;

ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཞབས། །

orgyen jikdral chökyi wangpö zhab

Patrul Rinpoche, Orgyen Jikme Chökyi Wangpo;

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་བཛྲ་དཔལ། །

drubpé wangchuk pema benza pal

Lord of siddhas, Padma Vajra;

མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ། །

tsokyé lama khyentsé wangpo la

Padmasambhava himself, great Khyentse Wangpo;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

To you I pray: Grant me siddhis, ordinary and supreme!

ཞེས་དང་།

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་སྣ་ཚོགས་རང་སར་གྲོལ། །

khordé chö kün natsok rang sar drol

Natsok Rangdrol,27 who self-liberated all the phenomena of saṃsāra and nirvāṇa;

ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང༌། །

künkhyen jikmé tenpé nyima dang

Omniscient Jikme Tenpe Nyima;

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ། །

kyabné kündü chökyi lodrö la

Embodiment of all sources of refuge, Chökyi Lodrö;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To you I pray: Bless my mind, inspire my understanding!

Prayer for This Life

སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཞེན་ལོག་གིས༔

si lé ngepar jungwé zhenlok gi

Through true renunciation and disgust for saṃsāra,

རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་དོན་ལྡན་མིག་བཞིན་བརྟེན༔

dorjé lama dönden mik zhin ten

May I rely upon my vajra lama meaningfully, as though he were my very eyes,

ཅི་གསུང་བཀའ་བསྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་ལ༔

chi sung kadrub zabmö nyamlen la

Following his instructions to the letter, and taking to heart the profound practices he gives,

ལྟེམ་རྐྱང་མེད་པའི་བསྒྲུབ་ཚུགས་ཞེ་རུས་ཀྱིས༔

temkyang mepé drub tsuk zhé rü kyi

Not just now and then, but with diligent and constant application,

ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བར་ཤོག༔

tukgyü gongpé jinlab powar shok

May I become worthy of the transmission of his profound wisdom mind!

སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཡེ་ནས་འོག་མིན་ཞིང་༔

nangsi khordé yené womin zhing

Since all that appears and exists, saṃsāra and nirvāṇa, from the very beginning is the Akaniṣṭha pure realm of the buddhas,

ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་དག་རྫོགས་སྨིན་པའི་འབྲས༔

lha ngak chökur dak dzok minpé dré

Where all appearance is liberated into perfect buddha forms; all sounds are purified into mantra; all thoughts are matured into dharmakāya;

སྤང་བླང་བྱ་རྩོལ་མེད་པའི་རྫོགས་པ་ཆེ༔

panglang jatsol mepé dzokpa ché

And since Dzogpachenpo is free of any effort of abandoning and adopting,

ཤེས་ཉམས་ཡིད་དཔྱོད་ལས་འདས་རིག་པའི་གདངས༔

shenyam yichö lé dé rigpé dang

And since rigpa’s self-radiance is beyond thoughts and experience,

ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་རྗེན་པར་མཐོང་བར་ཤོག༔

chönyi ngönsum jenpar tongwar shok

May I see the naked reality of dharmatā!

མཚན་མའི་རྟོག་པ་རྣམ་གྲོལ་འཇའ་ཟེར་སྦུབས༔

tsenmé tokpa namdrol jazer bub

May all ordinary clinging to reality be totally liberated into rainbow light,

སྐུ་དང་ཐིག་ལེའི་ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ༔

ku dang tiklé nyam nang gong du pel

And the experiences of kāyas and tiklés increase!

རིག་རྩལ་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ཚད་ལ་ཕེབས༔

riktsal longkü zhingkham tsé la peb

May rigpa’s strength be enhanced, maturing into the fullness of saṃbhogakāya perfection!

ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་ཏེ༔

chö zé lodé chenpor sangye té

As all perception of phenomenal reality wears out, and the conceptual mind dies into the state of total enlightenment,

གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག༔

zhönnu bumkur tensi zinpar shok

May I gain the stronghold of the youthful vase body, free from birth and death!

Prayer for the Bardo

ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་འོག་མ་ཆུད་དེ༔

shintu naljor nyam ok machü dé

But if I am not able to master the practice of the great Atiyoga in this life,

རགས་ལུས་དྭངས་མའི་དབྱིངས་སུ་མ་གྲོལ་ན༔

rak lü dangmé ying su madrol na

And this gross physical body is not liberated into the pure space of the rainbow body,

ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་འདུ་བྱེད་བསྟུང་བའི་ཚེ༔

nam zhik tsé yi dujé tungwé tsé

Then, when the constituents that form this life fall apart—

འཆི་བ་འོད་གསལ་ཀ་དག་ཆོས་སྐུར་ཤར༔

chiwa ösal kadak chökur shar

At the moment of death may the ground luminosity arise as the dharmakāya, pure from the beginning;

བར་དོའི་སྣང་ཆ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་གྲོལ༔

bardö nangcha longchö dzok kur drol

May appearances of the bardo experience be liberated into saṃbhogakāya forms;

ཁྲེགས་ཆོད་ཐོད་རྒལ་ལམ་གྱི་རྩལ་རྫོགས་ནས༔

trekchö tögal lam gyi tsal dzok né

And, perfecting the path of trekchö and tögal,

མ་པང་བུ་འཇུག་ལྟ་བུར་གྲོལ་བར་ཤོག༔

mapang bu juk tabur drolwar shok

May I be liberated, as naturally as a child running into its mother’s lap!

Prayer for the Next Life

གསང་ཆེན་འོད་གསལ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྩེ༔

sang chen ösal tekpa chok gi tsé

In this great secret mantrayāna path of luminosity—Dzogpachenpo—the summit of all,

སངས་རྒྱས་གཞན་ནས་མི་ཚོལ་ཆོས་སྐུའི་ཞལ༔

sangye zhen né mitsol chökü zhal

Enlightenment is to be sought nowhere but in the face of the dharmakāya.

མངོན་གྱུར་གདོད་མའི་ས་ལ་མ་གྲོལ་ན༔

ngön gyur dömé sa la madrol na

If I'm not liberated into the primordial state by actualizing this,

མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལྔའི་ལམ་མཆོག་ལ༔

magom sangye chö ngé lam chok la

Then, by taking the sublime path of the five practices of ‘enlightenment without meditation’,28

བསྟེན་ནས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ལྔ་དང་༔

ten né rangzhin trulpé zhing nga dang

May I be born in one of the naturally emanated realms of the five buddha families,29

ཁྱད་པར་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ༔

khyepar pema ö kyi podrang du

And especially in the ‘Palace of Lotus Light’, the Zangdokpalri heaven of Guru Rinpoche,

རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གཙོ་མཆོག་ཨོ་རྒྱན་རྗེས༔

rigdzin gyatsö tso chok orgyen jé

In the presence of the Lord of Orgyen himself, chief of the ocean of vidyādhara masters,

གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པའི་སར༔

sang chen chö kyi gatön gyepé sar

While he is celebrating the feast of the great secret mantra Dharma,

སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོར་སྐྱེས་ནས་དབུགས་དབྱུང་སྟེ༔

sé kyi tuwor kyé né ukyung té

Let me be born as his favourite son or daughter,

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་ཉེར་འཚོར་བདག་འགྱུར་ཤོག༔

tayé drowé nyer tsor dak gyur shok

To take upon myself the task of helping limitless beings!

Prayer of Fulfilment

རིག་འཛིན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་དང་༔

rigdzin gyalwa gyatsö jinlab dang

Through the inspiration and blessing of the ocean of victorious vidyādharas,

ཆོས་དབྱིངས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་བདེན་པ་ཡིས༔

chöying sam mi khyabpé denpa yi

By the truth of the dharmadhātu, beyond conception,

དལ་འབྱོར་རྟེན་ལ་རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་གྱི༔

daljor ten la dzok min jang sum gyi

And with this free and well-favoured human form, may I train in the three activities of perfecting, ripening and purifying,

རྟེན་འབྲེལ་མངོན་གྱུར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

tendrel ngön gyur sangye tobpar shok

And by actualizing this auspicious interconnection, attain the state of buddhahood!

ཅེས་ཁ་ཞེ་མེད་པར་གསོལ་བ་སྙིང་ནས་གདབ་བོ༔

Pray with total sincerity, and with all your heart.

དགུ་པ་བདང་བཞི་བླང་བ་ནི།

9. Receiving the Four Empowerments

1. The Vase Empowerment

གུ་རུའི་སྨིན་མཚམས་ནས་ཨོཾ་ཡིག་ཆུ་ཤེལ་ལྟ་བུར་འཚེར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།

gurü mintsam né om yik chushel tabur tserwa lé özer trö

From the letter oṃ in the Guru’s30 forehead, radiant and shimmering like moonlight,

རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས།

rang gi chiwo né zhuk

Rays of light stream out and enter my forehead.

ལུས་ཀྱི་ལས་དང་རྩའི་སྒྲིབ་པ་དག

lü kyi lé dang tsé dribpa dak

Negative actions of the body and obscurations of the channels31 are purified.

སྐུ་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས།

ku dorjé jinlab zhuk

The blessing of the vajra body of the buddhas infuses me,

བུམ་པའི་དབང་ཐོབ།

bumpé wang tob

The vase empowerment is obtained,

བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྣོད་དུ་གྱུར།

kyerim gyi nö du gyur

I become a receptive vessel for the generation phase of kyerim.

རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།

nammin rigdzin gyi sabön teb

The seed of the ‘completely matured vidyādhara’32 is sown.

སྤྲུལ་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག

tulkü gopang tobpé kalwa gyü la zhak

The potential for obtaining the level of nirmāṇakāya is implanted within me.

2. The Secret Empowerment

མགྲིན་པ་ནས་ཨཱཿཡིག་པདྨ་རཱ་ག་ལྟར་འབར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།

drinpa né ah yik pema raga tar barwa lé özer trö

From the letter āḥ in his throat, blazing like a ruby,

རང་གི་མགྲིན་པ་ནས་ཞུགས།

rang gi drinpa né zhuk

Rays of light streak out and penetrate my throat.

ངག་གི་ལས་དང་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་དག

ngak gi lé dang lung gi dribpa dak

Negative activity of the speech and obscurations of the inner air33 are purified,

གསུང་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས།

sung dorjé jinlab zhuk

The blessing of the vajra speech of the buddhas enters me,

གསང་བའི་དབང་ཐོབ།

sangwé wang tob

The secret empowerment is obtained,

བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་སྣོད་དུ་གྱུར།

dejö kyi nö du gyur

I become a receptive vessel for mantra recitation practice.

ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།

tsewang rigdzin gyi sabön teb

The seed of the ‘vidyādhara with power over life’ is sown.

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་གོ་འཕང་གི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག

longchö dzokpé gopang gi kalwa gyü la zhak

The potential for obtaining the level of saṃbhogakāya is implanted within me.

3. The Wisdom Empowerment

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྂ་ཡིག་ནམ་མཁའི་མདོག་ཅན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།

tukké hung yik namkhé dokchen lé özer trö

At his heart, from the letter hūṃ, sky-coloured rays of light

རང་གི་སྙིང་ག་ནས་ཞུགས།

rang gi nyingga né zhuk

Pour out and plunge into my heart.

ཡིད་ཀྱི་ལས་དང་ཐིག་ལེའི་སྒྲིབ་པ་དག

yi kyi lé dang tiklé dribpa dak

Negative activity of the mind and obscurations of the tikle are purified.

ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས།

tuk dorjé jinlab zhuk

The blessing of the vajra mind of all the buddhas is instilled in me,

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ།

sherab yeshe kyi wang tob

The wisdom empowerment is obtained,

བདེ་སྟོང་ཙཎྜ་ལིའི་སྣོད་དུ་གྱུར།

detong tsendali nö du gyur

I become a receptive vessel for the caṇḍāli practice of bliss and emptiness.

ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།

chakgyé rigdzin gyi sabön teb

The seed of the ‘mahāmudrā vidyādhara’ is sown.

ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག

chökü gopang tobpé kalwa gyü la zhak

The potential for obtaining the level of dharmakāya is implanted within me.

4. The Word or Symbolic Empowerment

སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྂ་ལས་ཧཱུྂ་ཡིག་གཉིས་པ་ཞིག་སྐར་མདའ་འཕངས་པ་བཞིན་དུ་ཆད།

lar yang tukké hung lé hung yik nyipa zhik karda pangpa zhindu ché

Again, from hūṃ in his heart, a second letter hūṃ bursts out like a shooting star

རང་སེམས་དང་ཐ་དད་མེད་པར་འདྲེས།

rangsem dang tadé mepar dré

And merges indistinguishably one with my own mind.

ཀུན་གཞིའི་ལས་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས།

künzhi lé dang shejé dribpa jang

The karma of the ‘ground of all’34 and cognitive obscurations are purified,

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས།

yeshe dorjé jinlab zhuk

The blessing of the vajra wisdom pervades me,

ཚིག་གིས་མཚོན་པ་དོན་དམ་གྱི་དབང་ཐོབ།

tsik gi tsönpa döndam gyi wang tob

The absolute empowerment, symbolized by the word, is obtained.

ཀ་དག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྣོད་དུ་གྱུར།

kadak dzogpa chenpö nö du gyur

I become a receptive vessel for the primordial purity of Dzogpachenpo,

ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་གྱི་ས་བོན་ཐེབས།

lhündrub rigdzin gyi sabön teb

The seed of the ‘spontaneously accomplished vidyādhara’ is sown.

མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་སྐལ་བ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ

tartuk gi drebu ngowo nyikü kalwa gyü la zhak go

The potential for the svabhāvikakāya—the final fruition—is implanted within me.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma siddhi hūṃ

དེ་ལྟར་འདོན་བསྒོམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་ལམ་དབང་བླངས་མཐར།

Integrating the words that you are reciting with your meditation, receive the empowerments, one by one.35

༈ བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་དྲོད་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཝལ་གྱིས་བྱུང་བ་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བའི་སྙིང་གར་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་འོད་དམར་གྱི་གོང་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། །

lamé tukka né özer marpo drö dang chepa zhik walgyi jungwa daknyi dorjé naljormar salwé nyinggar rekpa tsam gyi ö mar gyi gongbu zhik tu gyur né guru rinpoche tukkar timpé yermé ro chik tu gyur

I visualize myself clearly as Vajrayoginī. From the heart-centre of the lama a beam of light, red and warm, suddenly bursts out and touches my heart. Instantaneously I am transformed into a sphere of red light the size of a pea, which shoots up towards Padmasambhava, like a spark that spits from the fire. It dissolves into Guru Rinpoche’s heart, merges and becomes one with him: one taste.

ཞིང་དམིགས་བསམ་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་བའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོ །

Imagine this, and then rest in a state of meditation, free from any reference, thought or expression.

དེ་ལས་ལྡང་ནས།

When you come out of that state, recite:

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

palden tsawé lama rinpoche

Glorious root lama, precious one,

བདག་གི་སྙིང་གར་པདྨའི་གདན་བཞུགས་ལ། །

dak gi nyinggar pemé den zhuk la

Dwell on the lotus-seat in the depth of my heart,

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་གཟུང་སྟེ། །

kadrin chenpö goné jé zung té

Look upon me with the grace of your great compassion,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

ku sung tuk kyi ngödrub tsal du sol

Grant me the attainments of body, speech and mind!

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །

palden lamé nampar tarpa la

Towards the lifestyle and activity of the lama,

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་ཞིང༌། །

kechik tsam yang lokta mikyé zhing

May not even a moment’s wrong view ever occur,

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །

chi dzé lekpar tongwé mögü kyi

And may I see their every action as a teaching for me.

བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

lamé jinlab sem la jukpar shok

Through such devotion, may the guru’s blessing fill my mind.

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། །

kyewa küntu yangdak lama dang

In all my lives, may I never be separated from the perfect guru,

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །

dralmé chö kyi pal la longchö né

And may I derive full benefit from the splendid Dharma,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཏེ། །

sa dang lam gyi yönten rabdzok té

So accomplishing the five paths and ten stages,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

And swiftly attaining the perfection of Vajradhara!

བཅུ་པ་བསྔོ་བ་ནི།

10. Dedication

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

gewa di yi kyewo kün

Through this merit, may all beings

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤིང༌། །

sönam yeshe tsok dzok shing

Complete the accumulations of merit and wisdom,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །

sönam yeshe lé jungwé

And so attain the dharmakāya and rūpakāya

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dampa ku nyi tobpar shok

That come from merit and wisdom.36

འགྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང༌། །

dro kün gewa jinyé yöpa dang

Through all the merit that beings have—

བྱས་དང་བྱེད་འགྱུར་དེ་བཞིན་བྱེད་པ་དག །

jé dang jé gyur dezhin jepa dak

Whatever they have done, will do and are doing now—

བཟང་པོ་ཇི་བཞིན་དེ་འདྲའི་ས་དག་ལ། །

zangpo jizhin dendré sa dak la

May they attain the very same stages of perfection

ཀུན་ཀྱང་ཀུན་ནས་བཟང་པོར་རེག་གྱུར་ཅིག །

kün kyang künné zangpor rek gyur chik

As Samantabhadra did.

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང༌། །

jampal pawö jitar khyenpa dang

Just as the bodhisattva Mañjuśrī knew to be the way,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

kuntuzangpo deyang dezhin té

And Samantabhadra too,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཅིང༌། །

dedak kün gyi jesu dak lob ching

I shall follow in the footsteps of all the bodhisattvas,

དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །

gewa didak tamché rabtu ngo

And make a perfect dedication of these merits.

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dü sum shekpé gyalwa tamché kyi

As all buddhas, past, present and future,

བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་སྟེ། །

ngowa gangla chok tu ngakpa té

Praise the dedication of merit as supreme,

བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང༌། །

dak gi gewé tsawa di kün kyang

All my sources of merit I dedicate completely

བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །

zangpo chö chir rabtu ngowar gyi

So that all may perfect Samantabhadra’s ‘Good Actions’.37

བཅུ་གཅིག་པ་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་བ་ནི།

11. Special Prayer of Aspiration

གང་དུ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

gangdu kyepé kyewa tamché du

In all my lives, wherever I am born,

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་ལྡན་ཐོབ་པར་ཤོག །

tori yönten dünden tobpar shok

May I obtain the seven qualities of birth in higher realms.38

སྐྱེ་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་དང་འཕྲད་གྱུར་ཅིང༌། །

kyé mataktu chö dang tré gyur ching

As soon as I am born, may I meet the Dharma,

ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་རང་དབང་ཡོད་པར་ཤོག །

tsulzhin drubpé rangwang yöpar shok

And have the freedom to practise it correctly.

དེར་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་མཉེས་བྱེད་ཅིང༌། །

der yang lama dampa nyé jé ching

Then, may I please the noble lama,

ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

nyin dang tsen du chö la chöpar shok

And put the Dharma into action day and night.

ཆོས་རྟོགས་ནས་ནི་སྙིང་པོའི་དོན་བསྒྲུབ་སྟེ། །

chö tok né ni nyingpö dön drub té

May I realize the Dharma, actualize its innermost meaning,

ཚེ་དེར་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་བརྒལ་བར་ཤོག །

tsé der sipé gyatso galwar shok

And so cross the ocean of existence in this very life.

སྲིད་པར་དམ་པའི་ཆོས་རབ་སྟོན་བྱེད་ཅིང༌། །

sipar dampé chö rab tönjé ching

May I teach the sacred Dharma to beings wandering in saṃsāra,

གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་ལ་སྐྱོ་ངལ་མེད་པར་ཤོག །

zhenpen drub la kyo ngal mepar shok

And never tire or weary of working to help others.

རླབས་ཆེན་གཞན་དོན་ཕྱོགས་རིས་མེད་པ་ཡིས། །

lab chen zhendön chokri mepa yi

Through my vast and impartial service to others,

ཐམས་ཅད་ཕྱམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

tamché chamchik sangye tobpar shok

May all beings attain buddhahood together, as one!

 

ཅེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་སྡེབས་པ་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང་འདི་ཉིད་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་སོགས་དམ་པ་དུ་མས་བཀའ་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་ཤིང་དམ་ཚིག་ལ་མོས་པ་ཐོབ་པའི་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱིས་བྲིས་པའི་དགེ་བས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་འབྲས་ཀྱིས་རང་རིག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རང་ཞལ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་འགྲོ་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕན་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

This arrangement of the practices to be recited for the Dzogchen Longchen Nyingtik Ngöndro, The Excellent Path to Omniscience, was written by the tantric yogin Jikme Trinle Özer, who was nurtured by the kindness of the vidyādhara Jikme Lingpa as well as many other holy teachers, and attained a firm conviction in the samaya vow. Through this merit, may followers of this lineage actually see the master as a buddha in person, and may this cause Samantabhadra’s original face, their own self-cognizant rigpa, to become fully evident to them, so they become of ceaseless benefit for limitless living beings.

སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།

Sarvadā Maṅgalaṃ!

 

| © Rigpa Translations. Revised for Longchen Nyingtik Project, 2023.

 

Source: rdo grub chen 01 ʼjigs med ʼphrin las ʼod zer. "rdzogs pa chen po klong chen snying thig gi sngon 'gro'i ngag 'don grigs su bsdebs pa rnam mkhyen lam bzang" in gsung ʼbum ʼjigs med phrin las ʼod zer. 10 vols. [Khren tuʼu]: [bla ma bsod dar], 2014. Vol. 10: 401–425

 

Version: 2.7-20240223

 1. Jikme Trinle Özer pays homage to his master Rigdzin Jikme Lingpa, employing another of his names—Khyentse Özer—which means ‘light rays of knowledge and love.’
 2. In the speech cakra is the letter hrīḥ, from which a red eight-petalled lotus appears, its roots in the throat, its petals in the mouth. The front petal forms the tongue, which has become the wisdom of discernment of Buddha Amitābha. The three spoked vajra symbolizes the mind of all the buddhas, the red light the buddhas of the five families.
 3. The mantras are set anti-clockwise in concentric circles within the ‘belly’ of the vajra. Innermost are the vowels which are red; in the middle the consonants which are white; and on the outside the mantra of the Essence of Interdependent Origination which is blue.
 4. At the end of the rays of light appear thousands of offering goddesses making offerings to all the buddhas, bodhisattvas and buddha realms.
 5. This verse is taken from the Bodhicaryāvatāra, I, 4.
 6. This verse is taken from the Lalitavistara Sūtra.
 7. This verse is taken from the Rājāvavādaka Sūtra.
 8. This verse is taken from the Lalitavistara Sūtra.
 9. External, internal and specific obscurations. See The Words of My Perfect Teacher (revised ed.), pp. 72-3.
 10. Or miserliness. ‘Because of attachment, being incapable of enjoying one’s own possessions and other material objects, clinging to them and being unwilling to part with them or share them with others. It is one of the twenty secondary negative emotions.’
 11. The headings in this section have been adapted from the commentary by Lobpön Tekchok.
 12. The eight samsaric dharmas, or worldly concerns, are where all one’s actions are governed by: hope for happiness and fear of suffering, hope for fame and fear of insignificance, hope for praise and fear of blame, hope for gain and fear of loss; basically attachment and aversion.
 13. Although Vajrāṭopā is sometimes given as the Sanskrit name of Vajrasattva's consort, whose Tibetan name is Dorje Nyemma (rdo rje snyems ma), it seems that the correct Sanskrit name, which is attested in several extant sources, is Vajragarvā.
 14. Literally, like a cascade of camphor.
 15. This famous verse, beginning with ‘In my ignorance and delusion...’ is frequently recited during confession practices. Its source is the Abhidhānottaratantra, The Appendix to the Discourse Tantra (D 369, mngon brjod rgyud bla ma). The Abhidhāna is an ‘appendix’ to the Laghuśaṃvara, The Smaller Śaṃvara (D 368, bde mchog nyung ngu), the root tantra of Cakrasaṃvara.
 16. While in Sanskrit, the source language of the word, 'vajra' consists of two syllables, in Tibetan the transliterated 'badzra' is written together, without the dot that usually separates individual syllables, and is therefore counted as only one written "syllable".
 17. Literally, ‘A third-order thousand world system’. See Myriad Worlds, Jamgön Kongtrul Lodro Thaye, Ithaca: Snow Lion Publications, 1995, pp. 102-3.
 18. The seven jewels of royal power (Tib. rgyal srid rin chen sna bdun; Skt. saptaratna), the attributes of the universal monarch (Cakravartin) are: i) the precious golden wheel, ii) the precious wish-fulfilling jewel, iii) the precious queen, iv) the precious minister, v) the precious elephant, vi) the precious horse, and vii) the precious general (or householder). See Buddhist Symbols, Dagyab Rinpoche, Boston: Wisdom, 1995, pp. 65-83.
 19. The five certainties or perfections are the certain or perfect: teacher, teaching, place, disciples and time.
 20. Skt. devaputra.
 21. Skt. kleśas.
 22. The skandhas.
 23. Also, by offering to the ḍākinīs and protectors, obscurations and obstacles are removed, and all good wishes and activity enhanced.
 24. The seven branches serve as antidotes. Prostration is the antidote to pride; offering is the antidote to attachment, greed, meanness and poverty; confession is the antidote to aggression and anger; rejoicing is the antidote to envy and jealousy; requesting the turning of the Wheel of Dharma is the antidote to ignorance; requesting the buddhas and teachers to remain is an antidote to wrong views; and dedication is an antidote to uncertainty and doubts
 25. Literally, ‘For the three kinds of beings to be tamed’. This line was later composed and added by Jamyang Khyentse Wangpo. ‘The three kinds’ of capacity, ability or receptivity can refer to: śrāvakas, pratyekabuddhas and bodhisattvas, or the three scopes or kinds of individuals. Gyalse Shenpen Thaye added an alternative version for this line: གདུལ་བྱའི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་བཞིན།, duljé kham wang sampa shyin, 'According to the capacities, faculties and mentalities of different beings.'
 26. The following verses were added in later times to document the specific continuation of this lineage. They can differ reflecting other lineage transmissions. See Tulku Thondup: Masters of Meditation and Miracles, p. 333 for lineage trees of the Longchen Nyingtik up to present days.
 27. Adzom Drukpa (1842–1924)
 28. Liberation through: seeing cakras, hearing mantras and dhāraṇīs, tasting nectar, touching the mudrā and remembering the phowa.
 29. The five pure realms are: Ngönpar Gawa (Vajra-East), Paldangdenpa (Ratna-South), Pema Tsekpa (Padma-West), Lerab Drubpa (Karma-North), and Meri Barwa (Buddha-Centre).
 30. Guru Rinpoche, identical to our own teacher.
 31. Skt. nāḍī
 32. Also translated as ‘vidyādhara with residue’.
 33. Skt. prāṇa/vāyu
 34. The ground of all or universal ground (Tib. kun gzhi; Skt. ālaya. Tulku Thondup, in Enlightened Journey, Boston: Shambhala, 1995, p.207, writes, ‘the karma of the universal ground is the karma that is stored in the universal ground or according to Khenpo Ngagchung, it is the karmas created by the consciousness of the universal ground, which has dualistic concepts (an intellectual obscuration) with traces.’
 35. Dilgo Khyentse Rinpoche says: ‘Through the blessing of the Guru, our body, speech and mind and the Guru’s enlightened body, speech and mind will become indistinguishably one. Here, we simply remain in equipoise, within the state of emptiness and pure awareness.’ According to Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, if we cannot rest fully in that state at this point, we can recite the Vajra Guru mantra.
 36. This verse is from Nāgārjuna’s Sixty Stanzas of Reasoning (Yuktiṣaṣṭikākārika in Sanskrit). The following verse comes from the Avataṃsaka Sūtra.
 37. These two famous verses come from Samantabhadra’s Aspiration to Good Actions—the King of Aspiration Prayers, the Ārya Bhadrā Carya Praṇidhāna Rāja, which is the final part of the Gaṇḍavyūha Sūtra, the last section of the Avataṃsaka Sūtra.
 38. The seven qualities of birth in higher realms are: long life, freedom from ill-health, a beautiful form, good fortune, high birth, great riches, and great wisdom. This final prayer is by Longchen Rabjam.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept