Praise of Mandāravā

Literary Genres › Praise | Collections & Cycles › Ḍākinī Treasury | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Indian MastersMandāravā

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Mandāravā

༄༅། །འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་ལ་བསྟོད་པ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Music to Delight the Ḍākinī

A Praise to the Deathless Mandāravā

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནྱཻ།

Namo gurujñāna dākinyai!

 

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས། །

shintu nampar dakpé yeshe lé

From pristine primordial wisdom

ཟུང་འཇུག་མཚན་དཔའི་སྣང་ཆར་ཡོངས་ཤར་བ། །

zungjuk tsen pé nangchar yong sharwa

Your union-form appears, of major and minor marks.

དྲན་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་བའི། །

drenpé tsé dang yeshe chok tsolwé

By our act of recalling it, ultimate life and wisdom are bestowed.

འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

chimé menda rawa khyö la tö

Deathless Mandāravā, I offer you praise!

 

ཡིད་འཕྲོག་པདྨ་རཱ་གའི་མཚར་སྡུག་ཅན། །

yitrok pema ragé tsar dukchen

You are a mesmerizing beauty, like a lotus ruby.

སྲིད་དང་ཞི་བ་དབྱེར་མེད་འཛུམ་ཞལ་ལ། །

si dang zhiwa yermé dzum zhal la

Your smile displays the unity of existence and peace.

རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་སྤྱན་རས་རབ་གཡོ་བས། །

namtar sum gyi chen ré rab yowé

Your flashing eyes reveal the three liberations.

འགྲོ་ཀུན་འཁོར་བ་སྒྲོལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

dro kün khorwa drol dzé khyö la tö

You free all beings from saṃsāra: I offer you praise!

 

ཕྱག་གཡས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གྲི་གུག་གིས། །

chak yé tukjé chenpö driguk gi

With your curved knife of supreme compassion raised aloft in your right hand,

བདུད་བཞིའི་སྙིང་གི་བརྟན་པ་འཕྲོག་ནས་སླར། །

dü zhi nying gi tenpa trok né lar

You steal away the four māras’ hearts. And then,

གཡོན་པས་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐོད་བུམ་གྱིས། །

yönpé dütsi gangwé tö bum gyi

With your left hand holding the amṛta-filled skull-cup,

སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

drub la ngödrub tsol dzé khyö la tö

You bestow the siddhis upon practitioners: I offer you praise!

 

སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ །

ku zhi yeshe ngaden heruka

Your skillful-means consort is Mighty Skull-Garland Lotus,

ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

tab kyi chakgya pema tötreng tsal

Heruka of the four kāyas and the five pristine wisdoms.

ཁ་ཊཱྃ་ཚུལ་གྱིས་གཡོན་ནས་འཁྲིལ་བ་ཡིས། །

kha tam tsul gyi yön né trilwa yi

He cradles you in his left arm in khaṭvāṅga’s form,

སྙོམས་འཇུག་དགྱེས་པ་སྐྱེད་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

nyom juk gyepa kyé dzé khyö la tö

And so arouses exultant union: I offer you praise!

 

གནག་སྣུམ་དབུ་སྐྲ་སིལ་བུར་འཕྱང་བ་ལ། །

nak num utra silbur changwa la

Your shiny black hair falls gracefully down your back

པུ་ཎྜ་རཱི་ཀའི་ཐོད་ཀྱིས་ལེགས་འཆིངས་ཤིང་། །

pundariké tö kyi lek ching shing

And is adorned at your crown with a stunning puṇḍarīka flower.

དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །

dar dang rinchen rüpé chakgya yi

Wearing silks and jewels and the symbolic bone ornaments,

རྟོག་པའི་འཁོར་ལོ་གཅོད་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

tokpé khorlo chö dzé khyö la tö

You cut right through the spindle of thoughts: I offer you praise!

 

ཞབས་གཉིས་གཡས་བསྐུམ་སྲིད་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །

zhab nyi yé kum si la mi né shing

Your right leg is drawn in, for you dwell not in existence,

གཡོན་བརྐྱངས་ཞི་བའི་མཐའ་རུ་ལྷུང་མིན་པར། །

yön kyang zhiwé ta ru lhung minpar

And your left leg is extended, for you renounce the extreme of peace.

གཟུང་འཛིན་བམ་རོའི་སྙིང་གར་རོལ་པ་ཡིས། །

zungdzin bamrö nyinggar rolpa yi

Thus you dance upon the heart of duality’s dead body

ཟུང་འཇུག་མྱ་ངན་འདས་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

zungjuk nya ngen depa khyö la tö

And so enter the union that transcends all anguish: I offer you praise!

 

གང་སྐུ་མཐོང་བས་གྲུབ་གཉིས་སྡུག་པར་འཇོ། །

gang ku tongwé drub nyi dukpar jo

Whoever sees your body gains the boon of the two siddhis.

གསུང་གསང་ཐོས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར། །

sung sang töpé dechen yeshe bar

Whoever hears your sacred speech, they blaze with the wisdom of great bliss.

དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཀུན། །

drenpa yi kyang tsé yi barché kün

For whoever thinks of you, all obstacles to longevity are cleared away.

སེལ་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །

sel dzé khandrö tsomo khyö la tö

O foremost ḍākinī queen, I offer you praise!

 

སྣོད་བཅུད་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར། །

nöchü zabsal nyimé kyilkhor cher

In this great maṇḍala where environment and beings
Are manifest as the nonduality of profound clarity,

ཡོངས་ཤར་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་། །

yong shar depa ngak kyi gyü kul zhing

We invoke your wisdom mind through mantra recitation

དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་པས། །

yingrik zungjuk ngang du nyamzhak pé

And let be in the continuous union of basic space and awareness.

རྩེག་ཅིག་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་པད་ལེགས་བསྙེན་ན། །

tsek chik khyö kyi zhabpé lek nyen na

As by this means, wholeheartedly, we approach your noble lotus feet,

 

དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཙམ་གྱི་སྣང་ཆ་རུ། །

ngö nyam milam tsam gyi nangcha ru

Please show us your smiling face––in actuality, visions, and dreams!

དགྱེས་པའི་ཞལ་བསྟན་གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་། །

gyepé zhal ten sung gi ukyung zhing

Grant us poise and assurance with your sacred speech!

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་དབང་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་ལ། །

tsé sö paljor wang chü yeshe la

Grant us long life, merit, prosperity, and the wisdom of the ten powers,

བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་གོ་འཕང་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །

ten né chimé gopang nyur drub dzö

And help us to swiftly reach the deathless state!

 

ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དཔྱིད་པདྨའི་མིང་གིས་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སི་དྡྷི་རསྟུ།།

The one who bears the name of the foremost of accomplished vidyādharas, Padma, spontaneously made this prayer to the ḍākinī Mandāravā. Siddhirastu.

 

| Samye Translations, 2020 (trans. Laura Swan and Stefan Mang; ed. Libby Hogg).

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "'chi med man+dA ra ba la bstod pa DA ki dgyes pa'i rol mo/" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. TBRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 1: 475–476

 

Version: 1.2-20240314

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept