Benefits of the Tenth Day

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Deities › Guru Padmasambhava | Literary Genres › Benefits | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཚེས་བཅུའི་ཕན་ཡོན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

A Prayer Invoking the Benefits of the Festival of the Tenth Day

by Rigdzin Jigme Lingpa

 

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

Second Buddha, supreme master, ceaselessly I bow in homage and take refuge in you!

 

སྐལ་བཟང་འདིར་བྱོན་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ཀུན། །

kalzang dir jön sangye tong tsa kün

The thousand buddhas who come to our world in this Fortunate Age

སྤངས་རྟོགས་མཉམ་ཞིང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ཡང༌། །

pang tok nyam zhing dro la tuk tsé yang

All are equal in renunciation and realization, and they care for beings with compassion and with love.

གངས་རི་ཁྲོད་འདིར་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པ་ཡི། །

gang ri trö dir khyö dang tsungpa yi

Yet here in this land ringed by mountains, it is your kindness

བཀའ་དྲིན་བརྗོད་དུ་མེད་པར་བསམས་ཀྱིན་དད། །

kadrin jö du mé par sam kyin dé

That goes beyond all words or description; and the more I think of it, the deeper my faith and devotion grow.

 

ཁ་བ་ཅན་འདིར་ལག་ན་པདྨོ་ཡིས། །

khawachen dir lak na pemo yi

This snow-land of Tibet was predicted by all the buddhas

གདུལ་བྱར་རྒྱལ་བའི་ལུང་བསྟན་མཛད་པའི་དོན། །

duljar gyalwé lungten dzepé dön

As the realm that Avalokiteśvara would tame,

མེས་དབོན་གསུམ་དང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཡིས། །

mé wön sum dang orgyen chenpo yi

Which in truth is nothing other than what has been done

མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་གཞན་དམིགས་སུ་མེད། །

dzepé namtar lé zhen mik su mé

By Songtsen Gampo, Tri Songdetsen, Ralpachen, and you, the Great Guru of Orgyen.

 

གུ་རུ་ང་སྒོམ་ང་སྒྲུབས་ང་རྗེས་སྙོགས། །

guru nga gom nga drub nga jé nyok

“Meditate on me, the Guru; accomplish me; follow me.

ང་མཐོང་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཐོང་ང་ཉིད་ནི། །

nga tong sangye kün tong nganyi ni

For seeing me is seeing all the buddhas,

བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པས། །

deshek düpé ngowo nyi yinpé

And because I am the very essence of all the sugatas,

ཚེས་བཅུ་བྱུང་རེས་བོད་དུ་འབྱོན་ཞེས་གསུངས། །

tsé chu jung ré bö du jön zhé sung

On every tenth day I shall come to Tibet.”

དེ་ཕྱིར་རྣམ་ཐར་དྲན་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

dechir namtar drenpé solwa deb

So you say and so, remembering your life-story, we pray!

 

ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ། །

horda drukpé tsé chü nyishar la

At sunrise on the tenth day of the sixth month,

དྷ་ན་ཀོ་ཤ་པདྨའི་སྦུབས་ལ་བྱོན། །

dhanakosha pemé bub la jön

On Lake Dhanakośa you appear, in the heart of a lotus blossom.

རྒྱལ་ཟླར་ཨིནྡྲ་བྷོ་དྷའི་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །

gyal dar indrabhodhé chendrang té

In the twelfth month, Indrabhūti invites you,

རྒྱལ་བུར་མངའ་གསོལ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་མཆོག་བརྙེས། །

gyalbur ngasol dorjé lam chok nyé

And, enthroned as crown prince, you practise the supreme vajra path.

མཆུ་ཟླར་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་བསིལ་ཚལ་དུ། །

chu dar gyalsi pang né sil tsal du

In the first month, you renounce the kingdom and in the Chilly Grove

བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་བསྡུས། །

tulzhuk chöpé khandro wang du dü

You practise yogic discipline, and magnetize the ḍākinīs.

དབོ་ཟླར་བསྟན་ལ་རིམ་བཞིན་བཀྲི་བའི་སླད། །

wo dar ten la rimzhin triwé lé

In the second month, to lead others through the gradual stages of the teaching,

སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟིར་རབ་ཏུ་བྱུང༌། །

lobpön prabhahastir rabtu jung

You take ordination with acharya Prabhāhasti.

ནག་ཟླར་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོས་གསོན་བསྲེགས་ཚེ། །

nak dar zahor gyalpö sön sek tsé

In the third month when the king of Zahor seeks to burn you alive,

མེ་ཡང་ཆུར་བསྒྱུར་སུམ་རྩེན་ལྷ་ཡིས་བསྟོད། །

mé yang chur gyur sum tsen lha yi tö

You transform the flames into water, and are praised by the gods of the three heavens.

ས་ཟླར་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་པོས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །

sa dar orgyen gyalpö yabyum nyi

In the fourth month, when the king of Oḍḍiyāna burns you together with Mandāravā,

ལྷན་ཅིག་མེར་བསྲེགས་ལོག་སྲེད་ཅན་དག་ཀྱང༌། །

lhenchik mér sek lok sechen dak kyang

You render even those who delight in evil

རང་དབང་མེད་པར་དད་པའི་གནས་ལ་བཀོད། །

rangwang mepar depé né la kö

Powerless, and inspire them with complete faith in you.

སྣྲོན་ཟླར་ལྷོ་ཕྱོགས་མཐར་སྐྱེས་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །

nön dar lhochok tar kyé gyalkham su

In the fifth month, in the kingdom of the far south,

བསྟན་ལ་འཁུ་བའི་མུ་སྟེགས་ཐོག་གིས་བསྒྲལ། །

ten la khuwé mutek tok gi dral

With thunderbolts you liberate the tīrthikas hostile to the teachings.

གྲོ་བཞིན་ཟླ་བར་མཐའ་འཁོབ་ཟངས་གླིང་དུ། །

drozhin dawar takhob zangling du

In the seventh month, in the Zangling border lands

མུ་སྟེགས་རྒྱལ་པོས་ཟངས་ཆེན་ཁ་སྦྱོར་ནང༌། །

mutek gyalpö zang chen khajor nang

When the king of the tīrthikas seals you in a copper pot,

བཅུག་ནས་ཆུ་ཀླུང་བསྐྱུར་ཀྱང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །

chuk né chulung kyur kyang dzutrul gyi

And casts you into the river, in a miraculous display

ནམ་མཁར་གཤེགས་པའི་མོད་ལ་ཆུ་ཀླུང་ཡང༌། །

namkhar shekpé möla chulung yang

You instantly soar up into the sky and reverse the river’s flow,

གྱེན་ལྡོག་སྡིག་སྤྱོད་རྒྱལ་པོའི་གནས་འཇིགས་ལ། །

gyen dok dik chö gyalpö né jik la

Which all but destroys the malicious king’s entire palace.

ཉེ་བས་སྤ་བཀོང་བཟོད་གསོལ་སྐྱབས་སུ་བསྟེན། །

nyewé pakong zösol kyab su ten

Terrified, he begs forgiveness and takes refuge in you.

ཁྲུམས་ཟླར་མུ་སྟེགས་ངན་པའི་ཟས་དུག་གིས། །

trum dar mutek ngenpé zé duk gi

In the eighth month, malevolent tīrthikas scheme to kill you

བཀྲོངས་པར་སེམས་ཀྱང་གནོད་པ་མེད་ཀྱི་སྟེང༌། །

trongpar sem kyang nöpamé kyi teng

With poisoned food, yet not only are you unharmed,

གཟི་མདངས་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་ངང་ཚུལ་བསྟན། །

zidang lhakpar gyepé ngang tsul ten

But your appearance and your whole being shine in ever growing splendour.

ཐ་སྐར་ཟླ་ལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ཕེབས། །

takar da la yangleshö du peb

In the ninth month, when you arrive in Yangleshö,

བལ་བོད་གཉིས་ཀའི་ལྷ་འདྲེས་མཐོ་མཚམས་ཀྱང༌། །

bal bö nyiké lha dré to tsam kyang

The gods and spirits of Nepal and Tibet challenge and attack you.

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུར་བཞེངས་དམ་ལ་བཞག །

dorjé zhönnü kur zheng dam la zhak

Arising in the form of Vajrakumāra, you make them swear allegiance.

སྨིན་དྲུག་ཟླ་བར་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་བྱོན། །

mindruk dawar böyul ü su jön

In the tenth month, you arrive in central Tibet,

ཧས་པོ་རི་རྩེར་ལྷ་སྲིན་དམ་ལ་བཞག །

hepo ri tser lhasin dam la zhak

And on the peak of Mt. Hepori, you bind gods and spirits under oath.

རྒྱལ་བསྟན་བོད་དུ་དར་བ་ཁྱོད་གཅིག་པུའི། །

gyalten bö du darwa khyö chikpü

The teachings of Buddha spread in Tibet because of your kindness alone, not of others,

དྲིན་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་བསམ་ཀྱིན་དད། །

drin la zhen dring mi jok sam kyin dé

And the more I think of this, the deeper my faith and devotion grow.

མགོ་ཟླར་སྲིན་ཡུལ་གཤེགས་པ་ལ་དགོངས་ནས། །

go dar sin yul shekpa la gong né

In the eleventh month, when you decide to leave for the land of the rākṣasas,

མཆིམས་ཕུར་ཡོན་མཆོད་བཀའ་བགྲོས་བོད་ཡུལ་ཀུན། །

chimpur yönchö ka drö böyul kün

At Chimphu you confer with the disciples, and prepare

གཏེར་གྱིས་གཏམས་པའི་སྟ་གོན་དང་འབྲེལ་བར། །

ter gyi tampé tagön dang drelwar

To fill the whole land of Tibet with termas,

གཞི་བདག་དབང་བསྡུས་གཏེར་གྱི་གཉེར་བྱང་གཏད། །

zhidak wangdü ter gyi nyer jang té

Magnetizing the lords of the earth, and entrusting them with the treasures.

 

དེ་ཕྱིར་བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་ཚེས་བཅུ་རྣམས། །

dechir jung ngo chok gi tsé chu nam

This is why each tenth day, when it comes,

ཁྱོད་ཀྱིས་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་དུས་ཆེན་དང༌། །

khyö kyi dzepa trinlé dü chen dang

Is a festival that celebrates your enlightened actions,

མ་དང་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་སྐབས་ཡིན་པས། །

ma dang khandro duwé kab yinpé

The time when mamos and khandros assemble,

ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་རྩ་ཐིག་རླུང༌། །

nang du dorjé lü la tsa tik lung

When the channels, essence and winds in the vajra body

འདུ་བ་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལས། །

duwa ngotsar chen gyi tendrel lé

Gather, and through this wonderful tendrel

རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང༌། །

nam zhi trinlé kün la wangjor zhing

The four kinds of activity all are mastered,

ཆར་ཆུ་འབེབས་ཤིང་མི་ཕྱུགས་ནད་རིམས་ཞི། །

charchu beb shing mi chukné rim zhi

Rain will fall on time, and epidemics in animals and humans cured.

སད་སེར་དབུལ་ཕོངས་དམག་འཁྲུགས་གོད་ཁ་སོགས། །

sé ser ulpong mak truk gökha sok

Frost, hail, poverty, violent conflict, loss and ruin and the like,

འཇིག་རྟེན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །

jikten dü kyi güpa jinyé kün

All over this world whatever the degenerations of this age may be—

ཚེས་བཅུའི་དུས་མཆོད་བཟུང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན། །

tsé chü dü chö zung né soldeb na

Let them all be eliminated by our maintaining the practice of the tenth day, and through the blessing of this prayer alone.

བྱིན་རླབས་ཁོ་ནས་ཞི་བ་མངོན་སུམ་ཕྱིར། །

jinlab khoné zhiwa ngönsum chir

And so that we can witness this, before our very eyes,

ཞལ་བཞེས་དུས་ལ་བབ་པོ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

zhalzhé dü la babpo tukjé zik

Now is the time to keep your promise: look on us with your compassion!

བོད་འབངས་བསམ་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལ་དད། །

bö bang sam yö tamché khyö la dé

Among the people of Tibet, when the intelligent all have faith in you,

བསམ་མེད་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་དག་ལ་ཡང༌། །

sammé drinchen pama dak la yang

But the heartless despise even their own kind parents,

འཁུ་བར་བྱེད་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ། །

khuwar jé na khyé kyi tukjé la

Let your compassion be impartial, we implore you.

ཉེ་རིང་མ་མཆིས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ལོ། །

nyering ma chi tukdam gyü kul lo

You swore never to neglect or abandon the people of Tibet—

བོད་འབངས་ནམ་ཡང་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི། །

bö bang namyang yalwar mi dorwé

Now is the time to honour your promise:

ཞལ་བཞེས་དུས་ལ་བབ་པོ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

zhalzhé dü la babpo tukjé zik

Look on us with your compassion,

བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

samdön yizhin drubpar jingyi lob

Grant your blessing so that all our aspirations are fulfilled, just as we desire!

 

ཞེས་པའང་བསམ་ཡས་པ་རབ་བྱུང་དབྱངས་ཡིག་དང་པོའི་མིང་ཅན་གྱིས་ངོར༌།  ༧རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་སོ། །

At the request of the renunciate of Samyé, whose name begins with the first vowel “A”, Rigdzin Jigme Lingpa composed this.

 

| Rigpa Translations, 2013

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept