To Make the Tears Fall

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | 中文 | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །མིག་ནས་མཆི་མ་ཐོན་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

A Prayer of Devotion, to Make the Tears Fall

by Rigdzin Jigme Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །

dü sum sangye kün gyi tukjé ter

You are the treasure of all the buddhas’ compassion, past, present and future,

ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་མཆོག །

kham sum malü drolwé depön chok

You are our greatest guide, who liberates all three realms,

བོད་ཁམས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་གཉེན་གཅིག་པུ། །

bö kham drowa yong kyi nyen chikpu

You are the one and only friend of every living being in Tibet,

བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ། །

kadrin tsungmé orgyen chenpo la

Your kindness is beyond compare, Orgyen Chenpo.

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བློ་སྙིང་བྲང་གསུམ་འབུལ། །

lü dang longchö lo nying drang sum bul

I offer you my body, my possessions, my heart and soul,

ཁ་ཞེ་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

khazhé ngo kok mepar solwa deb

As I pray to you, without a trace of deceit or pretence.

 

འཁོར་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟའི་བར། །

khor tsé tokma mé né danté bar

From beginningless time in saṃsāra till now,

མ་རིག་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་ནས། །

marik lé dang nyönmong wang gyur né

Dominated by ignorance, karma and destructive emotions,

ཁམས་གསུམ་རྒྱུད་དྲུག་གནས་སུ་འཁྱམས་པ་བདག །

kham sum gyü druk né su khyampa dak

I have wandered through the three worlds and six realms of beings,

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་ལས། །

dukngal sum gyi zhakpé chingpa lé

Bound by the ropes of the three kinds of suffering—

མྱུར་དུ་ཐུགས་རྗེས་སྒྲོལ་ཅིག་གུ་རུ་རྗེ། །

nyurdu tukjé drol chik guru jé

Quickly, with all your compassion, free me, O Guru, O lord.

 

འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །

di né zung té changchub matob bar

From this moment on, till I reach enlightenment,

སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་བཟང་ངན་ཅི་བྱུང་ཡང་། །

kyiduk leknyé zang ngen chi jung yang

In happiness or sorrow, comfort or danger, good or bad, whatever may occur,

རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན། །

jetsün chenpo pema jungné khyen

Jetsün Chenpo, Lotus-born—know me, care for me!

 

གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་པའི་གང་ཟག་ལ། །

solwa nying né debpé gangzak la

When someone prays to you with all their heart,

ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཞལ་བཞེས་པའི། །

tukjé gyünché mepar zhalzhepé

Your compassion flows unceasing: this is your promise,

ཐོས་གྲོལ་གསུང་གི་དོན་འབྲས་མ་ལུས་པ། །

tödrol sung gi dön dré malüpa

And since your words liberate upon hearing, then grant

མངོན་སུམ་མིག་གི་བདུད་རྩིར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

ngönsum mik gi dütsir tsal du sol

Us everything you have pledged, here and now, I pray, so that I may see it with my very eyes!

 

ཁྱད་པར་ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས་ཚེ། །

khyepar namzhik tsé yi dü jé tsé

Above all, when this life comes to an end,

བེམས་རིག་བྲལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །

bem rik dralwé dü la babpa na

When the moment arrives for mind and body to part,

སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་འཕྲང༌། །

kyechi bardo né chö dukngal trang

When I face the agony and suffering of birth, death and the bardo in between,

ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་གཡང་ས་ལ། །

shintu jikpa chenpö yangsa la

Then protect me from the bardo’s horrifying abyss,

སྐྱོབས་ཏེ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་མ་བཏང་བར། །

kyob té ngensong sum duma tangwar

And hold me back from the three lower realms.

རང་སྣང་རྣམ་དག་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང༌། །

rangnang namdak zangdok palri zhing

Let whatever I perceive transform into your pure land, the Copper Coloured Mountain of Glory,

སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ཆེ། །

ku sum dewa chenpö podrang ché

And right there, in the sublime three-kāya palace of great bliss,

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་དུ། །

gönpo khyö kyi tuk dang yermé du

As I merge, Lord, one with your wisdom mind,

འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་མཛོད་ཅིག་མ་ཧཱ་གུ་རུ། །

drenpé depön dzö chik maha guru

Lead me, Mahā Guru—be my guide.

 

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

kyabné kündü orgyen chenpo khyen

You who are all sources of refuge, Orgyen Chenpo, care for me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

sangye kündü orgyen chenpo khyen

You who are all buddhas, Orgyen Chenpo, care for me.

དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

damchö kündü orgyen chenpo khyen

You who are all Dharma, Orgyen Chenpo, care for me.

དགེ་འདུན་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

gendün kündü orgyen chenpo khyen

You who are all the Saṅgha, Orgyen Chenpo, care for me.

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །

tsa sum kündü orgyen chenpo khyen

You who are all gurus, devas and ḍākinīs, Orgyen Chenpo, care for me.

 

ད་ནི་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུག །

dani dü ngen nyikmé ta la tuk

As we reach now the end of this degenerate dark age,

དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པའི་ལོང་མ་ཁོམ། །

damchö tsulzhin jepé long ma khom

We have no time to practise the sacred Dharma correctly.

སད་སེར་བཙའ་ཐན་ནད་ཡམས་མུ་གེ་དང༌། །

sé ser tsa ten né yam mugé dang

When we are oppressed by frost, hail, flood and drought, by sickness, epidemic and famine,

འཁྲུགས་རྩོད་དུས་ཀྱི་རྒུད་པས་ཀུན་ཏུ་མནར། །

truktsö dü kyi güpé küntu nar

By violence and the decadence and decay of our time,

འབྱུང་བ་སྒང་གཤོངས་སྣོད་བཅུད་རྟེན་འབྲེལ་འཕྱུགས། །

jungwa gang shong nöchü tendrel chuk

When the elements are plunged into chaos, the tendrel for the planet and its inhabitants go wrong,

བོད་ཁམས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་ལ། །

bö kham semchen dukngal drakpo la

And when beings in Tibet endure the harshest of suffering,

སྤྱོད་ཚེ་རྗེ་བཙུན་གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

chö tsé jetsün gurü tukjé yi

Then, with all of your compassion, Jetsün Guru,

གནས་སྐབས་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་སྒོ་འཕར་ཕྱེས། །

nekab dzokden sarpé gopar ché

Immediately, fling open the door to a new kind of golden age,

མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་དུ། །

tartuk ösal chökü podrang du

And ultimately, I pray, within the dharmakāya’s palace of clear light

ཁམས་གསུམ་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་དབུགས་དབྱུང་ནས། །

kham sum lüchen tadak ukyung né

May all living beings of the three worlds find relief,

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

khorwa dong né trukpar dzé du sol

So that saṃsāra is emptied, from its very depths!

ཞེས་མིག་ནས་མཆི་མ་ཐོན་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །

Pray with such devotion that tears cascade from your eyes.

 

ཞེས་པའང་ཡར་ལུང་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བསྐོར་བའི་ཚེ།  གྲོགས་མཆེད་རྣམས་ཀྱི་ནན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་བྲག་ཉག་གུར་ཙོག་འོག་ཏུ་༧་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་སོ།། །།

At the crystal cave of Yarlung, when offering a limitless tsok feast, and at the urgent request of a number of friends, below the rock Draknyak Gurchok,1 this prayer was spoken by Longchen Namkhe Naljorpa.

 

| Rigpa Translations, 2013

  1. This phrase could also mean that Rigdzin Jigme Lingpa was then living in a simple tent in a cleft in the rocks.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept