Praise of the Twelve Acts of the Buddha

Literary Genres › Praise | Deities › Buddha Śākyamuni | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | Deutsch | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Twelve Deeds of the Buddha

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ། །

Praise of the Twelve Acts of the Buddha

by Jigme Lingpa

 

དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་འཆི་མེད་གྲོང་ཁྱེར་ནས། །

gawa gyaden chimé drongkhyer né

In the city of the immortal gods, in the heaven of Tuṣita,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ། །

changchub sem kyi dampa tok karpo

The bodhisattva, holy Śvetaketu, saw the vessel

ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་འཛིན་པའི་སྣོད། །

shakyé rik kyi tikler dzinpé nö

To contain the successor of the Śākya clan

སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་མོ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཡིན། །

gyutrul lhamo ridak mikchen yin

Was the lady Māyādevī, her eyes of doe-like beauty.

འོད་སྟོང་ཤར་གྱི་རི་ལ་ཆས་པ་བཞིན། །

ötong shar gyi ri la chepa zhin

Like the splendour of a sunrise on a mountain’s eastern face,

ལྷུམས་ཀྱི་གེ་སར་བཞད་པ་ལུམྦིའི་ཚལ། །

lhum kyi gesar zhepa lumbi tsal

She gave birth, a lotus opening in blossom, in the Lumbinī grove,

ཚངས་དང་དབང་པོས་སྲི་ཞུས་མཛེས་བྱས་ཤིང་། །

tsang dang wangpö sizhü dzé jé shing

Brahmā and Indra there to serve you, to tend you with all their grace;

བྱང་ཆུབ་རིགས་སུ་ལུང་བསྟན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

changchub rik su lungten la chaktsal

You who were prophesied into the lineage of enlightened ones, I bow to you in homage!

 

ལང་ཚོས་དྲེགས་པའི་ཤཱཀྱ་གཞོན་ནུའི་དབུས། །

langtsö drekpé shakya zhönnü ü

Among the Śākya youths, vaunting their athletic physique,

སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རོལ་རྩེད་མཐུས། །

gyutsal drukchu tsazhi roltsé tü

You excelled in your prowess in the sixty four crafts;

ཀུན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་བཏུད་ཅིང་གྲགས་པ་ཡི། །

kün gyi khyé la tü ching drakpa yi

All conceded victory and your renown

སྐྱེ་རྒུའི་རྣམ་ཤེས་མིག་དང་རྣ་བར་རྫོགས། །

kyegü namshé mik dang nawar dzok

Filled the eyes and ears of all.

འདོད་སྲེད་ཞགས་པས་གཞན་དབང་མ་གྱུར་བཞིན། །

dö sé zhakpé zhenwang magyur zhin

Never were you slave to the noose of craving and desire,

ཡབ་གཅིག་དགྱེས་སླད་བཙུན་མོའི་སྒྱུ་མ་ལ། །

yab chik gyé lé tsünmö gyuma la

Yet to please your father, you married, but saw this illusion

སྒྱུ་མའི་ལྟ་བས་བལྟས་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། །

gyumé tawé té né gyalpö khab

For the illusion that it was, ruling the kingdom all the while.

བསྐྱངས་པས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

kyangpé dön kün drubpa la chaktsal

So you were known as Sarvārthasiddha: I bow to you in homage!

 

ཤིན་ཏུ་གཡོ་ཞིང་འཇིགས་པ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི། །

shintu yo zhing jikpa gyalsi kyi

Though precarious, fraught with danger and with change,

ལྕགས་ཀྱུའི་དབང་དུ་མ་གྱུར་འགའ་མེད་ཀྱང། །

chakkyü wang duma gyur gamé kyang

No-one was immune to the allure of the kingdom, save you.

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་བཞིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས། །

ngepar jungwé kyen zhi khyé kyi tuk

Your mind was captivated by the four encounters that caused renunciation,

ཕྲོགས་ནས་རང་བྱུང་དགེ་སློང་ཉིད་དུ་བསྟན། །

trok né rangjung gelong nyi du ten

And you ordained yourself, a self-originating bhikṣu.

བརྩོན་འགྲུས་རླབས་ཀྱིས་མི་ངལ་ནཻ་རཉྫར། །

tsöndrü lab kyi mi ngal nairanjanar

Your constant perseverance, never tiring, by the Nairañjanā river

དཀའ་ཐུབ་གདུང་བ་བཟོད་པའི་སྙིང་སྟོབས་དང་། །

katub dungwa zöpé nyingtob dang

Gave you the strength of mind to bear the agony of austerities, and

ཀུན་རྟོག་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་བསམ་གཏན་ལ། །

küntok dulwa dzinpé samten la

The concentration to keep on taming conceptual thought,

ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་དགྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chok chü deshek gyé la chaktsal lo

Which delighted the sugatas of the ten directions: I bow to you in homage!

 

གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་སྲིད་དུ་རྣམ་རིག་ཀུན། །

drangmé sum gyi si du namrik kün

Through three incalculable aeons in samsaric existence,

ཚོགས་གཉིས་ཐ་གུས་བཅིངས་པ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །

tsok nyi tagü chingpa dönyö chir

You sought the meaningful, by binding all your thoughts

With the rope of accumulating merit and wisdom.

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་བདུད་རྣམས་སྐྲག་བྱས་ནས། །

changchub shingdrung dü nam trakjé né

Then, beneath the bodhi tree, you put the māras to flight,

མངོན་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱ་བ་རྒྱལ་ཀུན་གཤིས། །

ngönpar dzok sang gyawa gyal kün shi

And attained enlightenment, as all the buddhas do.

འཁོར་བ་གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་གཡང་ས་ལ། །

khorwa ting tamepé yangsa la

On the ship of the three turnings of the Wheel of Dharma, you save

རྒྱུག་པའི་འགྲོ་བ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གྲུས། །

gyukpé drowa khorlo sum gyi drü

Beings who rush into saṃsāra’s bottomless and endless abyss,

བསྒྲལ་ནས་ཐར་པ་དང་ནི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི། །

dral né tarpa dang ni namkhyen gyi

And ferry them to the perfect levels of liberation and omniscience:

གོ་འཕང་བཀྲི་བ་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gopang triwa khyé la chaktsal lo

I bow to you in homage!

 

རྟོག་ཅིང་དཔྱོད་ཀྱང་སྡོམ་པ་མིན་པའི་ཆང་། །

tok ching chö kyang dompa minpé chang

Through the magical power of your miracles in Śravastī,

འཐུངས་པས་ཆེས་བཟིར་མུ་སྟེགས་སྟོན་པའི་ལྕེ། །

tungpé ché zir mutek tönpé ché

You rendered speechless the tīrthika teachers who,

མཉན་དུ་ཡོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐུས་བཅད་པས། །

nyen du yöpé chotrul tü chepé

With all their analysis and research, drunk on the wine of indulgence, had become oppressive in the extreme.

སྐྱེངས་དང་གཟི་བརྗིད་ཉམས་པའི་ཆོ་ག་རྫོགས། །

kyeng dang ziji nyampé choga dzok

In the final contest they were humbled, their prestige all drained away,

རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞི་ལ་མཆོག་ཐོབ་ཁྱེད། །

dzutrul kangpa zhi la chok tob khyé

As you triumphed through the ‘four bases of miraculous powers’.

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་ཚོར་བ་མི་མྱོང་ཡང༏། །

kyé ga na chi tsorwa minyong yang

Though you never experienced the feelings of birth, old age, sickness and death,

ངེས་པར་ཕ་རོལ་འགྲོ་འདི་མི་སེམས་རྣམས། །

ngepar parol dro di misem nam

To bring disillusion to those who never think on the certainty of death,

སྐྱོ་སླད་མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་དེར་ཕྱག་འཚལ། །

kyo lé nya ngen da tön der chaktsal

You displayed your passing into parinirvāṇa: I bow to you in homage!

 

བསོད་ནམས་ཉམ་ཆུང་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །

sönam nyamchung gyurpé drowa nam

As a device to let beings whose merit is weak or small

དཀར་པོའི་ཆོས་རབ་འཕེལ་བའི་ཚོང་ཟོང་ནི། །

karpö chö rab pelwé tsong zong ni

Increase their practice of the positive and virtuous,

འཛད་པ་མེད་པའི་རིང་བསྲེལ་ཆ་བརྒྱད་དུ། །

dzepa mepé ringsel cha gyé du

You left relics, that were inexhaustible, in eight shares,

བཞག་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཟིམས་པ་ལྟར། །

zhak té chö kyi ying su zimpa tar

And you slept in the dharmadhātu. So, may I too

བདག་ཀྱང་རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

dak kyang dzok min jang sum tarchin né

Bring perfecting, maturing and creating pure realms to completion,

ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་འོག་མིན་ཆེན་པོ་རུ། །

kham sum lé dé womin chenpo ru

Then in the great Akaniṣṭha, that transcends the three realms,

མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་མཛད་པ་བཅུས། །

ngönpar sangye trulpé dzepa chü

Attain manifest buddhahood and through the ten acts displayed by a supreme emanation,

ཀུན་མཁྱེན་ཁྱེད་དང་འགྲོ་དོན་མཉམ་པར་ཤོག །

künkhyen khyé dang dro dön nyampar shok

Become your equal, omniscient one, in benefitting beings!

 

ཅེས་པ་ནི་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་ཡིན་ནོ། །

This is the word of Rigdzin Jigme Lingpa.

 

| Rigpa Translations

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept