The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

The Seven Lines

English | བོད་ཡིག

༄༅། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཟབ་འདུས་ཀུན་ཚིག་བདུན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །

The Seven Lines that Dispel All Obstacles and Enfold All Profundity

by Tertön Rangrik Dorje

 

བྱིན་རླབས་ཀུན་སྩོལ་བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་། །

jinlab kün tsol lama pema jung

Bestower of all blessings, the Lotus-Born, Padmākara;

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་ཡི་དམ་རྟ་མཆོག་དཔལ། །

ngödrub kün dak yidam tachok pal

Lord of all accomplishments, the iṣṭadevatā, mighty Hayagrīva;

ཕྲིན་ལས་ཀུན་སྟེར་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །

trinlé kün ter khandro naljorma

Fulfiller of all activities, the ḍākinī Vajrayoginī1;

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་སྡེ། །

barché kün sel kasung chamdral dé

Dispeller of all obstacles, the guardians, male and female;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་ཀུན་སོལ་ལོ། །

solwa deb so barché kün sol lo

To you we pray. Dispel all our obstacles!

བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །

sampé dön kün yizhin drubpa dang

Accomplish all our wishes, just as we desire!

ཕྲལ་ཕུགས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་ཆར་དུ་སྙིལ། །

tral puk küntu gelek char du nyil

Let virtue and goodness rain upon us, now and forever!

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱཀྐི་ནི་དྷརྨ་པ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །

om ah hung guru dewa dakini dharmapala sarva siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ guru deva ḍākinī dharmapāla sarva-siddhi hūṃ

 

ཞེས་རྒྱ་ཆེའི་དོན་འདུས་ཟབ་པའི་གནད། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཁྱད་པར་ཆེ། སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་སུ་ལོངས། རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཤར་མར་སྤེལ། །

This profound key-point distills the extensive meaning, extraordinary and exalted, and is a practice for the fortunate ones. It was spontaneously written down by Rigpe Dorje.

 

| Samye Translations, 2018. (Translated by Stefan Mang and Kaleb Yaniger. Edited by Libby Hogg.)

  1. Lit. Fulfiller of all activities, the ḍākinī, the yoginī
Rangrik Dorje

Guru Padmasambhava

Further information:

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept