Beautiful String of Jewels

Literary Genres › Advice | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersKhandro Tsering Chödrön

English | Deutsch | Français | 中文 | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Khandro Tsering Chödrön

Further information:
Download this text:

༄༅། །གདམས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ།

Beautiful String of Jewels

A Heart Advice

from Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö to Khandro Tsering Chödrön

 

རྗེ་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jé lama nam la chaktsal lo

Homage to the venerable lamas!

 

ཚེ་མི་རྟག་སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་དང་འདྲ། །

tsé mitak tönké trin dang dra

This life of ours is fleeting, the same as autumn clouds:

དུས་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་མེད། །

dü danta yöpa danta mé

Now we have it—but now it is gone.

ལུས་འདི་ནི་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན། །

lü di ni chu yi chubur zhin

This body’s like a bubble, floating on a stream,

དབུགས་རྒྱུ་བ་རླུང་གསེབ་མར་མེ་མཚུངས། །

uk gyuwa lung seb marmé tsung

Our very breathing like a candle in the wind.

གྲོགས་བཟང་པོ་ལྷ་བུ་འདྲ་བ་ཡང་། །

drok zangpo lha bu drawa yang

Those best friends of ours, they seem like children of the gods,

ཤུལ་དུ་བསྐྱུར་ནས་འགྲོགས་དབང་མེད། །

shul du kyur né drok wangmé

But once we’ve left them behind, they can never be by our side again.

རྒྱུ་ནོར་རྫས་རི་ལྟར་སྤུངས་ཡོད་ཀྱང་། །

gyunor dzé ri tar pung yö kyang

We may have stacked up wealth and possessions the size of a mountain,

ཁབ་ཙམ་ཞིག་ཁྱེར་བའི་དབང་ནི་མེད། །

khab tsam zhik khyerwé wang nimé

But not even a single needle can we carry with us.

ཁོ་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་ཞེས་བྱ་བས། །

kho chidak shinjé zhé jawé

He, the one called Yama, Lord of Death,

དབང་མ་སྟེར་ཕྱི་མའི་ཡུལ་དུ་ཁྲིད། །

wang ma ter chimé yul du tri

Does not let us go, but drags us off into the next life.

ལུས་མཛེས་པའི་ལང་ཚོ་བཀྲག་ལ་གསལ། །

lü dzepé langtso trak la sal

This body, glowing with youth and beauty,

མཚར་སྡུག་གི་མེ་ཏོག་འདྲ་ན་ཡང་། །

tsar duk gi metok dra na yang

May look like a lovely flower in bloom,

དུས་ནམ་ཞིག་མི་རྟག་སད་ཀྱིས་ཁྱེར། །

dü nam zhik mitak sé kyi khyer

But one day the frost of impermanence will destroy it.

དགྲ་འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་མཆེ་བ་གཙིགས། །

dra chidak shinjé chewa tsik

Our opponent, Yama Lord of Death, bares his fangs

ལས་ངན་པའི་ཞགས་པས་དབང་མེད་བསྡམ། །

lé ngenpé zhakpé wangmé dam

As he binds us, helpless, with the noose of our negative karma.

རྒྱོབ་སོད་ཀྱི་གནམ་ས་གང་བའི་དུས། །

gyob sö kyi nam sa gangwé dü

And when heaven and earth fill with cries of “Strike!” and “Kill!”,

སྐྱབས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་མེད། །

kyab lama könchok sum lemé

Then there’s no refuge anywhere, except the lama, the Buddha, Dharma and Saṅgha.

དུས་ད་ལྟ་རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས། །

dü danta rangwang yöpé dü

Now is the time when freedom is still ours,

བློ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཕྱོགས་པས་ན། །

lo dampé chö la chokpé na

So if we turn our mind towards the Dharma,

ལས་བྱས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །

lé jepa dön dangden par gyur

Then whatever we do will become truly meaningful.

རང་སེམས་འདི་རྟ་རྒོད་དང་འདྲ་བས། །

rang sem di ta gö dang drawé

This mind of ours is like a wild horse,

ངེས་འབྱུང་ལྕག་གིས་བྲབ་པ་དང་། །

ngejung chak gi drabpa dang

So tame it with the whip of renunciation, and

ཚེ་འདིར་སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཞེན་པ་ཐོངས། །

tsé dir nang trulpé zhenpa tong

Give up clinging to the delusory perceptions of this life.

འགྲོ་བ་ཀུན་ཕ་མར་ཤེས་བྱས་ནས། །

drowa kün pamar shejé né

See all beings as your father and mother, and

བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྒོམ། །

jam nyingjé changchub sem nyi gom

Then cultivate love, compassion, and the two bodhicittas,

ཐེག་ཆེན་གྱི་བློ་སྦྱོང་འབྱོང་བར་མཛོད། །

tekchen gyi lojong jongwar dzö

And perfect the mind training of the Mahāyāna!

དྲིན་ཆེ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་དེ། །

drinché den tsawé lama dé

Never forget the root lama—and his unrepayable kindness—

དུས་ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་སྙིང་དབུས་བསྒོམ། །

dü namyang ma jé nying ü gom

But meditate on him in the centre of your heart.

གསོལ་བཏབ་དང་དབང་བླང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ། །

soltab dang wang lang tuk yi sé

Pray to him, receive empowerments, and merge your mind one with his wisdom mind.

སེམས་གདོད་ནས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་གཤིས། །

sem döné kyemé chökü shi

Mind is primordially unborn, and so by nature dharmakāya;

གདངས་རང་བཞིན་འོད་གསལ་འགགས་པ་མེད། །

dang rangzhin ösal gakpamé

Its radiant nature is clear light, unceasing;

རྩལ་སྣ་ཚོགས་ཤར་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

tsal natsok sharwa trulpé ku

Its display is nirmāṇakāya, arising in manifestations of every kind.

དེ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

dé ku sum yermé lhün gyi drub

These three kāyas are indivisible, spontaneously present.

རང་རིག་པའི་གནས་ལུགས་དེ་ཡི་ངང་། །

rangrik pé neluk dé yi ngang

Rest in this natural state of rigpa self-awareness:

བློས་བཅོས་སླད་མ་བྱེད་ཕྱམ་བརྡལ་ཐོང་། །

lö chö lema jé cham dal tong

Don’t let the ordinary mind contrive and spoil it, but release everything, spacious and even.

རྣམ་རྟོག་གི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་ཞོག །

namtok gi jesu ma drang zhok

Don’t follow rising thoughts; leave them be.

གང་སྣང་ཀུན་རང་གྲོལ་འགྲོ་བར་གྱིས། །

gang nang kün rangdrol drowar gyi

Let whatever appears unfold and naturally liberate itself.

ཐུན་མཚམས་སུ་ཁ་འདོན་བཟླས་བརྗོད་དང་། །

tüntsam sukha dön dejö dang

In the breaks between sessions, recite mantras and prayers, and

བཟང་སྤྱོད་སོགས་སྨོན་ལམ་ཡང་ཡང་གདབ། །

zangchö sok mönlam yangyang dab

Excellent aspirations like The Prayer of Good Action.

 

ཚུལ་དེ་སྐད་གདམས་པའི་ཕྲེང་བ་འདི། །

tsul deké dampé trengwa di

And so, this garland of words of advice

ཚེ་རིང་གི་དམ་ཆོས་སྒྲོན་མ་ལ། །

tsering gi damchö drönma la

For Tsering Chödrön, ‘Long Life, Light of the Supreme Dharma’—

བསམ་པ་བཟང་པོས་གདམས་པ་དགེ །

sampa zangpö dampa gé

My good heart spoke meritoriously;

དགེ་བས་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

gewé changchub nyur tob shok

And may that merit bring us swiftly to enlightenment!

 

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །

by Chökyi Lodrö

 

| Translated by Rigpa Translations, 2011

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. "gdams pa rin chen phreng mdzes/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 8: 333–334

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept