Preliminary Torma for Drum Rites

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Practices › Torma Offering | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Trinle Özer | Tibetan MastersFourth Dodrupchen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Trinle Özer

Deities of the Longchen Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྔ་ཆོག་སྐབས་སྔོན་གཏོར།

Preliminary Torma for Drum Rites

according to the tradition of Dodrupchen Monastery

 

རྔ་ཆོག་སྐབས་སྡེ་བརྒྱད་མཆོད་གཏོར་ལ་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གིས་བརླབ་ནི།

When practising a drum rite, bless the offering torma for the eight classes with the six mantras together with their six mudrās.

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤཱུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ།

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarva-dharmāḥ svabhāva śuddho ’haṃ

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། །

nama sarva tathagaté bayo bisho mukhebé sarva takham utgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarva-tathāgatebhyo viśva-mukhebhyaḥ sarvathā-khaṃ udgate spharaṇa imaṃ gagana-khaṃ svāhā

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄ཿ

om benza amritakundali hana hana hung pé

oṃ vajrāmṛita-kuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ

ཨཱོྂ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཨཱོྂ་སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར་ཧཱུྃ།

om nama sarva tathagata awalokité om sambhara sambhara hung

oṃ namaḥ sarva-tathāgatāvalokite | oṃ sambhara sambhara hūṃ

ཨཱོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ན་མ:ས་མནྟ་སྥ་ར་ཎ་རཤྨི་བྷ་ཝ་ས་མ་ཡ་མ་ཧཱ་མ་ཎི་དུ་རུ་དུ་རུ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ།

om jnana awalokité nama samenta saparana rasmibhava samaya maha mani duru duru hridaya dzolani hung

oṃ jñānāvalokite | namaḥ samanta-sparaṇa raśmibhava samaya mahāmaṇi duru duru hṛdaya jvālāni hūṃ

ན་མཿས་མནྟ་བུདྷ་ནཾ་གྲ་ཧེ་ར་པྲ་བྷ་ཛྱོ་ཏི་ནི་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

nama samenta buddhanam grahéra prabha dzayotini maha samaya soha

namaḥ samanta-buddhānāṃ grahera prabha-jyotini mahā-samaya svāhā

བདེན་སྟོབས་ནི།

Summoning harmful forces through the power of truth:

ན་མོ། བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །

namo, dak gi sampé tob dang ni

Namo. Through the strength of my intention,

དེ་བཤིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང་། །

dé shin shekpé jin tob dang

The strength of the generosity of the buddhas

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །

chö kyi ying kyi tob nam kyi

And the power of the dharmadhātu,

སྡེ་བརྒྱད་མགྲོན་ལ་མཆོད་པ་དང་། །

dé gyé drön la chöpa dang

When we make offerings to the eight classes

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །

semchen nam la pendak chir

And act for the benefit of beings,

དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །

dön nam gangdak sampa kün

May all our aims and wishes,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །

dedak tamché chirikpa

Whatever is needed,

ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

tokpa mepar jung gyur chik

Be accomplished without any obstacles!1

 

འདོད་གསོལ་ནི།

Requesting the Fulfilment of Wishes2

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང་།

sangye kyi tenpa darwa dang

As we spread the teachings of the Buddha

སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ།

semchen la dekyi jungwa

And bring happiness to sentient beings,

རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་སྒྲུབ་པ་པོས།

naljorpa dakchak drubpapö

Please assist us, the practitioners of yoga,

ཞི་བའི་ལས་དང་། རྒྱས་པའི་ལས་དང་། དབང་གི་ལས་དང་། དྲག་པོའི་ལས་དང་།

zhiwé lé dang | gyepé lé dang | wang gi lé dang | drakpö lé dang

So that everything we do, whether peaceful, enriching, magnetizing or wrathful—

ལས་རབ་འབྱམས་གང་བརྩམ་པ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་ཅིང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པའི་སྡོང་གྲོགས་མཛད་དུ་གསོལ།

lerab jam gang tsampa tamché tokpamé ching nyurwa nyi du drubpé dongdrok dzé du sol

Any of the infinite forms of activity—may be accomplished swiftly and without obstacle.

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་བསྲུང་བྱ་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ནད་གདོན། འགལ་རྐྱེན། བར་ཆད། ཆག་ཆེ། ཉམ་ང་། ལོ་སྐེག ཟླ་གཤེད་ལ་སོགས་པ་མི་འདོད་པའི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ།

khyepardu yang dakchak pönlob sungja mi nor khor dang chepé nedön | galkyen | barché | chak ché | nyam nga | lo kek | da shé lasokpa mindöpé nyewar tsewa mitünpé chok ngenpa tamché zhi zhing dokpé trinlé dzé du sol

In particular, perform your activity of pacifying and averting all harm and unfavourable conditions—all sickness and negative forces, adverse circumstances, obstacles, accidents, frightening situations, obstacle years, obstacle months and the like—for the teacher and student, those who are under our protection, and our resources and retinues.

མདོར་ན་མཐོ་རིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་དང་། སྡེ་བཞིའི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་རང་དབང་བསྒྱུར་ནས། རྟག་ཏུ་དགེ་བ་བཅུའི་ཆོས་ཡང་དག་པ་ལ་སྤྱོད་ཅིང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་དབུགས་འབྱིན་པའི་ཕྲིན་ལས་དམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

dorna tori kyi yönten dün dang | dé zhi pal pünsum tsokpa la rangwang gyur né | taktu gewa chü chö yangdakpa la chö ching | tarpa dang tamché khyenpé gopang la ukjinpé trinlé dampa gyachenpo yongsu drubpar dzé du sol

In short, carry out your noble activity, completely and on a vast scale, so that we may obtain the seven qualities of the higher realms and the glory of the four noble aims of life,3 constantly engage in the authentic ten virtuous actions, and find relief through attaining the states of liberation and omniscience!

དེ་ནས་བགེགས་གཏོར་བྱིན་རླབས་ལ་འཇུག

Then continue with blessing the torma for the obstructing forces.

 

| Translated by Han Kop, 2016. Edited for the Longchen Nyingtik Project, 2024.

 

Source: "rnga chog skabs sngon gtor" in klong chen snying thig gi 'don cha rtsa gsum tshogs bskang skor. Gangtok, Sikkim: mChod rten dgon pa, 2016, pp. 99–105.

 

Version: 1.0-20240507

  1. At this point the Restorative Offering to the Eight Classes by Nubchen Sangye Yeshe needs to be inserted. https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/nubchen-sangye-yeshe/eight-classes-offering
  2. This last section can also be found in the First Dodrupchen’s collected works. See Request for the Fulfilment of Wishes and Entrusting of Activity https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dodrupchen-I/dosol
  3. Skt. puruṣārtha: 1) wordly values (dharma), 2) wealth (artha), 3) enjoyment (kama), 4) liberation (mokṣa).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept