Takhyung Barwa

Collections & Cycles › Longchen NyingtikTakhyung Barwa | Practices › Sādhanas | Deities › Hayagrīva | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Takhyung Barwa

Further information:
Download this text:

འུྃཿ ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ༔

The Blazing Wrathful Guru, Hayagrīva and Garuḍa

from the Heart-Essence of the Vast Expanse

revealed by Jigme Lingpa

 

རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ 
ཆོས་ཉིད་ཞི་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ 
སེམས་ཅན་འདུལ་ཕྱིར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ 
རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྟོན་ལ་འདུད༔

Lord of Victorious Ones, Mighty Skull-Garland,
Although you do not waver from the peace of the dharmatā,
In order to tame beings,
You manifest in various nirmāṇakāya forms—to you I pay homage!

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ལྟར༔ རང་ལོ་བྲོ་དུས་ཀྱི་ཚེ་འཕྲང་ཤར་བའི་ཚེ་དམ་སྲི་རས་གོས་ཅན་ཞིག་གིས་རྐེད་པ་རལ་གྲིས་འབྲེག་ཉེ་ཚོར་བས་ཁོ་ཤིན་ཏུ་སྐྱེངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྱོད་ཚངས་དང་ཞུ་འབུལ་བྱེད་པའི་མུར༔ སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྐུ་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་མོས་གུས་དང་བྱིན་རླབས་ཞུ་བའི་སྣང་བ་ལ་མངོན་རྟོགས་འདི་འདྲར་སོང་ནས་གདམས་ངག་རྗེས་གདམས་ཐོབ་པ་ནི༔

Just as the Great Master Padmasambhava prophesied, I had fallen sick and there were dangers to my life, when I had an intense feeling that a damsi spirit1 clothed in rags was cutting my waist with a sword. Then, unable to take my eyes off the form of the great master Padmasambhava, my mind was filled with great devotion. Through the blessings of Padmasambhava, the damsi spirit became embarrassed and full of regret and asked for forgiveness. Padmasambhava imparted to me the following spiritual instructions:

ཧྲཱིཿ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་སྟོང་པ་ཉིད༔

hrih, namtar sumden tongpanyi

Hrīḥ. From emptiness endowed with the three aspects of liberation,

མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་ལ༔

matok trulpé semchen la

Toward all unrealized, deluded sentient beings,

དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གདངས༔

mikmé nyingjé chenpö dang

Non-referential great compassion shines forth.

ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་པདྨ་འོད༔

namkhé gar khyab pema ö

The extent of space is the realm of Lotus Light.

དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་༔

durtrö rolpé zhalmé khang

The immeasurable palace displays as a charnel ground,

རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆོས་རྣམས་རྫོགས༔

nampar jangwé chö nam dzok

Complete with all phenomena of total purity.

དེ་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླ་དང་༔

dé ü pema nyida dang

In its center, upon a lotus, sun-, and moon-disc,

མ་རིག་ལས་གྱུར་རྟེན་འབྲེལ་གདོན༔

marik lé gyur tendrel dön

Are the demons of dependent origination produced by ignorance,

དུག་སྦྲུལ་བཅུ་གཉིས་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔

dukdrul chunyi nolwé teng

In the form of twelve poisonous snakes coiled together; above that,

རང་རིག་ཧྲཱིཿདམར་ཡོངས་གྱུར་ལས༔

rangrig hrih mar yong gyur lé

Self-awareness in the form of a red hrīḥ completely transforms

འཇིགས་བྱེད་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད༔

jikjé dorjé drowolö

Into the fearsome Vajra Wrathful One Supreme In This World.2

ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་ཞབས་གཉིས་བགྲད༔

zhaldang chetsik zhab nyi dré

His mouth open with fangs bared, he stands with two legs spread apart.

སྐུ་མདོག་དམར་པོ་གསང་ཕོད་མཐིང་༔

kudok marpo sang pö ting

His body is red, and he wears a deep blue gown,

སྟག་ཤམ་རུས་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་བརྗིད༔

taksham rügyen tötreng ji

A tiger skirt, bone ornaments, and a splendid garland of skulls.

ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་རལ་པའི་གསེབ༔

tökam ugyen ralpé seb

He wears a crown of dried skulls, and amidst his long locks of hair

རྟ་མགོ་ལྗང་ཞུར་ཁྱུང་གདོང་དམར༔

ta go jang zhur khyung dong mar

A green horse's head emerges upright, topped by a red-faced garuḍa.

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་མེ་ཁྱུང་༔

chak yé dorjé yön mé khyung

His right hand holds a vajra and his left holds a flaming garuḍa.

བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔

bapü buga tamché kyang

All the pores of his body

ཁྱུང་གི་ཚྭ་ཚྭས་གཏམས་ཤིང་འཕྲོ༔

khyung gi tsatsé tam shing tro

Are also filled with garuḍas that radiate out like sparks,

གནོད་བྱེད་སྡེ་བརྒྱད་ཐལ་བར་རློག༔

nöjé dé gyé talwar lok

Pulverizing all of the eight classes of harmful beings.

ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་བརྗིད༔

yeshe mepung long na ji

He shines splendidly amidst a mass of flames of primordial wisdom.

ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གྱུར་མ་རིག་གདོན༔

tsok gyé lé gyur marik dön

The demons of ignorance that arise from the eight consciousnesses,

ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འདར་བཞིན་འདུད༔

luchen gyepo dar zhin dü

In the form of the eight great nāgas, bow trembling before him.

གཙོ་བོའི་སྤྱི་མགྲིན་སྙིང་ག་རུ༔

tsowö chi drin nyingga ru

At the crown, throat, and heart-center of the lord

འཇམ་དཔལ་སྐུ་དང་པདྨ་གསུང་༔

jampal ku dang pema sung

Are Body-Mañjuśrī, Speech-Padma,

ཡང་དག་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན༔

yangdak dorjé tötrak dzin

And Viśuddha, each holding a vajra and blood-filled skull-cup,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེས་མཚན༔

ku sung tuk kyi yigé tsen

Marked respectively with the syllables of body, speech, and mind.

ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་འོད་ཟེར་ལས༔

chö kyi chakgyé özer lé

Light rays radiate from them, the mudrā of Dharma,

ལྷར་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔

lhar nang yeshe chakgya ché

And the great mudrā of primordial wisdom, the apparent deities,

ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་དྲངས་ནས༔

lé kyi chakgya zhi drang né

Are drawn in by the four mudrās of activity,

དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱར་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔

damtsik chakgyar yermé tim

Dissolving inseparably into me, the mudrā of samaya.

ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀཤྱ་ཧོ༔

é hyé hi bhagavan maha karunika drishya ho

e hye hi bhagavān mahā kāruṇika dṛśya hoḥ

བཞུགས་གསོལ་ནི༔

Request to Remain

ཧཱུྃཿ ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲང་ངོ༔

hung, tukjé chakkyü ying né chen drang ngo

Hūṃ. The hook of compassion summons the deities from the dharmadhātu.

བྱམས་པའི་ཞགས་པས་རྟེན་དང་རོ་གཅིག་བསྲེ༔

jampé zhakpé ten dang ro chik sé

The noose of loving-kindness draws them into the support, blended in a single taste.

དགའ་བའི་སྒྲོག་གིས་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦྱོར༔

gawé drok gi tabshé nyampar jor

The chains of joy bind them with the equality of method and wisdom.

བཏང་སྙོམས་དྲིལ་བུས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ༔

tangnyom drilbü shintu tenpar ja

The bell of equanimity utterly stabilizes them.

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ བཛྲ་ཏིཥྛ༔

dza hung bam ho benza tishta

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ | vajra tiṣṭha

རིག་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྱག་ནི༔

Paying Homage with the Flower of Awareness

ཧཱུྃཿ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔

hung, ku sung tuk kyi chakgya ché

Hūṃ. With the great mudrās of body, speech, and mind

རང་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་སྦྱོར༔

rangnyi dezhin nyi dang jor

I join into union with suchness.

ལྷ་དང་ལྟ་བ་མཇལ་བའི་ཕྱག༔

lha dang tawa jalwé chak

Paying homage through the encounter with the deity and the view,

བླང་དོར་མེད་པའི་དབྱིངས་ལ་འདུད༔

langdor mepé ying la dü

I bow to the expanse that is free from accepting or rejecting.

ན་མོ་ན་མ་ཧོཿ

namo nama ho

namo nama hoḥ

མཆོད་པ་ནི༔

Offerings

ཧཱུྃཿ དབང་པོ་དྲུག་ལ་ཉེར་སྤྱོད་རྫས༔

hung, wangpo druk la nyerchö dzé

Hūṃ. The offerings of the six sensory objects

ཡུལ་དང་བདེ་ཆེན་མཉམ་པར་རོལ༔

yul dang dechen nyampar rol

Are the display of the equality of objects and great bliss.

སྨན་གཏོར་རཀྟ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔

men tor rakta changchub sem

By offering medicine, torma, rakta, bodhicitta,

སྦྱོར་སྒྲོལ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད༔

jordrol tsok kyi khorlö chö

And union and liberation, I present the feast-offering.

རཱུ་པ༔ ཤབྡ༔ གྷནྡྷེ༔ ར་ས༔ སྤརྴེ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བྷ་ལིཾ་ཏ་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་གྷ་ན་ཙཀྲ་པཱུ་ཙ་ཧོ༔

rupa shabda ghandhé rasa parshé dharmadhatu maha pentsa rakta bhalimta bodhichitta ganachakra putsa ho

rūpa śabda gandha rāsa sparśa dharmadhātu mahā pañca rakta baliṅta bodhicitta gaṇacakra pūja hoḥ

བསྟོད་པ་ནི༔

Praise

ཧཱུྃཿ སྒེག་དཔའ་འཇིགས་རུང་བླ་མ་དྲག་པོའི་སྐུ༔

hung, gek pa jikrung lama drakpö ku

Hūṃ. The body of the wrathful guru is captivating, heroic, and fearsome.

དགོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་གསུང་༔

gö shé drakshul tachok rolpé sung

His speech, the display of Hayagrīva, is menacing laughter, stern and ferocious.

སྙིང་རྗེ་རྔམས་ཞི་ཡེ་ཤེས་ཁྱུང་གི་ཐུགས༔

nyingjé ngam zhi yeshe khyung gi tuk

His mind of the garuḍa of primordial wisdom is compassionate, awesome, and peaceful.

ལོག་འདྲེན་འདུལ་བའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

lokdren dulwé lha la chaktsal tö

To the deity who tames all negative forces, I offer homage and praise.

བཟླས་དམིགས་ནི༔

The Visualization for the Mantra Recitation

ཐུགས་ཀར་ཉི་དཀྱིལ་ཧཱུྃ་གི་མཐར༔

tukkar nyi kyil hung gi tar

At my heart-center, surrounding a hūṃ-syllable upon a sun-disc,

སྔགས་ཕྲེང་མགལ་མེ་བཞིན་དུ་འཁོར༔

ngak treng galmé zhindu khor

The mantra-chain rotates like a firebrand,

འོད་ཟེར་མེ་སྟག་ལྟ་བུ་དང་༔

özer metak tabu dang

Emitting rays of light like sparks of fire,

ཁྱུང་གི་ཚྭ་ཚྭས་ལོག་འདྲེན་སྲེག༔

khyung gi tsatsé lokdren sek

And emanating garuḍas like sparks, which burn all negative forces,

རྟ་སྐད་འཚེར་བས་སྟོང་གསུམ་གཡོ༔

také tserwé tongsum yo

And resounding with the neighing cry of the horse, which shakes the entire universe.

སྣོད་བཅུད་སྦྱངས་ནས་རང་ལ་བསྟིམ༔

nöchü jang né rang la tim

Purifying the world and its inhabitants, the light rays dissolve into me,

ལྷར་སྣང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་༔

lhar nang chakgya chenpö ngang

Appearing as the deity in the state of the Great Mudrā.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨརྩིཀ་ནིརྩིཀ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཁྲོཾ་ཕཊ༔

om ah hung maha guru artsik nirtsik hrih hung trom pé

oṃ āh hūṃ mahā guru artsik nirtsik hrīḥ hūṃ trom phaṭ

 

གྲངས་བསྙེན་འབུམ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལ༔ 
དུས་བསྙེན་རིག་པས་དཔག་པར་བྱ༔

For number-based recitation, recite the mantra two million times;
For time-based recitation, continue for as long as is reasonable.

ཐུན་མཐའ་ཀུན་ལ་རྫོགས་རིམ་བསྡུ༔ 
སྔོན་རྗེས་རིག་འཛིན་གཞུང་ལྟར་བྱ༔

At the end of each session, dissolve everything in the perfection phase.
Carry out the preliminaries and conclusion according to the Vidyādhara Assembly.3

ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར༔ 
སྙིང་གི་བུ་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ༔ 
དྷ་ཐིམ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

This extremely profound mind treasure
I entrust to my heart sons. Seal!
The signs dissolve. Samaya. Seal, seal, seal.

 

| Translated by Josh Capitanio and Han Kop, and edited for the Longchen Nyingtik Project, 2022.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "klong chen snying gi thig le las/bla ma drag po rta khyung 'bar", in rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007. Vol. 46: 639–643.

 

Version: 1.1-20230403

  1. Damsi spirits are a kind of si spirits who cause breakages of samaya.
  2. The Tibetan term Drowo Lö (gro bo lod) is said to be a corruption of the Sanskrit Krodha Lokottara, which means Wrathful One Supreme In This World. See Dilgo Khyentse Rinpoche, The Precious Lamp: A Recitation Manual for The Blazing Hayagrīva and Garuḍa.
  3. https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jigme-lingpa/rigdzin-dupa

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept