Prayer to the Lion of Speech

Deities › Mañjuśrī | Practices › Prayers | Deities › Sarasvatī | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersKarma Chakme

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Mañjuśrī, the Lion of Speech

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྨྲ་སེང་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

Prayer to Mañjuśrī, the Lion of Speech

by Karma Chakme (alias Rāgāsya)

 

ན་མོ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་ཡེ།

Namo Lokeśvarāya!

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dü sum sangye tamché kyi

Transcendent conqueror, embodiment of the speech

གསུང་གི་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

sung gi daknyi chomdendé

Of all the buddhas of the past, present and future,

པདྨའི་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྟེ། །

pemé rik kyi dakpo té

Master of the Lotus Family,

གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །

sung gi dorjé zhé kyangja

Known as ‘Vajra of Enlightened Speech’,

འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

öpakmé la solwa deb

Amitābha, Buddha of Boundless Light, to you I pray!

 

དེ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པའི། །

dé dang ngowo yermé pé

Inseparable from him in essence, yet appearing

སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོའི་ཚུལ་བཟུང་བ། །

sé kyi tuwö tsul zungwa

As the foremost of the buddhas' heirs,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །

changchub sempa sempa ché

The bodhisattva mahāsattva, great warrior of awakening,

འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་རལ་གྲི་འཛིན། །

jampal marpo raldri dzin

Mañjuśrī, red in colour and wielding a sword,

སྨྲ་བའི་སེང་གེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

mawé sengér solwa deb

To you, the Lion of Speech, I pray!

 

ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ཚུལ་བཟུང་བ། །

sherab yum gyi tsul zungwa

Appearing in the form of the Wisdom Mother,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dü sum sangye tamché kyi

Goddess of the speech of all the buddhas

གསུང་གི་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ། །

sung gi lhamo yangchenma

Of past, present and future, Sarasvatī,

གང་གའི་ལྷ་མོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །

ganggé lhamo zhé kyangja

Known as ‘Divine Lady of the Ganges’,

ངག་གི་ལྷ་མོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngak gi lhamor solwa deb

To you, the Goddess of Speech, I pray!

 

གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

solwa tabpé jinlab kyi

Through the blessings of this prayer,

བདག་དང་བདག་གི་རྗེས་འཇུག་དང་། །

dak dang dak gi jejuk dang

May I and all my followers,

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་འགྲོ་བ་ཀུན། །

tong tö dren rek drowa kün

And all who see, hear or think of me, or come in contact with me in any way,

མི་ཤེས་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །

mi shé münpa rab sal né

Dispel entirely the darkness of their ignorance,

ཤེས་རབ་རྩ་ཁ་བྱེ་བར་ཤོག །

sherab tsa kha jewar shok

And open up the channels of their wisdom!

 

སྐྱེ་བ་འདི་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན། །

kyewa di né tserab kün

Henceforth, in all my future lives,

ཤེས་རབ་འཆལ་བར་མི་འབྱུང་ཞིང་། །

sherab chalwar minjung zhing

May my intelligence be free from any flaw!

ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

sherab pünsum tsokpar shok

May I have perfect wisdom in abundance,

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

gyalwé sung rab gyatso la

And be blessed with an infallible memory

མི་བརྗེད་གཟུངས་ཀྱང་ཐོབ་པར་ཤོག །

mi jé zung kyang tobpar shok

Of all the ocean-like teachings of the buddhas!

 

ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །

chönyi nampar dakpa dang

Through the utter purity of reality itself,

རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་དང་། །

tendrel luwa mepa dang

And the infallible laws of interdependence,

འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

jampal yabyum tukjé yi

And through the compassion of Mañjuśrī and consort,

སྨོན་ལམ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

mönlam tab zhin drubpar shok

May this prayer of mine be fulfilled!

 

ཅེས་པ་འདིའང་མཁས་གྲུབ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དུ་སྦྱར་བས་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་གནམ་སྐབས་ཕན་པ་དང་མཐར་ཐུག་བདེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །

This was composed by Rāgāsya for his own daily practice. May it be a cause for benefiting the teachings and beings and bringing about ultimate happiness. Virtue! Virtue! Virtue!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2008.

 

Source: “smra seng gsol ‘debs” In ‘jam dpal mtshan brjod rtsa ‘grel. Chengdu: si khron mi rigs dpe skrun khang, 1997, pp. 121–123

 

Version: 1.2-20230210

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept