The Ḍākinīs’ Spontaneous Song

Collections & Cycles › Longchen NyingtikTiklé Gyachen | Practices › Fulfilment | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Tiklé Gyachen

༄༅། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་སྐོང་བཤགས་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Ḍākinīs’ Spontaneous Song

A Fulfilment and Confession to the Vidyādharas in the Lineage of the Luminous Vajra Essence

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ

Namo gurubhyaḥ!

 

གཟོད་ནས་ཀ་དག་དྲི༵་མེད༵་ཆོས་ཀྱི་སྐུ །
འོད༵་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་སྐུར་བཞེངས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །
ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་ཟེར༵་གྱིས་རིགས་ཅན་གསུམ། །
ཕན་བདེའི་སྣང་བ་སྦྱིན་དེས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

The primordial, alpha-purity of the stainless dharmakāya
Arises in the form of the saṃbhogakāya’s spontaneously present luminosity
Their union, the nirmāṇakāya, emanates light rays,
Granting benefit and happiness to beings of the three lineages, which results in true excellence.1

 

དེ་ལ་འདིར་སྐབས་ཅི་རིགས་པར་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་བར་འདོད་པས། སྐོང་རྫས་རྣམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབས་ལ།

Those who seek, at any suitable occasion, to fulfil the wishes of the vidyādharas in the lineage of the luminous heart essence, should do as follows. First bless the fulfilment substances with the sky-treasury mantra and mudrā.

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

nama sarva tatagaté bayo bisho mukhebé sarva takham udgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarva tathāgatebhayo viśva mukhebhyaḥ sarvathākhaṃ udgate spharaṇa imaṃ gagana khaṃ svāhā

ཧྲཱིཿ ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་འཁྲུལ་པ་ལས་འདས་པའི། །

hrih, küntak zhenwang trulpa lé depé

Hrīḥ. Beyond the confusion of the imputed and dependent2

ཀུན་ཏུ་རྟོག་བྲལ་ཡོངས་གྲུབ་གཉུག་མའི་དབྱིངས། །

küntu tokdral yongdrub nyukmé ying

Is the primordial space of the perfect nature, free from concepts,

ཀུན་ནས་རྣམ་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔྱིད། །

künné namdrol yönten gyatsö chi

The state of complete liberation, blessed with infinite qualities—

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

kunzang chö kyi ku yi tukdam kang

Dharmakāya Samantabhadra, may your wishes be fulfilled.

 

བདེ་བའི་བདག་ཉིད་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་དང་། །

dewé daknyi natsok zukchen dang

The union of Viśvamātā, embodiment of bliss,

བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཟུང་འཇུག་པའི། །

demchok khorlö wangchuk zungjuk pé

And the Lord Cakrasaṃvara, supreme bliss,

བདེ་ཆེན་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་དངོས། །

dechen khajor yenlak dün gyi ngö

Is the actual great bliss of the seven branches of union—

བདེ་སྟོང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

detong dorjé sempé tukdam kang

Vajrasattva, bliss and emptiness, may your wishes be fulfilled.

 

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་ནོར་བུའི་ཅོད་པན་རྩེར། །

ganden lha gyé norbü chöpen tser

Upon the diademed crowns of the hundreds of gods of Tuṣita, ‘Land of Joy’,

དགའ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་ཞབས་པད་ཉེར་བཀོད་པའི། །

ga chen gyumé zhabpé nyer köpé

You joyously place your illusory lotus-like feet,

དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མཚན་དཔེར་ཤར་བའི་གཟུགས། །

ga zhi yeshe tsenper sharwé zuk

Manifestation of the wisdom of four joys, adorned with major and minor marks—

དགའ་རབ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

garab gyepa dorjé tukdam kang

Garab Gyepe Dorje, ‘Supreme Indestructible Joy’, may your wishes be fulfilled.

 

དཔལ་ལྡན་མཁས་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱས་ཤིང་། །

palden khepé tsok kyi chak jé shing

Revered by hosts of glorious scholars,

དཔལ་ལྡན་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །

palden drub rik gyatsö khorlö gyur

Sovereign of an ocean of glorious siddhas,

དཔལ་ལྡན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ །

palden sé ché gyalwé yeshe ku

Embodiment of the wisdom of the glorious buddhas and their heirs—

དཔལ་ལྡན་མཉྫུ་མི་ཏྲའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

palden manjumitré tukdam kang

Glorious Mañjuśrīmitra, may your wishes be fulfilled.

 

རང་བཞིན་ཀ་དག་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ངང་། །

rangzhin kadak ösal chenpö ngang

Within the natural, primordial purity of great luminosity,

རང་གདངས་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་རྩལ་རྫོགས་པས། །

rang dang lhündrub nang zhi tsaldzokpé

You perfected its natural radiance, the four visions of spontaneous presence,

རང་བྱུང་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་པ། །

rangjung dömé neluk ngöngyur pa

Thus actualizing the primordially self-arisen natural state—

རང་གྲོལ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

rangdrol shiri singhé tukdam kang

Śrī Siṃha, naturally liberated, may your wishes be fulfilled.

 

རྣམ་བཅས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །

nam ché dewa chenpö tul zhuk kyi

Through the aspects of the yogic conduct of great bliss,

རྣམ་མེད་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱར་མཉམ་སྦྱོར་བས། །

nammé tongnyi chakgyar nyam jorwé

You united with the mudrā of emptiness beyond aspects

རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །

nampa kün gyi chokden yeshe ying

And realized the supreme of all aspects, wisdom’s basic space—

རྣམ་གྲོལ་ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

namdrol jnanasutré tukdam kang

Jñānasūtra, completely liberated, may your wishes be fulfilled.

 

འཕོ་འགྱུར་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་ཉེར་ལེན་ཀུན། །

pogyur nyi su nangwé nyerlen kün

You brought all causes of dualistic appearance, subject to transition,

འཕོ་བྲལ་དབུ་མའི་སྲོག་ཏུ་ཡོངས་གྲུབ་པས། །

podral umé sok tu yongdrub pé

Into the life-force of the central channel, free of movement,

འཕོ་ཆེན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་ལས། །

pochen jalü dorjé gopang lé

Bringing you to the level of the indestructible rainbow body of great transference—

འཕོ་མེད་བི་མ་མི་ཏྲའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

pomé bimamitré tukdam kang

Vimalamitra, beyond transition, may your wishes be fulfilled.

 

འཆི་མེད་ཐོག་མའི་མགོན་པོའི་རྣམ་རོལ་ནི། །

chimé tokmé gönpö namrol ni

As the display of the immortal, original protector,

འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་གཟུགས་འཆང་བ། །

chimé takpa dampé zuk changwa

You took the form of a holy being with perpetual immortality

འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །

chimé rigdzin daki tsok kyi jé

And became master of the assembly of immortal vidyādharas and ḍākinīs—

འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

chimé pema tötreng tukdam kang

Immortal Pema Tötreng,3 may your wishes be fulfilled.

 

གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །

drubpé lobpön chenpö jezung zhing

Through the compassionate care of the accomplished Great Master,

གྲུབ་གཉིས་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ལ་དབང་འབྱོར་བས། །

drub nyi yizhin ter la wang jorwé

You acquired the wish-fulfilling treasure of twofold accomplishment

གྲུབ་མཆོག་བྱེ་བའི་གཙུག་ན་ངལ་འཚོ་བ། །

drub chok jewé tsuk na ngal tsowa

And rest at the head of millions of accomplished adepts—

གྲུབ་ཆེན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

drubchen jebang nyerngé tukdam kang

Twenty-five greatly accomplished ones, Lord and subjects, may your wishes be fulfilled.

 

ཀུན་ཏུ་ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་དང་། །

küntu zab zhi trödral chönyi dang

The union of the all-pervasive, profound peace of reality, beyond concepts,

ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཟུང་འཇུག་པ། །

kün nang nyingjé chenpo zungjuk pa

And the all-illuminating, great compassion,

ཀུན་གཟིགས་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་འཆང་བའི་དངོས། །

künzik yeshe melong changwé ngö

Is the mirror of all-seeing wisdom that you hold in your mind—

ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

künkhyen drimé özer tukdam kang

All-knowing Drimé Özer,4 may your wishes be fulfilled.

 

རིགས་གཅིག་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས། །

rik chik lhenkyé dechen tiklé lé

From the single family, the co-emergent bindu of great bliss,

རིགས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་གར། །

rik nam natsok tro dang duwé gar

Dance forth various families, emanating and returning.

རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་མཆོག །

rik dang kyilkhor gyatsö khyabdak chok

Supreme, omnipresent lords of an ocean of families and maṇḍalas—

རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

rigdzin tsa gyü lamé tukdam kang

Root and lineage vidyādhara gurus, may your wishes be fulfilled.

 

ཧྲཱིཿ ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་ནི། །

hrih, tukdam kongwé chinang chöpa ni

Hrīḥ. When the outer and inner offerings that fulfil all wishes,

ཚོགས་དྲུག་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས། །

tsok druk nangwa ying su timpa lé

The perceptions of the six senses, dissolve into basic space,

གང་ཤར་འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོའི་སྤྲིན། །

gangshar döyön gyen gyi rolmö trin

They arise as billowing cloud-like ornaments of sensory delight—

མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

mizé namkha dzö kyi tukdam kang

With this inexhaustible sky-treasury, may your wishes be fulfilled.

 

མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་དང་། །

chöyön zhabsil metok dukpö dang

Drinking water, water for washing the feet, flowers, incense,

མར་མེ་དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོལ་མོའི་སྒྲ །

marmé drichab zhalzé rolmö dra

Lamps, scented water, fine food and music,

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་སོགས། །

tashi dzé tak rinchen nam dün sok

The auspicious substances and symbols, and the seven precious emblems—

ལྷ་རྫས་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

lhadzé chi yi chöpé tukdam kang

Through these divine outer offerings, may your wishes be fulfilled.

 

སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་དང་ནཱ་དའི་སྒྲ །

nangtong gyumé zuk dang nadé dra

Illusory forms of appearance and emptiness, sound of nāda,

བདེ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་དང་དགའ་བཞིའི་རོ། །

dechen tsultrim dri dang ga zhi ro

Fragrance of the discipline of great bliss, flavour of the four joys,

རབ་འབར་གཏུམ་མོའི་རེག་བྱ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །

rab bar tummö rekja chö kyi ying

Sensation of blazing inner fire5 and the dharmadhātu—

རང་བྱུང་ནང་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་།

rangjung nang gi chöpé tukdam kang

Through these self-arisen inner offerings, may your wishes be fulfilled.

 

ཁམས་ལྔ་དབུ་མར་སྦྱོར་བའི་ཨ་མྲྀ་ཏ། །

kham nga umar jorwé amrita

The amṛta of bringing the five elements within the central channel,

རླུང་བཅུ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་པའི་དམར་ཆེན་པོ། །

lung chu ying su dralpé mar chenpo

The great rakta of liberating the ten wind-energies into basic space,

ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བ་ལིཾ་ཏ། །

zungjuk dewa chenpö balingta

And the baliṅta that is the great bliss of union—

ལྷན་སྐྱེས་གསང་བའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

lhenkyé sangwé chöpé tukdam kang

Through these innate, secret offerings, may your wishes be fulfilled.

 

ཀ་དག་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས། །

kadak ösal ying kyi neluk tok

The realization of the nature of reality, the space of primordially pure luminosity,

ལྷུན་གྲུབ་རིག་པ་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོར་སྨིན། །

lhündrub rigpa chö zé chenpor min

Ripens as spontaneously present awareness, the great exhaustion of phenomena.

འཁོར་འདས་གཞི་གྲོལ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ངང་། །

khordé zhi drol zhönnu bumkü ngang

Within the youthful vase body, where the ground of saṃsāra and nirvāṇa is liberated—

བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང། །

lamé chok gi chöpé tukdam kang

May these unsurpassed, supreme offerings fulfil your wishes.

 

སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་སྡེ་སྣོད་ཀྱི། །

sotar changsem rigdzin denö kyi

All negative actions and downfalls brought about by proscribed and natural impairments

བཅས་དང་རང་བཞིན་ཉམས་པའི་སྡིག་ལྟུང་ཀུན། །

ché dang rangzhin nyampé diktung kün

Of the vows of individual liberation, and of the piṭakas of bodhisattvas and vidyādharas,

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར། །

tsa sum kündü lamé kyilkhor cher

We openly acknowledge and confess to the great maṇḍala of the guru, embodiment of the deities of the Three Roots,

རང་གྲོལ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །

rangdrol nyukmé ngang du tol zhing shak

From within the fundamental nature that is self-liberated.

 

ཧྲཱིཿ དེ་ལྟར་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

hrih, detar kang zhing shakpé jinlab kyi

Hrīḥ. Through the blessing of this fulfilment and confession,

བདག་གཞན་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །

dakzhen dro kün deng né changchub bar

From now until we reach enlightenment, may I and all other beings be taken care of

བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

gyü sum rigdzin daki jezung né

By the vidyādharas and ḍākinīs of the three lineages,

དོན་གཉིས་བསམ་སྦྱོར་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dön nyi samjor yizhin drubpar shok

And may all our actions and thoughts for our own and others’ sake be accomplished exactly as we wish.

 

གནས་སྐབས་བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

nekab gyé nyi jikpa kün zhi zhing

Temporarily, may all dangers—the two sets of eight—be pacified,

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །

tsé sö paljor nyamtok yönten gyé

Our lifespan, merit, wealth, experience, realization and positive qualities increase,

འཁོར་འདས་སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། །

khordé nangsi wang du duwa dang

May saṃsāra and nirvāṇa, appearance and existence, be brought under our control,

གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་ཆོད་པར་ཤོག །

zungdzin dragek tsené chöpar shok

And enemies and obstructive forces—dualistic perceptions—be eradicated!

 

མཐར་ཐུག་ཅིར་སྣང་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱར་དག །

tartuk chir nang lha yi chakgyar dak

Ultimately, may all that appears be purified as the deity’s form,

སྒྲར་གྲགས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སུ་རྫོགས། །

drar drak dechen dorjé yang su dzok

All sounds be perfected as the indestructible melody of great bliss,

རྟོག་ཚོགས་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་སྨིན་ནས། །

toktsok ösal chökyi kur min né

And all thoughts be matured into the luminosity of dharmakāya,

རང་བཞིན་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག །

rangzhin dömé ying su drolwar shok

And may we be liberated in basic space, natural and primordial!

 

དེ་ལྟར་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་གི་རིག་འཛིན་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་རིམ་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཌཱ་ཀིའི་ཐོལ་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་། ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྡེས་ཕྱོགས་བྲལ་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་སྡེ་གསུམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀུན་ཁྱབ་པར་མཛད་པའི་གནས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་རྣམ་འཕྱང་ལོའི་ས་ཟླ་ཕྱི་མའི་དམར་ཕྱོགས་ཌཱ་ཀི་འདུ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོའི་ནུབ་མོར་སྣང་གསལ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་ཤར་མར་སྦྱར་བ་ཛ་ཡནྟུ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།

This text, ‘The Celestial Ḍākinīs’ Spontaneous Song, A Gradual Fulfilment Practice for the Assembly of Vidyādhara-Gurus of the Lineage of the Luminous Vajra Essence’, was composed when I, Jikpa Mepé Dé, a yogin of the supreme vehicle and a servant who delights the omniscient guru, was roaming throughout the land. At Gangri Thökar, the place from which Drime Özer, the second victorious one, once proclaimed the lion's roar of the three sections of the Great Perfection that pervaded the entire Cool Land of Tibet, one evening, on the day when ḍākinīs gather, during the waning phase of the second month of Vaiśākha6 in the Vilamba year,7 while I was performing a great feast-offering, I wrote down by lamplight whatever came to mind. Jayantu! Sarvadā maṅgalam!

 

| Translated by Han Kop, reviewed by Matthias Staber and edited by Barry Cohen for the Longchen Nyingtik Project, 2023. With gratitude to Khenpo Sonam Tsewang for his clarifications.

 

Sources:

'Jigs med gling pa, 'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. " ‘od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i skong bshags DA ki'i thol glu", in klong chen snying thig rtsa pod. New Delhi: Shechen Publications, 1994. Vol. 2: 427– 431.

'Jigs med gling pa / mKhyen brtse'i dbang po. "‘od gsal rdo rje snying po'i rig 'dzin brgyud pa'i skong bshags DA ki'i thol glu", in rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007. Vol. 11: 871–874.

 

Secondary Sources

Jamgön Kongtrül. The Life of Jamyang Khyentsé Wangpo. Trans. Matthew Akester. Delhi: Shechen Publications, 2012. Revised online edition, Khyentse Foundation, 2020.

 

Version: 1.1-20231220

  1. This prologue plays on one of the names of Longchenpa: Drimé (stainless) Özer (light/luminosity rays).
  2. In this and the following line, Jamyang Khyentse refers to the three natures—perfect, dependent and imputed—popularized by the Mind Only school.
  3. I.e., Padmasambhava.
  4. I.e., Longchenpa.
  5. Tib. tummo (gtum mo).
  6. Tib. Saga Dawa (sa ga zla ba), the fourth month of the Tibetan lunar calendar. Here 'the second' implies that in that year this month was doubled in the Tibetan Calendar.
  7. This must be the Earth Dog year of 1838. However, Akester notes that the year that he visited Gangri Thökar would have been 1840. See The Life of Jamyang Khyentsé Wangpo, page 308, note 333.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept