Daily Practice of Uṣṇīṣa-Sitātapatrā

Deities › Sitātapatrā | Practices › Sādhanas | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Sitātapatrā

Further information:
Download this text:

༄༅། །གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འབར་བའི་ཐོག་བརྩེགས།

The Blazing Tower

A Daily Practice of Uṣṇīṣa-Sitātapatrā

by Dudjom Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཨུཥྞི་ཥ་ཡ།

namo guru uṣṇīṣāya

 

སྦྱོར་བ་ནི།

The Preparation

བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གདུགས་དཀར་མོར། །

lama chok sum dukkarmor

In the Guru, Three Jewels, and Sitātapatrā,

གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །

güpé kyab chi khanyam dro

With the deepest devotion I take refuge.

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར། །

lamé changchub chok tob chir

So that all beings, as limitless as the sky, reach unsurpassed awakening,

གཙུག་ཏོར་འབར་མ་བསྒོམ་པར་བགྱི།

tsuktor barma gompar gyi

I shall meditate on blazing Sitātapatrā.

ཞེས་སྐྱབས་སེམས་དང༌།

With this, take refuge and arouse bodhicitta.

སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

semchen dé dangden gyur chik

May all sentient beings enjoy happiness!

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །

dukngal kün dang dralwar shok

May they be freed from every kind of suffering!

བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །

dé dang taktu mindral zhing

May they never be apart from happiness!

ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །

chö kün nyamnyi tokpar shok

May they realize the equality of all phenomena!

ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ།

With this, practice the four immeasurables.

དངོས་གཞི་ནི།

The Main Part

ཆོས་རྣམས་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །

chö nam tongpé ngang nyi lé

Within the state of the emptiness of all phenomena,

མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དབུས། །

miché dorjé sungkhor ü

Appears an indestructible vajra protection circle.

མཚན་རྫོགས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ལྟེར། །

tsen dzok rinchen zhalyé ter

In its centre, within a precious palace, perfect in every aspect,

སེང་ཁྲི་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང༌། །

sengtri pe de den gyi teng

Upon a lion throne and a lotus and moon-disc seat,

ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན། །

om lé khorlo om gyi tsen

Rests the syllable oṃ, from which appears a wheel marked with the syllable oṃ.

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད། །

dé lé ö trö pakpa chö

Rays of light radiate forth making offerings to the noble ones,

སེམས་ཅན་དོན་བྱས་གདོན་བགེགས་བཅོམ། །

semchen dön jé dön gek chom

Accomplishing the benefit of sentient beings, and eliminating all evil forces and obstacles.1

ཚུར་འདུས་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས། །

tsur dü yong gyur kechik gi

As the light gathers back, it transforms instantly

རང་ཉིད་གཙུག་ཏོར་རྒྱལ་མོ་དཀར། །

rangnyi tsuktor gyalmo kar

And I take the form of the white Uṣṇīṣa Queen,

ཞི་སྒེག་ཁྲོ་རྔམས་དབུ་སྟོང་ལྡན། །

zhi gek tro ngam u tong den

With a thousand heads—peaceful, mesmerizing, furiously raging—

བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་སྤྱན་གྱིས་གཏམས། །

jewa gya tong chen gyi tam

Covered with a trillion2 eyes.

ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོ་གདུགས་དཀར་སོགས། །

chak tong khorlo dukkar sok

With her thousand arms she brandishes weapons,

འབར་བའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་འཆང༌། །

barwé tsöncha natsok chang

Wheels, white parasols and so forth, all ablaze.

ཞབས་སྟོང་བརྐྱང་བསྐུམ་རོལ་སྟབས་ཀྱིས། །

zhab tong kyangkum rol tab kyi

Her thousand legs in the posture of royal ease, stretched out, or drawn in

གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་གནོན། །

dön gek jungpö tsok nam nön

Stomp down upon all evil forces, obstacles and spirits.

ལྷ་རྫས་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་ཀླུབས། །

lhadzé rinchen gyenché lub

Adorned with jewels and precious divine garments,

འོད་ཟེར་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས་དབུས། །

özer nangwa jam lé ü

She stands within a limitless expanse of blazing light.

རྡོ་རྗེ་ཡངས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

dorjé yangpa chenpo yi

She is the Great Exalted Vajra,

ས་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་མཛད་མ། །

sa sum kyilkhor wang dzé ma

Ruler of the maṇḍala of the three planes of existence,

ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཆེན་མོར་གྱུར། །

chewé daknyi chenmor gyur

Mighty queen with exceptional power.

གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ཐུགས་དབུས་སུ། །

né sum dru sum tuk ü su

Her three places are marked with oṃ, āḥ, and hūṃ, and in her heart’s centre,

ཟླ་སྟེང་ཨོཾ་ཡིག་དཀར་པོས་མཚན། །

da teng om yikkar pö tsen

Upon a moon disc is a white syllable oṃ.

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་རང་འདྲ་བའི། །

dé lé ö trö rang drawé

Rays of light radiate forth inviting the wisdom ladies3

ཡེ་ཤེས་སེམས་མ་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ། །

yeshe sem ma chendrang tim

In the same forms as myself, who melt into me.

བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ གཉིས་མེད་གྱུར། །

benza samadza dza hung bam ho nyimé gyur

With vajra-samājaḥ, jaḥ, hūṃ, baṃ, hoḥ we merge indissociably.

སླར་ཡང་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །

laryang wanglha chendrang té

Once again, the empowerment deities4 are invoked

བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བས། །

bumpé dütsi wangkurwé

And they grant the empowerment with the amṛta flowing from their vases.

ལུས་གང་སྒྲིབ་དག་རྣམ་སྣང་མཛད། །

lü gang drib dak nam nang dzé

The amṛta fills my body, clearing all obscurations. With Vairocana as their chief,

གཙོ་བྱས་རིགས་ལྔས་དབུ་རྒྱན་གྱུར། །

tso jé rik ngé ugyen gyur

The buddhas of the five families then adorn Sitātapatrā’s head.

ཐུགས་སྲོག་མཐའ་མར་སྔགས་ཕྲེང་ནི། །

tuk sok tamar ngak treng ni

The seed syllable in her heart is encircled by the mantra garland,

མུ་ཏིག་མདངས་འོད་འཚེར་བས་བསྐོར། །

mutik dang ö tserwé kor

Which shines like shimmering pearls as it spins.

འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི། །

ö trö sangye changsem kyi

Light radiates forth,

བྱིན་རླབས་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས། །

jinlab nüpa tamché dü

Gathering all the potent blessings of the buddhas and bodhisattvas.

རང་ཐིམ་མཐུ་སྟོབས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས། །

rang tim tutob yeshe gyé

As the blessings dissolve into me, my power and wisdom increase.

གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི། །

gang dul trinlé nampa zhi

I perform the four activities according to beings’ needs, and

ཐོགས་མེད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར།

tokmé yizhin drubpar gyur

Everything is effortlessly accomplished just as I wish.

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་ན་ལེ། ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ། ཁ་ས་མེ། བཻ་རེ་བཻ་རེ། སཽ་མེ་སཽ་མེ། སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་དྷིཥྛཱི་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་མ་མ་ཧཱུྃ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

tayata om analé analé khassamé khassamé bairé bairé somé somé sarva buddha adhishtana adhishtité sarva tatagatoshnisha sitatapatré hung pé hung mama hung ni soha

tadyathā | oṃ anale anale | khasame khasame | vaire vaire | saumye saumye | sarva-buddhādiṣṭhānādhiṣṭhite sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitātapatre hūṃ phaṭ | hūṃ ma ma hūṃ ni svāhā ||

ཞེས་བསྙེན་པའི་སྔགས་དང༌།

This is the mantra of the approach phase.

 

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་མ་མ་ཧཱུྃ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

om sarva tatagatoshnisha hung pé hung mama hung ni soha

oṃ sarva-tathāgatoṣṇīṣa hūṃ phaṭ | hūṃ ma ma hūṃ ni svāhā ||

ཞེས་སྙིང་པོ་ཅི་འགྲུབ་བཟླ།

Then, recite this, the quintessence mantra, as many times as you can.

 

ཕྱག་རྒྱ་བསྒོམས་ཤིང་རིག་སྔགས་བཟླས་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས་བདག་དང་བསྲུང་བྱ་གདོན་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་བར་མོས་ལ།

chakgya gom shing rik ngak depé den tob kyi dak dang sungja dön dang jikpa tamché lé sungwar gyur

By the power and truth of actualizing your divine form and reciting your vidyā-mantra, I and all in need of protection are relieved from every evil force and danger.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ། ཕྱག་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། དབུ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། སྤྱན་བྱེ་བ་རྒྱ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ།  མི་ཕྱེད་འབར་བའི་མཚན་རྟགས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཡངས་པ་ཆེན་པོ་ས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མངའ་མཛད་པ་ཆེན་མོས་ཀུན་ནས་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསྲུང་དུ་གསོལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpé tsuktor né jungwé dukkarmo chen dorjé tsuktor chirdokpa chenmo chak tong ngawa chenmo u tong ngawa chenmo chen jewa gya tong ngawa chenmo miché barwé tsentak chen dorjé yangpa chenpo sa sum gyi kyilkhor la nga dzepa chenmö künné dakchak khor dang chepa la sung du sol lo

Blessed Sitātapatrā Born from Tathāgata’s Uṣṇīṣa, Vajroṣṇīṣā, Great Dispeller, great goddess with a thousand arms, great goddess with a thousand heads, great goddess with a trillion eyes and indestructible blazing characteristics, Great Exalted Vajra Goddess, 5 ruler of the maṇḍala of the three planes of existence,6 please protect me and all who depend on me.

འཇིགས་པ་དང་གདོན་ཐམས་ཅད་ལས་བདག་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

jikpa dang dön tamché lé dak delek su gyur chik

Relieve us from each and every evil force and danger!

རིམས་ལ་སོགས་པའི་ནད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསལ་དུ་གསོལ་ལོ། །

rim lasokpé né tamché rabtu sal du sol lo

Dispel all diseases and illnesses!

རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་བསྲུང་དུ་གསོལ་ལོ། །

rigpa dang chakgyé tsok tamché kyi dak la sung du sol lo

Protect us in your every appearance as vidyā and mudrā deities!

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨོཾ་ཥྚོཾ་བནྡྷ་བནྡྷ་མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཥྚོཾ་བནྡྷ་བནྡྷ་བཛྲ་མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

tayata om sarva tathagata om katom bendha bendha mama raksha raksha soha om katom bendha bendha benza mama raksha raksha benza pani hung pé soha

tadyathā | oṃ sarva-tathāgata | oṃ ṣṭom bandha bandha mama rāḳsa rāḳsa svāhā | oṃ ṣṭoṃ bandha bandha vajra mama rāḳsa rāḳsa vajrapāṇi hūṃ phaṭ svāhā ||

ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་ལ།

Recite this mantra as many times as you can.

 

སེམས་ཅན་གང་སུ་དག་བདག་ལ་གདུག་པ་དང༌། དྲག་ཤུལ་དང༌། སྡིག་པ་དང༌། འཁྲུགས་པ་དང༌། སྡང་བ་དང༌། དེ་དག་གི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་དུ་གསོལ།

semchen gang su dak dak la dukpa dang drakshul dang dikpa dang trukpa dang dangwa dang dedak gi sem dang denpa nam jampé sem dang denpar gyur né dak dang semchen tamché sung du sol

Impart a loving mindset to all those who are harmful and aim to do us harm, who are dangerous or harbor dangerous intentions, who are evil or harbor evil intentions, who are vicious or harbor vicious intentions, who are aggressive or harbor aggressive intentions! Protect us and all beings!

ལོ་བརྒྱ་འཚོ་བར་གྱུར་ཅིག །

lo gya tsowar gyur chik

Make us live a hundred years!

སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག །

tön gya tongwar gyur chik

Let us see a hundred autumns!

ཅེས་བརྗོད།

Having said this, imagine that:

སྐུ་ལས་མེ་མཚོན་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་ཕས་རྒོལ་བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་སོགས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་གཟིར་ཟློག་བཅིངས་ཏེ་ཚར་བཅད་པར་བསམ་ལ།

ku lé mé tsön trowö tsok pak tu mepa tröpé pé gol jepur bötong sok mitünpé chok tamché zir dok ching té tsarché par gyur

An immeasurable mass of fire, weapons, and wrathful deities shoots forth from my body, crushing, expelling, binding and thus exterminating all opposing forces, sorcery, witchcraft, and adversities:

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོའི་རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེན་པའི་སྟོབས་དང་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་མཐུ་ཡིས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྡང་བ་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་དང༌། ལྟས་ངན་པ་དང༌། ནད་དང༌། དགྲ་དང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ཟློག་པར་གྱུར་ཅིག །

chomdendé dezhin shekpé tsuktor né jungwé dukkarmo chen zhen gyi mitubpa chirdokpa chenmö rigpa dang chakgya dang ngak kyi tsok kyi denpé tob dang ziji kyi tu yi dak khor dang chepé dangwa dang milam ngenpa dang té ngenpa dang né dang dra dang jikpa tamché chirdok par gyur chik

Blessed Sitātapatrā Born from the Tathāgata’s Uṣṇīṣa, Vajroṣṇīṣā, Great Dispeller: By the power and truth of your vidyās, mudrās, and mantras and by the force of your might and majesty, for us, our family and friends, all hatred, bad dreams, evil omens, diseases, enemies and dangers are averted!

ལྷ་དང༌། དྲང་སྲོང་དང༌། རིག་སྔགས་འཆང་བ་དང༌། གདོན་དང༌། འབྱུང་པོ་དང༌། མདོར་ན་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་གང་སུའང་རུང་གདུག་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིགས་སྔགས་བཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

lha dang drangsong dang rik ngak chang wa dang dön dang jungpo dang dorna jikten dang jikten lé depa gang su ang rung dukpé sem kyi jepé rik ngak ché do purbü dab bo

Whether of gods, ṛṣis, sorcerers, evil forces, spirits, or otherwise, in short, the spells cast by all wicked beings whether worldly or beyond are broken! They are struck with the kīla!

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཙུརྞ་ཏེ་ཛོ་རཱ་སི་ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། དྷ་ཀ་དྷ་ཀ །དྷ་ར་དྷ་ར། བི་དྷ་ར། བི་དྷ་ར། ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ། བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

om sarva tatagatoshnisha analé avalokité tsurnaté dzorasi om dzala dzala dhaka dhaka dhara dhara vidhara vidhara tsindha tsindha bhindha bhindha hung hung pé pé soha

oṃ sarva-tathāgatoṣṇīṣānale avalokite curṇate jvarāśi || oṃ jvala jvala dhaka dhaka dhara dhara vidhara vidhara chinda chinda bhindha bhindha hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā ||

ཞེས་མང་དུ་བཟླ།

Recite this mantra many times.

འདིར་སྤྱི་འགྲེའི་ཟློག་སྒྱུར་བྱ་བར་སྤྲོ་ན་གྲུབ་ཆེན་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ་འདི་ཉིད་སྦྱོར་ཏེ།

If you wish, at this point, you can add the Prayer for Averting Obstacles composed by Drupchen Lekyi Dorjé:7

བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །

chomden dukkar lhatsok nam

Blessed Sitātapatrā, and your hosts of deities,

མཐུ་སྟོབས་ཐོགས་པ་མི་མངའ་ཞིང༌། །

tutob tokpa mi nga zhing

Through your unobstructed power and strength,

ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པས། །

tukjé mönlam tutsenpé

And the force of your compassionate aspirations,

བདག་གི་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཞིན། །

dak gi jitar solwa zhin

May you fulfil these prayers of ours:

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང༌། །

sangye tenpa darwa dang

Cause the teachings of Buddha to flourish,

སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་པར་མཛོད། །

semchen dé dang denpar dzö

And all beings to gain happiness!

རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །

gyujor yöndak khor ché kyi

For our patrons and those around us,

ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

chak ché nyam nga dok tu sol

May tragedy and disaster be averted!

རྨི་ལམ་མཚན་མ་ངན་པ་ཟློག །

milam tsenma ngenpa dok

May all bad signs in dreams be dispelled!

རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ་ཟློག །

tak dang tendrel ngenpa dok

May all inauspicious omens and circumstances be averted!

དགྲ་འདྲེ་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཟློག །

dra dré samjor ngenpa dok

May the malevolence and harm of enemies and hostile forces be averted!

ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཟློག །

té ngen gyechu tsa zhi dok

May the eighty-four evil omens be averted!

ཡེ་འདྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །

yedrok sumgya drukchu dok

May the three hundred and sixty forms of daily suffering be averted!

ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཟློག །

né rik zhigya tsa zhi dok

May the four hundred and four types of disease8 be averted!

བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཟློག །

gek rik tongtrak gyechu dok

May the eighty thousand types of obstacle-making forces be averted!

དུས་མིན་འཆི་བ་རྣམ་བརྒྱད་ཟློག །

dümin chiwa nam gyé dok

May the eight kinds of untimely death be averted!

ཡས་ཀྱི་བདུད་དུ་གཡོས་པ་ཟློག །

yé kyi dü du yöpa dok

May initial misfortune be averted!9

མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལངས་པ་ཟློག །

mé kyi siru langpa dok

May persistent misfortune be averted!10

དཔྲལ་བའི་གཤེད་དུ་བསྐོས་པ་ཟློག །

tralwé shé du köpa dok

May fatal conflict be averted!

ཕ་མེས་དུར་སྲི་ལངས་པ་ཟློག །

pamé dursi langpa dok

May misfortune arising from mistreatment of ancestral spirits be averted!

མིལ་ནད་དུ་གཏོང་བ་ཟློག །

mil né du tongwa dok

May sickness among men and women be averted!

ཕྱུགས་ལ་གོད་ཁ་བྱེད་པ་ཟློག །

chuk la gökha jepa dok

May loss in our resources be averted!

གནམ་གྱི་དལ་ཁ་ཐེབས་པ་ཟློག །

nam gyi dalkha tebpa dok

May calamities in the atmosphere be averted!

ས་ཡི་དུག་མདའ་གཡོས་པ་ཟློག །

sayi dukda yöpa dok

May calamities on the earth be averted!

སྨེ་བ་སྤར་ཁ་ངན་པ་ཟློག །

mewa parkha ngenpa dok

May unfavourable signs in astrological squares and trigrams be averted!

སྐེག་དང་ཕུང་སྲི་ལངས་པ་ཟློག །

kek dang pungsi langpa dok

May astrological hindrances and recurrent calamity be averted!

མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་བཟློག་གྱུར་ཅིག །

mitün chok kün dok gyur chik

May all adversity be averted!11

ཅེས་ཐལ་རྡེབ་བྱ།

When reciting this prayer clap your hands.

རྗེས་ནི།

The Conclusion

སྣོད་བཅུད་རང་ཐིམ་བདག་ཉིད་ཀྱང༌། །

nöchü rang tim daknyi kyang

The universe and all its inhabitants dissolve into me,

མི་དམིགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཡལ། །

mimik chö kyi ying su yal

And I too dissolve into the dharmadhātu, beyond reference.

སླར་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་ཤར་ཏེ། །

lar yang zuk kyi kur shar té

Once again, I arise in the form of the deity,

རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་བསྲུང་བར་གྱུར།།

dorjé sum gyi sungwar gyur

Protected as such by the three vajras.

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the merit of this, may I swiftly

གཙུག་ཏོར་རྒྱལ་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

tsuktor gyalmo drub gyur né

Attain the realization of the Uṣṇīṣa Queen

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

And thereby every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Likewise reach this state of perfection!

ཞེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་བརྗོད་ཅི་ལྟར་རིགས་པར་བྱའོ། །

Thus conclude the practice with this and other prayers of dedication and auspiciousness.

 

ཞེས་པའང་རྒྱུན་གྱི་ངག་འདོན་ཁྱེར་བདེའི་ཡན་ལག་ཏུ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྦྱར་བ་ཛ་ཡནྟུ། །

This practice, suitable for daily recitation, was compiled by Jikdral Yeshé Dorjé. Jayantu!

 

| Samye Translations, 2020 (trans. Stefan Mang, ed. Lowell Cook). Prayer for Averting Obstacles by Lhodrak Namkha Gyaltsen (alias Drupchen Lekyi Dorjé) courtesy of Rigpa Translations, 2008.

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "gtsug tor gdugs dkar mo'i rgyun khyer 'bar ba'i thog brtsegs" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25: 252–258.

 

Version: 1.2-20211217

 1. ‘Evil force’ here and throughout this translation renders the Tibetan word “gdon” (“graha” in Sanskrit). Grahas are understood to be both evil spirits and evil influences that are contained within or connected with a particular spirit or deity. They are also closely associated with the planets and other astronomical bodies. Grahas can inflict great harm on the human body and mind. For more information, see: Gail Hinich Sutherland, The Disguises of the Demon: The Development of the Yakṣa in Hinduism and Buddhism (Albany: State University of New York Press, 1992), 166–167.
 2. That is 10 to the power of 12.
 3. The Tibetan (ye shes sems ma; jñānasattvā) emphasizes that the jñānasattva or wisdom being is feminine.
 4. That is the Buddhas of the five families.
 5. Great Exalted Vajra Goddess (mahāvajrodārā, rdo rje yangs pa chen mo).
 6. That is all beings living above, below and on the ground.
 7. Otherwise known as Lhodrak Namkha Gyaltsen.
 8. The four hundred and four types of disease consist of: the hundred and one karmic diseases, the hundred and one diseases of this lifetime, the hundred and one diseases caused by harmful evil spirits, and the hundred and one superficial diseases.
 9. Alak Zenkar Rinpoche gives the example of someone whose child dies at a very early age. It is the first time that tragedy has struck, and if not averted it can become persistent tragedy.
 10. Alak Zenkar Rinpoche gives an accident blackspot where many people die as an example of recurrent calamity.
 11. This appears to be an additional line added to Drupchen Lekyi Dorjé’s prayer.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept