Brief Prayer to Padmākara

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Collections & Cycles › Khyentse KababTsasum Drildrup | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Guru Padmasambhava

༄༅། །སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་བཞུགས།

A Brief Prayer to the Precious Master Padmākara for Swiftly Fulfilling Wishes

by Jamyang Khyentsé Wangpo

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃྃ།

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

kyabné kündü orgyen rinpoche

Embodiment of all sources of refuge, Orgyen Rinpoche,

བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

zömé dungshuk drakpö solwa deb

To you we pray, with a yearning so strong it is hard to bear.

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །

chi nang sangwé barché ying su sol

Dispel all obstacles, outer, inner and secret, into space

བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

samdön chö zhin drubpar jingyi lob

And grant your blessing so all our aims and wishes are fulfilled, according to the Dharma.

 

ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གུས་པས་གང་ཤར་ཤུགས་བྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ། །

With single-minded devotion, Jamyang Khyentsé Wangpo made this prayer, which arose quite spontaneously, on its own. Virtue!

 

| Rigpa Translations, 2004

 

Source: "slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub" in mkhyen brtse'i dbang po, blo gter dbang po. sgrub thabs kun btus. BDRC W23681. 14 vols. Kangra, H.P.: Indo-Tibetan Buddhist Literature Publisher, Dzongsar Inst. for Advanced Studies, null. Vol. 13: 209

 

Version: 1.3-20211230

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept