Training in Realm of Amitābha

Deities › Amitābha | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse KababTukdrup Barché Kunsel | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | Español | བོད་ཡིག

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Buddha Amitābha, 'Boundless Light'

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་སྒོམ་གྲོལ།

Liberation Through Training in the Realm of Amitābha, Boundless Light1

revealed by Chokgyur Lingpa and arranged by Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

 

ཚེས་བཅོ་ལྔ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་དབུ་བཙུགས་ཏེ་འབྱོར་ན་བདེ་ཆེན་ཞིང་བཀོད་ཀྱི་ཞལ་ཐང་ངམ་སྐུ་བརྙན་སོགས་རྟེན་བཀྲམ་པའི་མདུན་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་བཤམ། མ་འཛོམ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ནས་ཆོག་པས་དམིགས་འདུན་རྩེ་གཅིག་བྱས་ཏེ།

For this, since the fifteenth day of the lunar month is a celebration of Amitābha, begin on that day or another such day. Arrange such supports as a thangka of the Blissful pure realm of Sukhāvatī, or a statue or illustration, if you have them. In front of these supports, arrange whatever offerings you have. If you have none, it suffices to use samādhi alone. Then, with single-pointed focus and aspiration, take refuge by reciting the following three times.

ན་མོ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་འོད་དཔག་མེད༔

namo, lama yidam öpakmé

Namo. To the guru and yidam, Amitābha,

མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔

chok sum gyalwa gyatso la

And to the Three Jewels and the ocean of victors,

བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔

dak sok dro kün changchub bar

I go, along with every being, devotedly, one-pointedly,

རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

tsechik güpé kyab su chi

For refuge until awakening.

ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ།

Generate bodhicitta by reciting the following three times:

ཧོཿ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

ho, magyur semchen tamché kün

Hoḥ. So that all beings, my own mothers,

སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་འཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔

sangye gopang tob jé chir

May attain the state of enlightenment,

ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔

nyechö kün dom gé chö dü

I will harm none, practice virtue, and benefit others,

གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔

zhenpen changsem taktu kyé

Thus I will always arouse bodhicitta.

ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད།

སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག༔

semchen dé dangden gyur chik

May all sentient beings enjoy happiness!

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག༔

dukngal kün dang dralwar shok

May they be freed from every kind of suffering!

བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌༔

dé dang taktu mindral zhing

May they never be apart from happiness!

ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག༔

chö kün nyamnyi tokpar shok

May they realize the equality of all phenomena!

ཅེས་ཚད་མེད་བསྒོམ།

With that, cultivate the four immeasurables.

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ༔

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddhoh hang

oṃ svabhāva-śuddhāḥ sarva-dharmāḥ svabhāva-śuddho ’ham

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ས་ཕྱོགས་ཀུན༔

tongpé ngang lé sachok kün

From the state of emptiness, the entire land

དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན༔

dakpé zhingkham dewachen

Becomes the Blissful pure-realm, Sukhāvatī,

ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་དབུས༔

ngotsar köpa samyé ü

An amazing, inconceivable sight.

པདྨ་ཟླ་བའི་སྙིང་པོ་ལ༔

pema dawé nyingpo la

At its centre, upon a lotus and moon disc,

རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

rangnyi pakpa chenrezik

I am Noble Avalokiteśvara,

དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཐལ་མོ་སྦྱར༔

kar mar dangden talmo jar

Reddish white, radiant, with palms joined together.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ༔

changchub sempa zhönnü tsul

He has the form of a youthful bodhisattva,

སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས༔

sempé kyilmo trung gi zhuk

And sits in bodhisattva posture.

མདུན་དུ་རྨ་བྱས་བཏེག་པ་ཡི༔

dündu majé tekpa yi

In front, upon a beautiful jewel throne

རིན་ཆེན་མཛེས་ཁྲིར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔

rinchen dzé trir pé dé teng

Held up by peacocks is a lotus and moon disc,

འོད་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ་མདོག་དམར༔

öpakmé gön kudok mar

Is the seat of protector Boundless Light, who is red in colour;

མཉམ་བཞག་བདུད་རྩིའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས༔

nyamzhak dütsi lhungzé nam

His hands in equipoise hold an alms bowl of amṛta.

མཚན་དཔའི་དཔལ་འབར་ཆོས་གོས་གསོལ༔

tsen pé palbar chögö sol

Ablaze with the majestic marks and signs, he wears the Dharma robes.

བྱང་ཆུབ་ཤིང་ཆེན་རབ་རྒྱས་པ༔

changchub shing chen rabgyé pa

Cool in the pleasant shade

ཡིད་འཕྲོག་གྲིབ་བསིལ་ལ་བརྟེན་ནས༔

yitrok drib sil la ten né

Of a huge, spreading bodhi tree,

མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔

tayé özer trowé long

He sits amid infinite, streaming light rays,

རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས༔

dorjé kyilmo trung gi zhuk

In vajra posture.

གཡས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

yé su pakpa chenrezik

To his right is noble Avalokiteśvara,

གཡོན་དུ་ཕྱག་རྡོར་མཐུ་ཆེན་ཐོབ༔

yön du chakdor tuchen tob

To his left is mighty Vajrapāṇi,

མདུན་དུ་འཕགས་ཚོགས་འདུས་པ་དང་༔

dündu pak tsokdü pa dang

In front is a host of noble ones,

སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ༔

tengok choktsam tamché du

And above and below, in all directions,

སངས་རྒྱས་དང་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔

sangye dang ni changchub sem

Are buddhas, bodhisattvas,

འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ༔

jikten kyongwa sam mikhyab

And world protectors in inconceivable array.

ཀུན་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་༔

kün kyang chö kyi dra drok ching

All of them resound with the Dharma

ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིས་དགྱེས་པ་ཅན༔

tek chok dütsi gyepachen

And relish the amṛta of the supreme vehicle,

མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བསྒོམ༔

ngönsum zhindu salwar gom

All as vivid as if present in person.

ཞེས་དམིགས་ལ་བཟང་སྤྱོད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང༌། མཎྜལ་རྒྱས་པར་འབུལ། དེའང་ཆེད་དུ་ཐུན་གཅོད་སྐབས་འདི་རྣམས་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་སོགས་གང་རྒྱས་གྲུབ་ན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡིན་པས་དོ་གལ་ཆེ། རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟ་བུ་ལ། ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཙམ་དང༌། མཎྜལ་ཡང༌།

Imagine this, and then recite the seven branches, for instance the seven-branch liturgy from The King of Aspiration Prayers,2 and make extensive maṇḍala offerings. Moreover, when performing a session specifically for this practice, recite the seven branches, maṇḍala offerings, and other liturgies from the sutras and other texts, as extensively as you can. By doing so, you will gather the accumulations for taking birth in the pure realm, so it is a very important part of the practice. If you are doing this as part of your daily practice, simply recite, “To all the buddhas, the lions of the human race,...”3 and so on, and then offer a maṇḍala with the following:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔

om ah hung, dak dang tayé semchen gyi

Oṃ āḥ hūṃ. On my own and all beings’ behalf,

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔

lü dang longchö gé tsok kün

All our bodies, possessions, and sources of merit,

གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས༔

ling zhi rirab nyidar ché

The four continents, Mount Meru, the sun and the moon,

ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔

lhami longchö sam mikhyab

The unimaginable delights of gods and humans:

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔

kunzang chöpé trinpung ché

Continuously manifesting all of these

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔

gyün mi chepar trul jé té

As Samantabhadra cloud-banks of offerings,

བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འོད་དཔག་མེད༔

lama chomden öpakmé

To the guardian guru Boundless Light,

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔

könchok rinchen tsawa sum

To the deities of the Three Jewels and the Three Roots,

ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔

chösung norlha gyatso la

And to the ocean of Dharma protectors and wealth deities—

གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔

güpé taktu bulwar gyi

I offer them always with devotion!

བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔

sönam tsokchen rabdzok né

May our great accumulation of merit be perfected

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔

yeshe nangwa gyepar shok

And the light of wisdom illuminate the world!

ཨོཾ་གུ་རུ་ཨ་མི་ཏ་བྷ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་བཱ་ར་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om guru amitabha sarva tathagata sapariwara ratna mandala pudza megha ah hung

oṃ guru amitābha-sarva-tathāgata-saparivāra-ratna-maṇḍala-pūjā megha āḥ hūṃ

ཞེས་འབུལ།

Thus make offerings.

རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔

rang gi tuk né ö tröpé

Light rays stream out from my heart centre,

སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔

sangye khor ché tukgyü kul

Invoking the wisdom hearts of the buddhas and their retinues.

དེ་དག་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

dedak tukjé özer gyi

Their light rays of compassion

བདག་དང་འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱངས༔

dak dang drowé drib kün jang

Purify my own and others’ obscurations.

བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡི༔

dechen zhing du kyewa yi

Thus we become fit vessels for both the cause and result

རྒྱུ་འབྲས་སྣོད་དང་ལྡན་པར་བསམ༔

gyundré nö dang denpar gyur

Of taking birth in the Blissful pure realm.

ཞེས་བསྒོམས་ལ།

Say and imagine that and then chant:

ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔

om pema dhari hung

oṃ padma-dhari hūṃ

ཞེས་སྙིང་པོ་བརྒྱ་སྟོང་ཅི་འགྲུབ་དང༌།

Recite this essence mantra as much as you can, for instance one hundred or one thousand times. Then recite, as many times as you can, the following dhāraṇī for recollecting Boundless Light—and thereby purify your mindstream:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ། ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨཱརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་མི་ཏེ། ཨ་མི་ཏོདྦྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་སཾ་བྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་བི་ཀྲཱནྟེ། ཨ་མི་ཏ་བི་ཀྲཱནྟ་ག་མི་ནི། ག་ག་ན་ཀཱིརྟི་ཀ་རེ། སརྦ་ཀླེ་ཤ་ཀྵ་ཡཾ་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

namo ratna trayaya, namo bhagavaté, amitabhaya, tathagataya, arhaté, samyaksambuddhaya, teyata, om amité, amitodbhawa, amitasambhawa, amitabitranté, amitagamini, gagana kirti karé, sarva klesha chayam ka ri soha

namo ratna trayāya | namo bhagavate | amitabhāya | tathāgatāya | arhate | samyaksaṃbuddhāya | teyathā | oṃ amite | amitodbhava | amita saṃbhava | amita vikrānte | amita gamini | gagaṇa-kīrti kare | sarvakleśa kṣayaṃ kari svāhā ||4

ཞེས་སྣང་མཐའ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཟུངས་ཀྱང་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ལ་རྒྱུད་སྦྱང༌། དངོས་གཞི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་མདོ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་མོས་གུས་དྲག་པོ་ཡང་ཡང་བསྐྱེད། རང་གཞན་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོས་ཏེ། བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་དང༌། གང་ཟག་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བདེ་སྨོན་ནན་ཏན་གདབ། ཐུན་མཐར།

For the main part of the practice, focus wholeheartedly on the landscape of the pure realm as it is described in the sutras, and arouse intense devotion again and again. Dedicate all the roots of virtue that yours and others accumulate throughout the three times as the cause for rebirth in the pure realm. Then intently recite The King of Aspiration Prayers and aspirations for rebirth in the Blissful pure-realm. Choose those composed by supreme beings. At the end of the session, say:

མདུན་གྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི༔

dün gyi nangwa tayé kyi

Before me is Amitābha.

ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་གཉིས་པ་བྱུང་༔

tukké hrih lé nyipa jung

In his heart centre is a hrīḥ. From it, a second hrīḥ appears.

ཤངས་བུག་གཡས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི༔

shang buk yé né rangnyi kyi

It passes through his right nostril,

སྣ་བུག་གཡོན་ཞུགས་སྙིང་གའི་དབུས༔

nabuk yön zhuk nyinggé ü

Enters through my left, and travels down to my heart centre.

འོད་ཟེར་སྣང་བ་རབ་འཕྲོས་ནས༔

özer nangwa rab trö né

It radiates boundless light rays

སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་སྦྱངས༔

dikdrib bakchak chepa jang

Which purify my misdeeds, obscurations, and habits.

རླུང་ཕྱིར་སོང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔

lung chir song dang lhenchik tu

Then, together with my exhalation of breath,

སྣ་བུག་གཡས་ནས་བཅོམ་ལྡན་གྱི༔

nabuk yé né chomden gyi

It emerges from my right nostril,

ཤངས་བུག་གཡོན་ཞུགས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔

shang buk yön zhuk hrih la tim

Enters the Blessed One through his left nostril, and dissolves back into hrīḥ.

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་རང་གི་སེམས༔

gyalwé tuk dang rang gi sem

The victor’s wisdom mind and my own mind are indivisible.

དབྱེར་མེད་བློ་འདས་ངང་དུ་བཞག༔

yermé lodé ngang du zhak

I let be, within this thought-free state.

ཅེས་དབུགས་ཀྱི་འགྲོ་འོང་དང་སྤེལ་བ་ལན་བདུན་ཙམ་སོང་ནས།

Say that, and apply the visualization for about seven breath cycles. Then imagine the following:

བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པ་ཉིད༔

lama öpakmé pa nyi

Guru Amitābha

དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ༔

gyepa chenpö rang la tim

Dissolves into me with great joy.

རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་སྐུ་རུ་གྱུར༔

rangnyi sangye ku ru gyur

And I myself take on the Buddha’s form.

ཅེས་མོས་ལ། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་སོགས་ཆ་ཚང་བརྗོད་ལ་དགེ་བ་བསྔོ། དགོང་མོ་ཉལ་ཁར་ཞིང་སྦྱོང་ཚར་གཅིག་གི་མཇུག་ཏུ་དབུགས་དང་སྤེལ་བའི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ནན་ཏན་ཚར་གྲངས་བྱས་ལ་རང་ལ་བསྟིམ་པས་སངས་རྒྱས་སུ་གསལ། ཞིང་བཀོད་ལ་བློ་ཡང་ཡང་བཞག་སྟེ་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་ཉལ་བས་ཁམས་དང་རིག་པ་དྭངས་ཤིང་ཞིང་ཁམས་སུ་བགྲོད་པའི་རྨི་ལམ་སོགས་དགེ་བའི་མཚན་མ་འབྱུང་ངོ། །དེའང་ཐོག་མར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གམ་གསུམ་སོགས་ཐུན་གཅད་ནས་རྟགས་ཐོན་སྦྱང་གྲུབ་ན་ལེགས་ཤིང༌། རྒྱུན་ཏུ་ཉལ་ཁར་ཐུན་རེ་མ་ཆག་པར་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།

Recite all the dedications beginning with, “Just as the bodhisattva Mañjuśrī attained omniscience,...”5 hereby dedicating the merit. In the evening when going to sleep, perform this practice once, for purifying the realm , focusing, at the end, on repeatedly performing the visualization conjoined with the breath. Then dissolve Boundless Light into you and visualize yourself as Buddha. Bring to mind again and again the landscape of the pure-realm, and then go to sleep in a concept-free state. By practicing like this, your constitution and awareness will become clearer and you will experience excellent, virtuous omens such as dreaming of traveling to the pure-realm. To begin with, it is excellent if you can spend one week, three weeks, or thereabouts, focusing on this in sessions, continuing until signs of progress appear. Moreover, as for the benefits of practicing this on a daily basis when going to sleep:

དེ་ལྟར་ཐུན་རེ་མ་ཆག་པར༔ བསྒོམ་ན་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་སྒྲིབ་དག་ནས༔ བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔

If you train in this, performing it once every day without fail, then at the moment of death it is certain that, by the power of the buddhas, obscurations will be purified and you will be born in the Blissful pure realm.

 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདི་ནི་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་གྱི་གདམས་ངག་འོད་དཔག་མེད་ཉལ་འཕོའི་སྒོམ་རིམ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་དེ་གསར་མའི་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་པ་དང་མཚུངས་པ་ལས་ཀྱང་འདི་ཉིད་ཞིང་སྦྱོང་གི་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཚང་རྣམ་པ་གསལ་བས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་བོ།། །།

This practice exists also in the New Schools, in The Boundless Light Meditation on Sleeping and Transference—an instruction based on The King of Aspiration Prayers that was transmitted through Nāgārjuna. In comparison with these other instructions, however, this particular version of the practice contains the preparation, main part, and conclusion in full, and set out very clearly, and it is therefore extremely profound.

 

| Samye Translations, 2022 (trans. Laura Swan; ed. Stefan Mang and Libby Hogg).

 

Source: 'jam mgon kong sprul. "thugs sgrub bar chad kun sel las/ longs sku 'gro 'dul gyi las rim grol ba bcu gcig gi lag len gsal byed ngo mtshar rgya mtsho las/ drug pa snang ba mtha' yas kyi zhing sbyong sgom grol ni." In rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Volume 42: 517–521.

 

Version: 1.1-20221104

  1. This liberation through purifying the realm of Boundless Light is extracted from Wondrous Ocean: An Elucidation of the Application of the Eleven Modes of Liberation of the Sambhogakāya, Tamer of Beings (longs sku 'gro 'dul gyi las rim grol ba bcu gcig gi lag len gsal byed ngo mtshar rgya mtsho) from the Guru’s Heart Practice, Dispeller of All Obstacles (thugs sgrub bar chad kun sel). It is the sixth of the eleven modes of liberation taught there.
  2. A translation of this text if found separately here: https://www.lotsawahouse.org/words-of-the-buddha/seven-branch-zangcho-monlam
  3. That is, the seven-branch liturgy from The King of Aspiration Prayers.
  4. Other versions of this mantra found elsewhere read “sarvakarma klésa”.
  5. This and the following six stanzas are found at the end of The King of Aspiration Prayers.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept