Secret Path to the Mountain of Glory

Practices › Aspiration PrayersZangdok Palri Aspirations | Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | Français | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

The Copper-Coloured Mountain of Glory

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ་དཔལ་རིའི་གསང་ལམ།

Secret Path to the Mountain of Glory

A Prayer of Aspiration for the Copper-Coloured Mountain of Glory

by Rigdzin Jikmé Lingpa

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hum benza guru pema siddhi hung

Oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

རང་བཞིན་རྣམ་དག་བློ་བྲལ་གཉུག་མའི་སྦུབས༔

rangzhin namdak lodral nyukmé bub

Its nature is completely pure, beyond the conceptual mind, a primordial expanse

གསལ་མདངས་འགག་མེད་བདེ་སྟོང་ལོངས་སྐུའི་རྩལ༔

sal dang gakmé detong longkü tsal

Where a ceaseless radiance shines, bliss and emptiness indivisible, the saṃbhogakāya’s display

སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་མི་མཇེད་བཀོད་པའི་ཆ༔

tulkü zhingkham mijé köpé cha

Appearing as this nirmāṇakāya pure land, an aspect of our world of 'Endurance'―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་རྡོ་རྗེའི་གདན༔

dzamling sa yi tewa dorjé den

The Vajra seat, very centre of this world of ours,

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་གནས༔

dü sum gyalwé chö khor korwé né

Is that sacred place where buddhas past, present and future turn the wheel of Dharma.

དེ་ཡི་ནུབ་བྱང་རྔ་ཡབ་ལང་ཀའི་གླིང་༔

dé yi nubjang ngayab langké ling

North-west of there lies the land of Ngayab Langké Ling―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

བཀོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཙིཏྟའི་ས་འཛིན་སྤོ༔

köpa lhündrub tsitte sa dzin po

A spontaneous array, a mountain rising in the shape of a heart:

རྩ་བ་གདེངས་ཅན་འཇོག་པོའི་ཐོད་དུ་བཅིང་༔

tsawa dengchen jokpö tö du ching

Its base rests on the crown of the hooded king of the nāgas,

སྐེད་པར་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོས་ཚོགས་འཁོར་བསྐོར༔

kepar lümé khandrö tsokkhor kor

Its slopes throng with the formless ḍākas and ḍākinīs, celebrating the tsok feast,

རྩེ་མོ་གཟུགས་ཁམས་བསམ་གཏན་སྙོགས་པ་ལྟའི༔

tsemo zuk kham samten nyokpa té

Its peak reaches as far as the form realms’ states of meditative absorption―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

རི་རྒྱལ་དེ་ཡི་རྩེ་མོའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔

ri gyal dé yi tsemö zhalmé khang

On the summit of this king of mountains there rises a palace beyond all measure,

ཤར་ཤེལ་ལྷོ་ཕྱོགས་དབང་སྔོན་བཻ་ཌཱུརྻ༔

shar shel lhochok wang ngön baidurya

The eastern side of crystal, the south of lapis lazuli,

ནུབ་ཕྱོགས་པད་རག་བྱང་ཕྱོགས་ཨིནྡྲ་ནི༔

nubchok pérak jangchok indra ni

The west of ruby, and north of emerald;

ཕྱི་ནང་བར་མེད་ཟང་ཐལ་དབང་གཞུའི་མདངས༔

chinang barmé zangtal wang zhü dang

All translucent like the arc of a rainbow, with no outside, inside or in-between―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

ཁྱམས་དང་གྲུ་ཆད་གློ་འབུར་འཇའ་རིས་འཁྱིལ༔

khyam dang druché lo bur ja ri khyil

Corridors, corners, and parapets pulsate in rainbow outlines,

འདོད་སྣམ་ཕ་གུ་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད་དང་༔

dönam pagu drawa draché dang

Terraces, friezes and hanging garlands with jewels and tassels,

ཤར་བུ་མདའ་ཡབ་སྒོ་རྒྱན་རྟ་བབས་ཅན༔

sharbu dayab go gyen tabab chen

Water-spouts, roofs, door ornaments and porches,

ཆོས་འཁོར་གདུགས་ཏོག་བརྡ་དོན་རྟགས་རྫོགས་པའི༔

chö khor duk tok da dön tak dzokpé

The wheel of Dharma, parasol and finial: all perfect in symbols, meaning and signs―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་ཤིང་དང་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔

paksam jönpé shing dang dütsi chu

Here are wish-fulfilling trees and fountains of nectar,

ནེའུ་སིང་སྨན་ལྗོངས་དྲི་བསུང་འཐུལ་བའི་ཁྲོད༔

né'u sing men jong drisung tulwé trö

Green groves sweet with the fragrance of healing plants,

དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་བྱ་ཚོགས་བྷྲ་མ་ར༔

drangsong rikdzin ja tsok bhrama ra

Where ṛṣis, vidyādharas, flocks of birds and swarms of bees,

ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དང་བརྡ་གླུ་སྒྱུར༔

tek sum chö kyi dra dang da lu gyur

Quiver with the sound of the Dharma of the three vehicles, mystic songs as well―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

ཕོ་བྲང་གཞལ་མེད་ཆེན་པོའི་ལྟེ་བ་ལ༔

podrang zhalmé chenpö tewa la

A palace vast and limitless, in the heart of which

རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

rinchen zur gyé pema nyidé teng

On an eight-cornered jewel, a lotus and sun and moon disc seat,

བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་རང་བྱུང་པདྨ་འབྱུང་༔

deshek kündü rangjung pema jung

Padmākara spontaneously appears, as all the sugatas in one,

སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་འཇའ་ཟེར་ཀློང་ན་བཞུགས༔

ku sum rik dü ja zer long na zhuk

Embodying the three kāyas, resplendent in an aura of rainbow light―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

གང་གི་ཟབ་གསལ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩལ༔

gangi zabsal dechen yeshe tsal

Through your wisdom of great bliss, profound and luminous,

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེར་ཤར་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔

tongnyi nyingjer sharwé gyuntrul lé

Emptiness manifests as compassion, and as its magical display,

ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་བོད་ཡུལ་དུ༔

chok chu kün dang khyepar bö yul du

In every direction of space, and especially the land of Tibet,

སྤྲུལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བར་མེད་འགྱེད༔

trulwa jewa trak gya barmé gyé

Your emanations stream out, on and on, in their thousands and millions―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

གཡས་ཀྱི་གྲལ་ན་རྒྱ་བོད་རིག་འཛིན་རྣམས༔

yé kyi dral na gyawö rikdzin nam

On your right stretch the rows of vidyādharas from India and Tibet,

འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་ངོར་འབྱམས་སུ་ཀླས༔

ösal dorjé rol ngor jam su lé

Their minds suffused in the limitless Dzogchen view―‘the vajra play of luminosity’,

གཡོན་གྱི་གྲལ་ན་འཕགས་བོད་པ་གྲུབ་རྣམས༔

yön gyi dral na pak böpa drub nam

On your left, are the rows of scholars and saints of India and Tibet,

བཤད་སྒྲུབ་ཉམས་རྟོགས་བགྲོ་གླེང་ཆོས་སྒྲ་འུར༔

shedrub nyamtok droleng chö dra ur

Their voices ring out the sounds of Dharma, revealing their experience and realization of teaching and practice―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

མཐའ་བསྐོར་བར་མཚམས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་༔

ta kor bartsam jebang nyernga dang

Around them the king and subjects, the twenty five disciples,

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས༔

trulpé tertön drubpé khyuchok nam

Nirmāṇakāya tertöns and sovereigns among the siddhas,

ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་འཁོར་ལོ་ལ་སྤྱོད་ཅིང་༔

tekpa rim gü khorlo la chö ching

Practise the cycles of the nine graded vehicles,

གཡོ་མེད་དགོངས་པའི་གཟེར་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན༔

yomé gongpé zer gyi tulzhuk dzin

Keeping the yogic discipline of one-pointed, unwavering realization―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་གྲུ་ཆད་བར་ཁྱམས་ཀུན༔

chok zhi tsam gyé druché barkhyam kün

The four cardinal and eight intermediate directions, the corners and internal galleries, all

དཔའ་བོ་ཌཱཀྐི་ལྷ་དང་ལྷ་མོས་ཁེངས༔

pawo dakki lha dang lhamö kheng

Are filled with ḍākas, ḍākinīs, gods and goddesses,

རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུར་གཡོ༔

dorjé lugar miktrul tabur yo

With their vajra hymns and dances, moving like a mirage,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་སྟོབ་པར་བྱེད༔

chinang sangwé chötrin tobpar jé

Sending out clouds of offerings, outer, inner and secret―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

དེ་སྟེང་ལོངས་སྐུའི་གཞལ་མེད་བཀོད་མཛེས་ནང་༔

dé teng longkü zhalmé kö dzé nang

Above lies the palace of the saṃbhogakāya, limitless, an array of utter beauty,

ཕྱག་ན་པདྨ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ༔

chak na pema jikten wangchuk la

Where Padmapāṇi, Lord of the World, presides,

ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསམ་ཡས་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔

tsombü kyilkhor samyé khor gyi kor

Encircled by an entourage that surpasses the imagination,

རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་དགྲ་གདོན་ཐལ་བར་བྱེད༔

namtok bakchak dra dön talwar jé

Utterly destroying discursive thought and habitual patterns, subtle enemies and negativity―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

དེ་སྟེང་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ཉམས་དགའ་བར༔

dé teng chökü zhingkham nyamgawar

Above, in the joyful pure land of the dharmakāya,

གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔

zhi nang yeshe nyingpo küntu zang

The appearance from the ground, essence of primordial wisdom, Samantabhadra―

སྣང་མཐའ་རིག་པའི་འཁོར་ལ་བརྡ་ཆོས་སྟོན༔

nang ta rigpe khor la da chö tön

As Amitābha, ‘Limitless Light’―symbolically grants teachings to an entourage no different from his own awareness,

སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་མཉམ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན༔

tönkhor gongpa nyampé trinlé chen

Where teacher and disciples possess equal realization and enlightened activity―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

སྒོ་བཞིར་བཀའ་ཉན་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི༔

go zhir kanyen gyalpo chenpo zhi

At the four gates, are the four Great Kings, who keep their vows.

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན༔

chinang sangwé lhasin dé gyé kün

The eight classes of gods and demons, outer, inner and secret,

ཕོ་ཉར་མངགས་ནས་མུ་སྟེགས་དམ་སྲི་འདུལ༔

ponyar ngak né mutek damsi dul

Despatched as envoys, subjugate heretics and transgressors.

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དཔའ་རྟགས་རྒྱལ་རྔ་བརྡུང་༔

damchen gyatso pa tak gyal nga dung

An ocean of oath-bound protectors beat the victory drum to show their might―

ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་སྐྱེ་བར་ཤོག༔

zangdok pal gyi riwor kyewar shok

May we be born on this Copper-coloured Mountain of Glory!

 

དེ་ལྟར་ཞིང་གི་བཀོད་པ་གསལ་བཏབ་ནས༔

detar zhing gi köpa sal tab né

Now, through the power of visualizing vividly the details of the pure land,

ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལ༔

chirol yul gyi zangdok palri la

And aspiring with our inner awareness

ཡུལ་ཅན་ནང་གི་རིག་པས་སྨོན་དེའི་མཐུས༔

yulchen nang gi rigpe mön dé tü

Toward this external Copper-coloured Mountain of Glory,

རང་ལུས་མི་མཇེད་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་ནང་༔

rang lü mijé zhing gi köpé nang

So, inside this very body of ours, here in this world of 'Endurance',

རང་སྣང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་མངོན་པར་ཤོག༔

rangnang zangdok palrir ngönpar shok

Let our entire experience actually arise, here and now, as the Copper-coloured Mountain of Glory!

 

ཁྱད་པར་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས༔

khyepar kyedzok zabmö tendrel gyi

When through the profound interaction of the unique generation and completion phases,

རྩ་གསུམ་འཁོར་ལྔའི་མདུད་པ་གྲོལ་ནས་ཀྱང་༔

tsasum khor ngé düpa drol né kyang

The knots of the three channels and five centres are freed,

སྙིང་དབུས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་ཆེར༔

nying ü zangdok palri podrang cher

In the great palace of the Copper-coloured Mountain of Glory in the centre of our hearts,

ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྩལ་རྫོགས་ནས༔

lhenkyé yeshe rolpé tsal dzok né

May we perfect the play of the power of innate primordial wisdom

རང་རིག་པད་འབྱུང་རྗེ་དང་མཇལ་བར་ཤོག༔

rangrik pejung jé dang jalwar shok

And so meet the Lord Padmākara, our own rigpa, face to face!

 

ཚོགས་སྦྱོར་མཐོང་སྒོམ་མི་སློབ་ལམ་ལྔའི་སྦུབས༔

tsok jor tong gom mi lob lam ngé bub

Within the five paths of accumulation, preparation, seeing, meditation and no-more-learning,

རབ་དགའ་ནས་བཟུང་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་བར༔

rab ga né zung küntu ö kyiwar

Through the bhūmis from ‘perfect joy’ up until ‘universal radiance’,

དེ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ས་མཆོག་གཉིས༔

dé lé dorjé tekpé sa chok nyi

Then the two supreme stages of the Vajrayāna,

ཁྱད་པར་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི༔

khyepar ösal dzokpa chenpo yi

And especially Clear Light Dzogpachenpo’s

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས༔

tünmong mayin yeshe lamé sa

Extraordinary stage, the ‘unexcelled wisdom’, yeshé lama

བྱར་མེད་ལྷུག་པའི་ངང་དུ་རྫོགས་ནས་ཀྱང་༔

jarmé lhukpé ngang du dzok né kyang

Effortless, unaltered, and at ease, may we complete them all,

གཞི་དབྱིངས་པདྨ་འོད་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

zhi ying pema ö du drolwar shok

And so be liberated in the space of the ground, the Lotus Light!

 

གལ་ཏེ་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་མ་རྫོགས་ན༔

galté gongpé tsal chen ma dzok na

Yet if we cannot perfect the full strength of realization,

གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དྲག་པོའི་འཕེན་པ་ཡིས༔

soldeb mönlam drakpö penpa yi

Through the power of our fervent prayer and aspiration,

ནམ་ཞིག་འཆི་བ་བཙན་ཐབས་བྱུང་བའི་ཚེ༔

nam zhik chiwa tsentab jungwé tsé

When death arrives with all its overpowering force,

པདྨའི་ཕོ་ཉ་མཁའ་འགྲོ་གར་མཁན་མས༔

peme ponya khandro garkhen mé

Let the messengers of Padma, the ḍākinīs, gracefully dancing,

མངོན་སུམ་ལག་པའི་ཁུ་ཚུར་ནས་བཟུང་ནས༔

ngönsum lakpé khutsur né zung né

Actually take us by the hand,

མཁར་ཆེན་བཟའ་དང་གུ་ཎ་ནཱ་ཐ་ལྟར༔

kharchen za dang guna nata tar

Just as they did Kharchen Za and Guṇa Nātha,1

བདག་ཀྱང་པདྨ་འོད་དུ་འཁྲིད་པར་ཤོག༔

dak kyang pema ö du tripar shok

And lead us to the paradise of Lotus Light!

 

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང་༔

chöying nampar dakpé denpa dang

By the truth of the dharmadhātu, utterly pure, and

དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔

könchok tsasum gyatsö tukjé yi

Through the compassion of the ocean of Three Jewels and Three Roots,

བདག་གིས་སྨོན་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས༔

dak gi mönpa yizhin drub gyur né

May we accomplish all these aspirations of ours, just as we wish,

འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་བྱེད་པར་ཤོག༔

drowa drenpé depön jepar shok

And each become a guide to lead all beings to the pure land of Lotus Light!

 

ཅེས་པའང་རང་བཞིན་སྤྲུལ་བའི་ཞིང་ཁམས་དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་པ་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་མཆོག་དམ་པར་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་དཔལ་རིའི་གསང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ༔ སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བ་དྷརྨཱ་ཀི་རྟིའི་བཞེད་སྐོངས་སུ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་ཟེར་སྙིང་ལ་འཛགས་པའི་བྱིན་རླབས་ལས༔ འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མངོན་སུམ་གྱི་གནད་ལ་གོམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཧེ་རུ་ཀ༔ པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་འོག་མིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཁང་མེ་ཏོག་ཕུག་གི་མཚམས་མལ་དུ་སྦྱར་བའོ༔

This prayer of aspiration for travelling to the supreme and sacred buddha-field of Lotus Light in Ngayab Ling, no different from a natural nirmāṇakāya pure land, is known as ‘The Secret Path to the Mountain of Glory’. It was to fulfil the wishes of Dharmakīrti, a yogic practitioner of the Oral Lineage of the Vajra Queen, that the moonbeams of compassion, the blessings of the Dharma King of Orgyen and his consort, fell upon the heart of the heruka Padma Wangchen―a yogin with mastery of the direct and crucial points of the Clear Light Dzogpachenpo―and he composed this at Samyé Chimphu, from his retreat seat in the Flower Cave, the assembly hall of all the ḍākinīs in Akaniṣṭha.

 

| Rigpa Translations

  1. Khandro Yeshé Tsogyal and Yuthok Yönten Gönpo
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept