Song and Dance to Delight the Ḍākas and Ḍākinīs

Practices › Tsok | Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Literary Genres › Songs and Poems | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Detail from a thangka showing a tsok offering

༄༅། །ཚོགས་འཁོར་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་དཔའ་བོ་དང་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་གར། །

Song and Dance to Delight the Ḍākas and Ḍākinīs

An Aspiration for the Sixfold Satisfaction of the Feast-Gathering

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

ting ngé dzin gyi trulpé kyilkhor lha

Maṇḍalas of deities emanating from samādhi,

ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡིས། །

chinang chöpé trin gyi pungpo yi

Are satisfied through cloud-banks of offerings, outer and inner,

ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ངང་དུ་ཚིམ་པའི་མཐུས། །

zakmé dechen ngang du tsimpé tü

Within undefiled great bliss—through the power of this,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་ཤོག །

sönam yeshe tsok nyi dzokpar shok

May we complete the two accumulations of merit and wisdom!

 

སྙིང་དབུས་པདྨའི་གེ་སར་བཞད་པའི་རྩེར། །

nying ü pemé gesar zhepé tser

On the blossoming lotus in the centre of our heart,

རང་སེམས་བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་པ། །

rangsem lama yidam yermé pa

Our own mind is inseparable from the guru and yidam

ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་ཚིམ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

yeshe dütsi tsimpé jinlab kyi

Through the blessing of satisfying them with wisdom nectar,

གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཀུན་རྟོག་འཆིང་གྱུར་ཅིག །

nyidzin trulpé küntok ching gyur chik

May all dualistic grasping and deluded thought be securely bound!

 

ཆོས་སྐྱོང་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ། །

chökyong jungpö tsok nam jinyepa

All the hosts of dharma protectors and worldly spirits

རྣམ་མང་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བའི་དཔྱིད། །

nam mang döyön gyatsor khyilwé chi

Are satisfied with the torma of appetizing food and drink,

བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་གཏོར་མས་ཚིམ་པ་ལས། །

zacha tungwé tormé tsimpa lé

Which is like a swirling ocean of many kinds of sensory delight —

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

barché kün sel trinlé drubpar shok

Through this, may the activity of dispelling all obstacles be accomplished!

 

སྨིན་བྱེད་དབང་ཐོབ་སྡོམ་གསུམ་ལ་གནས་པའི། །

min jé wang tob dom sum la nepé

May the yogis who have received the ripening empowerments and who abide by the three vows,

རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཁྱད་པར་བཟའ་བ་ཡི། །

naljorpa nam khyepar zawa yi

Be satisfied through the gaṇacakra,

དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཚིམ་པ་དང་། །

damtsik tsok kyi khorlö tsimpa dang

The samaya of partaking special food and drink,

ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་རྟག་ཏུ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །

tingdzin zé la taktu chö gyur chik

And may they always enjoy the sustenance of samādhi!

 

སྐྱེ་མཆེད་ལྷ་རྣམས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་དང་། །

kyemché lha nam dorjé lugar dang

With the sensory deities1 satisfied through vajra songs and dance,

བདེ་སྟོང་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡིས་ཉེར་ཚིམ་ནས། །

detong rolmö dra yi nyer tsim né

And the music of bliss and emptiness,

གང་ཤར་སྣང་བ་ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །

gangshar nangwa lha dang yeshe kyi

May whatever arises dawn as pure perception

དག་པའི་སྣང་བ་གཅིག་ཏུ་འཆར་བར་ཤོག །

dakpé nangwa chik tu charwar shok

In which deity and primordial wisdom are one!

 

དངོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡི། །

ngö kün dechen lhenchik kyepa yi

Through constant satisfaction in the supreme, co-emergent wisdom

ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་རྟག་ཏུ་ཚིམ་པ་ལས། །

yeshe chok gi taktu tsimpa lé

In which all things arise as great bliss,

འཁོར་འདས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་རུ། །

khordé yer michepé tiklé ru

May we gain the siddhi of mahāmudrā,

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་གྱུར་ཅིག །

chakgya chenpö ngödrub nye gyur chik

Within the all-encompassing bindu in which saṃsāra and nirvāṇa are inseparable!

 

མདོར་ན་ཕྱི་ནང་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཀུན། །

dorna chinang kyilkhor khorlo kün

In short, through the power of delighting every level

ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བས་མཉེས་པའི་མཐུས། །

zakmé tsok kyi duwé nyepé tü

Of all outer and inner maṇḍalas with this undefiled feast,

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་ལས་ཀྱི། །

jikten jikten depé gé lé kyi

May the light of auspiciousness, of sublime and worldly goodness,

བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་ཤོག །

tashi nangwé sa sum khyabpar shok

Suffuse the three planes of existence!

 

ཤེས་པའང་གཞོན་ནུ་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ། །

These words arose from the ocean-like mind of the one named Zhönnu Khyentse (Youthful Khyentse).

 

| Samye Translations (trans. Stefan Mang and Peter Woods, ed. Libby Hogg), 2017. Revised with many thanks to Charles Hastings, 2021.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "tshogs 'khor tshim pa drug ldan gyi smon lam dpa' bo dang DA ki dgyes pa'i glu gar/" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. TBRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 7: 463–465

 

Version: 2.1-20230525

  1. A note in one Tibetan edition clarifies that these are the deities of the maṇḍala of one’s own body.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept