Root Empowerment of Vase Conferring Majesty

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Literary Genres › Termas | Practices › Empowerment | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Deities of the Longchen Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ རྩ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་བཞུགས༔ ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་ངོ་༔

The Root Empowerment of the Vase Conferring Majesty

The Inner Enabling Empowerment of the Heart-Essence of the Vast Expanse

by Jigme Lingpa

 

རང་རིག་དོན་གྱི་ལྷ་ལ་འདུད༔

rangrig dön gyi lha la dü

Homage to the ultimate deity of natural awareness!

གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ནི༔

sang chen dorjé tekpa ni

The gateway to the Vajra Vehicle of the Great Secret

འཇུག་སྒོ་དབང་ལ་དམ་ཚིག་སྲོག༔

jukgo wang la damtsik sok

Is empowerment; its life-force is the samaya.

རང་བཞིན་གནས་ལུགས་བརྗོད་བྲལ་ཏེ༔

rangzhin neluk jödral té

The natural state is ineffable.

དེ་ཕྱིར་སྐལ་པ་མཆོག་ལྡན་གྱི༔

dechir kalpa chokden gyi

Therefore, in order to take care

སློབ་མ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར༔

lobma jesu zungwé chir

Of extremely fortunate disciples,

རྩ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་བསྟན༔ ས་མ་ཡ༔

tsa wanggyal tab chiluk ten samaya

Here I will reveal the Root Empowerment Conferring Majesty. Samaya!

 

དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས་མཆོག་ཏུ༔

wen zhing nyamgé né chok tu

In an excellent sacred place, isolated and joyful,

དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་གཞི་ལེགས་པར་བསྒྲིགས༔

kyilkhor cha zhi lekpar drik

Commence the preparations for the maṇḍala.

དབུས་སུ་རཏྣའི་བུམ་པ་ལ༔

ü su ratné bumpa la

In the centre, place a jewelled vase,

ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་བཅུད་ཀྱིས་གཏམས༔

kha gyen gul ching chü kyi tam

Ornamented and with a ribbon around its neck, and fill it with liquid.

གཡས་སུ་རང་གཞུང་པོ་ཏི་དང་༔

yé su rangzhung poti dang

On the right, place a text of this practice.

གཡོན་དུ་གསང་རྫས་བྷཉྫ་འགོད༔

yön du sang dzé bhandza gö

On the left, place a skull-cup filled with the secret substances.

སྟེང་དུ་མེ་ལོང་སིནྡྷུར་བཅས༔

tengdu melong sindhur ché

Upon it arrange a mirror coated with sindūra.

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་དང་༔

dorjé sempé melong dang

Cover the Vajrasattva mirror1

རིག་ཙཀ་རྣམས་ལ་ལྡིང་གུར་ཕུབ༔

rik tsak nam la ding gur pub

And the empowerment image of the consort2 with a canopy.

བགེགས་བསྐྲད་རིག་འཛིན་འདུས་པ་ཡི༔

gektré rigdzin düpa yi

Expel the obstructive forces and carry out the main practice

ལས་གཞུང་བསྲང་ཞིང་ནུས་ལྡན་སྒྲུབ༔

lé zhung sang zhing nüden drub

Of The Vidyādhara Assembly according to your capacity.

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བདག་འཇུག་བླང་༔

ting ngé dzin gyi dakjuk lang

With samādhi, receive the self-initiation.

 

དེ་ནས་སློབ་མ་གྲལ་ལ་འཁོད༔

dené lobma dral la khö

Then the students take their seats in rows.

ལས་བུམ་ཆུས་བཀྲུས་བགེགས་གནས་དབྱུང་༔

lé bum chü trü gek né yung

With water from the activity vase, perform the ablution and expel the obstructive forces.

སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་བཤད༔

sungkhor gom zhing logyü shé

Meditate on the protective circle and relate the history.

མཎྜལ་འབུལ་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ༔

mandal bul zhing solwa dab

[The students] offer a maṇḍala and make the request.

 

ཧོཿ བདག་ནི་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ༔

ho, dak ni kalden rik kyi bu

Hoḥ. Please take care of me, a fortunate child of Noble Family,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ལ༔

tukjé chenpö jezung la

And look upon me with your great compassion.

དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

damtsik chenpö kyilkhor du

Allow me to enter this maṇḍala of the great samaya

འཇུག་ཅིང་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

juk ching minpar dzé du sol

And bring me to maturity!

ཚར་གསུམ་ཞུ་ཞིང་ལན་སྦྱིན་པ༔

Recite this and have the students repeat it three times. Then proclaim the following:

ཧོཿ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔

ho, sangwa chok gi kyilkhor dir

Hoḥ. This maṇḍala of the supreme secret

འཇུག་པར་དཀའ་ལ་ཁེ་ཉེན་ཆེ༔

jukpar ka la khenyen che

Is difficult to enter and the stakes are high:

དམ་ཚིག་ཉམས་ན་བརླག་འགྱུར་བས༔

damtsik nyam na lak gyurwe

Impairing the samaya will bring destruction;

དམ་བསྲུང་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་པར་བྱ༔

dam sung wangkur jinpar ja

So, maintain the samaya and I’ll grant you empowerment.

ཞེས་བསྒྲག་སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་པ་འབོག༔

Transmit the verses for taking refuge and the mind set upon awakening.

ཡན་ལག་བདུན་པས་ཚོགས་བསགས་བྱ༔

Gather the accumulations with the seven branches.

དེས་ནི་དབང་གི་གཞི་རྟེན་འགྱུར༔

With this, the foundation for the empowerment is established.

དེ་རྗེས་སློབ་བུ་ལྷར་བསྐྱེད་ནས༔

Then the students generate themselves as the deity.

ཡེ་ཤེས་དབབ་ལ་ནན་ཏན་བྱ༔

Apply yourself to the invocation of the wisdom deities

ཏིཥྛ་བཛྲས་རྒྱས་བཏབ་ལ༔

And seal them with:

tishta benzé

tiṣṭha vajra

 

བུམ་པ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་བསྐུར༔

Place the vase on the students heads’ and grant the empowerment:

ཧཱུྃཿ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་ལྷའི་གཞལ་ཡས༔

hum, tashi bumpa lhé zhalye

Hūṃ. In the divine palace of the auspicious vase

ལྷ་དང་གཉིས་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུས༔

lha dang nyimé dütsi chu

Is the amṛta water indivisible from the deities,

སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔

kalden bu la wangkurwe

Through which you, fortunate child, are empowered.

སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔

nang zhen lha kü chakgyardzog

May clinging to appearances be perfected as the mudrā of the deities' form,

རྣམ་སྨིན་རིག་འཛིན་ཉེར་ཐོབ་ཅིང༔

nammin rigdzin nyertob ching

So that you attain the level of a matured vidyādhara

ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ནོན་ཤོག༔

küntu ö kyi sa nön shog

And reach the stage of universal radiance.

རྩ་སྔགས་དང་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥྀཉྩ་ཨོཾཿ

Say the root mantra, adding:

kaya abhishintsa om

kayābhiṣiñca oṃ

 

གསང་རྫས་བདེ་སྐྱོང་མགྲིན་པར་བཞག༔

Place the skull-cup filled with the secret substances at their throat.

ཧཱུྃཿ ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔

hum, yabyum jorwé changchub sem

Hūṃ. Red and white bodhicitta flows from the point of union

དཀར་དམར་བྷན་དྷའི་ནང་དུ་བསྐྱིལཿ

kar mar bendhé nang du kyil

Of the male deity and consort, and fills the skull-cup.

སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔

kalden bu la wangkurwe

With it, fortunate child, you are empowered.

རྩ་ཁམས་ཡི་གེའི་རྣམ་པར་སྨིན༔

tsa kham yigé nampar min

May your channels and elements be matured into syllables,

ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔

tsé la wangwé rigdzin tob

So that you attain the level of a vidyādhara with power over life

པདྨ་ཅན་གྱི་ས་ནོན་ཤོག༔

pema chen gyi sa nön shog

And reach the stage of the lotus of non-attachment.

རྩ་སྔགས་དང་ཝཱཀྐ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ

Say the root mantra, adding:

waka abhikintsa ah

vākābhiṣiñca āḥ

 

མཚན་ལྡན་གཟུངས་མ་ལག་ཏུ་གཏད༔

Place the [image of the] authentic consort in their hands.

ཧཱུྃཿ ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཏེ༔

hum, chö nam kün gyi jungné te

Hūṃ. The source of all phenomena

བདེ་བ་ཆེན་པོ་གསང་བའི་ཡུམ༔

dewa chenpo sangwé yum

Is the secret mother-consort of great bliss.

རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔

rik kyi bu la jinpa yi

By presenting her to you, fortunate child,

དགའ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར༔

ga zhi yeshe ngön du gyur

May you actualize the wisdom of the four joys,

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་ཐོབ༔

chakgya chenpö rigdzin tob

So that you attain the level of a mahāmudrā vidyādhara

འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ནོན་ཤོག༔

khorlo tsokchen sa nön shog

And reach the stage of Great Cloud Mass of Rotating Syllables!3

རྩ་སྔགས་དང་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྫ་ཧཱུྃཿ

Say the root mantra, adding:

tsitta abhishindza hum

cittābhiṣiñca hūṃ

 

འཁར་བའི་མེ་ལོང་ཟླུམ་པོའི་སྟེང་ཿ

Reveal the mirror of Vajrasattva,

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མེ་ལོང་བསྟནཿ

Upon a round, bronze mirror.

ཧོཿ ཀ་དག་མེ་ལོང་གཙང་མའི་ངོགས༔

ho, kadak melong tsangmé ngog

Hoḥ. On the surface of the clear mirror of primordial purity

ལྷུན་གྲུབ་དྭངས་ཤེལ་དྲི་མེད་གསལ༔

lhündrub dang shel drimé sal

The stainless crystal of spontaneous presence is reflected.

བརྡ་རྟགས་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔

datak dzokpé wangkurwe

Through this empowerment in which symbolic indications are complete,

དྲི་མེད་རིག་པའི་གནས་ལུགས་རྟོགས༔

drimé rigpé neluk tog

May you realize the natural state of immaculate awareness,

ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་ཉེར་ཐོབ་ནས༔

lhündrub rigdzin nyertob ne

So that you attain the level of a spontaneously accomplished vidyādhara

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ས་ནོན་ཤོག༔

dewa chenpö sa nön shog

And reach the stage of great bliss.

རྩ་སྔགས་དང་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃཿ

Say the root mantra, adding:

dharmadhatu abhikintsa hum

dharmadhātu-abhiṣiñca āḥ

གནས་ལུགས་དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་གདབཿ

Give the absolute introduction to the natural state.

མཐའ་བྲལ་ངང་དུ་མཉམ་པར་གཞགཿ

Rest in a meditation free from any conceptual extremes.

ཕཊ྄ཿཅེས་བརྗོད་ལ་སེམས་རིག་དབྱེཿ

Utter “phaṭ!” to separate mind and awareness.

ཨཱཿཞེས་བརྗོད་ལ་དོན་ངོ་སྤྲདཿ

Say “āḥ!” and grant the absolute introduction.

དེ་ནས་གླེགས་བམ་བཀའ་གཏད་བྱཿ

Then confer the entrustment with the scripture.

ཧོཿ ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ༔

ho, chöku kuntuzangpo

Hoḥ. Dharmakāya Samantabhadra,

ལོངས་སྐུ་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ༔

longku gyalwa rik nga

Saṃbhogakāya victorious ones of the five families,

སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ༔

tulku garab dorje

Nirmāṇakāya Garab Dorje,

སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན༔

lobpön jampal shenyen

Master Mañjuśrīmitra,

རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིདྷ༔

rigdzin shri singha

Vidyādhara Śrī Siṃha,

པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲཿ

penchen bimalamitra

Great paṇḍita Vimalamitra,

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང༔

orgyen pema tötreng

Skull-Garland Lotus4 of Uḍḍiyāna,

མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ༔

khandro yeshe tsogyal

Ḍākinī Yeshe Tsogyal,

མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན༔

ngadak trisong dé'u tsan

King Tri Songdetsen,

རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར༔

gyalsé drimé özer

Son of the victorious ones, Drime Özer,5

ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོགས་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་མགོན་རིག་འཛིན་བླ་མ༔

longchen namkhé naljor lasok rangzhin dzogpachenpö tsawa dang gyüpar chepé palgön rigdzin lama

Longchen Namkhai Naljor6 and all you other root and lineage masters, glorious vidyādhara gurus, of the Natural Great Perfection,

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ༔

yidam khandro gyatso

And oceans of yidam deities and ḍākinīs,

ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས༔

chösung damchen gyatsö tsok dang chepa nam kyis

Together with oceans of oath-bound Dharma protectors,

དེང་འདིར་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ༔

dengdir dorjé lobma nam la wangkur du sol

Come here, now, and bestow empowerment upon the vajra students!

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

jingyi lab tu sol

Inspire them with your blessings,

རྟོགས་པ་སྤར་དུ་གསོལ༔

tokpa par du sol

Set their realization ablaze,

བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔

tulzhuk kyé du sol

Enhance their yogic practice,

བྱ་རྩོལ་བློ་འདས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་དགོངས་པའི་བརྩན་ས་ཟིན་ཏེ་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས་ནས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

jatsol lodé dzogpachenpö long du gongpé tsen sa zin té tsé chik lü chik la jalü powa chenpö ku chok nyé né pal kuntuzangpö gopang la göpar dzé du sol

Lead them to the stronghold of the wisdom expanse of the Great Perfection, beyond actions, effort and conceptual mind, so that they attain in one life and one body the supreme rainbow body of great transference and reach the level of glorious Samantabhadra!

ལན་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་དོན་རྒྱུད་འཕོཿ

Recite this three times and transmit the ultimate lineage.

ཤེས་པ་གཏད་མེད་ངང་ལ་གཞགཿ

Everyone rests their minds in a state beyond reference.

 

དེ་ནས་དམ་ཚིག་བསྒོ་བ་ནིཿ

Then, for the instructions on the samayas,

རྣམ་དབྱེ་བཤད་ལ་རྗེས་ཟློས་བྱཿ

Explain the categories and have the students repeat the following:

རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང་༔

tsawa ku sung tuk chok dang

All the supreme root samayas of body, speech and mind,

ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔

yenlak damtsik nyishu nga

The twenty-five branch samayas,

མེད་དང་གཅིག་པུ་ཕྱལ་བ་སོགས༔

mé dang chikpu chalwa sog

And the Great Perfection samayas such as absence, oneness, and suffusion,

ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བསྲུང་བར་བགྱི༔

choga zhindu sungwar gyi

I pledge to maintain in the proper way.

ཞེས་བརྗོད་གཏང་རག་མཎྜལ་ཕུལཿ

Recite this. Then the students offer a maṇḍala out of gratitude.

སླར་ཡང་བྲན་དུ་ཁས་བླང་ཕྱིརཿ

The students pledge their service:

གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པཿ

tsowö jitar ka tsalpa

Whatever the guru, chief of the maṇḍala, commands,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བགྱིཿ

dedak tamché dak gi gyi

I shall carry out—each and every instruction.

ལན་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་དགེ་བ་བསྔོཿ

Recite this three times and dedicate the merit.

རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་སྤྱི་དང་མཐུནཿ

The concluding activities are then done in the usual way.

ས་མ་ཡཿ

Samaya!

 

འདི་ཁོ་ནའོཿ

This is all.

 

| Translated by Han Kop, 2021, for the Longchen Nyingtik Project, with reference to previous versions by Adam Pearcey and Gyurme Avertin. With gratitude to Tulku Dawa Rinpoche for his clarifications.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "klong chen snying gi thig le las/ rtsa dbang rgyal thabs spyi blugs/ nang nus pa 'jug pa'i dbang ngo", in klong chen snying thig rtsa pod. 5 Vols. BDRC W1KG13585. Bodhnath, Kathmandu and Bodhgaya, Bihar: Shechen Publications, 1994. Vol. 1: 89-94.

 

Version: 1.1-20210704

  1. In other words, a crystal.
  2. Tib. riktsak (rig tsak)
  3. I.e., the thirteenth of the sixteen stages according to the Nyingma system of inner tantras. See https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Sixteen_bhumis
  4. I.e., Pema Tötreng or Padmasambhava.
  5. I.e., Longchenpa
  6. i.e., Jigme Lingpa

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept