Drumbeat of the Deathless Vajra

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Practices › Longevity | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | Français | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །གདུང་འབོད་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྔ་སྒྲ་བཞུགས་སོ། །

Drumbeat of the Deathless Vajra

A Fervent Invocation and Prayer

by Dudjom Rinpoche

 

མོས་ལྡན་བདག་གི་མགོན་མཆོག་བཀའ་དྲིན་ཅན། །

möden dak gi gönchok kadrinchen

Gracious, supreme guardian of mine,

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་། །

tsa sum kündü chimé pemajung

Embodiment of the three roots, deathless Padmasambhava,

གཅིག་ཆོག་སྐྱབས་སུ་ཤེས་པས་ཁྱོད་བསྙེན་ན། །

chik chok kyap su shepé khyö nyen na

As I, your devoted disciple, approach you, knowing you to be the all-sufficient refuge,

ཐུགས་རྗེ་ཉེ་རིང་བྲལ་བས་འབྲལ་མེད་སྐྱོངས། །

tukjé nyé ring drelwé drelmé kyong

Nurture me, never leaving, with unbiased compassion!

 

དུས་མིན་འཆི་སོགས་བར་ཆད་ཉེས་ཀུན་ཞི། །

dümin chi sok barché nyé kün zhi

Pacify all obstacles and faults, such as untimely death!

རིང་པོར་འཚོ་སོགས་འདོད་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །

ringpor tso sok dödön yizhin drup

Fulfil all my wishes, such as living long!

བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་བསམ་སྦྱོར་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

tendror menpé samjor tarchin né

Bless me that, perfecting the intentions and actions that aid the teachings and beings,

མགོན་ཁྱོད་དགོངས་པ་སྐོང་ནུས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gön khyö gongpa kong nü jin gyi lop

I may be able to fulfil your awakened intent!

 

རང་རིག་དོན་གྱི་ཚེ་བདག་པད་འབྱུང་ཧྲཱིཿ །

rang rik dön gyi tsedak pejung hrih

Longevity’s ultimate sovereign is self-awareness, Padmasambhava,

སྙིང་དབུས་ཉི་ཟླའི་གའུར་ལྷན་སྐྱེས་སུ། །

nying ü nyidé ga’ur lhenkyé su

With hrīḥ, the very life-force of vajra-wisdom essence,

གདོད་གནས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་སྲོག །

dö né yeshé dorjé nyingpö sok

Naturally, primordially present within his heart centre

རྟག་བརྟན་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་འདི་ཨེ་མ་ཧོ། །

tak ten pogyur drel di emaho

In an orb of sun and moon, permanent, stable, and unchanging—how amazing this is!

 

ཞེས་པའང་རིགས་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་གནས་མཆོག་བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་ན་གདུང་ཤུགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཐོལ་བྱུང་དུ་སྒྲོགས་པ་པོ་ནི་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སྟེ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལྟས་བཟང་པོ་མཐོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སོ། །དགེའོ།། །།

When I had the great good fortune to engage in profound longevity practice in the cave at Māratika, the supreme sacred place where the Great Master of Uḍḍiyāna, single embodiment of all buddha families, himself manifested the deathless vajra body, I, Jikdrel Yeshé Dorjé, spontaneously proclaimed this prayer with fervent devotion and, seeing excellent signs indicating that it contains immense blessings, I wrote it down. May it bring goodness!

 

| Samye Translations, 2019 (Trans. Laura Swan, ed. Libby Hogg).

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "gsol 'debs phyogs bsdebs nang gses le tshan brgya dang brgyad/" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25: 81

 

Version: 1.3-20221224

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept