Sukhāvatī Aspiration Prayer

Deities › Amitābha | Practices › Aspiration PrayersSukhāvatī Aspirations | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

Amitābha, Buddha of Boundless Light

Further information:
Download this text:

༄༅། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས།

Aspiration for Rebirth in Sukhāvatī

by Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé öpakmé la chaktsal lo

Homage to the bhagavan Amitābha!

 

ཡང་ཡང་དྲན་ནོ་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན། །

yang yang dren no zhingkham dewachen

Again and again I reflect on the Sukhāvatī realm.

སྙིང་ནས་དྲན་ནོ་འདྲེན་པ་འོད་དཔག་མེད། །

nying né dren no drenpa öpakmé

With all my heart I recollect the guide Amitābha.

རྩེ་གཅིག་དྲན་ནོ་རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར། །

tsechik dren no gyalsé gyatsö khor

Single-pointedly I recall the oceanic retinue of bodhisattvas.

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་སྐྱབས་མེད་སྐྱོབ་པའི་ཚོགས། །

jingyi lob shik kyabmé kyobpé tsok

Grant your blessings, assembled guardians of the refugeless,

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་མགོན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ལ། །

tukjé daknyi gönpo khyé nam la

Before you all, protectors and embodiments of compassion,

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

güpé chaktsal chötrin gyatsö chö

I prostrate in devotion and present oceans of offering-clouds;

སྡིག་ལྟུང་ཀུན་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །

diktung kün shak gé la jé yi rang

I confess all my misdeeds and downfalls and rejoice in virtue;

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ། །

chökhor kor zhin nya ngen mi da sol

And I implore you to turn the Dharma Wheel, not pass into nirvāṇa.

 

བདག་གིས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་དོན་སླད་དུ། །

dak gi khanyam drowé dön ledu

So that I might accomplish complete and perfect awakening,

ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །

yangdak dzokpé changchub drubjé chir

For the sake of beings as infinite in number as space is vast,

སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཡི། །

sangye zhingkham yongsu jongwa yi

May I fulfil an ocean of aspirations towards liberation

རྣམ་ཐར་སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །

namtar mönlam gyatso dzok gyur chik

With my perfected training in cultivating pure realms.

 

འདིས་མཚོན་དགེ་བས་བདག་སོགས་ཡིད་ཅན་ཀུན། །

di tsön gewé dak sok yichen kün

Through the virtue represented here, may I and all who possess a mind

ཕྱི་མ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན། །

chima dakpé zhingkham dewachen

Take birth in our next lives in that pure realm of Sukhāvatī,

རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་བཀོད་པས་རབ་མཛེས་པར། །

mejung ngotsar köpé rab dzepar

Which is so sublime and wondrous in its features and design,

སྐྱེས་ནས་ཐེག་མཆོག་དགའ་སྟོན་མྱོང་བར་ཤོག །

kyé né tek chok gatön nyongwar shok

And there may we feast upon the teachings of the supreme vehicle.

 

ཅེས་པའང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཨོ་ཊི་ཡ་ནའི་ངོར་འཇིགས་མེད་པས་སོ།།

Jigme wrote this for a spiritual friend named Oḍḍiyāna.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Source: 'jigs med bstan pa'i nyi ma. rDo grub chen ’jigs med bstan pa’i nyi ma’i gsung ’bum. 7 vols. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003. TBRC: W25007, vol. 6: 90–91

 

Version: 1.1-20231011

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept