The Sublime Path to Immortality

Practices › Longevity | Deities › Amitāyus | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Amitāyus, Boundless Life

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ཟབ་གསང་བཅུད་འདུས་འཆི་མེད་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

The Sublime Path to Immortality

The Quintessence of Profoundly Secret Pith Instructions on Attaining Vajra Longevity

by Kyabje Düdjom Rinpoche

 

ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཨ་ཡུཛྙཱ་ན་ཡེ།

Namo guru vajra-ayurjñānaye!

ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་དུ་བྱ་བར་འདོད་པས། ཐོ་རངས་བྱ་རོག་མ་ལྡང་བའི་གོང་དུ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འཁོད་དེ་ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲང་ཞིང་རླུང་རོ་བསལ་ལ། ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྩེ་གཅིག་པའི་སྒོ་ནས།

Those who wish to perform this profound longevity practice on a regular basis should rise early in the morning before the crow wakes, take their seat upon a cushion, straighten their body, exhale the stale air, and with single-pointed pure intention recite:

Refuge and Bodhichitta

ན་མོ། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཚེ་ཡི་ལྷར། །

namo, kyapné kündü lama tsé yi lhar

Namo! In the Guru of Longevity, the all-encompassing refuge,

གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་བདག་སོགས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །

güpé kyap chi dak sok khanyam dro

I devotedly take refuge. So that I and all beings, infinite as space,

འཆི་བདག་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱིར། །

chidak barché yül lé namgyel chir

May overcome all obstacles set by the Lord of Death,

ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

tsé yi rigdzin druppar semkyé do

I arouse the intention to become an immortal vidyādhara.

ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད།

Take refuge and generate bodhicitta while reciting this verse three times.

Visualization

ཨ། སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་ཆུ་ལས་ཆུ་ལྦུར་བཞིན། །

ah, kechik dren dzok chu lé chu bur zhin

Ah, complete in the instant of recollection, like a water bubble forming on water,

གནས་ཡུལ་པདྨོ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དབུས། །

neyül pemo dechen podrang wü

The environment becomes the Lotus Palace of Great Bliss. In its centre

རང་སེམས་དག་པ་ཧྲཱིཿདམར་འཕྲོ་འདུ་ལས། །

rangsem dakpa hrih mar trodu lé

My mind in its purity is a red hrīḥ,1 which radiates and absorbs light,

བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་རིག་འཛིན་ཚེ་དཔག་མེད། །

chomden gönpo rigdzin tsepakmé

Becoming the Blessed Lord Amitāyus, the vidyādhara.

རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོ་ཅན། །

ragé dangden gyé nyi langtso chen

I am resplendent ruby red, youthful as a sixteen-year-old,

ཞི་འཛུམ་ཡིད་འོང་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར། །

zhi dzum yi ong tsenpé zijin bar

Smiling serenely, attractive, resplendent with marks and signs.

མཉམ་གཞག་ཕྱག་ན་འཆི་མེད་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །

nyam zhak chak na chimé tsebum nam

My hands rest in equanimity, holding the vase of immortality.

གསང་ཡེ་དམར་སེར་མདའ་དར་བུམ་འཛིན་འཁྱུད། །

sang yé marser dadar bum dzin khyü

In my embrace is gold-red Guhyajñānā, holding a long-life arrow and vase.

བདེ་ཆེན་མཉམ་སྦྱོར་ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་ཆས་རྫོགས། །

dechen nyamjor longkü gyenché dzok

We are united in great bliss, with all sambhogakāya ornaments perfect.

ཉི་ཟླ་པད་སྟེང་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །

nyida pé teng dorjé kyiltrung gi

As we sit in vajra posture upon a lotus and a moon-disc seat,

འཇའ་ཟེར་དྭངས་མར་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་དུ་རོལ། །

jazer dangmar trikpé long du röl

Within a luminous expanse of rainbow-coloured lights,

ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྟོག་ཚོགས་མ་ལུས་ཀུན། །

pung kham kyemché toktsok malü kün

All aggregates, elements, senses, and thoughts

གདོད་ནས་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

döné tselhé kyilkhor lhün gyi drup

Are spontaneously, primordially present as the divine longevity maṇḍala.

སྤྱི་བོར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །

chiwor pema nyidé den tengdu

Above my crown, upon a seat of lotus and moon-disc,

རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་པད་འབྱུང་ཚེ་ཡི་བདག །

rik kyi dakpo pejung tsé yi dak

The Master of Longevity Padmasambhava resides, the family lord.

དཀར་དམར་ཞི་འཛུམ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་རྡོ་རྗེའི་ཁ་རྒྱན་ཅན། འཛིན། །

kar mar zhi dzum nyam zhak tsebum dzin

Red-tinged white, he smiles peacefully; in equipoise, he holds a long-life vase.2

ཡུམ་མཆོག་མནྡྷ་ར་དང་གཉིས་མེད་སྦྱོར། །

yumchok mandhara dang nyimé jor

He is united inseparably with Mandāravā, the supreme consort.

ལོངས་སྤྱོད་ཆས་རྫོགས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན། །

longchö ché dzok dorjé kyiltrung chen

They are adorned with sambhogakāya ornaments and rest in vajra posture.

བདེ་དྲོད་འོད་ཕུང་རབ་འབར་འཁོར་འདས་ཀྱི། །

dé drö öpung rap bar khordé kyi

Their blissful warmth blazes as a sphere of light, drawing in

ཚེ་བཅུད་དྭངས་མ་སྡུད་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །

tsechü dangma düpé tsül du zhuk

All the vital essences of saṃsāra and nirvāṇa.

རང་གི་སྙིང་གར་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེར། །

rang gi nyinggar natsok dorjé ter

At the core of the double vajra in the centre of my heart, a sun and moon disc casket

ཉི་ཟླའི་གྭའུར་ལྔ་ལྡན་ཐིག་ལིའི་སྦུབས། །

nyidé gaur ngaden tik li bup

Holds a bindu of five-coloured light

རླུང་སེམས་དྭངས་མ་ཧྲཱིཿདམར་མར་མེ་ལྟར། །

lungsem dangma hrih mar marmé tar

And the essence of prāṇa-mind—a red hrīḥ.

འབར་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་སྟོང་ཁམས་ཁྱབ། །

barwé ö kyi nöchü tong kham khyap

Like a flame, it blazes with light that fills the entire universe,

དངོས་སྣང་མ་ལུས་ཧྲཱིཿཡིག་གསལ་འཚེར་འབར། །

ngö nang malü hrih yik sel tser bar

Turning all apparent reality into brilliantly shining hrīḥ syllables

མེར་མེར་ཤིགས་ཤིག་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་གཡོ། །

mermer shik shik nyizer dül tar yo

Which flicker like the dust that shimmers in sunbeams.

གྲགས་པའི་སྒྲ་སྐད་ཧྲཱིཿསྒྲ་སྙན་བརྗིད་གདངས། །

drakpé draké hrih dra nyen ji dang

All sounds, all voices become the marvellous resonance of hrīḥ,

བུང་བ་ཚང་ཞིག་ལྟ་བུར་འུར་ཆེམ་ལྡིར། །

bungwa tsang zhik tabur ur chem dir

Like the roaring hum of a beehive that has broken open.

རྟོག་ཚོགས་རང་གྲོལ་འཛིན་མེད་ཁྱབ་བརྡལ་ཀློང་། །

toktsok rangdröl dzinmé khyapdel long

All thoughts are self-liberated, beyond grasping, in the all-encompassing expanse.

བདེ་སྟེང་འཕོ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཏུ་རྫོགས། །

dé teng podrel dorjé sok tu dzok

All is complete within immutable bliss-emptiness, the vajra life-force.

ཞེས་པའི་དམིགས་གནད་དང་བཅས་ཧྲཱིཿབཟླས་ཅི་འགྲུབ་བྱ་ཞིང་།

While actualizing the key points of this visualization, recite the syllable hrīḥ as much as you can.

རེས་འགའ་བུམ་པ་ཅན་གྱི་རླུང་སྦྱོར་དང་བསྟུན་ཏེ་འགོག་བཟླས་སམ་རྡོར་བཟླས་ཀྱང་བྱ། ཁྱད་པར་འབར་འཛག་གིས་དྲངས་པའི་བདེ་ཆེན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོ་སྤེལ་བའི་ཚུལ་མན་ངག་གི་ངེས་པ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །ཐུན་གྱི་མཐར་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས།

Occasionally combine the recitation with the vase-breathing, and recite the syllable in silence or practice vajra recitation. Apply with determination the pith instructions on blazing and dripping, in particular, and thereby cultivate the ever-youthful, deathless vajra of great bliss. When you conclude the recitation, visualize the Guru above your head and recite with yearning and deep devotion:

Invocation

ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད༔

hrih, gyelwa kün ngö chomden tsepakmé

Hrīḥ, blessed Amitāyus, quintessence of all the victors,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་༔

khyen tsé nü pé daknyi pema jung

Padmasambhava, embodiment of wisdom, love, and power,

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ༔

kadrin nyammé kyap gön rinpoché

Precious lord of refuge, whose kindness is without equal,

མོས་གུས་གདུང་བ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔

mögü dungwa drakpö sölwa dep

I pray to you with deep yearning and devotion!

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་དགོངས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔

yeshé chenpö gongpé tsel kyé la

In your great wisdom, and in the light of your powerful resolve,

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chimé dorjé tsé yi ngödrup tsöl

Grant me the siddhi of deathless vajra life;

བདག་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔

dak gyü min ching drölwar dzé du söl

Please ripen and liberate my very being!

ཞེས་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས།

Fervently pray like this.

Receiving the Siddhi

སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཐུགས་རྒྱུད་དབང་མེད་བསྐུལ༔

chiwö rikdak tukgyü wangmé kül

The crowning family lord is unable to resist my invocation.

དགྱེས་པས་མི་བཟོད་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་གྱི། །

gyepé mi zö yapyum nyamjor gyi

With unbearable delight, the father and mother in their union

བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཀྱིས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ། །

dewé dra dang ö kyi zhing kün khyap

Fill all realms with blissful sounds and lights,

སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་ཡོངས་བསྡུས་སྐུ་ལ་ཐིམ། །

sizhi tsechü yong dü ku la tim

And the essential vitality of existence and peace is absorbed into their forms.

བླ་མ་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་སྙིང་དབུས་བྱོན། །

lama wumé lam gyü nying wü jön

It travels down through the Guru’s central channel into his heart,

ཐབས་ཤེས་དགྱེས་རོལ་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་རྒྱུན། །

tapshé gyé röl jangsem kar mar gyün

And the flow of red and white bodhicitta, the passionate play of method and wisdom,

སྦྱོར་མཚམས་ནས་བབས་རང་ལུས་ལྟེམས་སེ་གང་། །

jortsam né bap rang lü tem sé gang

Descends from the point of their union, filling my body to the brim.

དྭངས་བཅུད་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿལ་འུབ་ཀྱིས་འདྲིལ། །

dangchü tuk sok hrih la up kyi dril

The essential vitality condenses into the life-force syllable hrīḥ.

ཉི་ཟླའི་ཁ་འགྲིགས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རྭ། །

nyidé kha drik natsok dorjé ra

The sun and moon casket closes, and the points of the double vajra

སྟེང་དུ་མདུད་པས་བསྡམས་ཤིང་རྒྱས་བཏབ་པས། །

tengdu düpé dam shing gyetappé

Are entwined at the top, tightly closed and sealed.

རང་ལུས་སྟེང་གསལ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཅན། །

rang lü teng sel namkhé rangzhin chen

My body has the nature of sky-like empty clarity.

འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །

chimé jalü yeshé dorjé ku

I obtain the everlasting and unchanging treasure of

རྟག་བརྟན་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དབྱིག་ཐེབ་གྱུར། །

takten gyurwa mepé yik tep gyur

The immortal rainbow body, the vajrakāya of primordial wisdom.

ཅེས་མོས་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ལས་ལྡང་བ་ན།

Confident in this truth, rest evenly within the immortal natural state of luminous great bliss. Upon concluding the meditation, recite:

Dedication

བདག་གིས་འཆི་མེད་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་ཚོགས་མཐུས། །

dak gi chimé druppé gé tsok tü

Through the virtue gathered by this practice of deathlessness,

འགྲོ་ཀུན་རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྣོད་གྱུར་ནས། །

dro kün rigdzin tsé yi nö gyur né

May all beings become vessels for the immortal vidyādhara.

འཆི་བདག་མུན་པའི་གཡུལ་ངོ་མཐར་བྱས་ཏེ། །

chidak münpé yülngo tar jé té

Thus, may the dark forces of the lord of death be overcome,

ཕན་བདེའི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

pendé nangwa gyepé tashi shok

Ushering in the auspicious light of joyful goodness!

ཅེས་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །

Conclude by reciting further dedications of merit and prayers of auspiciousness, and then engage in your daily activities.

ཚུལ་འདི་ནི་གཏེར་བྱོན་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་རྒྱས་ཅན་མང་པོའི་དོན་གྱི་བཅུད་ཕྱུངས་ཏེ་ཉམས་ལེན་འཇུག་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་སྟེ། བརྩོན་པས་ཉམས་སུ་བླང་ན་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་ངེས་པར་བཟློག་ཅིང་ཚེ་རིང་དུ་བསྲིང་བར་འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་གདམས་པ་མྱོང་བས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

This easy yet essential practice condenses the substance of the many vast and profound longevity practices of the treasure tradition. If you strive in applying this practice you will come to actualize these instructions, which will certainly avert the danger of an untimely death and prolong your life.

 

ཞེས་པའང་རང་གཞན་རྣམས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པར་དམིགས་པའི་རྒྱུ་དང་། ཟ་ཧོར་རཏྣ་པཱུ་རིའི་གྲོང་གི་སྔགས་བཙུན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ནས་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་ལས། འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་འགྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པའི་དུས་བཟང་པོར་བྲིས་པ་ཨཱ་ཡུ་སིདྡྷི་ར་སྟུ།། །།

With the primary intent that I and others may attain the deathless vajra life-force, and at the request of the mantrika Tendzin Chöphel from the town of Ratnapuri in Zahor, who offered a golden flower, I, Jikdral Yeshé Dorjé, composed this practice at an auspicious astrological juncture. Āyu-siddhirastu!

 

| Translated by Samye Translations (Peter Woods and Stefan Mang, ed. Libby Hogg), 2021.

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "rdo rje'i tshe sgrub pa'i man ngag zab gsang bcud 'dus 'chi med lam bzang" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25: 194–198

 

Version: 1.0-20211214

  1. ཧྲཱིཿ
  2. With a vajra ornamenting the spout.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept