Prayer of Yeshe Tsogyal’s Life & Liberation

Literary Genres › BiographyBiographical Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Ḍākinī Treasury | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye | Tibetan MastersYeshe Tsogyal

English | བོད་ཡིག

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Yeshe Tsogyal

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོས་གུས་གདུང་བའི་ཏམྦུ་ར་བཞུགས་སོ། །

The Tambura’s1 Yearning Song of Devotion

A Prayer Summarizing Khandro Yeshé Tsogyal’s Life and Liberation

by Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡཻ།

Namo Guru Jñāna Ḍākinyai!2

 

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

kuntuzangmo sherab parol chin

Samantabhadrī, Unchanging Goodness, Prajñāpāramitā, Perfection of Wisdom,

དབྱིངས་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །

yingchuk gyalyum dorjé naljorma

Dhātviśvarī, Mother of All Encompassing Space, Vajrayoginī,

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས། །

yangchen lhamo yeshe tsogyal zhab

Sarasvatī, Goddess of Learning, Yeshé Tsogyal, Wisdom Queen of the Lake,

བླ་མ་སྐུ་གསུམ་མཁའ་འགྲོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lama ku sum khandror solwa deb

Ḍākinī inseparable from the Guru’s three kāyas: to you, we pray!

 

ཆོས་འཕགས་དྲུང་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཐེབས། །

chö pak drung du mönlam chenpo teb

Before Dharmodgata,3 you made great aspirations;

ཐུབ་པའི་སྤྱན་སྔར་གངྒཱའི་ལྷ་མོར་སྤྲུལ། །

tubpé chen ngar gang gé lhamor trul

Before the Sage, you manifested as Gaṅgādevī;4

དག་པའི་ཞིང་དུ་འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མའི། །

dakpé zhing du pakma yangchenmé

In the pure realms,5 you took the form

སྐུ་ཡི་བཀོད་པར་བསྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ku yi köpar ten la solwa deb

Of the exalted goddess Sarasvatī: to you, we pray!

 

གངས་ཅན་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་བབས་ཚེ། །

gangchen dulja dulwé dü bab tsé

When the time had come to tame the beings of Tibet,

མཁའ་ལས་ཐབས་ཤེས་ཡིག་འབྲུའི་རྣམ་པ་ཡིས། །

kha lé tabshé yikdrü nampa yi

You descended from the sky, as means and wisdom united.6

སྒྲགས་ཡུལ་མཁར་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །

drak yul khar chen rik kyi lhum su zhuk

In Drak, you entered the womb of a Kharchen maid

ལྟས་བཟང་དཔག་མེད་སྣང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tezang pakmé nang la solwa deb

And manifested countless auspicious signs: to you, we pray!

 

བྱ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་དུས། །

ja lo treldé tsé chü nyishar dü

You were born in the bird year, on the tenth of the monkey month, at sunrise.

སྐུ་བལྟམས་ཚེ་ན་ས་གཡོས་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིར། །

ku tam tsé na sayö drukdra dir

The earth shook and thunder filled the sky,

མེ་ཏོག་ཆར་བབས་བླ་ཡི་མཚོ་མོ་རྒྱས། །

metok charbab la yi tsomo gyé

Flowers fell like rain, the lake overflowed,

འཇའ་འོད་གུར་ཆེན་ཕུབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ja ögur chen pub la solwa deb

And huge canopies of light streamed across the sky in rainbows: to you, we pray!

 

བལྟམས་མ་ཐག་ནས་དབྱངས་གསལ་ཚིགས་བཅད་གསུངས། །

tam ma tak né yangsal tsikché sung

At birth, you uttered the alphabet and recited lines of poetry.

མཁའ་ལས་ལྷ་མོ་མང་པོས་ཤིས་པ་བརྗོད། །

kha lé lhamo mangpö shipa jö

The sky rang with the sound of goddesses singing verses of auspiciousness.

ཟླ་བ་གཅིག་ནས་ལོ་བརྒྱད་ན་ཚོད་རྫོགས། །

dawa chik né lo gyé natsö dzok

After just one month you looked like an eight-year-old child,

རྒྱལ་ཁམས་སྙན་པས་ཁྱབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyalkham nyenpé khyab la solwa deb

And your fame spread across the kingdom: to you, we pray!

 

འཁོར་བའི་བཙོན་རར་ངེས་འབྱུང་ཤུགས་དྲག་པོས། །

khorwé tsönrar ngejung shuk drakpö

Developing renunciation for saṃsāra’s prison,

རྒྱལ་ཕྲན་སློང་བ་པོ་ལས་རིང་དུ་བྲོས། །

gyaltren longwa po lé ring du drö

You fled far from the suitors of surrounding kingdoms,

མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྟར། །

ngadak trisong tuk kyi zhepa tar

And, aligning yourself with King Tri Songdetsen,

ཁབ་ཀྱི་དམ་པར་བྱོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khab kyi dampar jön la solwa deb

You entered his noble court: to you, we pray!

 

འབྲི་ཀློག་རིག་པའི་གནས་ཆེན་ལྔ་ལ་སོགས། །

dri lok rigpé né chen nga lasok

Reading, writing, the five major sciences7

མཁས་པས་བརྡ་བསྟན་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །

khepé da ten tsam gyi tuk su chü

A few signs by the teachers, and you understood everything.

སྔོན་སྦྱངས་ལས་འཕྲོ་ཆོས་ལ་སད་པ་ཡིས། །

ngön jang letro chö la sepa yi

Your previous karma sparked your interest in the Dharma,

ཆོས་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chö kyi nyer dzin dzé la solwa deb

And you became spiritual advisor to the king: to you, we pray!

 

སློབ་དཔོན་པད་འབྱུང་མཆིམས་ཕུར་བཞུགས་པ་ཉིད། །

lobpön pejung chimpur zhukpa nyi

While you, the master Padmākara, were residing at Chimpu,8

རྒྱལ་པོས་སྤྱན་དྲངས་རྒྱལ་སྲིད་མཎྜལ་ཕུལ། །

gyalpö chendrang gyalsi mandal pul

The king invited you to court and offered his kingdom as a maṇḍala.

རྩོལ་མེད་ཐེག་པ་གནང་བར་གསོལ་བཏབ་པས། །

tsolmé tekpa nangwar soltab pé

When he asked you to teach the effortless yāna,9

གསང་སྔགས་དཀོན་པར་བསྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sang ngak könpar ten la solwa deb

You demonstrated the rarity of Secret Mantra:10 to you, we pray!

 

སླར་ཡང་མཚོ་རྒྱལ་དེ་མཐུན་དམ་རྫས་ཀྱི། །

lar yang tsogyal dé tün damdzé kyi

Again, Padmākara, you were offered a grand feast11 with the appropriate samaya substances and also the lady Tsogyal.

ཚོགས་འཁོར་ཕུལ་བས་དགྱེས་བཞིན་གནང་བ་བསྩལ། །

tsokkhor pulwé gyé zhin nangwa tsal

With joy, you accepted the king’s request to teach,

ཇོ་མོར་མངའ་གསོལ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་མཛད། །

jomor ngasol wang gi gyü min dzé

Took Yeshé Tsogyal as consort, and granted her empowerments,

མཆིམས་ཕུར་གསང་སྤྱོད་གཤེགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chimpur sang chö shek la solwa deb

Returning together to Chimpu for secret practices: to you, we pray!12

 

སྡེ་སྣོད་གསུམ་སོགས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི །

denö sum sok tekpa chechung gi

Having trained in the Dharma of cause and result,

དྲང་དོན་རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་ལ་བློ་སྦྱངས་ཤིང་། །

drangdön gyundré chö la lo jang shing

In the three collections — the Dharma of scripture,13 and the provisional meaning of the twofold vehicle,14

དབྱངས་ཅན་ཞལ་གཟིགས་མི་བརྗེད་གཟུངས་མཆོག་ཐོབ། །

yangchen zhalzik mi jé zung chok tob

You met Sarasvatī, the Goddess of Learning, face to face, she gave you the supreme siddhi of perfect recall,

མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་བརྙེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngönshé dzutrul nyé la solwa deb

And so you gained clairvoyance and magical powers: to you, we pray!

 

བསྒྲུབ་བྱ་ཚུགས་ཐུབ་བཤད་བྱ་ཁོང་ཁྲོལ་ཅིང་། །

drubja tsuk tub sheja khong trol ching

Able to accomplish whatever was needed, mastering whatever explanations you heard,

ཤེས་བྱ་ཕུལ་ཕྱིན་ཐེག་དགུའི་ལ་ཤན་ཕྱེད། །

sheja pul chin tek gü la shen ché

Understanding whatever was to be known — this is how you came to define the nine yānas.

ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ཤན་འབྱེད་ཀློང་ནས་བརྡོལ། །

chö dang chö min shenjé long né dol

In the depths of your being, you could tell valid from invalid,

ལས་འབྲས་རང་མཚངས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lé dré rang tsang zik la solwa deb

Thus perceiving the deceptive creations of karma: to you, we pray!

 

རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཟློའི་ཟབ་གསང་བཙལ་བཞེད་ནས། །

gyundré la dö zabsang tsal zhé né

Wanting to know the profound secret beyond karmic causality,

གུ་རུ་རྗེ་ལས་འདའ་དཀའི་དམ་ཚིག་ནོད། །

guru jé lé da ké damtsik nö

You received, from the Guru,15 the samayas beyond transgression.

གཡའ་ལུང་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

ya lung ka dü chö kyi gyatso yi

In Yamalung,16 to ripen your mind-stream, he gave you

ཐོག་མར་རྒྱུད་སྨིན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tokmar gyü min dzé la solwa deb

The Ocean of Dharma, Great Gathering of Transmitted Precepts:17 to you, we pray!

 

གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོར་རྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕེབས། །

zho tö ti dror jé dang lhenchik peb

By miraculous means, the two of you sped to Shotö Tidrö18

ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་བདེ་ཆེན་མཎྜལ་ཕུལ། །

tsokkhang chenmor dechen mandal pul

Where, in the assembly hall, you offered the Guru the maṇḍala of great bliss.

གསང་བའི་དབང་བཞིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སྨིན། །

sangwé wang zhi ku sung tuk su min

Thus you were granted the four secret empowerments, which matured in you the enlightened body, speech and mind

བླ་མའི་དག་སྣང་འབྱོངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lamé daknang jong la solwa deb

And refined your pure perception of the master: to you, we pray!

 

ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་དབང་དོན་རྩལ་སྦྱངས་པས། །

dawa druk tu wangdön tsal jangpé

Having cultivated for six months the empowerments received,

དུས་སྦྱོར་རླུང་འགག་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དང་། །

dü jor lung gak tendrel chunyi dang

At an auspicious time you halted your karmic winds, thus purifying the twelve links,19

གནས་སྐབས་བཞི་དག་བཅུ་གཉིས་ས་མཆོག་ནོན། །

nekab zhi dak chunyi sa chok nön

And four occasions,20 and seizing the supreme twelfth ground.21

བསམ་ཡས་ཡོན་ཏན་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

samyé yönten den la solwa deb

Through this, you attained inconceivable qualities: to you, we pray!

 

གུ་རུའི་ལུང་བཞིན་བལ་པོའི་ཡུལ་དུ་བྱོན། །

gurü lung zhin balpö yul du jön

Following the Guru’s instructions you travelled to Nepal,

མི་བསད་རོ་བསླངས་གསེར་གྱིས་རིན་གཞལ་ནས། །

mi sé ro lang ser gyi rin zhal né

Brought a corpse back to life, were rewarded with gold

ཐབས་ཀྱི་དཔའ་བོ་ཨ་ཙར་ས་ལེ་བསླུས། །

tab kyi pawo a tsar salé lü

And ransomed your consort of skilful means, Ācārya Salé.

གདུལ་དཀའི་འགྲོ་མང་བཏུལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dul ké dro mang tul la solwa deb

In such ways, you guided beings, so difficult to tame: to you, we pray!

 

བ་སུ་དྷ་ར་ཤཱཀྱ་དེ་མ་སོགས། །

ba su dha ra shakya dé ma sok

You exchanged teachings with Vasudhara,22 Śākyademā23 and others,

ཕན་ཚུན་ཆོས་གསན་སླར་ཡང་ཏི་སྒྲོར་ཕེབས། །

pentsün chö sen lar yang ti dror peb

And made your way back to Tidrö.

དགའ་བཞིའི་རྩལ་སྦྱངས་བཅུད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

ga zhi tsal jang chü kyi ngödrub tob

You cultivated the four joys,24 attained the siddhi of the vital essence,25

འབྱུང་ལྔར་རང་དབང་སྒྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jung ngar rangwang gyur la solwa de

And brought the five elements under your control: to you, we pray!

 

ཆོས་རྒྱལ་གསོལ་བཏབ་ཡབ་ཡུམ་མཆིམས་ཕུར་ཕེབས། །

chögyal soltab yabyum chimpur peb

At the buddhist king’s request,26 you accompanied the Guru to Chimpu,

བླ་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ཡི། །

lamé kyilkhor gya dang nyishu yi

Where he disclosed a hundred and twenty peerless maṇḍalas

ཞལ་ཕྱེས་སྐལ་ལྡན་སུམ་བརྒྱ་སྨིན་པར་མཛད། །

zhal ché kalden sumgya minpar dzé

And thereby matured three hundred fortunate disciples.

ཐུགས་སྒྲུབ་བཀའ་ཆེན་བབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tuk drub ka chen bab la solwa deb

And so you received the heart practice of the enlightened mind: to you, we pray!

 

ཏི་སྒྲོར་བླ་མ་བསྒྲུབས་པས་བྱིན་ཆེན་ཐོབ། །

ti dror lama drubpé jin chen tob

Having accomplished the Guru practice at Tidrö, you received great blessings,

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་རོལ་པར་ཤར། །

nangwa tamché lamé rolpar shar

And all appearances arose as the Guru’s great display.

ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་སོགས་ཞིང་མཆོག་བགྲོད། །

orgyen khandrö ling sok zhing chok drö

In visions you travelled to Uḍḍiyāna, land of the ḍākinīs, and to other lands supreme among all realms.

ངོ་མཚར་བརྡ་ཆོས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngotsar da chö zik la solwa deb

And so it was that you beheld marvellous signs: to you, we pray!

 

ཟས་གོས་ལུས་ངག་ཡིད་དང་སངས་རྒྱས་བསྟན། །

zegö lü ngak yi dang sangye ten

You practiced the austerities of food and clothing, of body, speech and mind, and the Buddha’s teaching,

གཞན་དོན་སྙིང་རྗེའི་དཀའ་བ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །

zhendön nyingjé kawa chenpo gyé

Bringing benefit to others and practicing compassion.

གུ་རུའི་བཀའ་ལུང་ཇི་བཞིན་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

gurü kalung jizhin tarchin né

As prophesied by the Guru, you mastered these eight great challenges

སོ་སོའི་གྲུབ་རྟགས་ཐོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sosö drubtak tön la solwa de

And displayed signs of accomplishment in every case: to you, we pray!

 

གཡའ་གངས་མཚམས་སུ་གཏུམ་མོའི་བདེ་དྲོད་རྙེད། །

ya gang tsam su tummö dé drö nyé

On the Ya glacier27 when you accomplished the bliss and heat of tummo,28

ཕལ་པའི་གོས་བྲལ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཛེས། །

palpé gödral rüpé gyen druk dzé

You needed no ordinary clothing, for the six bone ornaments were your adornments.

སེང་གེ་རྫོང་དུ་སྨན་གྱི་བཅུད་ལོན་པས། །

sengé dzong du men gyi chü lönpé

In Sengé Dzong, you extracted the essence of medicinal herbs as your sustenance,

དྲང་སྲོང་སྨན་ལྷས་མཆོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drangsong men lhé chö la solwa deb

And you were worshipped by all the masters and deities of healing: to you, we pray!

 

གདོས་བཅས་ལུས་ཟད་འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་བརྙེས། །

dö ché lü zé jalü khachö nyé

Dissolving into rainbow body as you entered the realm of Vajravārāhī,

ངག་ནི་ཚངས་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་རྫོགས། །

ngak ni tsang yang yenlak drukchu dzok

Your speech was perfectly endowed with sixty melodious tones,

སེམས་ལ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་ལྡན། །

sem la dorjé tabü tingdzin den

And your mind immersed in the vajra-like samādhi,

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

choktün ngödrub nyé la solwa deb

You who attained all the supreme and ordinary siddhis: to you, we pray!

 

ནེ་རིང་རྫོང་དུ་མི་དང་མི་མིན་གྱི། །

né ring dzong du mi dang mi min gyi

At Nering Dzong,29 there were hordes of humans and other beings.

དཔུང་ཚོགས་བཏུལ་ནས་དད་པའི་གཞི་ལ་བཀོད། །

pungtsok tul né depé zhi la kö

You subdued them all, causing great faith to spark and grow within them.

མཐུ་ཆེན་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱིས་སྲོང་སྙིང་ཕུལ། །

tuchen lha dré nam kyi song nying pul

Powerful gods and demons offered you their life-force

བསྟན་པའི་སྲུང་མར་བསྐོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tenpé sungmar kö la solwa deb

And you appointed them as guardians of the teachings: to you, we pray!

 

སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ཟབ་ལམ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད། །

pa dro tak tsang zablam tulzhuk chö

At Paro Taktsang,30 you adopted the yogic discipline of the profound path,

སྒོ་གསུམ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་གྱུར། །

go sum dechen dorjé sum du gyur

Transforming your three doors31 into the three vajras of supreme bliss.

བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོས་སྒེག་པའི་གཟི་མདངས་འབར། །

chudruk langtsö gekpé zidang bar

You shone, then, mesmerising as a sixteen-year-old maiden.

དཔལ་མོ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

palmo heruka la solwa de

Courageous heruka goddess: to you we pray!

 

ཚེ་དཔག་མེད་པས་དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་ཐོབ། །

tsepakmé pé wangkur lungten tob

Amitāyus bestowed on you empowerments and prophecies,

བགྲེས་རྒུད་མི་མངའ་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བརྙེས། །

dré gü mi nga tsé yi rigdzin nyé

Through which you attained the vidyādhara level of immortality, beyond the reach of death and decline.

མཐའ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོར་གྱུར། །

tayé kyilkhor kün gyi tsomor gyur

You became the principal goddess of every limitless maṇḍala,

ཚེ་བདག་མཐིང་འོད་འབར་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsedak ting öbar mar solwa deb

Blazing dark blue lady of longevity: to you we pray!32

 

མོན་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་རྗེས་སུ་བཟུང་། །

mönmo tashi khyé'u dren jesu zung

Having accepted Tashi Kyidren of Mön as your disciple,33

འོད་ཕུ་སྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གྲུབ། །

ö pu tak tsang dorjé purpa drub

Together with the Guru you practiced Vajrakīla in Öpu Taktsang,34

སྟོང་གསུམ་ལྷ་འདྲེ་ཀུན་གྱི་སྲོག་སྙིང་ལོན། །

tongsum lha dré kün gyi soknying lön

Seizing the life force of all the gods and demons of the three-thousand-fold universe.

དབྱིངས་ཕྱུག་ཚོགས་རྗེ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

yingchuk tsokjé ma la solwa deb

Dhātviśvarī, Mother of All-Encompassing Space: to you we pray!

 

ལོག་པའི་བོན་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་ནུས་པས་བཅོམ། །

lokpé bön nam dzutrul nüpé chom

By means of wondrous magic you defeated the evil bönpos,

སྡིག་བློན་མང་པོའི་ལས་ངན་སྐྱེ་རྒྱུན་བཅད། །

dik lön mangpö lé ngen kyé gyün ché

And put a stop to the actions of the wicked ministers there.

དགེ་འདུན་དབྱེན་སེལ་ཐབས་དང་ཐུགས་རྗེས་བཏུལ། །

gendün yen sel tab dang tukjé tul

You healed the discord in the Saṅgha, guiding with skill and compassion,

རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་མོར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyalten nyinmor dzé la solwa deb

Allowing the teachings of the Victorious One to shine like the sun: to you, we pray!

 

ཁ་རག་གངས་དང་གཙང་གི་ཇོ་མོ་ནང་། །

kha rak gang dang tsang gi jomo nang

At the Karak glacier, at Jomonang in Tsang,

འུག་པ་ལུང་དུ་སྙན་བརྒྱུད་བཀའ་བརྒྱུད་སྤེལ། །

ukpa lung du nyengyü kagyü pel

And in the valley of Ukpalung, you spread the lineage oral instructions.

ལས་ཅན་མི་བདུན་གྲུབ་ཐོབ་ལྔ་བརྒྱ་སོགས། །

lechen mi dün drubtob ngabgya sok

By this means, seven fortunate ones were matured and liberated,

སྨིན་གྲོལ་དཔག་མེད་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

mindrol pakmé dzé la solwa deb

And likewise five hundred siddhas, and many more besides: to you, we pray!

 

ཤམ་པོ་གངས་སུ་ཇག་པ་མི་བདུན་ལ། །

shampo gang su jakpa mi dün la

At the Shampo glacier35 you introduced seven bandits

ངོ་སྤྲད་གྲུབ་བརྙེས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བཏང་། །

ngo tré drub nyé orgyen yul du tang

To the nature of mind, and sent them on to Uḍḍiyāna.36

བལ་ཡུལ་མཁའ་འགྲོ་ཀ་ལ་སིདྡྷི་མ། །

balyul khandro kala siddhi ma

In Nepal you took the Ḍākinī Kālasiddhī under your care

རྗེས་བཟུང་གདམས་པས་གྲོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jezung dampé drol la solwa deb

And granted her liberating instructions: to you, we pray!

 

མཆིམས་ཕུར་གུ་རུ་རྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

chimpur guru jé dang lhenchik tu

Together with the Guru, you stayed again at Chimpu,

ལོ་གྲངས་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་ནས་ཐུགས་ཀྱི་མཛོད། །

lo drang chuchik zhuk né tuk kyi dzö

Where for eleven years he bestowed upon you all his heart treasures,

ལྷག་མེད་བུམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་དུ་བཞེས། །

lhakmé bumpa gang jö tsul du zhé

With nothing omitted, as if filling a vase.

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་སྤེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

shedrub tenpa pel la solwa deb

And so you spread both theory and practice far and wide: to you, we pray!

 

ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་སྙིང་ཐིག་ཁྲི་ཕྲག་སྐོར། །

tuk drub jewa nyingtik tritrak kor

Millions of heart practices, ten thousands of heart essence cycles,

རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས། །

gyülung mengak zab ching gyaché chö

Teachings vast and profound, tantra, scriptures and pith instructions —37

ཤོག་སེར་ངོས་སུ་བརྡ་ཡིག་དུ་མར་བཀོད། །

shok ser ngö su dayik dumar kö

You codified them all in symbolic scripts on yellow scrolls,

ཟབ་གཏེར་བཅའ་གཞི་བསྒྲིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

zabter cha zhi drik la solwa deb

And, with this, you laid the foundation of the profound terma treasures: to you, we pray!

 

ཡབ་ཡུམ་གྲུབ་རིགས་ལྷན་ཅིག་དབུས་གཙང་ཁམས། །

yabyum drub rik lhenchik ütsang kham

Together with the Guru and accomplished fellow practitioners, you travelled in a group to Ü, Tsang and Kham.38

ཞབས་ཀྱི་བཅགས་ནས་སྒྲུབ་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

zhab kyi chak né drubpé jin gyi lab

Together, you left footprints and blessed the land through your practice,

ས་འོག་གཏེར་གྱིས་བཀང་ནས་ཁ་བྱང་བཞག །

sawo ter gyi kang né kha jang zhak

You concealed terma treasures in the earth, left accounts,

ལས་ཅན་ལུང་བསྟན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lechen lungten dzé la solwa deb

And prophesied their revelation by those with appropriate karma: to you, we pray!

 

གུ་རུ་སྲིན་ཡུལ་ཕེབས་པའི་སྐྱེལ་མའི་ལམ། །

guru sin yul pebpé kyelmé lam

You accompanied your Guru as he left for the land of the rakṣasas.39

ཚ་ཤོད་རོང་དུ་ཨ་ཏི་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེའི། །

tsa shö rong du ati khyabdal ché

You were there at Tsashö Rong40 when he revealed the Atiyoga teachings,

གདམས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ལུང་བསྟན་མཐར་ཐུག་དང་། །

dampa yongdzok lungten tartuk dang

Perfect, all-encompassing in their entirety,

འདས་རྗེས་རྣམ་གསུམ་ཐོབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dé jé nam sum tob la solwa deb

And you received his three testaments and final prophecies: to you, we pray!

 

ཤངས་དང་ཟབ་བུར་བཞུགས་ནས་སྐལ་ལྡན་རྣམས། །

shang dang zab bur zhuk né kalden nam

You stayed awhile in Shang and Zabu, maturing and liberating fortunate disciples.

སྨིན་གྲོལ་སར་བཀོད་ཨ་ཏིའི་དགོངས་པ་ལ། །

mindrol sar kö ati gongpa la

There, resting evenly in the wisdom expanse of Ati,

མཉམ་པར་བཞག་པས་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས། །

nyampar zhakpé rigpa tsé la peb

Your awareness expanded to full maturity.41

ཞིང་ཁམས་དྲུག་ཅུར་ཉུལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

zhingkham drukchur nyul la solwa deb

This is how you visited sixty pure realms: to you, we pray!

 

བདུད་བློན་ཤནྟི་དམྱལ་བའི་གནས་ནས་དྲངས། །

dü lön shanti nyalwé né né drang

You visited the hells and rescued the evil minister Śantipa,

ཟས་གོས་སྨན་ནོར་ལུས་སྲོག་སྐྱབས་སྦྱིན་སོགས། །

zegö men nor lü sok kyab jin sok

Giving food, clothes, medicine, jewels, and protection both physically and mentally.

བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་མཛད་པ་ངོ་མཚར་བས། །

dakzhen jewé dzepa ngotsar bé

You performed amazing deeds of exchanging yourself with others,

ལྷ་ཀླུའི་དབང་པོས་བཏུད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lha lü wangpö tü la solwa deb

And thus you were venerated by gods and nāgas: to you, we pray!

 

མཆིམས་ཕུར་ལྷ་སྲས་རྒྱལ་པོའི་མཆོད་གནས་མཛད། །

chimpur lhasé gyalpö chöné dzé

At Chimpu, in Tibet, you acted as an adviser to the King.42

བོད་ཡུལ་གུ་རུའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཚད་ཀྱི། །

böyul gurü jesu drang tsé kyi

You became the source of instructions to all the followers of the Guru.

གདམས་པའི་ཁུངས་གྱུར་ཆོས་རྒྱུད་འཛམ་གླིང་ཁྱབ། །

dampé khung gyur chö gyü dzamling khyab

Your teachings spread far and wide throughout the world,

འགྲོ་དོན་ནམ་མཁའ་མཉམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dro dön namkha nyam la solwa deb

Bringing benefit to beings as far as space pervades: to you, we pray!

 

བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། །

böyul ta ü küntu drubpa dzé

The whole of Tibet was benefited by your grace.

ཕྱག་ཞབས་རྗེས་དང་ཡིག་འབྲུ་སྐུ་རྟེན་བཀོད། །

chak zhabjé dang yikdru ku ten kö

Leaving hand- and footprints, syllables and images of deities,

མ་འོངས་དད་གུས་ལྡན་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན། །

ma ong dé gü denpé kyendro kün

You brought benefit to everyone connected with you,

འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dreltsé dönden dzé la solwa de

Including all those in the future with faith and devotion: to you, we pray!

 

གནས་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་གནས་ཕྲན་བྱེ་བ་བདུན། །

né chen gya tsa né tren jewa dün

You journeyed to great numbers of sacred sites, one hundred major and seven million minor,

གངས་རི་ཉེར་ལྔ་རྫོང་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་དང་། །

gangri nyernga dzong chen chobgyé dang

Twenty-five glaciers, eighteen major regions,

སྦས་ཡུལ་བཅུ་གཉིས་ངོ་མཚར་གནས་མཆོག་བདུན། །

bé yul chunyi ngotsar né chok dün

Twelve hidden valleys, seven spectacular places,

གསང་བའི་གནས་ལྔར་གཤེགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangwé né ngar shek la solwa deb

And seven supremely secret sites: to you, we pray!

 

དེ་དག་རྣམས་སུ་ཆོས་ནོར་དམ་རྫས་ཀྱི། །

dedak nam su chö nor damdzé kyi

In these places, under seal, you hid countless terma caskets

གཏེར་ཁ་གྲངས་མེད་སྦས་ཤིང་གཏེར་ཞབས་བསྡམས། །

terkha drangmé bé shing ter zhab dam

With teachings, precious objects, and samaya substances.

སྨོན་ལམ་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་དུས་ཀུན་ཏུ། །

mönlam shipa jöpé dü küntu

Uttering aspirations and verses of auspiciousness,

དགེ་ལེགས་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gelek gyepar dzé la solwa deb

You ensured the rise of excellence and virtue forever: to you, we pray!

 

སྐར་ཆུང་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཏུ། །

kar chung dorjé ying kyi tsuklak tu

By giving teachings at the temple of Karchu Dorje Ying,

ལྷ་སྲས་མཆེད་གཙོས་སྐལ་ལྡན་མཆེད་ལྕམ་རྣམས། །

lhasé ché tsö kalden checham nam

The vast and profound Three Gatherings43 and others,

འདུས་པ་སྐོར་གསུམ་ལ་སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི། །

düpa korsum lasok zabgyé kyi

You matured and liberated fortunate sons and daughters,

ཆོས་སྒོས་སྨིན་གྲོལ་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chögö mindrol dzé la solwa deb

The prince foremost among them: to you, we pray!

 

གསང་འདུས་སྒྲུབ་ཚེ་གུ་རུ་དངོས་སུ་བྱོན། །

sangdü drub tsé guru ngö su jön

As you practiced the Gathering of Secrets,44 the Guru appeared to you

ཞག་བདུན་བཞུགས་ནས་ལྷ་སྲས་སྨིན་གྲོལ་མཛད། །

zhakdün zhuk né lhasé mindrol dzé

And stayed for seven days, maturing and liberating the prince.45

དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལ་སོགས་སྔོན་མེད་ཀྱི། །

gongpa rangdrol lasok ngönmé kyi

Thus with compassion you bestowed the first profound instructions

གདམས་ཟབ་ཐུགས་རྗེས་བསྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dam zab tukjé tsal la solwa deb

Of the Naturally Liberated Wisdom:46 to you, we pray!

 

མཁར་ཆུར་ཕེབས་ནས་དགོངས་པར་མཉམ་གཞག་པས། །

khar chur peb né gongpar nyam zhakpé

You journeyed to Karchu,47 where in meditative equipoise

ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་མངོན་དུ་གྱུར། །

chönyi zepé nangwa ngön du gyur

You actualized the dissolution of experience into its nature.48

རིགས་དྲུག་གནས་སུ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །

rik druk né su gang dul trulpa yi

Sending forth your emanations as guides throughout the six realms,

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khorwa dong né truk la solwa deb

And you dredged saṃsāra from its depths: to you, we pray!

 

འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་མནྡཱ་ར་བཱ་བྱོན། །

pakpé yul né mendara ba jön

Mandāravā came from the holy land of India.

གདམས་ངག་ག་དར་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་བར་མཛད། །

damngak ga dar chö kyi drowar dzé

And together you discussed the Dharma, compared pith instructions,

ཕན་ཚུན་ཆོས་གསན་བསྔགས་བརྗོད་མེ་ཏོག་འཐོར། །

pentsün chö sen ngak jö metok tor

And exchanged teachings with one another, amid garlands of praise.

ཤིས་པའི་དབྱངས་སྙན་སྤེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

shipé yang nyen pel la solwa deb

Such was the delightful melody of auspiciousness: to you, we pray!

 

སླར་ཡང་ཤངས་ཀྱི་ཟབ་བུ་ལུང་དུ་བྱོན། །

lar yang shang kyi zab bu lung du jön

You returned to the valley of Zabu in Shang,

ཚོགས་འཁོར་ཆེར་མཛད་རྩ་སློབ་བཅུ་གཅིག་པ། །

tsokkhor cher dzé tsa lob chuchikpa

Where you performed a great feast49 with your eleven heart disciples,50

སྙན་བརྒྱུད་སྨར་བ་སྙིང་འདྲའི་མན་ངག་ནི། །

nyengyü marwa nying dré mengak ni

And granted hundreds of pith instructions —

བརྒྱ་རྩ་གནང་བར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gya tsa nangwar dzé la solwa deb

The beating heart of the oral lineage: to you, we pray!

 

ལས་ལྡན་སོ་སོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། །

leden sosö solwa tabpa lé

Responding to the heartfelt prayers of your disciples,

ཞལ་གདམས་ལུང་བསྟན་ཕྱི་ཚིག་བསླབ་བྱ་བསྩལ། །

zhaldam lungten chi tsik labja tsal

You gave prophecies, instructions, and words of advice.

ཡོངས་དྲིལ་དགུང་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་ཏུ། །

yong dril gunglo nyigya chuchik tu

You remained for two hundred and eleven years

བོད་ཡུལ་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

böyul dulja kyang la solwa deb

To protect and be a guide for Tibetans: to you, we pray!

 

བྱ་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །

jadé tsé gyé né sum khandro dang

On the eighth day of the bird month, ḍākinīs of the three worlds

རྔ་ཡབ་སྲིན་པོ་སྡེ་བརྒྱད་བསུ་བ་སླེབ། །

ngayab sinpo dé gyé suwa leb

And rakṣasas of all eight classes came from Cāmara to greet you.

བོད་ཁམས་ལྷ་མིས་ཞུ་ལན་དགུ་སྐོར་དང་། །

bö kham lhami zhu len gu kor dang

You granted nine requests made by gods and humans

ཆེ་དགུར་ལུང་བསྟན་གནང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chegur lungten nang la solwa deb

And gave prophecies of nine great events: to you, we pray!

 

མོན་བལ་མཁའ་འགྲོ་ཐུགས་ཀའི་གཡས་གཡོན་བསྡུས། །

mön bal khandro tukké yé yön dü

You gathered the two ḍākinīs from Bhutan and Nepal into your heart centre, one on either side.51

ཚེས་བཅུར་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིས་བཏེགས་པ་ཡི། །

tsé chur khandro dé zhi tekpa yi

And on the tenth day, within an aura of light,

འོད་ཀྱི་འདོ་ལེར་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་བཞུགས། །

ö kyi do ler ö kyi gongbur zhuk

Borne by four ḍākinīs on a palanquin of light rays,

བརྩེ་བས་ཞལ་ཆེམས་བསྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsewé zhal chem tsal la solwa deb

You lovingly gave your final testament: to you, we pray!

 

ངོ་བོ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་མངོན་བྱང་ཆུབ། །

ngowo zhönnu bumkur ngönjang chub

In essence you actualized full awakening, the youthful vase body was yours.

རྣམ་པ་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་དུ་བྱོན། །

nampa ngayab pema ö du jön

In appearance you journeyed to the Palace of Lotus Light,52

མཁའ་འགྲོ་མཐིང་འོད་འབར་མའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །

khandro ting öbar mé tsul zung né

In the form of the ḍākinī Blazing Blue Light,53

སྲིན་རྒྱལ་གཟུང་མ་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sin gyal zung ma dzé la solwa deb

There to rule the rakṣasas as their queen: to you, we pray!

 

གང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ནི། །

gang gi ku sung tuk yön trinlé ni

Your enlightened body, speech, and mind, and all your enlightened qualities and activities,

གུ་རུ་རྗེ་དང་མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་ནས། །

guru jé dang nyampa nyi gyur né

Are inseparable from those of your master and Guru.

ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་མི་བཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔས། །

namkhé gar khyab mi zé gyen khor ngé

And these five inexhaustible aspects reach wherever space extends,

ཁྱབ་ཅིང་འགྲོ་དོན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khyab ching dro dön dzé la solwa deb

Bringing benefit to beings: to you, we pray!

 

ཁྱད་པར་བོད་ཡུལ་འགྲོ་ལ་རྗེས་བརྩེ་བས། །

khyepar böyul dro la jé tsewé

On account of your love for the people of Tibet,

རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་ལྔས་གཙོར་མཛད་དུས་རྟག་ཏུ། །

namtrul nyerngé tsor dzé dü taktu

You appeared to them in twenty-five primary manifestations; and at all times you send

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་དང་ཡང་སྤྲུལ་སོགས། །

gyün mi chepar trul dang yangtrul sok

An uninterrupted stream of perfect emanations

གང་ལ་གང་འདུལ་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gang la gang dul tön la solwa deb

As guides and teachers for all sentient beings: to you, we pray!

 

ལས་ཅན་རྣམས་ལ་སྤང་བླང་ལུང་བསྩལ་ཞིང་། །

lechen nam la panglang lung tsal zhing

To us, your disciples, you offer friendly counsel on what we should adopt and avoid.

བར་ཆད་སེལ་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ཡི། །

barché sel dang ngödrub tsolwa yi

You dispel any obstacles and you grant us siddhis.

སྡོང་གྲོགས་མཛད་སོགས་བོད་ཁམས་རྟག་སྐྱོང་བའི། །

dongdrok dzé sok bö kham tak kyongwé

In these and other ways you are always our guardian,

མ་གཅིག་དྲིན་མོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ma chik drinmo ché la solwa deb

Tibet’s one true Mother, peerless and kind: to you, we pray.

 

དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་ཁྱབ། །

gongpa zabmo namkha nyampar khyab

Your profound wisdom-mind pervades the whole of space,

ཐུགས་རྗེ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ལྷག་གསལ། །

tukjé nyimé kyilkhor lé lhak sal

Your compassion shines more brightly than the sun,

བྱིན་རླབས་སྤྲིན་དང་དངོས་གྲུབ་སྦྲང་ཆར་ལས། །

jinlab trin dang ngödrub drang char lé

A sweet rain of siddhis falls from the clouds of your blessings.

མྱུར་བའི་ཡུམ་ཆེན་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyurwé yum chenmo la solwa deb

Great mother of swift enlightened action: to you we pray!

 

དད་ཅིང་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

dé ching güpé solwa tabpé tü

Through the power of our prayer to you, our faith and devotion,

དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་རབ་གཟིགས་ལ། །

drimé yeshe chen gyi rab zik la

You gaze upon us with the eyes of primordial wisdom.54

ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་མྱུར་དུ་བཟུང་ནས་ཀྱང་། །

tukjé chakkyü nyurdu zung né kyang

Swiftly seize and bind us us with your hook of compassion

མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་ཞིང་དུ་འདྲེན་པར་མཛོད། །

khachö dakpé zhing du drenpar dzö

And lead us to Khecara, the pure land of the ḍākinīs.

 

སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །

kyé dang tserab küntu tukjé zung

Hold us, in this life and all our lives to come,

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dü dang nampa küntu jingyi lob

And in your compassion grant us your blessing

འདི་དང་གཏན་དུ་བདག་གི་བླ་མ་མཛོད། །

di dang tendu dak gi lama dzö

Now and forever, be our teacher

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །

chok dang tünmong ngödrub malü tsol

And grant us every siddhi, common and supreme!

 

ཀུན་བཟང་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ཅི་འདྲ་བ། །

kunzang pejung yabyum chindrawa

Exactly as they are, the excellent Padmākara and his consort,

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་ཀྱང་མྱུར་འགྲུབ་སྟེ། །

dendra khonar dak kyang nyur drub té

May we swiftly, all of us, become just like them!

རྣམ་ཐར་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་པས། །

namtar gyalwa kün dang yermé pé

Through your life and liberation, inseparable from the victorious ones,

མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་སར་འགོད་ཤོག །

khanyam dro kün sangye sar gö shok

May each and every being, as far as space pervades, be established on the level of buddhahood!

 

ཅེས་པ་འདིའང་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གནད་གལ་ཆེ་བའི་བཀའ་བསྩལ་ཕེབས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་རྡོ་ཤུལ་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོས་རྟེན་དང་བཅས་ནན་ཏན་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་ལ་བརྟེན། གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དད་པའི་ཀུ་སཱ་ལི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཤྲཱི་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊའི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་ཆུ་སྦྲུལ་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་གཏེར་ཆེན་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་རྣམ་ཐར་འབྲིང་པོའི་དོན་བསྡུས་སུ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།

According to the judicious command of the glorious master, Padma Ösal Dongak Lingpa55 and the repeated urging of that queen among yoginīs, the great Doshul Khandro,56 I, the Kusāli Padma Garwang Lodrö Thayé,57 with one-pointed faith in the Guru and consort inseparably united, at Kunzang Dechen Ösal Ling within the sacred site of Śrī Devīkoṭa,58 at the beginning of the Water Snake year, on the tenth day of the waxing moon59 within the miracle month,60 have distilled the meaning of the life and liberation of Khandro Yeshé Tsogyal, as revealed in a terma by the great treasure-revealer Samten Lingpa.61

 

| Samye Translations, 2017. (Translated by Stefan Mang with reference to Padmakara’s translation of Yeshé Tsogyal’s life and liberation and Richard Barron’s translation of the same prayer.62 Edited by Libby Hogg.)

 

Version: 1.3-20230309

 1. The tambura is a long-necked, plucked string instrument found in various forms in Indian music. It does not play melody but rather supports and sustains the melody of another instrument or singer by providing a continuous harmonic bourdon or drone.
 2. The Sanskrit translates as “Homage to the Guru, the Wisdom Ḍākinī!”
 3. Dharmodgata is the name of a previous Buddha. This line describes how Tārā, the female bodhisattva of compassion, first generated bodhicitta and thus took the vow to attain buddhahood for the sake of all sentient beings. See: Patrul Rinpoche, The Words of My Perfect Teacher, translated by Padmakara Translation Group (Boston: Shambala, 1998), 153-157.
 4. During the time of Buddha Śākyamuni, Yeshé Tsogyal took birth as Gaṅgādevī, who made a compilation of the Buddha’s teachings.
 5. The Saṃbhogakāya buddhafields.
 6. The syllable evaṃ.
 7. The five major sciences (Tib. rig gnas chen po lnga) are: craftsmanship, logic, grammar, medicine and the 'Inner science' or Dharma.
 8. The caves at Samyé Chimphu represent Guru Rinpoche’s enlightened speech. He spent long periods there in retreat. The caves are located at the head of the valley that runs parallel and to the northeast of the Samyé Valley, about 13 km from Samyé.
 9. The teachings of the Great Perfection.
 10. Guru Rinpoche declined the first request of King Trisong Detsen to teach the Secret Mantrayāna, explaining that the time was not yet ripe. The king then made a second offering (see next verse) and Guru Rinpoche accepted.
 11. A gaṇacakra feast.
 12. The object of veneration of verses 8 and 9 is Guru Rinpoche.
 13. The three collections or 'baskets' (Skt. tripiṭaka; Tib. sde snod gsum) are the Vinaya, Sūtra and Abhidharma. Together these comprise the Dharma of transmission or scripture.
 14. The Hinayāna and the Mahāyāna.
 15. Jamgön Kongtrul Rinpoche refers throughout the rest of the prayer to Guru Padmasambhava simply as ‘the Guru'.
 16. Drakmar Yamalung, ‘Red Rock Cave at Yamalung’, is a sacred mountain hermitage, located in the hills high above the head of the Samyé valley. Drakmar Yamalung was one of Guru Rinpoche’s eight principal retreat places. It was in Yamalung and Samye Chimpu that Guru Rinpoche first began to teach Yeshé Tsogyal the Dharma.
 17. The Ocean of Dharma, the Great Gathering of Transmitted Precepts (Tib. bka' 'dus chos kyi rgya mtsho) is a teaching cycle that focuses on the Kagyé deities. It was discovered as a terma-treasure by Orgyen Lingpa, who was the author of the Padma Kathang, and it was subsequently rediscovered as a Yangter by Jamyang Khyentse Wangpo. The Yarlung Valley is situated in Nedong in the Lhokha Prefecture. Yarlung Sheldrak are the caves representing Guru Rinpoche’s enlightened qualities. It was in these caves that Yeshé Tsogyal was initiated into The Ocean of Dharma, the Great Gathering of Transmitted Precepts. It was also in these caves that Orgyen Lingpa discovered the Padma Kathang, The Chronicles of Padma, the most famous biography of Guru Rinpoche.
 18. The cave of Shyotö Tidrö, also known as Kiri Yongdzong, is one of the retreat places where Guru Rinpoche stayed long-term with Yeshe Tsogyal. It is situated high in the cliffs of a pair of mountains with hot springs, at an altitude of 5,400m. It was here that Guru Rinpoche later transmitted the entire teachings of Dzogpachenpo, the Innermost, Unsurpassed Cycle of the Category of Pith Instructions, and the Khandro Nyingtik to a hundred thousand wisdom ḍākinīs and a single human disciple, Yeshé Tsogyal.
 19. The twelve links of dependent origination.
 20. These four occasions are: 1. waking life, 2. dream, 3. deep sleep, and 4. sexual union.
 21. The twelfth ground refers to the very last moment before attaining buddhahood according to the teachings of the Tantra.
 22. Vasudhara, a student of Guru Rinpoche, was a great scholar from the Kathmandu valley. He later helped translate the Sūtras and Tantras from Sanskrit into Tibetan.
 23. Śākyademā, more commonly known as Śākyadevī, was Guru Rinpoche’s Nepali consort, who stayed behind in Nepal when Guru Rinpoche left to go to Tibet
 24. The four joys (Skt. catvārimuditā; Tib. dga' ba bzhi) are four increasingly subtle experiences of bliss-emptiness connected with the advanced practices of tsa-lung. They transcend ordinary feelings of joy or pleasure. They are: 1. joy, 2. supreme joy, 3. special joy and, 4. innate joy.
 25. Yeshé Tsogyal could pass through any kind of material object, and her body was no longer subject to the phenomena of ageing, sickness, and death.
 26. Trisong Detsen
 27. Located in the snowy mountains above Shyotö Tidrö.
 28. Tummo (Tib. gtum mo), or chandali (Skt. caṇḍāli) is the practice of ‘inner heat’, one of the Six Yogas of Naropa.
 29. Nering Dzong is the same as Sengé Dzong. Its full name is Nering Sengé Dzong.
 30. Paro Taktsang, since the early centuries of the second millennium, has been one of the most important pilgrimage places in Bhutan, famous for having been used for retreat by Guru Rinpoche.
 31. The three doors (Tib. sgo gsum) are the body, speech and mind.
 32. ‘Blazing dark blue lady of longevity’ is the name given by Amitāyus to Yeshé Tsogyal when she attained the level of the vidyādhara of immortality.
 33. Tashi Kyidren came to meet Yeshé Tsogyal while the latter was practising at Sengé Dzong. It was at that time that Tashi Kyidren became Yeshé Tsogyal’s disciple. Later, when Yeshé Tsogyal left Tibet, as recounted in this verse, the two women travelled together to Önphu Taktsang, where Yeshé Tsogyal introduced Tashi Kyidren to Guru Rinpoche.
 34. Önphu Taktsang, is another important retreat place relating to Guru Rinpoche, located in the mountains above Samyé monastery.
 35. The massif and glacier of Yarlha Shampo rises, like a great snow fortress, to the south of Yarlung Valley. Its central glacier, rising to a height of 6761 m, is one of the four great snow mountains of Tibet, and is named after the resident local spirit Yarlha Shampo.
 36. As the result of the teachings given to them by Yeshé Tsogyal, these seven bandits became mahāsiddhas, who travelled to Uḍḍiyāna and brought benefit to many beings there.
 37. Here, Tantra refers to the Mahāyoga, Scripture to the Anuyoga, and Pith Instructions to the Atiyoga teachings.
 38. Central, southern, and eastern Tibet
 39. Yeshé Tsogyal flew with Guru Rinpoché in the direction of the land of the rakṣasas. They landed in the area of Tsashö Rong and remained there for three weeks. It was here that Guru Rinpoché granted Yeshé Tsogyal special Dzogchen instructions.
 40. Present day district of Nuwakot, about 65 km north-west of Kathmandu. Tibetans used to refer to the valley as Tsawatshashö or Tsawarong, ‘the hot valley’, since the climate of the valley there was similar to that of India, and temperatures equally warm.
 41. The third of the four visions of Tögal.
 42. The son of King Tri Songdetsen, King Mutri Tsenpo.
 43. The Three Gatherings, the Düpa Khor Sum (Tib. ‘dus pa skor gsum) are: 1. the Lama Kasang Düpa (Tib. bla ma bka’ gsang ‘dus pa), 2. the Yidam Gongpa Düpa (Tib. yi dam dgongs pa ‘dus pa) and, 3. the Dzogchen Ati Düpa (Tib. rdzogs chen a ti ‘dus pa).
 44. The Gathering of Secrets, (Tib. bla ma gsang 'dus) is a revelation made by Guru Chöwang (1212-1270).
 45. Yeshé Tsogyal opened the maṇḍala of the Gathering of Secrets with seven worthy disciples in attendance, including the princes Mutri Tsenpo and Murum Tsenpo, and the queen Ngangchung Pel. ‘The prince’ here refers to prince Mutri Tsenpo in particular.
 46. The Zabchö Shitro Gongpa Rangdrol (Tib. zab chos zhi khro dgongs pa rang grol), 'The Peaceful and Wrathful Deities, The Profound Dharma of Naturally Liberated Wisdom', is a cycle of terma teachings revealing the bardo teachings and instructions of the Nyingma tradition. They were revealed in the 14th century by the great tertön Karma Lingpa. The cycle contains the famous Bardo Tödrol Chenmo, the so-called Tibetan Book of the Dead.
 47. The caves at Lhodrak Karchu are the representation of Guru Rinpoche’s enlightened mind. The caves are located in Lhodrak County, just below Karchu, north of the Bhutanese border, cradled at the convergence of two rivers, the Kuru-chu and Tamzhol-chu.
 48. The fourth of the four visions of Tögal.
 49. A great gaṇacakra feast.
 50. These were: 1. Yeshe Nyingpo, 2. Ma Rinchen Chok, 3. Odren Pelgyi Zhonnu, 4. Langlab Gyalwa Changchub Dorje, 5. Dacha Dorje Pawo, 6. Surya Thangwa of U, 7. Trashi Chidren of Mon, 8. the Newar Kālasiddhī, 9. Changchub Drolma from Li, 10. Shelkar Dorje Tsomo, and 11. Kharchen Zhonnu Drolma.
 51. “Yeshé Tsogyal touched Tashi Kyidren, the girl from Mön. Instantly, she was transformed into a blue utpala lotus with eight petals and marked with the syllables hūṃ and phaṭ and instantly she dissolved into the right side of the Lady's heart. Then with her left hand, Yeshé Tsogyal touched Kālasiddhī of Nepal, who changed into a red lotus of sixteen petals marked with the sixteen vowels and hrīḥ ,and then dissolved into the left side of her heart.” Gyalwa Changchub and Namkhai Nyingpo, Lady of the Lotus-Born: The Life and Enlightenment of Yeshe Tsogyal, (Boston: Shambala, 2002), 197-198.
 52. On Cāmara(dvīpa), on the peak of a mountain shaped like a heart, there lies a resplendent and magnificent fortress of awakened perfection. This is the famed palace of Padma Ö, Lotus Light, the abode of the great Mahāguru Padmasambhava.
 53. The ḍākinī Blazing Blue Light, Ting Ö Barma (Tib. mthing ‘od ‘bar ma), is an emanation of Yeshé Tsogyal and the consort of Guru Rinpoche in the palace of Lotus Light, where he resides as Rakṣa Tötreng.
 54. Lit. You gaze upon us with the unstained eyes of primordial wisdom.
 55. Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892)
 56. A great and influential female practitioner of the 19th century, from the Kham region of Tibet.
 57. Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé (1813–1899)
 58. The Kagyüpas consider Tsari in Tibet to be identical with Śrī Devīkoṭa, one of the twenty-four sacred ḍākinī sites of India that are referenced in the Cakrasaṃvara tantra. Blessed by Guru Rinpoche and Viamlamitra, Tsari is a small region that lies between the southern province of Dakpo and the Indian border.
 59. On Guru Rinpoche Day, Saturday 25th February 1893.
 60. The Buddha displayed many miracles during the first half of the first lunar month, in order to increase the merit and devotion of future disciples. Accordingly, this period was called Chotrul Dawa, the miracle month, and it marks the first two weeks of every year according to the Tibetan calendar. According to the Western calendar, depending on the year, this usually falls within the months of February and March.
 61. Taksham Nüden Dorje (Tib. stag sham nus ldan rdo rje), aka Samten Lingpa (1655–1708), was a famed Nyingma master from Kham who had settled in the kingdom of Powo and discovered many hidden termas there. A tertön himself, Taksham Nüden Dorje was the reincarnation of Ācārya Salé, one of the consorts and disciples of Yeshe Tsogyal. It was he who revealed the biography of Yeshe Tsogyal entitled The Lute Song of the Gandharvas: A Revelation in Eight Chapters of the Secret History of the Life and Enlightenment of Yeshe Tsogyal, Queen of Tibet (Tib. bod kyi jo mo ye shes mtsho rgyal gyi mdzad tshul rnam par thar pa gab pa mngon phyung rgyud mang dri za’i glu phreng bzhugs so, jo mo’i rnam thar skabs don brgyad pa). Translated into English by the Padmakara Translation Group, see: Gyalwa Changchub and Namkhai Nyingpo. Lady of the Lotus-Born: The Life and Enlightenment of Yeshe Tsogyal. Translated by the Padmakara Translation Group. Boston: Shambala, 2002
 62. Nyoshul Khen Rinpoche, A Marvelous Garland of Rare Gems, translated by Richard Barron (Junction City: Padma Publishing, 2005), 61–69.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept