Guru Dewa Chenpo Practice Manual

Practices › Sādhanas | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Deities › Guru PadmasambhavaGuru Dewa Chenpo | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Guru of Great Bliss (Guru Dewa Chenpo)

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་སྐོར་ལས། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་བཅུད་འདྲེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Extracting the Elixir of Great Bliss

The Practice Manual for the Guru of Great Bliss

From the Three Roots of the Sevenfold Cycle of Profundity

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa and arranged by Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé

 

བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་འབེབས་པས། །
སྡུག་བསྔལ་ཟུག་རྔུ་འཇོམས་མཛད་པ། །
གུ་རུའི་མཚན་དཔེ་སྙིང་དབུས་སུ། །
བཀོད་ནས་ཟབ་མོའི་གདམས་གསལ་བྱ། །

Showering down the amṛta elixir of great bliss,
You sweep away the anguish of suffering.
With the Guru’s marks and signs in the center of my heart,
I will now illuminate this profound instruction.

 

I. The Preliminaries

འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁོ་ན་བཏང་བ་ལ་རྟེན་ཡོད་ན་བཀྲམ་པའི་མདུན་དུ་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཙམ་བཤམས་པས་ཆོག་ལ། དེ་ནས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཐོག་མར་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས་སྐྱབས་སེམས་ནི།

If you are only performing the practice of this and not bestowing the empowerment, it will suffice to arrange the supports, if you have them, and to place the outer and inner offerings and the gathering (tsok) articles in front of them. You should then begin the practice by reciting the Seven-Line Prayer and other supplications. That done, take refuge and arouse bodhicitta:

 

A. Taking Refuge and Rousing Bodhicitta

ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔

namo, dak dang khanyam semchen malü kün

Namo. I and all beings as infinite as space

སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

kyab kyi chokgyur nam la kyab su chi

Take refuge in the supreme sources of refuge.

སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔

mön dang jukpé changchub semkyé né

Rousing the bodhicitta of aspiration and application,

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔

dewa chenpö gopang drubpar gyi

I will accomplish the level of the Guru of Great Bliss.

ལན་གསུམ།

Recite that three times.

སྔོན་གཏོར་བྱིན་རླབས་སྔགས་བསྔོས་སྤྱི་ལྟར་བྱ།

Consecrate the preliminary torma with the mantra and dedicate it in the usual way.

 

B. Expelling Obstructers and Erecting the Protection Circle

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཀུན༔

hung hrih, nyinang trulpé dön gek jungpo kün

Hūṃ hrīḥ. All you demons, obstructers, and spirits of deluded dualistic experience—

གཏོར་མ་འདི་ལོངས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔

torma di long rang rangné su deng

Take this torma and disperse to your own abodes.

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔

nyimé yeshe lha ngak chökü ngang

In the nondual wisdom state of deity, mantra, and dharmakāya

མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

tsam kyi kyilkhor rangzhin lhün gyi drub

The boundary maṇḍala is spontaneously established.

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔

hung hung hung benza raksha raksha droom

hūṃ hūṃ hūṃ vajra-rakṣa-rakṣa bhrūṃ

 

བྱིན་འབེབས་དང་མཆོད་རྫས་བརླབ་པ་ནི།

C. The Descent of Blessings & Consecration of Offerings

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔

om ah hung, ku sum lamé lhatsok ying né zheng

Oṃ āḥ hūṃ. Host of three-kāya guru deities, come forth from basic space!

གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

né dir jin pob wang dang ngödrub tsol

Rain down blessings on this place! Grant empowerments and siddhis!

སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔

nangsi zhir zheng chöpé chakgya ché

Bless the great offering-mudra of phenomenal appearance as manifest ground

ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

kunzang namtrul gyatsor jingyi lob

To be an ocean-like display of Samantabhadra!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ

om ah hung benza guru deva dhakini jnana abeshaya a ah

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-deva-ḍākinī jñāna-ābeśaya a āḥ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

hung hung hung om sarva pudza megha ah hung

hūṃ hūṃ hūṃ sarva-pūja-megha āḥ hūṃ

 

II. The Main Part

ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི།

A. Visualizing the Deities

རང་སེམས་མ་བཅོས་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས༔

rangsem machö tongpé ngang nyi lé

With mind uncontrived, within the state of emptiness

སྣང་སྲིད་ཆོས་ཀུན་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་པོར་རྫོགས༔

nangsi chö kün chöjung chenpor dzok

All possible phenomena are complete within the great dharmodaya.

དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླ་བམ་རོའི་སྟེང་༔

dé ü pema nyida bamrö teng

In its center, on a lotus, sun, moon, and corpse,

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ༔

dorjé pakmo zhal chik chak nyi ma

I am Vajravārāhī with single face and two hands,

དམར་གསལ་རྣ་ལྟག་གཡས་ན་ཕག་ཞལ་རྔམས༔

mar sal natak yé na pak zhal ngam

My body radiant red. Behind my right ear is a wild sow’s head.

གྲི་ཐོད་འཛིན་ཅིང་ཞབས་གཉིས་གར་སྟབས་སྒྱུར༔

dri tö dzin ching zhab nyigar tab gyur

I hold a knife and skullcup, my two legs are in dancing posture,

རུས་པའི་རྒྱན་ལྡན་དར་གྱི་ཅོད་པན་འཕུར༔

rüpé gyenden dar gyi chöpen pur

I wear ornaments of bone, a fluttering silk tiara adorns my crown.

དེ་ཡི་པང་དུ་ཐབས་མཆོག་དཔའ་བོ་ནི༔

dé yi pang du tab chok pawo ni

On my lap is the ḍāka of supreme skillful means—

རྟ་མགྲིན་དཀར་པོ་དབུ་གཙུག་རྟ་ཞལ་བཞད༔

tamdrin karpo u tsuk ta zhal zhé

White Hayagrīva, a neighing horse head on his crown,

རུས་པའི་རྒྱན་ལྡན་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ༔

rüpé gyenden yum dang nyimé tril

Wearing ornaments of bone, in non-dual embrace with me,

བདེ་དྲོད་མེ་ཕུང་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་དུ་གསལ༔

dé drö mepung trikpé long du sal

Both of us vividly present amid a blaze of fire, the warmth of bliss.

རང་གི་སྙིང་གར་ཙིཏྟ་རིན་པོ་ཆེ༔

rang gi nyinggar tsitta rinpoche

In my heart center is a jewel heart—

པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཅུང་ཟད་ཁ་བྱེའི་ནང་༔

pema dab gyé chungzé kha jé nang

An eight-petalled lotus slightly open.

ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རང་རིག་བདེ་བར་གཤེགས༔

dawé tengdu rangrig dewar shek

Inside it, on a moon disc, is the sugata of self-awareness,

གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དཀར་དམར་མདངས༔

guru dewa chenpo kar mar dang

Guru of Great Bliss, white with a red complexion.

མཛེས་པའི་ཉམས་ལྡན་ཁྲོ་འཛུམ་བརྗིད་ཆགས་པ༔

dzepé nyamden tro dzum ji chakpa

He is handsome, wrathfully smiling, and has magnificent presence.

གསང་གོས་ཕོད་ཀ་ཆོས་གོས་རིན་ཆེན་བརྒྱན༔

sang gö pöka chögö rinchen gyen

He wears the secret gown, the wide-sleeved robe, the Dharma robes, the jewels,

པད་ཞྭ་བེར་སྨུག་ལྷུབ་གསོལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔

pé zha ber muk lhub sol kyiltrung zhuk

The lotus crown, and a loose maroon cloak. He sits in vajra posture.

མཉམ་བཞག་སྟེང་ན་ཐོད་པ་འོད་འབར་ནང་༔

nyamzhak teng na töpa öbar nang

Above his hands in equipoise a skullcup blazes with light.

བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་བྱང་སེམས་འདུས་པ་ཡི༔

deshek kün gyi changsem düpa yi

Inside it is baṃ, the syllable of great bliss

བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བྃ་དུ་གསལ༔

dewa chenpo yigé bam du sal

That contains the bodhicitta of all sugatas.

སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔

nangtong zungjuk yeshe gyumé ku

All are the unity of appearance and emptiness, illusory forms of primordial wisdom,

རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང་༔

dorjé sum gyi ngowor lhündrub ching

Spontaneously present as the three vajras’ essence,

ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དབང་མཆོག་རྫོགས་པར་གྱུར༔

yeshe rik ngé wang chok dzokpar gyur

Replete with the supreme empowerments of the five wisdom families.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔

om ah hung | om hung tram hrih a | abhikintsa hung

oṃ āḥ hūṃ oṃ hūṃ traṃ hrīḥ āḥ abhiṣiñca hūṃ

 

སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནི།

B. Making the Invitation, Offerings, and Praises

1. Inviting the Wisdom Beings and Requesting Them to Take a Seat

ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་༔

hung hrih, yul gyi ming ni lhonub ngayab ling

Hūṃ hrīḥ. From the south-western continent called Cāmara,

སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་དྲྭ་བ་ནས༔

trulpé zhing chok pema drawa né

Upon which is the supreme emanated Lotus Net Realm,

སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ༔

ku sum yermé guru dewa ché

Guru of Great Bliss—three kāyas indivisible—

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔

rabjam tsa sum gyatsö khor dangché

And your ocean-like retinue of infinite three roots,

མོས་པའི་གནས་འདིར་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔

möpé né dir dungwé chendren na

I invite you yearningly to this place of devotion!

ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔

tukjé tukdam wang gi shek né kyang

Please come through the power of your compassionate vow—

བར་ཆད་ཀུན་སོལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

barché kün sol choktün ngödrub tsol

Dispel all obstacles and grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔

om ah hung benza guru pema tötreng tsal benza samaya dza siddhi pala hung a

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru padma tötreng tsal vajra-samaya-jaḥ siddhi-phala hūṃ āḥ

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

dza hung bam ho samaya tishta lhen

jāḥ hūṃ baṃ hoḥ samaya-tiṣṭha lhan

 

2. Paying Homage

ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྐྱེ་འགགས་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་རྫོགས༔

hung hrih, kyé gak gyurmé trinlé tamché dzok

Hūṃ hrīḥ. Unborn, unceasing, unchanging, all activities perfected,

རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་སྒྲོལ༔

rangjung tukjé drowa malü drol

With self-arising compassion you liberate all beings.

ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔

yizhin nor tar ngödrub charbebpé

Like a wish-fulfilling jewel, you pour down a rain of siddhis—

གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

guru dewa ché la chaktsal lo

Guru of Great Bliss, I pay homage to you!

ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

atipu ho pratitshta ho

atipu hoḥ pratīccha hoḥ

 

3. Presenting Offerings

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

om ah hung, chi chö döyön gyatso trin tar tib

Oṃ āḥ hūṃ. Outer offerings, an ocean of sense pleasures amassed like cloud banks,

ནང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔

nang chö men rak tor tsok sam mikhyab

Inner offerings, an inconceivable mass of amṛta, rakta, and torma,

གསང་མཆོད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔

sangchö detong zungjuk yeshe ying

And secret offerings, unity of bliss and emptiness, the basic space of primordial wisdom,

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

I proffer. Accepting these, grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤབྡ་སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om benza argham padyam pupé dhupé aloké gendhé naibidya shabda sarva pentsa rakta balingta maha pudza ah hung

Oṃ vajra arghaṃ-pādyaṃ-puṣpe-dhūpe-āloke-gandhe-naividya-śabda sarvapañcarakta-baliṃta-mahāpūja āḥ hūṃ

 

4. Rendering Praise

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔

hung hrih, ngowo ösal chökü ngang nyi lé

Hūṃ hrīḥ. From your luminous essence, the state of dharmakāya,

རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར༔

rangzhin detong longchö dzok kur shar

Your bliss-empty nature manifests as sambhogakāya,

ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲོ་དོན་མཛད༔

tukjé gang dul tulkü dro dön dzé

And the compassionate capacity of your nirmāṇakāya acts for beings according to their needs—

བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསྟོད༔

dewa chenpo lamé ku la tö

To the wisdom form of the Guru of Great Bliss, I offer praise!

 

C. The Mantra Recitation

ཛཔ྄་སྐུལ་པ་ནི།

1. The Recitation Invocation

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

hung hrih, nyingpo changchub sem kyi kyilkhor du

Hūṃ hrīḥ. In the maṇḍala of bodhicitta essence,

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔

yeshe gyumar rolpé lhatsok nam

Hosts of deities—illusory display of primordial wisdom—

མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔

mi da dorjé damtsik jé gong la

Remember your unbreakable vajra samaya

བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔

jinlab wang dang ngödrub tsal du sol

And, I beseech you, grant blessings, empowerments, and siddhis!

 

ཏིང་འཛིན་ནི།

2. The Samādhi

བྃ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་ཐོད་པ་གང་༔

bam lé dütsi gyün bab töpa gang

From baṃ flows a stream of amṛta that fills the skullcup,

འཕྱུར་ཞིང་ལུད་པས་སྙིང་གི་ནང་གང་བའི༔

chur zhing lüpé nying gi nang gangwé

Swirling up and overflowing, filling up one’s heart.

བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་འགྱུར༔

dewa chenpo dorjé sok drub gyur

Thus the vajra life-force of great bliss is accomplished.

ༀ་གུ་རུ་མཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

guru mahasukha siddhi hung

oṃ guru mahā-sukha siddhi hūṃ

ཞེས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ།

Within the indivisibility of the self- and front-mandalas, recite this as much as you can.

 

མཐར་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད།

At the end, render offerings and praise, and recite the Hundred Syllables:

ༀ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿཡེ་སྭཱཧཱ།

yé dharma hetu tra bhava hetun teshan tatagato hyavadat teshan tsa yo nirodha ewam ba di maha shramana yé soha

oṃ ye dharmā hetu prabhavā hetun teṣāṃ tathāgato hyavadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaye svāhā

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

om ah hung, chi chö döyön gyatso trin tar tib

Oṃ āḥ hūṃ. Outer offerings, an ocean of sense pleasures amassed like cloud banks,

ནང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔

nang chö men rak tor tsok sam mikhyab

Inner offerings, an inconceivable mass of amṛta, rakta, and torma,

གསང་མཆོད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔

sangchö detong zungjuk yeshe ying

And secret offerings, unity of bliss and emptiness, the basic space of primordial wisdom,

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

I proffer. Accepting these, grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤབྡ་སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om benza argham padyam pupé dhupé aloké gendhé naibidya shabda sarva pentsa rakta balingta maha pudza ah hung

Oṃ vajra arghaṃ-pādyaṃ-puṣpe-dhūpe-āloke-gandhe-naividya-śabda sarvapañcarakta-baliṃta-mahāpūja āḥ hūṃ

 

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔

hung hrih, ngowo ösal chökü ngang nyi lé

Hūṃ hrīḥ. From your luminous essence, the state of dharmakāya,

རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར༔

rangzhin detong longchö dzok kur shar

Your bliss-empty nature manifests as sambhogakāya,

ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲོ་དོན་མཛད༔

tukjé gang dul tulkü dro dön dzé

And the compassionate capacity of your nirmāṇakāya acts for beings according to their needs—

བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསྟོད༔

dewa chenpo lamé ku la tö

To the Guru’s wisdom form of Great Bliss, I offer praise!

 

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔

om benza sato samaya | manupalaya | benza sato tenopa tishta dridho mé bhava | sutokhayo mé bhava | supokhayo mé bhava | anurakto mé bhava | sarva siddhi mé prayaccha | sarva karma su tsa mé | tsittam shreyang | kuru hung | ha ha ha ha ho | bhagavan | sarva tatagata benza ma mé muntsa benzi bhava maha samaya sato ah

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattvatvenopatiṣṭha dṛdho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karmasu ca me cittaṃ śreyaṃ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra ma me muñca vajrī bhava mahāsamaya sattva āḥ

 

III. The Conclusion

རྗེས་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བ་སྤྲོ་ན།

Afterwards, if you wish to make a gathering offering:

A. The Gathering Offering

1. Consecrating the Feast Gathering Substances

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས༔

ram yam kham, daknyi lhar sal tukké sabön lé

Raṃ yaṃ khaṃ. As I am manifest as deity, from the seed syllable in my heart center

རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔

ram yam kham trö tsokdzé ngödzin jang

raṃ yaṃ khaṃ radiate out, purifying clinging to the gathering substances as real.

འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔

dru sum ö kyi yeshe dütsir gyur

The light of the three seed-syllables transforms them into wisdom amṛta,

འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔

döyön chötrin namkha gangwar gyur

An offering cloud of sense pleasures filling the whole of space.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

 

2. Inviting the Guests

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔

hung hung hung, zheng shik ku sum gyalwa gyatsö tsok

Hūṃ hūṃ hūṃ. Ocean gathering of three-kāya victors, manifest!

འོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔

ösal trö dang dralwé ngang nyi lé

From the state of luminosity, beyond conceptual constructs,

བདག་ཅག་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་སླད་དུ༔

dakchak tsok sak dribpa jang ledu

So we may gather the accumulations and purify obscurations,

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

yeshe gyumar rol zhin shek su sol

I bid you, please come as illusory wisdom’s display!

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ

benza samaya dza dza

vajra-samaya jaḥ jaḥ

 

3. Offering the First Portion to the Deities

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔  ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན༔

om ah hung, tsok kyi ngowo yeshe dütsi trin

Oṃ āḥ hūṃ. The essence of the feast gathering is a cloud of wisdom amṛta,

རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་ནམ་མཁའ་གང་༔

nampa döyön lha mö namkha gang

Its form, goddesses of the sense pleasures filling the whole of space:

ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་འདིས༔

zakmé dewa chenpö longchö di

These abundant enjoyments of undefiled great bliss—

རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

tsa sum kyilkhor lhatsok nyé gyur chik

May they please you, maṇḍala deities of the three roots!

སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

sarva gana tsatra pudza ho

sarva-gaṇacakra-pūja hoḥ

 

4. Presenting the Amendment-Confession

ཧོཿ ཐོག་མེད་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དང་༔

ho, tokmé sakpé dikdrib nyetung dang

Hoḥ. Misdeeds, obscurations, and failings accrued since beginningless time,

ཁྱད་པར་རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔

khyepar tsawa yenlak damtsik lé

And in particular all transgressions and impairments

འགལ་ཞིང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

gal zhing nyampar gyurpa tamché kün

Of the root and branch samayas,

འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔

döyön tsok kyi chöpé kang zhing shak

I amend and confess with this gathering offering of sense pleasures!

ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔

samaya shuddhé a

samaya-śuddhe āḥ

 

5. The Final, Liberation Offering

ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཐུགས་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གིང་ཀ་རས༔

hung, palchen tuktrul dorjé ging karé

Hūṃ. The vajra-kiṃkaras, heart emanations of the Glorious One,

གཟུང་འཛིན་བདུད་བགེགས་ཚོགས་རྣམས་བཀུག་ཅིང་བསྟིམས༔

zungdzin dü gek tsok nam kuk ching tim

Summon and dissolve the hordes of demons and obstructers of dualism.

འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔

ösal ying su dralwé sha trak rü

Liberating them in luminous basic space, their flesh, blood, and bones

རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་བསྟབས༔

tsa sum kyilkhor lhatsok zhal du tab

I now offer up to the mandala deities of the three roots.

སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔

sarva bighanen sha trün maraya kha kha khahi khahi ha ha hihi hung hung pé

sarva-vighnān-śatrūnmāraya-khakha khāhi khāhi ha ha hi hi hūṃ hūṃ phaṭ

 

6. Offering the Residuals

བྷྱོ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔

jo, pal gyi kanyen ponyé tsok

Bhyoḥ. Attendants and messengers of the Glorious One,

ལྷག་མའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་གསོལ་ལ༔

lhakmé longchö di sol la

Partake of these residual enjoyments!

སྔོན་ཚེ་གཡར་དམ་བཅས་པ་བཞིན༔

ngöntsé yardam chepa zhin

In accord with your past commitments,

བར་ཆད་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ༔

barché kün sol tünkyen pel

Dispel all obstacles and increase conducive conditions!

མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔

mama hrim hrimwa lim ta khahi

ma ma hrīṃ hrīṃ baliṅta-khāhi

ཞེས་ཕུལ།

With that, present the offerings.

 

རྗེས་ཆོག་མཆོད་བསྟོད་དང་ནོངས་བཤགས་བྱ།

In conclusion, render offerings and praise, and confess mistakes:

 

B. Confessing Mistakes

ཨོཾ༔ རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔

om, rigdzin kyilkhor lhatsok nam

Oṃ. Host of vidyādhara mandala deities,

བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔

dak la sen ching gong su sol

Please pay heed and look upon us!

བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཡིས༔

dakchak marik trulpa yi

Due to ignorance and confusion,

ཕྱག་རྒྱ་མ་གསལ་ཛ྄པ་བཟླས་གཡེལ༔

chakgyama sal dzap dé yel

We have not visualized the mudrā clearly and our recitation has been distracted.

ཏིང་འཛིན་དགོངས་པའི་རྩལ་མ་རྫོགས༔

tingdzin gongpé tsal ma dzok

Having no mastery of samadhi

བྱིང་རྒོད་འཆལ་བར་གྱུར་པ་སོགས༔

jinggö chalwar gyurpa sok

We have been dull, agitated, confused and the like.

ནོངས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་པ༔

nongpar gyurpa chichi pa

Whatever mistakes we have made,

སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་ན༔

nying né gyöpé tol shak na

We confess with heartfelt regret.

སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

dribmé tsangpé ngödrub tsol

Bestow on us the unobscured siddhi of purity!

 

C. Requesting the Wisdom Deities to Remain

རྟེན་ཡོད་ན་མདུན་བསྐྱེད་བརྟན་བཞུགས།

If you have supports, request the front visualization to remain within them:

ཨོཾ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

om, dir ni ten dang lhenchik tu

Oṃ. Remain here inseparable from these supports

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །

khorwa si du zhuk né kyang

For as long as samsara perdures,

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །

nemé tsé dang wangchuk dang

And graciously bestow on us everything sublime—

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok nam lekpar tsal du sol

Good health, long life, mastery, and the like!

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱཧཱ།

om supratita benza yé soha

oṃ supratiṣṭha vajraye svāhā

 

D. Dissolving and Re-Arising

བདག་བསྐྱེད།

Dissolve the self-visualization into luminosity with:

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གིས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ།

hung hung hung

Hūṃ hūṃ hūṃ

 

Then say:

ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཀྱིས་གཉུག་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང༌།

pé pé pé

Phaṭ phaṭ phaṭ

Thereby re-arise in the form of the innate deity.

 

བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་བརྗོད་ནི།

E. Dedicating, Making Aspirations, and Praying for Auspiciousness

ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔

ho, rigdzin lamé kyilkhor drubpé tü

Hoḥ. By accomplishing the mandala of the vidyādhara guru,

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔

dak dang tayé semchen malü kün

May I and all infinite sentient beings

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་༔

trinlé nam zhi lhün gyi drubpa dang

Spontaneously fulfill the four activities

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

ösal chökü ying su drolwar shok

And be liberated into the basic space of luminous dharmakāya!

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔

tsa gyü lamé jinlab nying la zhuk

May the blessings of the root and lineage gurus enter my heart!

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔

yidam khandro lü dang drib zhin drok

May the yidams and ḍākinīs accompany me like a shadow follows its body!

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔

chökyong sungmé barché kün sal né

May the Dharma protectors and guardians dispel all obstacles!

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

choktün ngödrub drubpé tashi shok

May there be the auspiciousness of attaining the supreme and common siddhis!

ཅེས་བརྗོད་ལ་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །

Recite that and make virtue and excellence increase.

 

འདི་ཉིད་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་དགོས་པའི་དབང་གིས་རྩ་བ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། དབང་བསྐུར་ཐུགས་ཐོག་ནས་བཙལ་བ་ཟབ་དབང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྣང་ཡང་དེ་སྐབས་ཡི་གེར་འཁོད་པ་མ་བྱུང༌། ཕྱིས་སུ་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཤོག་སེར་གཟིགས་ནས་དབང་ཆོག་བརྡ་བསྒྱུར་དང་དབང་བསྐུར་འདི་ལྟར་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་བ་སྟེ། བདག་བསྐྱེད་ཙམ་ལ་གཏེར་གཞུང་ཁོ་ནས་འཐུས་ཤིང༌། སྔོན་ཏུ་སྐྱབས་སེམས་དང༌། རྗེས་སུ་བསྡུ་ལྡང་དགེ་བསྔོ་རྣམས་སྦྱར། དེའང་སྐྱེས་པས་ཉམས་སུ་ལེན་ན་ཡབ་རྟ་མགྲིན་ལ་ཡུམ་ཕག་པོས་འཁྱུད་པ་བསྐྱེད། བུད་མེད་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་ན་གོ་ལྡོག་ལྷན་སྐྱེས་གཞུང་བཞིན་བྱ་བ་ཞལ་རྒྱུན་ནོ། །དབང་བསྐུར་སྐབས་ཕྲིན་ལས་མེད་ཀ་མེད་དུ་སོང་བས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོས་ཁ་སྐོང་བའོ། །

When the great treasure-revealer Chokgyur Lingpa was residing in the kingdom of Dergé, since the root text was needed, this alone was transcribed and the empowerment bestowed from his wisdom mind [without following a written text.] Although it was a profound and unique empowerment, we were unable to write it down it at that time. Later on, the lord guru Pema Ösal Dongak Lingpa saw the golden parchment and translated the empowerment ritual from the symbol script and graciously bestowed the empowerment as it is arranged here. For the self-visualization itself, the root treasure text alone suffices, adding refuge and bodhicitta at the beginning and the dissolution and re-emergence and dedication of virtue at the end. Furthermore, male practitioners should visualize the Lord, Hayagrīva embraced by the Lady, Vārāhī, and female practitioners should visualize it the other way around. This is an instruction from the oral tradition. A practice manual is indispensable when bestowing empowerment, so Tukdrup Trinlé Nyingpo is appended to the root treasure text.

སྙིང་ལ་ཉལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནད། །
བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིས་བཅུད་འདིས་གསོས། །
བྱང་ཆུབ་དགའ་བ་རྒྱས་པ་ཡིས། །
སྲིད་པའི་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་གྱུར་ཅིག །

May all illness and anguish dwelling in the heart
Be cured by this amṛta-elixir of great bliss!
With the joy of bodhicitta ever increasing,
May the anguish of saṃsāra be uprooted!

གདམས་ཟབ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ཉིད་རྒྱུན་ལ་ཕན་པའི་ལྷག་མོས་ཀྱིས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

With the sincere aspiration that this extraordinary and profound instruction may bring about constant benefit, Pema Garwang Trinlé Drodül Tsal wrote this down at the practice place, Tsadra Rinchen Drak. May virtue and excellence increase!

 

| Samye Translations, 2023 (trans. Laura Swan, ed. Libby Hogg). This text was originally translated at the behest of Kyabjé Tsikey Chokling Rinpoche in preparation for the group retreats on Guru of Great Bliss in the Monkey year, 2016. First published on Lotsawa House, 2024.

 

Source: 'jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas. “zab bdun rtsa gsum skor las/ gu ru bde ba chen po'i phrin las dbang chog dang bcas pa bde chen bcud 'dren.” In rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Volume 10: 253–268.

 

Version: 1.0-20240405

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept