The Adamantine Magical Wheel

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Practices › Averting Obstacles | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | Français | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

Guru Padmākara in wrathful form

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྒྱལ་དབང་པདྨཱ་ཀ་རའི་ཐུགས་དམ་ཟབ་བསྐུལ་མཐའ་དམག་ཟློག་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་འཁྲུལ་འཁོར།

The Adamantine Magical Wheel

Invoking the Profound Pledge of Padmākara, the Glorious Victor, to Avert the Final War

by Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

ཀ་དག་སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

kadak kyemé dorjé podrang né

From the ever-pure and uncreated vajra palace,

ལྷུན་གྲུབ་བདེ་བའི་སྐུ་ཅན་པདྨ་འབྱུང། །

lhündrub dewé kuchen pema jung

Padmasambhava, spontaneous kāya of great bliss,

རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ། །

tsa sum chösung gyatsö chi pal ché

Universal heruka embodying the oceanic hordes of deities of the three roots and dharma guardians,

གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་པོ་ད་བཞེངས་ཤིག །

gangchen ten drö gönpo da zheng shik

Protector of the teachings and beings of the Land of Snows, pray come now!

 

མཐའ་དམག་དམ་སྲིའི་རུ་ཚོན་གཟིངས་པའི་ཚེ། །

tamak damsi ru tsön zingpé tsé

At this time, the eve of the final battle, when hordes of demons and samaya-breakers gather their legions,

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མཆོག་པདྨ་འབྱུང། །

rigdzin khandrö tso chok pema jung

Padmasambhava, supreme lord of all vidyādharas and ḍākinīs,

ཐུགས་རྗེའི་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་དུས་ལ་བབ། །

tukjé tukdam mayel dü la bab

Pray don’t shrink from your promise now the time has come;

བདུད་འདུལ་གར་དགུའི་གཟི་བྱིན་ད་སྐྱེད་ཅིག །

düdul gar gü zijin da kyé chik

Reveal your awesome, ninefold, demon-subduing dance now!

 

བསྟན་ཞབས་ཀླ་ཀློའི་སྡུད་ལ་རིངས་པའི་ཚེ། །

ten zhab lalö dü la ringpé tsé

Now, when savages gather, the time to help the teachings has come.

བདེ་མཆོག་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་པདྨ་འབྱུང། །

demchok drubpé pawo pema jung

Heroic Padmasambhava, embodiment of supreme bliss,

མངོན་སྤྱོད་ལས་ལ་དགྱེས་པའི་དུས་ཡིན་གྱི། །

ngönchö lé la gyepé dü yin gyi

The time for direct wrathful intervention is upon us;

དཔའ་གཏུམ་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་སྐུ་ད་བཞེངས་ཤིག །

pa tum dorjé zukku da zheng shik

Come to our aid now in your adamantine form of extreme wrath!

 

བོད་ཁམས་མཐའ་དམག་སྐྱེ་བོས་འཇིགས་པའི་ཚེ། །

bö kham tamak kyewö jikpé tsé

We Tibetans, born at the time of the final battle, are scared;

འཇིགས་མེད་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་གྲུབ་པདྨ་འབྱུང། །

jikme tulzhuk chok drub pema jung

Padmasambhava, supreme master of fearless crazy wisdom,

ཕས་རྒོལ་ལྷག་མར་མཛད་པའི་དུས་ལ་བབ། །

pé gol lhakmar dzepé dü la bab

The time to wipe out the enemies has come:

དྲག་ཤུལ་རལ་གྲིའི་རྣོ་དབལ་ད་ཕྱུངས་ཤིག །

drakshul raldri nowal da chung shik

Fiercely unsheathe your sword, raise it high—use your weapon now!

 

དུས་འཁྲུགས་མཚོན་ཆའི་རུ་འཛིངས་རྔམས་པའི་ཚེ། །

dü truk tsönché ru dzing ngampé tsé

Glorious and terrifying heruka, Padmasambhava,

འཇིགས་མཛད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་པདྨ་འབྱུང། །

jik dzé heruka pal pema jung

The time has come to suppress

ཁམས་གསུམ་སྟོབས་ཀྱིས་གནོན་པའི་དུས་ལ་བབ། །

kham sum tob kyi nönpé dü la bab

With the full force of the three worlds;

བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་མཐུ་ནུས་ད་སྤོར་ཅིག །

dechen dorjé tu nü da por chik

Pray intensify the power of your adamantine great bliss!

 

དབྱིངས་ནས་དག་ཆེན་མཉམས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །

ying né dakchen nyampé yeshe ché

Out of the dharmadhātu comes forth the great wisdom of equality and great purity;

གཏུམ་རྔམས་ཨ་ལ་ཧ་ལའི་གད་རྒྱངས་དང་། །

tum ngam ala halé ge gyang dang

It unleashes the sounds of 'ala' and 'hala' in a roar of laughter,

ལྷན་ཅིག་ཁྲོ་ལ་ཁྲོས་པའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང། །

lhenchik tro la tröpé kur tön ching

And displays its extremely wrathful kāyas—

བདུད་སྲིན་དམ་སྲིའི་སྙིང་ཁྲག་ད་རོལ་ཅིག །

dü sin damsi nyingtrak da rol chik

Devour the heart blood of the demons, māras, rākṣasas, and samaya violators!

 

མཉམ་ཉིད་ཞི་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐུའི་ཐུགས། །

nyamnyi zhiwa chenpo chökü tuk

Without ever leaving the wisdom-mind dharmakāya's great peace and equanimity,

ཁྲག་འཐུང་ཁྲོས་པའི་གཟུགས་སྐུར་མངོན་བཞེངས་ལ། །

traktung tröpé zukkur ngön zheng la

You arise as real blood-drinking rūpakāyas;

མཐའ་དམག་དུས་ཀྱི་འཁྲུགས་རྩོད་ཞི་བ་དང། །

tamak dü kyi truktsö zhiwa dang

Pray quell the fighting of this, the final battle,

བོད་ཁམས་བདེ་ལ་འགོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

bö kham dé la göpé trinlé dzö

And restore peace to the land of Tibet!

 

ཅེས་པའང་མཐའ་དམག་དུ་རུ་ཀའི་བྱ་མ་རྟ་ཁྲག་མཚོས་ནམ་མཁའི་བཞིན་རས་བྱུག་པའི་ཚེ། སྤྲང་མྱོན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བྲིས་པ་ཀླ་ཀློའི་འདུན་གྲོས་འཇིག་པའི་ཐོ་ལུམ་དུ་གྱུར་ཅིག། ཅེས་བོད་ཡུལ་དུས་མཐའི་སྐྱབས་གཅིག་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་དུ་བགྱིས་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམས་པས་སྤར་འགྲེམ་ཞུ་བ་པོ་རྙིང་སྔགས་དིལ་མགོ་མཁྱེན་སྤྲུལ་གྱིས་ཞུས་པ་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ།། །།

At this terrible time of the final war, when the sea of its agents' blood paints the sky, the crazy vagabond Jikmé Tenpé Nyima wrote this prayer. May it be the hammer that grinds the barbarians' plans to dust.

I, the old tantrika Dilgo Khyentse, thought it appropriate for us Tibetans to recite this heartfelt supplication to our sole unmistaken refuge, especially in these final times. Accordingly, I arranged for the printing and distribution of this prayer. Śrī vijayantu!

 

| Translated by Tenzin Jamchen (Sean Price), 2014.

 

Version: 1.4-20230405

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept