Great Perfection Mañjuśrī

Schools & Systems › Dzogchen | Deities › Mañjuśrī | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Español | Français | Português | 中文 | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Mañjuśrī

༄༅། །འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་ལ་སྨོན་པ་རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་རང་གདངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

The Self-Radiance of Indestructible Awareness and Emptiness

An Aspiration towards the Meaning of the Indivisible Ground, Path and Fruition of the Great Perfection Mañjuśrī

by Mipham Rinpoche

 

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཀྱི། །

chok chu dü zhi deshek sé ché kyi

You embody the wisdom of all the bliss-gone buddhas and their heirs

ཡེ་ཤེས་སྐུར་གྱུར་གཉིས་མེད་ཚུལ་འཆང་བ། །

yeshe kur gyur nyimé tsul changwa

Throughout the ten directions and four times, and keep to the way of non-duality –

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་། །

jampel zhönnu nyampa nyi kyi ngang

Ever-youthful Mañjuśrī, ‘Gentle Splendour,’ the state of perfect equality:

བྱར་མེད་དོན་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །

char mé dön la lhun gyi drub gyur chik

May we spontaneously perfect the real meaning of non-action!

 

གདོད་མའི་མགོན་པོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །

dö mé gönpo palden lama la

With the devotion of viewing the primordial protector and glorious guru

མཉམ་ཉིད་ཆོས་སྐུར་ལྟ་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །

nyam nyi chökur tawé mögü kyi

As the enlightened body of truth, the dharmakāya of perfect equality,

དོན་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་འཕོས།  །

dön gyü gongpé chinlap nying la pö

May the inspiration of the ultimate lineage be transferred into our hearts,

རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཆེན་ཐོབ་པར་ཤོག །

rigpa tsel gyi wangchen tobpar shok

And may we gain the great empowerment of the expression of awareness!

 

ཡེ་ནས་གནས་ཕྱིར་རྩོལ་བས་བསྒྲུབ་པ་དང་། །

yé né né chir tsolwé drubpa dang

Primordially present and thus not forged through exertion,

དབང་པོའི་ཁྱད་པར་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་ཀྱང་། །

wangpö khyepar sok la mi tö kyang

It does not depend on capacity or constitution;

སླ་བས་ཡིད་མ་ཆེས་པ་སེམས་ཀྱི་གསང་། །

lawé yi ma chepa sem kyi sang

As it is so simple, we doubt this mystery of the mind:

བླ་མའི་མན་ངག་སྟོབས་ཀྱིས་མཐོང་གྱུར་ཅིག །

lamé mengak tob kyi tong gyur chik

Let the guru’s instructions give us the strength to see!

 

སྤྲོས་ཤིང་དཔྱད་པ་ཀུན་རྟོག་སྣོན་མ་སྟེ། །

trö shing chépa kün tok nönma té

Elaboration and analysis are superfluities of thought,

བཙལ་ཞིང་སྒྲུབ་པ་རང་ཉིད་ངལ་བའི་རྒྱུ།  །

tsal zhing drubpa rang nyi ngelwé gyu

While seeking and cultivating serve only to exhaust.

དམིགས་ཤིང་བསྒོམ་པ་ཕྱིར་ཞིང་འཆིང་བའི་གཟེབ། །

mik shing gompa shir zhing chingwé zeb

Focusing and meditating are traps that merely bind –

ཟུག་རྔུའི་སྤྲོས་པ་ནང་ནས་ཆོད་པར་ཤོག །

zukngü tröpa nang né chöpar shok

Let such painful complexity cease within the mind!

 

བསམ་བརྗོད་བྲལ་ལ་མཐོང་བ་གང་མེད་ཀྱང་། །

sam jö dral la tongwa gang mé kyang

Beyond thought and expression, there’s nothing that is seen.

མ་མཐོང་ལྷག་མར་གྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། །

ma tong lhagmar gyurpa gang yang mé

Nor is there more to it, something additional, unseen.

རང་སེམས་ཁོ་ཐག་ཆོད་པ་ཟབ་མོའི་དོན། །

rang sem kho takchöpa zabmö dön

This is the profound point for the mind to ascertain.

མཚོན་པར་དཀའ་བའི་དེ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །

tsönpar kawé dé nyi tokpar shok

May we realize this nature, so hard to point to and make plain!

 

སྤྲོས་ཀུན་ཀ་ནས་དག་ཕྱིར་ཡོད་མཐའ་སྦངས། །

trö kun ka né dak chir yö ta pang

Always pure, without complexity, it avoids the eternalist extreme.

རིག་གདངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་མེད་མཐའ་བྲལ། །

rig dang lhün gyi drubpé mé ta dral

Rigpa’s radiance is spontaneously present, not a nihilistic void.

གཉིས་སུ་བརྗོད་ཀྱང་རྟོག་པས་འཇུག་ཚུལ་ཙམ། །

nyi su jö kyang tokpé juk tsul tsam

Although spoken of as two, that’s for ease of comprehension:

དབྱེར་མེད་བརྗོད་བྲལ་མཉམ་པའི་དོན་མཐོང་ཤོག །

yermé jö dral nyampé dön tong shok

May we see the meaning of equality, beyond division and description!

 

འདི་ན་མཛུབ་མོས་ཟླ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །

di na tsubmö dawa ji zhin du

Like a finger pointing to the moon,

དང་པོར་ཡིད་དཔྱོད་ཚིག་གིས་མཚོན་བྱས་ཀྱང་། །

dang por yichö tsik gi tsön ché kyang

Reasoning and words show the way at first.

ཆོས་ཉིད་རང་བབས་ཡིད་དཔྱོད་ཡུལ་ལས་འདས། །

chö nyi rang bab yichö yul lé dé

But the natural state is no object of thought,

རང་གིས་རང་ལ་བླན་ཏེ་མཐོང་བར་ཤོག །

rang gi rang la len té tongwar shok

So let us turn within and thereby truly see!

 

འདི་ལ་བསལ་བར་བྱ་བ་མ་མཐོང་ཞིང་། །

di la salwar chawa ma tong zhing

In this, you won't find anything to be removed,

བཞག་སྟེ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་དམིགས་པས། །

zhak té drubpar chawa ma mikpé

Nor conceive of what could be added or produced.

དགག་སྒྲུབ་རྩོལ་བས་མ་བསླད་ཆོས་ཉིད་ངང་། །

gak drup tsolwé ma lé chönyi ngang

Dharmatā is unstained by efforts to block or cultivate:

ལྷུན་གྱིས་གནས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

lhun gyi népé dön la jukpar shok

May we arrive at the state that's spontaneously present!

 

ཤེས་བྱའི་གཞི་དང་བགྲོད་པར་བྱེད་པའི་ལམ། །

shé jé zhi dang dröpar chépé lam

Although we might label a ground to be known,

ཐོབ་བྱ་འབྲས་བུའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པ་ཡང་། །

tobja drebü chö su takpa yang

Path to be followed, or fruition to be attained,

རང་བཞིན་གཤིས་ལ་ནམ་མཁའི་གོ་རིམ་འདྲ། །

rang zhin shi la namkhé gorim dra

In the natural state, these are like levels of space:

བྱར་མེད་དོན་ལ་ལྷུན་གྱིས་གནས་པར་ཤོག །

char mé dön la lhun gyi népar shok

Effortlessly, then, may we keep to true non-action!

 

འཁྲུལ་བས་སྒྲོ་བཏགས་མ་དག་འཁོར་བའི་ཆོས། །

trulwé dro tak ma dak khorwé chö

Impure saṃsāric phenomena, conceived in delusion,

དེ་ལས་ལོག་པ་དག་པའི་སྣང་བ་ཡང་། །

dé lé lokpa dakpé nangwa yang

And their opposites too, labelled ‘pure appearance’,

ལྟོས་ནས་བཏགས་པ་རྣམ་པར་སྤྲོས་པའི་ཆོས། །

tö né takpa nampar tröpé chö

Are dependent designations, elaborate projections:

སྤྲོས་མེད་གཤིས་ལ་མི་གནས་མཐོང་གྱུར་ཅིག །

trömé shi la mi né tong gyur chik

May we see their absence in the unelaborate condition!

 

བློ་བྲལ་ཆོས་ཉིད་གཤིས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་ལ། །

lo dral chö nyi shi kyi zhuk tsul la

The actual nature as it is, beyond the ordinary mind,

ལྟ་དང་སྒོམ་པས་བསླད་ཀྱིན་རྟོག་པས་སྒྲིབ། །

ta dang gompé lé kyi tokpé drip

Is obscured by tainted notions of view and meditation.

ཐ་མལ་གཤིས་སུ་སོན་ལ་ལྟ་སྒོམ་བྲལ། །

tamal shi su sön la ta gom dral

In true ordinariness there is neither theory nor practice:

རྣལ་མའི་དོན་ལ་བབ་ཀྱིས་གནས་གྱུར་ཅིག །

nalmé dön la bab kyi né gyur chik

May we naturally remain in the genuine condition!

 

གང་ལ་དམིགས་པར་བྱ་བ་ལྟ་བའི་དུག །

gang la mikpar chawa tawé duk

To focus on anything only poisons the view,

གང་ཞིག་རྩོལ་བས་ཟིན་པ་སྒོམ་པའི་སྐྱོན།  །

gang zhik tsolwé zinpa gompé kyön

Deliberate fixation is but a meditative flaw,

གང་ལ་བླང་དོར་བྱ་བ་སྤྱོད་པའི་འཕྲང་། །

gang la langdor chawa chöpé trang

Adopting and avoiding are perilous to action:

ཟུག་རྔུ་ཀུན་བྲལ་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བར་ཤོག །

zukngu kun dral chö nyi tongwar shok

May we see the nature beyond such affliction!

 

སྤྲོས་པའི་གཟེབ་ཏུ་མ་ཚུད་རིག་པའི་གདངས། །

tröpé zeb tu ma tsü rigpé dang

Directly seeing what transcends the ordinary mind:

བློ་བྲལ་མངོན་སུམ་མཐོང་ལ་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི། །

lo dral ngönsum tong la yichö kyi

Rigpa’s radiance that’s not conceptually confined,

ཞགས་པས་མཁའ་ལ་མདུད་པ་མི་འདོར་བར། །

zhakpé kha la düpa mi dorwar

Without binding the sky in the rope of conjecture,

རང་བཞག་རྣལ་མའི་དོན་ལ་མཁས་གྱུར་ཅིག །

rangzhak nalmé dön la khé gyur chik

Let us master the genuine state of natural rest!

 

དེ་ཚེ་རང་རིག་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའི། །

dé tsé rang rig zhön nu bumpa kü

The Gentle Voiced — Mañjughoṣa — of natural luminosity

མཁྱེན་ཆ་རང་འོད་གསལ་བ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

khyen cha rang ösalwa jampé yang

Is the cognizance of self-awareness, the youthful vase body:

ཤེས་རབ་རང་བྱུང་སྒྲོན་མའི་སྣང་བ་ཡིས། །

sherab rang jung drönmé nangwa yi

May the brilliant lamp of naturally arisen insight

སྒྲིབ་པའི་མུན་པ་འཐིབ་པོ་འཇོམས་གྱུར་ཅིག །

dribpé münpa tibpo jom gyur chik

Banish the dense darkness of mind’s obscurations!

 

མ་བཅོས་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ། །

ma chö dü ma chépé chönyi la

In the nature, which is uncompounded and uncontrived,

བཅོས་མའི་ལམ་གྱིས་གསར་དུ་བསྒྲུབ་མེད་པས། །

chömé lam gyi sar du drup mépé

Nothing can be generated anew through fabricated paths,

རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་དོན། །

gyu lé ma jung tartuk drébüi dön

Which is why the ultimate fruit does not arise from a cause.

རང་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པ་མཐོང་བར་ཤོག །

rang la yé né nepa tongwar shok

May we come to see what is, and always has been, within!

 

ཡིད་དཔྱོད་ཚིག་གི་སྦུན་པ་འཁྲུལ་བའི་ལམ། །

yichö tsik gi punpa trulwé lam

Husk-like words of speculative ideas lead only to delusion:

ཇི་ལྟར་བརྗོད་ཀྱང་རྟོག་པའི་དྲྭ་བ་སྟེ། །

jitar jö kyang tokpé drawa té

However they’re expressed, they entangle us in thought.

ལུང་ལས་མ་བྱུང་རང་གིས་རིག་བྱ་བའི། །

lung lé ma jung rang gi rig chawé

Let us practise instead the heart’s profound instructions,

མན་ངག་ཟབ་མོ་སྙིང་ལ་བསྒོམ་པར་ཤོག  །

mengak zabmo nying la gompar shok

Which arise not from scripture, but are intuitively known!

 

གཟུང་འཛིན་སེམས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་འཁྲུལ། །

zung dzin sem ni ngowo nyi kyi trul

The mind of perceiver and perceived is essentially deluded.

གང་ལྟར་དམིགས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་མིན། །

gang tar mikpa dé zhin nyi du min

No matter what its focus, it never accords with how things are.

སེམས་ལས་མ་བྱུང་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

sem lé ma jung rangjung yeshé ku

May we attain the buddhahood of definitive reality –

ངེས་པ་དོན་གྱི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ngepa dön gyi sangyé drubpar shok

The natural wisdom-kāya that does not derive from mind!

 

རིག་སྟོང་རིག་པའི་དབྱིངས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད། །

rigtong rigpé ying su chö tamché

Within the all-pervading space of rigpa, empty and aware,

མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ལ། །

nyampa nyi gyur tiklé nyak chik la

All things are equal, and, in this single, perfect sphere,

འཁོར་འདས་རེ་དོགས་ཞིག་པའི་ངང་ཚུལ་དུ། །

khordé ré dok zhikpé ngang tsul du

There are no longings or fears for saṃsāra or nirvāṇa:

མི་གནས་ཆོས་སྐུའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག །

mi né chökü tensi zinpar shok

May we capture this stronghold of unlocated dharmakāya!

 

འདི་ལྟར་ལུས་དང་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཡང་། །

di tar lü dang yul du nangwa yang

Whatever we perceive, as the body or as objects of the senses,

རབ་རིབ་བཞིན་དུ་རྟོག་པའི་དབང་གིས་སྣང་། །

rab rib zhin du tokpé wang gi nang

Is like defective vision, apparent through the force of thought alone —

མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རང་གདངས་ཀྱིས། །

mi tok yeshé chenpö rang dang kyi

By means of the natural radiance of great, non-conceptual wisdom,

ཆོས་ཟད་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས་གྱུར་ཅིག །

chö zé dömé ying su jang gyur chik

May all be purified into the original space of phenomenal exhaustion!

 

དེ་ཚེ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

dé tsé kha dang nyampé yeshé ku

At that time, may we gain the ultimate, unobstructed fruition,

ཕྱོགས་དུས་མུ་མཐའ་སྲིད་དུ་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །

chok dü muta si du dro kun gyi

And, with a wisdom buddha-form as vast and limitless as the sky,

ཕན་བདེའི་དོན་ཀུན་འཇོ་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར། །

pendé dön kun jowé yizhin nor

Become wish-granting jewels, providing benefit and happiness

སྒྲིབ་བྲལ་འབྲས་བུའི་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པར་ཤོག །

dripdral drébü tartuk tobpar shok

To beings everywhere, throughout the whole infinity of space and time!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནི་ཝཱ་ར་ཧིའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྗེ་བཙུན་མ་བདེ་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་དབང་མོས་རབ་ཚེས་མེ་ཁྱི་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་དུས་དགེ་བར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་དང་། ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ལྡན་བཅས་བཀའ་ཡིས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་བྱས་ནས་ཚེས་དེ་ཉིད་ལ་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའམ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་སྟེ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའི་རང་སྐད་ཐུན་མིན་རང་རྐང་ཚུགས་པར་གང་ཤར་སྨྲས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག།

This was composed at the behest of the reverend lady Dekyong Yeshe Wangmo, who is universally renowned as an emanation of the wisdom ḍākinī, Vajravārāhī, and who, on the favourable date of the fourth day of the third month of the Fire-Dog year (1886), offered an auspicious silken scarf and preciously ornamented crystal rosary. With this as the condition, I, the one known as Mipham Jampel Gyepa, or Ösel Dorje, wrote this prayer, completing it on the very same day. Through the virtue of expressing whatever naturally arose in my mind, independently and in the unique terminology of the Great Perfection system, may all beings attain the level of the primordial protector, Mañjuśrī, the ever-youthful.

 

ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ངེས་པར་གྲོལ་འགྱུར་ཞེས། །

töpa tsam gyi ngepar drol gyur zhé

‘Merely hearing this is sure to bring liberation’ —

རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་བསྔགས་པ་ལམ་གྱི་མཆོག །

dorje chang gi ngakpa lam gyi chok

Thus, Vajradhara praised the supreme of paths.

འདི་ཚུལ་སེམས་པར་བྱེད་པ་སྨོས་ཅི་འཚལ། །

di tsul sempar chépa mö chi tsal

What need is there to mention holding it in mind?

ཆོས་ཉིད་བདེན་པས་མྱུར་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར། །

chönyi denpé nyur du drolwar gyur

May the truth of dharmatā swiftly bring liberation!

 

རྩོལ་བཅས་ཐེག་པས་གདུལ་བར་དཀའ་བའི་ཚེ། །

tsol ché tekpé dulwar kawé tsé

‘When it’s difficult for students to follow effort-based vehicles,

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འབྱུང་ཞེས་སུ། །

kunzang tuk kyi tenpa jung zhé su

The teachings of Samantabhadra’s wisdom-mind will arise’—

བསྔགས་པའི་ལུང་བཞིན་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ཡིས། །

ngakpé lung zhing nyingpö tenpa yi

May these essential teachings, praised in such statements,

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

jikten kuntu khyab ching gyé gyur chik

Pervade the whole universe, spreading everywhere, far and wide!

སརྦ་མངྒ་ལམ།། །།

Sarva maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2017. Revised 2020.

 

Version: 2.1-20211125

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept