Guru Yoga of Śavari

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Indian MastersŚavari

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Śavari

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཤ་བཱ་རི་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

A Guru Yoga of Śavari

by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

 

ཨཱཿ ཆོས་རྣམས་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །

ah, chö nam tongpé ngang nyi lé

Āḥ. From the natural emptiness of all things,

པད་ཟླ་རི་དྭགས་པགས་པའི་སྟེང་། །

pé da ridak pakpé teng

Śavari, the lord of siddhas, appears

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤ་ཝཱ་རི། །

drubpé wangchuk sha wa ri

Atop a lotus, moon, and deerskin seat.

དཀར་སྨུག་རས་ཀྱི་སྨད་གཡོག་དང་། །

kar muk ré kyi mé yok dang

He is dressed in a light-brown cotton skirt

མེ་ཏོག་ཕྲེང་བའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །

metok trengwé gyen gyi tré

And adorned with flower garlands.

དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཅོག་ཆུང་ངུ་ལ། །

utra tor chok chung ngu la

Part of his hair is tied in a topknot,

ལྷག་མ་གཡས་གཡོན་རིང་དུ་འཕྱང་། །

lhakma yé yön ring du chang

While the rest hangs down on both sides.

ཨུཏྤལ་ཕྲེང་བའི་རྩ་ཆིངས་ལ། །

utpal trengwé tsa ching la

He wears a headband of utpala flowers,

དཔྲལ་བར་ཐོད་སྐམ་གཅིག་གིས་བརྒྱན། །

tralwar tökam chik gi gyen

With a single dried skull at his forehead.

ཤ་བའི་རོ་ནི་ཕྲག་གཡོན་བཀལ། །

shawé ro ni trak yön kal

A deer corpse is draped over his left shoulder,

གཡས་པས་མདའ་དང་གཡོན་པས་གཞུ། །

yepé da dang yönpé zhu

And his right hand holds an arrow, his left, a bow.

ཞབས་གཉིས་པུས་གཡས་གྱེན་དུ་བསླངས། །

zhab nyi pü yé gyendu lang

Of his two legs, the right is raised at the knee,

གཡོན་པ་གདན་ལ་བརྟེན་བྱས་ཤིང་། །

yönpa den la ten jé shing

While the left firmly rests upon his seat.

དཔྲལ་བར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

tralwar lama dorjé chang

Within his forehead is Guru Vajradhara, radiant blue—

མཐིང་གསལ་རྡོར་དྲིལ་ཡུམ་དང་སྦྱོར། །

ting sal dordril yum dang jor

He holds a vajra and bell, and is united with his consort.

མགྲིན་པར་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དཀར། །

drinpar chenrezik wang kar

At his throat is white Lord Avalokiteśvara,

སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །

semnyi ngalsö chakgya chen

Who has taken the form of Semnyi Ngalso.1

ཐུགས་ཀར་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་སྔོ། །

tukkar khorlo dompa ngo

In his heart is indigo blue Cakrasaṃvara—

མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས། །

tingnak dorjé drilbu nam

He is wielding a vajra and bell,

ཕག་མོ་ཡུམ་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ། །

pakmo yum dang nyimé tril

And is joined indivisibly with his consort, Vārāhī.

ལྟེ་བར་སྒྲོལ་མ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། །

tewar drolma tronyer chen

At his navel is the frowning Tārā—2

མཆོག་སྦྱིན་རལ་གྲི་ཨུཏྤལ་བསྣམས། །

chok jin raldri utpal nam

Her hand is poised in supreme giving, the other holds an utpala with sword.

གསང་བར་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མཐིང་། །

sangwar yeshe gönpo ting

At his secret place is blue Wisdom Protector—3

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་པད་ཉི་དང་། །

zhal chik chak druk pé nyi dang

With a single face and six arms

ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྟེང་ན་ཞུགས། །

tsok kyi dakpö teng na zhuk

He sits atop a lotus, sun, and Gaṇapati.

གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་ནི། །

né sum yikdru sum lé ni

From the three syllables at his three bodily centers

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ། །

ö trö yeshe chendrang tim

Light radiates to invoke and dissolve the wisdom beings.

དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་བདག །

wanglhé wangkur rik kyi dak

The empowerment deities grant empowerment,

འོད་དཔག་མེད་པས་དབུར་རྒྱན་གྱུར། །

öpakmé pé ur gyen gyur

And the family lord, Amitābha, adorns Śavari’s crown.

 

ལས་ཀྱི་རིམ་པར་སྤྱན་འདྲེན་ནི།

The invitation of the deities for the activity section:

ཧྲཱི་ཕཻ། འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཞིང་ཁམས་དང་། །

hri pai, womin chöying zhingkham dang

Hrīḥ, phai. From Akaniṣṭha, pure realm of basic space,

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་དང་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་། །

longchö dzok dang trulpé zhing

From the sambhogakāya and nirmāṇakāya realms,

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་སོགས་ནས། །

neyul durtrö gyé sok né

And from the eight charnel grounds and sacred places,

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤ་ཝཱ་རི། །

drubpé wangchuk sha wa ri

Arrives Śavari, the Lord of Siddhas,

མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །

khandro gyatsö tsok dangché

Amidst an oceanic host of ḍākinīs.

གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ཐིབས་སེ་ཐིབ། །

duk dang gyaltsen tib sé tib

Parasols and victory banners gather in throngs

རོལ་མོ་མང་པོའི་སྒྲ་དང་བཅས། །

rolmo mangpö dra dangché

Accompanied by the clamor of instruments and song.

གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

né dir chendren shek su sol

We invite you to join us here, Śavari!

གཤེགས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

shek né jingyi lab tu sol

Come bestow your blessings upon us!

ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ།

om ehyehi benza samadza dza hung bam ho

oṃ ehye hi vajra-samajaḥ | jaḥ hūṃ baṃ hoḥ ||

ཚོགས་བསགས་པ་ལ། རྒྱས་པར་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། བསྡུ་ན་རྒྱུན་བཤགས་བྱས་ལ། སླར་ཡང་།

To gather the accumulations in an extensive way, recite the seven-branch offering. To do so briefly, recite the daily confession. Then say:

ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུྃ། རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་ཐམས་ཅད་ན། །

om a hung, rabjam zhing kün tamché na

Oṃ āḥ hūṃ. All outer, inner, and secret offerings

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི། །

chi nang sangwé chöpa ni

Present throughout all the infinite universes

ཀུན་བཟང་རྣམ་རོལ་ལས་བྱུང་བ། །

kunzang namrol lé jungwa

Emerge from the display of Samantabhadra.

འཛད་མེད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན། །

dzemé namkha dzö kyi trin

I offer this inexhaustible cloud, the treasury of space,

རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ། །

rigdzin kyilkhor lha la bul

To the maṇḍala deities of the vidyādhara!

ༀ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཤབྡ་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ར་ས་ཡ་ན་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏ་ན་གྷ་ཎ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

om guru sarva tathagata sapariwara benza argham padyam pupé dhupé aloké gendhé naiwidye shabda rupa shapda gendhé rasa parshé maha sarva pentsa amrita rasayana rakta balingta tana ghana dharma dhatu pudza ho

oṃ guru sarva-tathāgata-saparivāra vajra-arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda rūpa śabda gandha rāsa sparśa sarva-pañcāmṛta-rasāyana-rakta-baliṅta-tana-gaṇa-dharmadhātu-pūja hoḥ ||

 

ཨེ་མ་མཆོད་པ་མཆོད་པ་ཆེ། །

ema, chöpa chöpa ché

Ema. Offerings! Such fabulous offerings!

འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །

khordé nyamnyi changchub sem

Bodhicitta, the equality of saṃsāra and nirvāṇa,

གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ལས་འདས་པ། །

zungdzin tsenma lé depa

Transcends dualistic concepts of subject and object!

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཆོད་པའི་རྒྱལ། །

dé khona nyi chöpé gyal

The king of offerings is suchness itself!

 

བསྟོད་པ་ནི།

The Praise

ཨེ་མ་ཧོཿ གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཀུན་གྱི་རྗེ། །

emaho, drubpé rigdzin kün gyi jé

Emaho. Lord of all accomplished vidyādharas,

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །

sangye kün gyi nampar trul

Manifestation of all the many buddhas,

པདྨ་གར་དབང་ཤ་ཝཱ་རི། །

pema gar wang sha wa ri

Śavari, lotus lord of the dance,4

གང་འདུལ་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར་ལ་བསྟོད། །

gang dul chiryang gyur la tö

Who manifests in whatever form may help, I praise you!

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཐུགས་མངའ་བ། །

yeshe gyatso tuk ngawa

Your heart contains an ocean of wisdom,

བདག་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་དང་ལྡན། །

dakmé sengé dra dangden

You proclaim the lion’s roar of selflessness,

གཟི་བརྗིད་ཕྲེང་བ་ལྟ་ན་སྡུག །

ziji trengwa ta na duk

Your garland of majesty is beautiful to behold,

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

heruka pal khyö la tö

Glorious Heruka, I praise you!

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བདག་ཉིད། །

kuntuzangpo kün daknyi

The essence of everything is Samantabhadra,

སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་དེ་རང་བཞིན། །

sempa dorjé dé rangzhin

Whose very nature is Vajrasattva—

ཀུན་ཏུ་ཐོགས་མེད་སྤྱན་ལྡན་པ། །

küntu tokmé chen denpa

You possess this unimpeded, all-seeing eye,

གྲུབ་བརྒྱའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་ལ་བསྟོད། །

drub gyé khorlö gyur la tö

Emperor of the one hundred siddhas, I praise you!

དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་གླུ་འདི་ནི། །

detar töpé lu di ni

And so, may this song of praise

ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་ཁྱབ། །

zhingkham küntu rabtu khyab

Pervade all worlds and realms.

ཀུན་གྱི་མཐུན་པར་བསྒྲགས་པ་ཡི། །

kün gyi tünpar drakpa yi

And resonate harmoniously with all who hear,

བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ལ་འགོད་ཤོག །

changchub dorjé la gö shok

Placing them within vajra awakening!

གསལ་དག་བརྟན་པའི་ང་རྒྱལ་བྱ། །

Now generate clarity, purity, and stable pride, and recite:5

 

བཟླས་དམིགས་ནི།

The Recitation

ལྷ་རྣམས་ཐུགས་ཀར་ཁྲོ་བོ་ལ་ཉི་མ། །ཞི་བ་རྣམས་ལ་ཟླ་བ། ཉི་ཟླ་ལ། །

lha nam tukkar nyida la

The sun and moon discs in the heart centres of the deities6

སོ་སོའི་ས་བོན་སྔགས་ཀྱིས་མཚན། །

sosö sabön ngak kyi tsen

Are each marked with the deities’ respective seed syllables,

འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་དོན་གཉིས་བྱ། །

ö trö pak chö dön nyija

Which radiate with light, making offerings to the noble ones and fulfilling the twofold benefit.

སྣོད་བཅུད་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར། །

nöchü lamé kyilkhor shar

The world and its beings dawn as the maṇḍala of the guru.

 

ཨོཾ་ཨཱཿ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah maha guru benza dhara sarva siddhi hung

oṃ āḥ mahā-guru vajra-dhara sarva-siddhi hūṃ |

ཨོཾ་ཨཱཿལོ་ཀི་ཤྭ་ར་ཁ་སར་པ་ཎི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah lokeshvara khasarpani sarva siddhi hung

oṃ āḥ lokeśvara khasarpaṇi sarva-siddhi hūṃ |

ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱི་ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

om ah hri ha ha hung pé

oṃ āḥ hrī ha ha hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔

om sarva buddha dakiniyé soha

oṃ sarva-buddha-ḍākiṇyai svāhā |

ཨོཾ་ཏ་རེ་ཏུཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔

om taré tuttaré turé hung pé soha

oṃ tāre tuttāre ture hūṃ phaṭ svāhā |

ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵིཾ་ཀྵེ་ཏྲ་བིགྷྣཱན་བི་ན་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ༔

om benza mahakala kshim kshétra bighanen binayaka hung hung pé soha

oṃ vajra-mahā-kāla kṣiṃ kṣetra vighnān-vināyaka hūṃ hūṃ phaṭ svāhā |

 

རྣམས་བཟླ་བར་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ལས་རང་གང་མོས་པ་དེ་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང་། དེ་ཡང་བླ་མ་ལས་བདུད་རྩི་འབེབས་སྦྱོང་གི་དབང་བཞི་བླངས་པའི་དམིགས་པ་དང་། ཐུགས་ཆེན་ལས་རིགས་དྲུག་གནས་སྦྱོངས། ཡི་དམ་བདེ་མཆོག་ལས་ཕོ་ཉ་གསུམ་གྱི་བྱིན་བསྡུ་དང་ཕྲ་ཐིག་གི་དམིགས་པ། སྒྲོལ་མ་ལས་ལས་བཞིའི་སྒྲུབ་པ་དང་། མཆོག་གི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ། མགོན་པོ་ལས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དམིགས་པ་རྣམས་བྱའོ། །རྗེས་ཚོགས་མཆོད་ནི་སྤྱི་ཁྱབ་ལྟར་ལ། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ནོངས་པ་བཤགས།

Recite these mantras, focusing primarily on the activity mantra that suits your particular interest. Depending upon the deity, visualize: receiving the four empowerments from the descent of the guru’s cleansing nectar; or purifying the six realms of beings from The Great Compassionate One; or gathering the blessings and subtle essence drops with the three emissaries from the yidam deity Cakrasaṃvara; or accomplishing the four activities and mastering supreme great bliss via Tārā; or visualize fierce activity from the protector Mahākāla. In conclusion, offer a feast in the usual way, including offerings and praises and a remorseful confession.

 

སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ།

nöchü tamché ö du zhu né rang la tim

The entire world and beings melt into light and dissolve into me.

རང་ཕྱི་ནང་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྟོད་སྨད་ནས་རིམ་བཞིན་བསྡུས་ཏེ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོར་ཐིམ།

rang chinang lha dang chepa tömé né rimzhin dü té demchok khorlor tim

I myself, the outer deity, and inner deities beginning at the top and moving downwards, are gradually absorbed and dissolve into Cakrasaṃvara.

 

དེ་གསལ་བཞིན་པའི་ངང་སྤྲོ་ན་དྲིལ་བུ་རིམ་ལྔའི་རྫོགས་རིམ་སྒོམ། མི་སྤྲོ་ན།

If you wish, you can practice Ghaṇṭāpāda’s five-part completion stage while visualizing as above. Otherwise, say:

དེ་ཡང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐིག་ལེ་སྔོ་དམར་འདྲེས་པ་རྒྱ་སྲན་ཙམ་དུ་གསལ་བ་རླུང་རིག་དབྱེར་མེད་དུ་གཏད་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པ་ཅི་གནས་སུ་བཞག་མཐར་དེ་ཡང་དམིགས་མེད་སྟོང་ཆེན་གྱི་ངང་དུ་བཞག་གོ །

deyang ö du zhu né tiklé ngomar drepa gya sen tsam du salwa lung rik yermé du té la zungdzin gyi tokpé malepa chi né su zhak tar deyang mikmé tongchen gyi ngang du zhak go

He too melts into light, and my subtle energy and awareness merge indivisibly with a vivid blue-red bindu the size of a bean. I leave this as it is, unsullied by thoughts of subject and object, and finally it too is released into the state of great emptiness without reference point.

རྗེས་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་སྟོང་གཟུགས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་དུ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བར་བྱའོ། །

Then, when you begin your normal activities, carry them onto the path by seeing whatever may arise as empty form, the illusory play of wisdom.

 

ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་ལ་མ་ག་དྷཱའི་ཤར་ལྷོ་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་སོང་ནས་ཤ་ཝཱ་རི་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཙནྡན་ཤིང་སྡོང་པོ་རྐང་གཅིག་པའི་དྲུང་དུ་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བར་གྲུབ་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གང་ཤར་གང་དྲན་དུ་མཉྫུ་དྷརྨ་མ་ཏིའམ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེར་བཏབ་པའོ།། །།

On a full moon day of the Monkey Year (1956), I traveled to the Cool Grove charnel ground southeast of Magadha. Beneath a single-rooted sandalwood tree at the practice cave of Śavari, I received some small measure of blessing from the mahāsiddha in a meditative vision. Based on this, I, the one named Mañjudharmamati or Pema Yeshé Dorjé, wrote whatever I could recall from what had just appeared to me.7

 

| Samye Translations, 2021 (Trans. Maitri Yarnell, ed. Peter Woods & Stefan Mang).

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. "dpal sha wA ri'i sgrub phug gi shing tsan+dan sdong po rkang gcig gi drung du nyams snang cung zad shar bas bris pa" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 10: 25–28.

  1. That is, Khasarpaṇi, a form of Avalokiteśvara.
  2. That is, Tārā in her wrathful form as Bhṛkuṭī.
  3. That is, Mahākāla.
  4. That is, Padmanarteśvara, another form of Avalokiteśvara.
  5. While this line is written as if to be recited, it seems more likely a note (yig chung) for the practitioner.
  6. A note in the text says that the wrathful deities have a sun disc in their hearts while the peaceful ones have a moon.
  7. For an account of Jamyang Khyentsé’s vision as well as Gönpo Tseten Rinpoche’s eye-witness account, see: Dilgo Khyentse and Orgyen Tobgyal. The Life and Times of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö: The Great Biography by Dilgo Khyentse Rinpoche and Other Stories. Boston, Shambhala Publications, 2017: 245 & 484.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept