Longsal Dorje Nyingpo Preliminaries

Practices › Ngöndro | Collections & Cycles › Longsal Dorje Nyingpo | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersLongsal Nyingpo | Tibetan MastersGetse Gyurme Tenpa Namgyal | Tibetan MastersKatok Situ Chökyi Gyatso

English | བོད་ཡིག

Longsal Nyingpo

Longsal Nyingpo

Further information:
Download this text:

༁ྃ༔  ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས༔   ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ངག་འདོན། །

Longsal Dorje Nyingpo

General Preliminary Practices1

revealed by Longsal Nyingpo

 

དང་པོ་དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་ངག་འདོན་ནི༔

1. The Difficulty of Attaining the Freedoms and Advantages

ཀྱཻ་མཿ  རིགས་དྲུག་ནང་ནས་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཞིང༔

kyé ma, rik druk nang né daljor nyé ka zhing

Kyema! Among the six classes of beings, it is hard to attain the freedoms and advantages.

མི་ལུས་ནང་ནས་ཆོས་དང་འཕྲད་པར་དཀའ༔

milü nang né chö dang trepar ka

Among humans, it is rare to meet the Dharma.

དཀའ་བཞིན་རྙེད་པའི་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འདི༔

ka zhin nyepé norbu rinchen di

Now that I have found this precious jewel against all odds,

ཡལ་བར་མི་འདོར་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོར་བྱེད༔

yalwar mi dor drubpé nyingpor jé

I do not throw it away but immerse myself in the essence of practice.

 

གཉིས་པ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་སྒོམ་པ་ཚིག་གིས་གསལ་གདབ་པ་ནི༔

2. Meditation on Death and Impermanence

སྐྱེས་པའི་སྒྱུ་ལུས་འཆི་བའི་རང་བཞིན་ཅན༔

kyepé gyulü chiwé rangzhin chen

Illusory bodies that are born, it is their nature to die,

སྐྱེས་བུའི་ཚེ་འགྲོ་རི་གཟར་འབབ་ཆུ་འདྲ༔

kyebü tsé dro rizar babchu dra

And beings’ lives rush by like mountain brooks.

འཆི་རྐྱེན་ལེགས་ཉེས་གང་གིས་མ་བྱེས་མེད༔

chi kyen leknyé gang gi ma jemé

Whether the conditions of my death be good or bad, they are inevitable.

དེ་ཕྱིར་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསམ་གཏན་སྒོམས༔

dechir danta nyi du samten gom

That is why, this very moment, I must cultivate my meditative concentration.

 

ལས་རྒྱུ་འབྲས། འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཟུར་ནས་ཁ་སྐོང་བར་འདོད་ན།

If you wish to supplement the liturgy with verses on karmic cause and effect and the faults of saṃsāra, you may add the following lines:

Karma

སྲིད་གསུམ་བདེ་སྡུག་དཀར་ནག་ལས་ཀྱི་འབྲས། །

si sum deduk karnak lé kyi dré

The three worlds’ joys and sorrows are the results of good and bad actions.

བསླུ་མེད་བསགས་པའི་ལས་ནི་ཆུད་མི་འཇའ། །

lumé sakpé lé ni chü mi ja

The unerring karma I have piled up will not just evaporate.

མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕྲད་བསྐལ་བརྒྱར་ཡང་། །

majepa dang mi tré kal gyar yang

I will not experience the fruits of deeds I have not done,

ཉམས་མེད་ཚོགས་ཤིང་དུས་བབས་མངོན་དུ་འགྱུར། །

nyammé tsok shing dü bab ngön du gyur

But what I have done will not fade away, even over eons. By and by, I will know the consequences.

 

དྲག་པོ་ཡེ་འབར་ལས།

And from Longsal Nyingpo’s treasure, Fierce Guru: Wisdom Blazing:2

The Faults of Saṃsāra

དམྱལ་བ་ཚ་གྲང་ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་དང༔

nyalwa tsadrang yidak trekom dang

Hells’ heat and cold, pretas’ hunger and thirst,

དུད་འགྲོ་བླུན་རྨོང་མཐོ་རིས་འགྱུར་བ་ཅན༔

düdro lün mong tori gyurwa chen

Beast’s stupidity, and the high-borns’ fall from grace—3

རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབས་པའི་སྐྱབས་འགྲུབ་སྟེ༔

rik druk dukngal kyobpé kyab drub té

With the protector sheltering me from the six classes’ woes,

རང་རྒྱུད་དག་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

ranggyü dakpé ngödrub tobpar shok

May I attain the siddhi of my mindstream's purification.

ཅེས་བརྗོད། མ་སྐོང་ཀྱང་།

And to complete the meaning, finish with the line:

དེ་ཕྱིར་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསམ་གཏན་སྒོམས༔

dechir danta nyi du samten gom

To this end, this very moment, I must cultivate my meditative concentration.

ཞེས་པའི་ནང་དུ་དོན་ཚང་བ་ཡིན་ནོ། །རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ངོར། སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་སོ།།

These lines were composed by Katok Situ Chökyi Gyatso in response to an inquiry from Rinchen Dorje.4

 

གསུམ་པ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔

3. Taking Refuge in the Three Jewels, the Embodiments of Compassion

འཇིགས་རུང་ངན་འགྲོ་གཡང་ས་ཡ་ང་བས༔

jikrung ngendro yangsa yangawé

Facing the ghastly chasm of the dreadful lower realms,

རྟེན་གྱི་མཆོག་གྱུར་དཀོན་མཆོག་ལྷ་ལ་སྐྱབས༔

ten gyi chokgyur könchok lha la kyab

I take refuge in the divine Three Jewels, the supreme supports.

མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་རྣམས༔

magyur namkhé khakhyab semchen nam

Me and all beings, who have been my mothers, filling the reaches of space—

མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་མ་དོར་བརྩེ་བས་ཟུང༔

chok sum tukjé ma dor tsewé zung

Oh, Three Jewels, in your compassion, do not abandon us; hold us in your kindness.

 

བཞི་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཚིག་གིས་གསལ་གདབ་པ་ནི༔

4. Cultivating Resolve for Supreme Enlightenment

བླ་མའི་ཐེག་ཆེན་མྱུར་ལམ་སྙིང་པོའི་ཆོས༔

lamé tekchen nyurlam nyingpö chö

The essential teaching of the swift path of the unexcelled Great Vehicle

བདག་བས་གཞན་གཅེས་སྒོམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔

dakwé zhen ché gompé changchub sem

Is bodhicitta—getting used to cherishing others more than myself.

རྟོགས་པར་བྱ་ཕྱིར་སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་ལ༔

tokpar ja chir mönjuk döndam la

So that I may realize it, from this day forward, I embark on the practices

དེ་རིང་ཉིད་དུ་འཇུག་པས་བརྟེན་འཚལ་ལོ༔

dering nyi du jukpé ten tsal lo

Of aspirational, engaged, and ultimate bodhicitta.

 

ལྔ་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་བཟླས་ནི༔

5. Vajrasattva Meditation and Recitation

གང་ལ་ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་རྣམས༔

gangla nyönmong shejé dribpa nam

Vajrasattva, who vowed to cleanse

དག་བྱེད་སེམས་བསྐྱེད་མཛད་པའི་རྡོ་རྗེ་སེམས༔

dak jé semkyé dzepé dorjé sem

Our afflictions and cognitive obscurations—

བདག་གི་སྤྱི་བོའི་གཙུགས་ཏུ་ཨེ་མ་ཧོ༔

dak gi chiwö tsuk tu emaho

Here you are on the crown of my head; how wonderful!

ཐུགས་ཀར་ཡིག་བརྒྱའི་སྔགས་ཕྲེང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔

tukkar yikgyé ngak treng dütsi gyün

From the hundred-syllable mantra garland in your heart

བདག་གི་སྒྲིབ་སོགས་སྦྱོང་བའི་དཔལ་དུ་ཤར༔

dak gi drib sok jongwé pal du shar

A stream of amṛṭa shines down in a splendor that purifies my obscurations.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཾཿ ཀུ་རུ་ཧཱུྂ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན༔ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ

om benza sato samaya manu palaya benza sato té nopa tishta dri dho mé bhava sutokhayo mé bhava supokhayo mé bhava anurakto mé bhava sarva siddhi mé prayatsa sarva karma sutsa mé tsittam shré yam kuru hung ha ha ha ha ho bhagavan sarva tathagata benza ma mé muntsa benzi bhava maha samayasato ah

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṅ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āḥ

ལྷ་ཁྱོད་དབུ་མའི་ལམ་ནས་སྙིང་གར་བྱོན༔

lha khyö umé lam né nyinggar jön

My deity, you enter my central channel and come to rest in my heart.

བདག་དང་ལྷ་གཉིས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བལྟ༔

dak dang lha nyi nyisumepar ta

I regard myself and my deity as inseparable.

 

དྲུག་པ་ཚོགས་རྫོགས་མཎྜལ་ངག་འདོན་ནི༔

6. Gathering the Accumulations with Maṇḍala Offerings

བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ནམ་མཁའ་རུ༔

daknyi dorjé sempé namkha ru

In the sky above me as Vajrasattva

རྩ་བའི་བླ་མ་པདྨའི་སྐུར་བཞེངས་ནས༔

tsawé lama pemé kur zheng né

I imagine the form of my root guru who is Padmasambhava,

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས༔

chok chü sangye malü khor dangché

Surrounded by all the buddhas of the ten directions,

བདག་སོགས་སྨིན་གྲོལ་མཛད་པའི་དཔལ་དུ་རོལ༔

dak sok mindrol dzepé pal du rol

Displaying as a splendor that ripens and liberates me and all beings.

 

ཧྲཱིཿ རིན་ཆེན་ལུས་སེམས་བཀོད་པའི་མཎྜལ་འདི༔

hrih rinchen lü sem köpé mandal di

Hrīḥ! This precious maṇḍala, arrayed with my body and mind,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་མགོན་བཀའ་བརྒྱད་བླ་མར་འབུལ༔

könchok sum gön kagyé lamar bul

I offer to the Three Jewels, protectors, and gurus of the oral lineage.

བཞེས་ནས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་དང༔

zhé né dak gyü jin gyi labpa dang

Accepting it, may they bless my mindstream,

སྐུ་གསུམ་ཞིང་དང་དོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག༔

ku sum zhing dang dön la longchö shok

And may I truly experience the pure realms of the three kāyas.5

 

བདུན་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔

7. Guru Yoga

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མེ་དཔུང་ཞིང་ལྤགས་སྟེང༔

dün gyi namkhar mepung zhingpak teng

The sky before me is a mass of fire. In its midst, on a human hide,

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྐུ༔

sangye kündü tsawé lamé ku

Is my root guru in whom all buddhas unite.

རྣལ་འབྱོར་སྟག་ཤམ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གསོལ༔

naljor taksham rüpé gyen druk sol

He wears a yogi’s tiger-skin skirt and six bone ornaments.6

ཕྱག་གཡས་ཌ་རུ་ནམ་མཁར་འཁྲོལ་བའི་སྒྲས༔

chak yé da ru namkhar trolwé dré

The rattling sonance of the ḍamaru in his right hand

རྩ་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་སྡུད༔

tsa sum pawo khandro wang du dü

Fills the sky, enthralling the Three Roots, ḍākas, and ḍākinīs.

གཡོན་པས་བྷན་ཐོད་བདུད་རྩི་བདག་ལ་སྟོབ༔

yönpé bhen tö dütsi dak la tob

From the skull cup in his left hand, nectar flows out to me.7

ཐུགས་རྗེའི་དབང་བསྐུར་ནུས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་ནས༔

tukjé wangkur nüpé gyü drol né

His compassion empowers me, and through that energy, my mind enjoys freedom.

རྩ་བའི་བླ་མའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག༔

tsawé lamé gopang tobpar shok

May I attain my root guru’s majesty.8

 

སྐབས་སུ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པའང་སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྟར་ན།

Early in the morning on the tenth lunar day, you may add the "Prayer to the Lineage of the Three Kāyas' Accomplishment.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

oṃ aḥ hūṃ

ཡེ་ནས་རང་གྲོལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡབ༔

yené rangdrol sangye kün gyi yab

I pray to Samantabhadra;

ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

chöku kuntuzang la solwa deb

Primordial, natural freedom; father of all buddhas.

དེ་ཡི་རང་མདངས་ལོངས་སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད༔

dé yi rang dang longkü ngowo nyi

I pray to his natural glow, saṃbhogakāya's essence,

ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སེམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

tuk chok dorjé sem la solwa deb

Supremely compassionate Vajrasattva.

སེམས་དཔའ་སྤྲུལ་སྐུས་གཞན་དོན་རྫོགས་མཛད་པའི༔

sempa tulkü zhendön dzok dzepé

I pray to illustrious Garab Dorje,

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

garab dorjé zhab la solwa deb

Heroic nirmāṇakāya who guaranteed others' well-being.

རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཡང་ཞུན་དཔལ་གྱི་སེང༔

dorjé nyingpo yang zhün pal gyi seng

I pray to Śrī Siṃha, purest distillate of the vajra essence

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

rigdzin düpé ku la solwa deb

In whose form all vidyādharas unite.

སྐྱེ་འཆིའི་འཇིགས་པ་མི་མངའ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔

kyechi jikpa mi nga dorjé ku

I pray to Pema Tötreng

པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

pema tötreng tsal la solwa deb

Whose vajra body is beyond the fears of birth and death.

བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་ཆོ་བོ་འདུས་པའི་མཚོ༔

gyü sum lamé chowo düpé tso

I pray to the venerable Vajra Vidyādhara—9

རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

dorjé rigdzin zhab la solwa deb

Ocean fed by the waters of the lamas of the three transmissions.10

ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་སྙན་བརྒྱུད་སྟོན་མཛད་པའི༔

longsal nyingpö nyengyü tön dzepé

I pray to the holy and gracious gurus

དྲིན་ཆེན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

drinchen lamé zhab la solwa deb

Who guide us in Longsal Nyingpo's aural lineage.

དུག་ལྔའི་འཁྲུལ་པ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

duk ngé trulpa zhiwar jingyi lob

Bless me with the quelling of my five poisons' disarray.

རང་སེམས་རྩ་བ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

rangsem tsawa chöpar jingyi lob

Bless me to cut to the root of my mind.

ཕུང་པོ་རིས་ལྔར་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

pungpo ri ngar minpar jingyi lob

Bless my five aggregates to ripen into the five buddha families.

སེམས་ཉིས་ཆོས་སྐུར་་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sem nyi chökur drolwar jingyi lob

Bless my mind to be free in dharmakāya.

 

འདིར་གསོལ་འདེབས་དང་དབྱངས་སྙན་པོས།

Sing the following in a beautiful melody:

བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔

lama la solwa deb so

Lama, I come to you on bended knee.11

ངོ་བོ་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྐུ༔

ngowo kyemé kyi chöku

Unproduced essence—dharmakāya;

རང་བཞིན་འགགས་མེད་ཀྱི་ལོངས་སྐུ༔

rangzhin gakmé kyi longku

Untrammeled nature—sambhogakāya;

ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ༔

tukjé chokmé kyi tulku

Unguarded responsiveness—nirmāṇakāya;

སྐུ་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་ནོ༔

ku sum rinpoche khyen no

Precious Three Kāyas, please embrace me.12

 

བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔

lama la solwa deb so

Lama, I come to you on bended knee.

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ༔

chok chü sangye kyi trulpa

Emanation of the buddhas of the ten directions;

མདོ་སྔགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད༔

do ngak damchö kyi terdzö

Treasury of the teachings of sūtra and tantra;

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་ཚོགས་དཔོན༔

pakpé gendün gyi tsok pön

Leader of the ārya sangha community;13

མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་ནོ༔

chok sum rinpoche khyen no

Precious Three Jewels, please embrace me.

 

བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔

lama la solwa deb so

Lama, I come to you on bended knee.

བླ་མེད་བླ་མ་ཡི་འདྲེན་མཆོག༔

lamé lama yi dren chok

Supreme guide of exalted teachers;

ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན༔

yidam kündü kyi tsukgyen

Crown ornament of every yidam;

གྲངས་མེད་ཌཱཀྐི་ཡི་ཚོགས་དཔོན༔

drangmé daki yi tsok pön

Master of countless ḍākinīs;

རྩ་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་ནོ༔

tsa sum rinpoche khyen no

Precious Three Roots, please embrace me.

 

བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔

lama la solwa deb so

Lama, I come to you on bended knee.

སྔོན་བྱོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ༔

ngön jön sangye kyi trulpa

Emanation of buddhas of yore;

ད་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ༔

danté sangye kyi gyaltsab

Regent to buddhas of the present;

མ་འོངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྱུང་གནས༔

ma ong sangye kyi jungné

Wellspring of all future buddhas;

དུས་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན་ནོ༔

dü sum rinpoche khyen no

Precious one spanning the three times, please embrace me.

 

བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔

lama la solwa deb so

Lama, I come to you on bended knee.

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

chok chü sangye malü tamché kyi

Precious embodiment of the enlightened activity

ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་རིན་པོ་ཆེ༔

trinlé chik tu düpa rinpoche

Of all the buddhas in the ten directions—

རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

tsawé lamé zhab la solwa deb

Root guru, at your feet I pray.

འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

jalü chöku drubpar jingyi lob

Please bless me to accomplish the rainbow body.

 

ཞེས་ཡང་དང་ཡང་ནས།

Having prayed thus again and again,

Lineage Supplication

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama rigdzin düdul dorjé khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, Rigdzin Dudul Dorje, please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama rigdzin longsal nyingpo khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, Rigdzin Longsal Nyingpo, please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་རྒྱལ་སྲས་བསོད་ནམས་ལྡེའུ་བཙན་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama gyalsé sönam detsen khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, Gyalse Sonam Detsen,14 please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཚུངས་མེད་བཀྲ་ཤི་འོད་ཟེར་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama tsungmé tra shi özer khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, peerless Tashi Özer,15 please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལུང་ཟིན་ཆོས་ཉིད་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama lung zin chönyi gyatso khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, Lungzin Chönyi Gyatso,16 please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ནམ་མཁའ་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama drubtob namkha gyatso khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, Drubtop Namkha Gyatso,17 please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་རྗེ་དབོན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama jé wön tashi püntsok khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, Jewön Tashi Puntsok,18 please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་མགོན་པོ་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama drimé zhingkyong gönpo khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, Drime Zhingkyong Gönpo,19 please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama gyurmé tsewang chok drub khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, Gyurme Tsewang Chokdrub,20 please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོ་མཁྱེན་ནོ། །

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama kunzang ngedön wangpo khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, Kunzang Ngedön Wangpo,21 please think of me.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་་་་་་

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama

[Continue supplicating your lineage gurus using the same refrain and the six-syllable version of the lamas’ names. Finally, end with:]22

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

khyen no khyen no lama khyen no

Think of me. Lama, please think of me.

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ༔

sangye kündü kyi ngowo drinchen tsawé lama khyen no

Gracious root lama, essence of all the buddhas, please think of me.

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āh hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

Recite the Vajra Guru mantra.

 

Receiving the Four Empowerments

རྩ་བའི་བླ་མས་བདག་གི་ལུས་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཏུ་གསོལ༔

tsawé lamé dak gi lü jin gyi lab tu sol

Root lama, please bless my body.

ངག་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཏུ་གསོལ༔

ngak jin gyi lab tu sol

Bless my speech.

ཡིད་བྱིན་གྱིས་རླབ་ཏུ་གསོལ༔

yi jin gyi lab tu sol

Bless my mind.

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཏུ་གསོལ༔

lü ngak yi sum jin gyi lab tu sol

Bless my body, speech, and mind at once.

ཀཱ་ཡ་ཝཀྐ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

kaya waka tsitta sarva siddhi pala hung ah

kaya vakka citta sarva siddhi phala hūṃ aḥ

ཞེས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ནི་ཉ་རྒྱལ་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ཉི་དྲོས་བླ་མ་དང་པཎ་ཆེན་དབྱེར་མེད་དུ་མཇལ་བའི་མོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔  བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་བརྡ་རྟགས་དང་བཅས་བྱུང་སྟེ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བར་ཡོད་ཅིང་རིགས་དང་སྐལ་པ་སྣོད་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་བུ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་བའི་ངོར་རྫོགས་ཆེན་པ་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོས་ལྷ་དང་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་དག་པར་ཕབ་པའོ།  །

In the late-morning session of the eighth day of the waxing fortnight, seeing my teacher and the Great Scholar [Vimalamitra] as indivisible, I prayed and experienced signs of his blessings. Then, I, the Dzogpachenpo Longsal Nyingpo, wrote down this blessed guru yoga within the palace of the deities and gurus' grace in response to a request from my destined and fortunate disciple, Sangye Gyatso, who is steeped in the Tripiṭaka.

Aspiration

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

palden tsawé lama rinpoche

Glorious and precious root lama

བདག་གི་སྙིང་གར་པད་མའི་་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །

dak gi nyinggar pemé zé'u dru la

On the pollen-bed of a lotus in my heart

འབྲལ་བ་མེད་པར་རྟག་པར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །

dralwa mepar takpar zhuk né kyang

Remaining forever inseparable from me,

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

kadrin chenpö goné jezung té

Care for me with your great kindness

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

ku sung tuk kyi ngödrub tsal du sol

And grant me please the siddhis of enlightened body, speech, and mind.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །

palden lamé nampar tarpa la

Regarding the enlightened life of the glorious guru,

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །

kechik tsam yang lokta mi kyé zhing

May I never have wrong view, even for an instant.

ཅི་མཛད་ཆོས་སུ་མཐོང་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །

chi dzé chö su tongwé mögü kyi

Whatever they do, may I have the devotion and respect to perceive it as Dharma,

བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

lamé jinlab sem la jukpar shok

And may the blessings of the guru enter my heart.

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །

kyewa küntu yangdak lama dang

In all my lives, may I never lose touch with the authentic guru;

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །

dralmé chö kyi pal la longchö né

May I enjoy the Dharma’s splendor,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །

sa dang lam gyi yönten rabdzok né

And traversing the levels and the paths of the bodhisattvas,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

May I swiftly attain the state of Vajradhara.

སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་བདག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །

kyé zhing kyewa dak ni tamché du

In this and all my future lives,

རིགས་བཟང་བློ་གསལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དང་། །

rik zang losal ngagyal mepa dang

May my predilections be noble, may my mind be clear, and may I have humility.

སྙིང་རྗེ་ཆེ་ཞིང་བླ་མ་ལ་གུས་ལྡན། །

nyingjé ché zhing lama la güden

May my compassion be strong, may I feel devotion to gurus,

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤོག །

palden lamé damtsik la né shok

And with those sublime gurus, may I keep my samaya.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་། །

palden lamé kutsé tenpa dang

May the lives of the glorious teachers be long;

མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང་། །

khanyam yong la dekyi jungwa dang

May all beings, as limitless as space, be happy;

བདག་གཞན་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་ནས། །

dakzhen lü tsok sak drib jang né

And purifying my own and others’ obscurations accrued by body, speech, and mind,

མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

nyurdu sangye sa la göpar shok

May we swiftly find our place in the ranks of the buddhas.

བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lama kukham zangwar solwa deb

I pray that teachers enjoy good health,

མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chok tu kutsé ring la solwa deb

And I plead for their extraordinary longevity.

ཕྲིན་ལས་དར་ཤིང་རྒྱས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

trinlé dar shing gyepar solwa deb

I pray that their enlightened activities unfurl and spread.

བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lama dang dralwa mepar jingyi lob

Bless me to never lose touch with my teachers.

 

Prayer for the Katok Tradition

ཀཿཐོག་པ་ཞེས་དཀར་པོའི་གླིང་དུ་གྲགས། །

kah tokpa zhé karpö ling du drak

Katokpas, esteemed as glittering sanctuaries,

གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ། །

drakpa tayé gyalwé zhing künkhyab

Whose reputations are infinite, filling the buddhas’ pure realms;

ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་དབྱེར་མེད་རྗེ། །

khyabdak gyalwa kün dang yermé jé

Who are inseparable with all the universal buddhas;

རྗེ་དེའི་བཀྲ་ཤིས་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

jé dé tashi yün ring né gyur chik

May those masters’ goodness and glory endure.

 

Prayer for the Nyingma Tradition

བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་བྱོན་པ་ཛམ་བུའི་གླིང་། །

kalzang sangye jönpa dzam bü ling

In this world, where the buddhas of the Noble Eon have come;

མདོ་སྔགས་དམ་ཆོས་དར་བ་བོད་ཀྱི་ལྗོངས། །

do ngak damchö darwa bö kyi jong

In the country of Tibet, where the holy teachings of the sūtras and tantras spread;

མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་འཛོམ་པའི་ཆོས་འཁོར་གསུམ། །

khen lob chö sum dzompé chökhor sum

And at the three hubs where the dharmas of the Scholar, Master, and King developed,23

ཐུགས་བསྐྱེད་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

tukkyé tenpa yün ring né gyur chik

May the teachings of bodhicitta endure!

 

སརྦ་མངྒ་ལཾ། །  དགེའོ། །

May all be auspicious. Goodness!

 

| Translated by Joseph McClellan with editorial assistance from Lowell Cook, 2023.

 

Source Text

klong gsal snying po. klong gsal rdo rje snying poʼi thun mong sngon ʼgroʼi khrid kyi ngag ʼdon. In snyan brgyud khrid chen bcu gsum skor, edited by mKhan chen ʼjam dbyangs rgyal mtshan and dGe rtse 03 ʼgyur med rnam rgyal, 10: 3–14. KaH Thog: KaH Thog Dgon Pa, 2004. BDRC MW30199_26F04F.

 

Commentary

mdo sngags bstan ʼdzin. klong gsal rdo rje snying poʼi thun mong gi sngon ʼgroʼi ngag ʼdon dang ʼbrel baʼi khrid zin dam paʼi zhal lung. 1 vol. [S.l.]: [S.n.]. BDRC W3CN5432.

 

Alternate Tibetan Editions

ʼJam mgon kong sprul blo gros mthaʼ yas, ed. “klong gsal rdo rje snying po las thun mong sngon ʼgroʼi khrid kyi ngag ʼdon.” In Rin chen gter mdzod chen mo, 57:595–604. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. BDRC MW1KG14_AD9FF0.

“klong gsal rdo rje snying po las thun mong sngon ʼgroʼi khrid kyi ngag ʼdon.” In Yab sras gsum gyi bkaʼ ʼbum las lung ji snyed cig thob paʼi chos kyi rnam grangs dang brgyud rim dgaʼ ldan them skas sogs, 45–56. BDRC MW1NLM2144_O1NLM2144_002.

“klong gsal rdo rje snying po las thun mong sngon ʼgroʼi khrid kyi ngag ʼdon.” In slob dpon chen po padma ʼbyung gnas kyis gsungs paʼi gsol ʼdebs leʼu bdun pa sogs, 69–82. BDRC MW1NLM4465_O1NLM4465_004.

“klong gsal rdo rje snying po las thun mong sngon ʼgroʼi khrid kyi ngag ʼdon.” In Yab sras gsum gyi bkaʼ ʼbum las lung ji snyed cig thob paʼi chos kyi rnam grangs dang brgyud rim dgaʼ ldan them skas sogs, 45–56. BDRC MW1NLM2144_O1NLM2144_002.

klong gsal snying po. Gu ru drag po ye shes rab ʼbar. 2 vols. New Delhi: B. Jamyang Norbu, 1971–1972. BDRC MW30100.

“klong gsal rdo rje snying po las thun mong sngon ʼgroʼi khrid kyi ngag ʼdon.” In slob dpon chen po padma ʼbyung gnas kyis gsungs paʼi gsol ʼdebs leʼu bdun pa sogs, 69–82. BDRC MW1NLM4465_O1NLM4465_004.

“thun mong sngon ʼgroʼi ngag ʼdon.” In Zhe chen mkhar dmar gsang sngags bstan rgyas gling du bzhugs paʼi dpe dkon phyogs bsdus gnyis pa, 4:9–24. BDRC MW2PD17514_330BF3.

gzhi chen bai ro 03 padma rgyal mtshan, ed. “Thun mong sngon ʼgroʼi khrid kyi ngag ʼdon.” In klong gsal snying poʼi zab gter, 1:189–216. Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1997. BDRC MW22124_AFA979.

 

Version: 1.0-20231208

 1. The translation here is based on the 2004 edition published by Katok Monastery and edited by Khenpo Jamyang Gyalsten and the Third Katok Getse, Gyurme Tenpa Namgyal. It contains Longsal Nyingpo’s original terma verses and a few supplemental sections added by the editors to facilitate its practical use. We also include a "Prayer to the Lineage of the Three Kāyas' Accomplishment," which is not in the Katok edition but is found in most others, including Shechen Monastery's Rinchen Terdzö, and Zhichen Bairo's edition. Longer and shorter editions, with more or less supplemental material, are listed in the bibliography.
 2. Gu ru drag po ye shes rab ‘bar, BDRC MW30100
 3. Here, “high-borns” (mtho ris) refers to gods and asuras, who invariably fall to lower realms.
 4. The verses for karmic cause and effect and the faults of saṃsāra are found only in the 2004 Katok edition and are not part of the original liturgy. Evidently, a student named Rinchen Dorje may have asked Katok Situ Chökyi Gyatso (1880–1925) why the Longchen Dorje Nyingpo preliminary practices only contain verses for (1) precious human life and (2) impermanence and not for the other two of the “four thoughts that turn the mind” (i.e., (3) karma and (4) the faults of saṃsāra). Katok Situ’s supplementary verses were then added to the text by its editors, Khenchen Jamyang Gyeltsen (mkhan chen ’jam dbyangs rgyal mtshan) and the Third Getse Tulku, Gyurme Tenpa Namgyal (dge rtse 03 ’gyur med bstan pa rnam rgyal).
 5. An anonymous translation of this maṇḍala verse has already appeared on Lotsawa House: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/longsal-nyingpo/short-mandala-offering
 6. The six bone ornaments are: (1) A hair net of bone pendants hanging from the uṣnīṣa (crown), (2) bone earrings, (3) a short bone necklace, (4) a long bone necklace, (5) a bone vest, and (6) bone bracelets and anklets (Thinley Norbu, The Small Golden Key, Boston and London: Shambhala, 1993, pp. 85–86).
 7. Several alternative editions read thugs rjes instead of the Katok edition’s thugs rje’i. The outcome of the grammatical difference, in this case, is minor. Jigme Do-ngak Tendzin provides the following prose gloss on the line: “His compassion embraces me, then, through the potency of the liquid from the vase empowerment, my heart is filled with the enlightened perspective of the ultimate lineage, which ripens and liberates my mindstream.” thugs brtses rjes su bzung ste gtor blugs kyis dbang bskur ba’i nus pas/ /don brgyud kyi dgongs pa snying la babs pas bdag rgyud smin cing grol (p. 228).
 8. The 1997 edition (BDRC W22124) edited by the Third Zhichen Bairo replaces “root lama” (rtsa ba’i bla ma) with “Dudul Dorje,” the great terton who was Longsal Nyingpo’s root guru. Another version reads “Longsal Nyingpo” in the same place.
 9. Here, Vajra Vidyādhara (rdo rje rig 'dzin) is a generic epithet meaning "Vajra Awareness Holder." It can stand for one's root guru, or it might be interpreted as a variation on the name of Longsal Nyingpo's root guru, Ridgzin Dudul Dorje.
 10. The Three Transmissions or Three Lineages of Transmission refer to three ways that enlightenment is passed from teacher to student. They are (1) the ultimate mind-to-mind transmission; (2) the vidyādharas' transmission through signs and symbols; and (3) the oral transmission between humans.
 11. For the sake of poetic style, in this and following verses, “Lama, I come to you on bended knee” renders what might be more literally, simply "I pray to the lama."
 12. Here and in the rest of this section "Please embrace me" renders the notoriously hard-to-translate phrase "khyenno" (mkhyen no)—"You know, he/she knows;" "Think of me;" "Consider me," etc. In the context of the present verses, the lama is being addressed in more abstract forms, so we prefer the slightly more expansive "embrace." Moreover, when the guru is here being addressed as the Three Jewels and other triads, it may be understood as "Precious [guru who is the] Three Jewels." In the following section, when the human gurus are addressed, we use the more personal "Think of me" for mkhyen no.
 13. The ārya sangha is comprised of those on the bodhisattva levels, or bhūmis—those who have entered the Path of Seeing.
 14. Gyalse Sonam Detsen (rgyal sras bsod nams lde’u btsan, d. 1723) was Longsal Nyingpo’s son. He was recognized as Dudul Dorje's reincarnation and he served as the abbot of Katok for many years. His main disciple was Katok Rigzin Tsewang Norbu (1698–1755) and his reincarnation was given the title of the First Drime Zhingkyong (dri med zhing skyong, 1724–1760).
 15. Tashi Özer (bkra shis ’od zer, early 17th c.) was Longsal Nyingpo’s younger brother. He also studied under Dudul Dorje and is best remembered for his contributions to the codification of Katok’s ritual systems.
 16. The First Chonyi Gyatso (chos nyid rgya mtsho, late 17th–mid 18th c.) was also known as the “Hidden Yogi Chopa Lugu (gcod pa lug u). After many years as a wandering Chӧ practitioner, he came to Katok and became a disciple of Longsal Nyingpo, Sonam Detsen, and Tashi Özer. In this line “Lungzin” means “prophesied” and is essentially used to fill out the meter.
 17. The First Druptop Namkha Gyatso (grub thob nam mkha’ rgya mtsho, 18th c.) was a disciple of Chönyi Gyatso. His reincarnations, the Second through Fourth Druptop Namka Gyatsos, were important Katok lineage tulkus.
 18. Jewön Tashi Puntsok (rje dbon bkra shis phun tshogs, 17th–18th c.) was nephew to Longsal Nyingpo and a teacher to the First Drime Zhingkyong and the First Moktsa, Namka Chöwang (rmog rtsa nam mkha’ chos dbang).
 19. The First Drime Zhingkyong (b. 1724) was the reincarnation of Gyalse Sonam Detsen and the first in the important Katok Drime Zhingkyong tulku line.
 20. Gyurme Tsewang Chokdrub (’gyur med tshe dbang mchog grub, 1761–1829) was the First Katok Getse, renowned as Getse Mahāpaṇḍita.
 21. Kunzang Ngedön Wangpo is the First Chaktsa Tulku (phyag tsha sprul sku 01 kun bzang nges don dbang po, 18th c.).
 22. After the First Chaktsa Tulku, Kunzang Ngedon, the names of the lineage gurus vary greatly between different versions, depending on the different lines of transmission. The rest of the names given by Khenpo Jamyang Gyeltsen and the Third Katok Getse—the editors of the Katok edition (ff. 7–9)—are: Rigdzin Jigme Gönpo; Jigdrel Chöying Dorje; Gyurme Chöying Rangdrol; Kunkyen Chökyi Lodrö; Jigme Yönten Gönpo; Rigdzin Jampel Dorje; Jigme Kunzang Namgyel; Tubten Chökyi Gyatso; and Gyurme Tenpa Namgyel (Getse III). Another list associated with the transmission of the Fourth Katok Getse, Gyurme Tenpa Gyeltsen, inserts Nyala Pema Dudul before Kunzang Ngedön Wangpo, followed by Choktrul Sonam Gyeltsen, Urgyen Yeshe Dorje, Gyurme Tenpa Namgyel (Getse III), Tubten Gyeltsen Özer, Pema Gyurme Gyatso, and it would logically end with Gyurme Tenpa Gyeltsen (Getse IV). The undated Zhechen edition (ff. 9–12) gives an even more extensive list, while the 1997 Zhichen Bairo edition (f. 189) reduces the whole section to a single line supplicating Dudul Dorje.
 23. The scholar, or abbot (mkhan) is Śāntarakṣita; the Master is Padmasambhava; the King is Tri Songdetsen. The “three [doctrinal] hubs” (chos ‘khor gsum) are the central Tibetan sites of Lhasa, Samye, and Trandruk (khra ‘brug) Temple.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept