Luminous Clouds of Spontaneous Song

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersNyoshul Khenpo Jamyang Dorje | Tibetan MastersTulku Urgyen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Nyoshul Khenpo Jamyang Dorje

Nyoshul Khenpo Jamyang Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྒྱང་འབོད་གསོལ་འདེབས་འོད་གསལ་སྤྲིན་གྱི་ཐོལ་གླུ་བཞུགས་སོ། །

Luminous Clouds of Spontaneous Song

A Prayer to Call the Guru from Afar

by Nyoshul Khen Rinpoché

 

གདོད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་རང་བྱུང་འདུས་མ་བྱས། །

döné trödral rangjung dümajé

Original simplicity, naturally occurring, uncompounded,

གཏིང་གསལ་ཞི་བ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཀློང་། །

tingsal zhiwa zhönnu bumkü long

Profound luminosity and peace, the youthful vase body’s expanse—

ནང་གསལ་མི་གཡོ་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་མཁྱེན། །

nangsal mi yo chökü lama khyen

Watch over me, dharmakāya guru, whose inner brilliance never wavers!

ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འཁྱོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chönyi zé sar khyolwar jingyi lob

Bless me to reach the exhaustion within dharmatā!1

 

རང་གསལ་མ་འགགས་ལྷུན་གྲུབ་རོལ་པའི་རྩལ། །

rangsal magak lhündrub rolpé tsal

Your expressive play, natural luminosity unceasing, is spontaneously present

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

ku dang yeshe zhingkham gyatso la

As an ocean of kāyas, wisdoms, and pure realms—

རྣམ་པར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བླ་མ་མཁྱེན། །

nampar longchö dzok kü lama khyen

Watch over me, samboghakāya guru of perfect enjoyment!

དབྱིངས་རིག་ཚད་ལ་ཕེབས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

yingrik tsé la pebpar jingyi lob

Bless me to reach the fullness of awareness and space!

 

ཀུན་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་སྣང་སྒྱུ་དྲྭའི་གར། །

künkhyab tukjé tsalnang gyu dré gar

As the expression of all-pervasive capacity, dance of the magical net,

མ་ངེས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་ལ་རྟག་རྩེན་པ། །

ma ngé duljé kham la tak tsenpa

You frolic endlessly in the varied realms of disciples to be tamed.

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཨོ་ཌཱྀ་ཡ་ན་མཁྱེན། །

trulpé ku chok odi yana khyen

Watch over me, Uḍḍiyāna, supreme nirmāṇakāya!

འོད་གསལ་ཉམས་སྣང་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ösal nyam nang pelwar jingyi lob

Bless me, that the visionary experience of luminosity may unfold!

 

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

gyal kün dü zhal tsawé lama la

Root guru, the single face and embodiment of all the Victors,

སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུར་བལྟ་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །

sangye chökur tawé mögü kyi

May my devotion allow me to see you as the dharmakāya buddha,

དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ། །

gonggyü jinlab nying gi tikler khyil

So that the blessings of the Wisdom Lineage seep into my heart,

རིག་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང་བར་ཤོག །

rikdang chönyi ngönsum tongwar shok

And I may see directly the radiance of awareness—dharmatā!

 

དྲི་མེད་རང་བྱུང་རིག་པའི་ལྟ་བ་རྟོགས། །

drimé rangjung rigpé tawa tok

May I realize the view of stainless, naturally occurring awareness,

བསལ་བཞག་ལས་འདས་སྒོམ་པ་ཚད་ལ་འཁྱོལ། །

sal zhak lé dé gompa tsé la khyol

And bring to fullness the meditation that transcends addition or removal.

སྤང་བླང་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བའི་སྤྱོད་མཆོག་གིས། །

panglang jatsol dralwé chö chok gi

Through the supreme conduct free from acceptance and rejection, application and exertion,

འཁོར་འདས་མཉམ་གདལ་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་ཤོག །

khordé nyam dal tensi zinpar shok

May I seize the everlasting realm that equally suffuses saṃsāra and nirvāṇa!

 

ཁྱད་པར་འོད་གསལ་ཐོད་རྒལ་གསེང་ལམ་ནས། །

khyepar ösal tögal seng lam né

Through the direct path of Crossing Over2 to luminosity in particular,

སྐུ་གསུམ་ལམ་གྱི་སྣང་བ་གཅིག་ཆར་རྫོགས། །

ku sum lam gyi nangwa chikchar dzok

May the visionary path of the three kāyas be instantly perfected!

འཕོ་ཆེན་འཇའ་ལུས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །

po chen jalü yeshe dorjé yi

With the rainbow body of great transference, the wisdom vajra,

གཞན་སྣང་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག །

zhennang khorwa dong né trukpar shok

May I dredge from its depths the saṃsāra of others’ perceptions!

 

མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །

dorna di né changchub matob bar

In short, may the peerless lord of the family, my glorious Lord Guru,

མཚུངས་བྲལ་རིགས་བདག་དཔལ་མགོན་བླ་མ་ཡིས། །

tsungdral rikdak palgön lama yi

Look after me without a moment’s separation,

སྐད་ཅིག་འབྲལ་པ་མེད་པར་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

kechik dralpa mepar jezung té

From now until I attain awakening!

དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dön nyi yizhin drubpar jingyi lob

Bless me, that the twofold benefit may be accomplished just as I wish!

 

ཞེས་པ་འདིའང་རྗེ་བླ་མའི་སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་ལག་ཏུ་དོན་གཉེར་དད་དམ་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་འགས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་སྐྱེས་བྱ་ནོམ་པ་དང་བཅས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མཁན་མིང་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེས་དྭངས་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སྨོན་པ་སྟེ་དོན་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

In order to fulfil the earnest request, accompanied by gifts of fine silken scarves, of several disciples who are rich in earnestness, faith, and samaya, Jamyang Dorje, who holds the name of a khenpo, made this aspiration with a mind of vivid inspiration as a supplement to the Lord Guru’s Ultimate Guru Sādhana of Simplicity. May it become a cause for receiving the blessings of the realization of the ultimate lineage!

གོང་གསལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་ཨོ་ཌཱྀ་ཡ་ན་མཁྱེན། ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་བཱི་མ་མི་ཏྲ་མཁྱེན། སོགས་བླ་མ་གང་ལའང་ཞལ་བསྒྱུར་ཆོག་པ་ནི་རྒྱལ་བ་ཀློང་ཆེན་པའི་མན་ངག་བླ་ན་མེད་པའོ།།

The line above that reads “Watch over me Uḍḍiyāna, supreme nirmāṇakāya!” may be altered to read “Watch over me Vimalamitra, supreme nirmāṇakāya!” In the same way, according to the unexcelled pith instructions of Gyalwa Longchenpa, the name of any other guru may be inserted.

 

| Samye Translations, 2021 (trans. Maitri Yarnell and Peter Woods, ed. Stefan Mang and Libby Hogg).

 

Version: 1.0-20220204

  1. This and the following three verses form an aspiration to realize the four visions of Tögal.
  2. Tib. Tögal (thod rgal).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept