Spontaneous Fulfilment of All Wishes

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersRangrik Dorje

English | བོད་ཡིག

Rangrik Dorje

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བྱེད་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།།

The Spontaneous Fulfilment of All Wishes

Invoking the Great Guru of Uḍḍiyāna

by Tertön Rangrik Dorje

 

ཀྱེ་མ་ཀྱེ་ཧུད་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་འབྱུང་། །

kyema kyé hü künkhyen pema jung

Kyema Kyehü! All-knowing Padmākara,

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

tukjé zik shik ngayab lingpa khyen

Look upon me with compassion, Ngayab Lingpa, care for me!

མཐའ་བཞིའི་མཚོན་ཁ་བོད་ཁམས་སྡང་ལ་ཉེ། །

ta zhi tsön kha bö kham dang la nyé

When Tibet’s borders are at war and hostility is near,

རྒྱལ་བསྟན་ཉི་མ་ནུབ་རིར་འབྱོན་ལ་ཆས། །

gyalten nyima nub rir jön la ché

When the Victors’ teachings are disappearing like the sun passing over the mountains,

བོད་ཁམས་རྗེ་བློན་སྡུག་བསྔལ་ཉེན་ཙང་མནར། །

bö kham jelön dukngal nyen tsang nar

When Tibet’s king and ministers are in torment, worn down by suffering –

མགོན་ཁྱོད་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །

gön khyö ngön gyi tukdam zhalzhé zhin

Then for these, your disciples of this Snowy Land,

གདུལ་བྱ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གངས་ལྗོངས་འདིར། །

dulja chi dang khyepar gangjong dir

Padmākara, my protector, in accordance with your promise,

མཐའ་བཞིའི་དམག་དཔུང་ནད་མཚོན་མུ་གེ་དང་། །

ta zhi makpung né tsön mugé dang

Swiftly avert, without exception,

འཇིགས་པ་བརྒྱད་སོགས་རྟེན་འབྱུང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིས། །

jikpa gyé sok tenjung gyundré kyi

Invading armies, disease, war, famine, the eight fears,

བསྡུས་པའི་མི་མཐུན་འགལ་བྱེད་བར་ཆད་རིགས། །

düpé mitün gal jé barché rik

All obstacles, hindrances and adverse circumstance —

མ་ལུས་མྱུར་དུ་བཟློག་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །

malü nyurdu dok chik pema jung

Products of the law of cause and effect.

རྒྱལ་བསྟན་དར་རྒྱས་དེར་འཛིན་མཁའ་དང་མཉམ། །

gyalten dargyé der dzin kha dang nyam

May the Victors’ teachings and those that hold, expand and share them be as widespread as the sky!

བཤད་སྒྲུབ་བདུད་རྩིས་འགྲོ་ཁམས་རབ་སྨིན་ནས། །

shedrub dütsi dro kham rab min né

May sentient beings develop and mature, through the nectar of your teachings and practices!

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dön nyi lhün gyi drubpar dzé du sol

Thus may we spontaneously accomplish the twofold benefit!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃྃ། །

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma-siddhi hūṃ

 

ཞེས་པའང་དུས་དང་བསྟུན་པའི་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའམ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བྱེད་འདི་ནི་གཞུང་ས་ཆེན་མོའི་ཞབས་རིས། །ཞུ་སྐབས་རིག་པའི་རྡོ་རྗེས་སྤེལ་བ་ཛ་ཡན་ཏུ། །

This Guru Rinpoche invocation, particularly fitting for these times, was composed by Rangrik Dorjé at the request of government officials. Jayantu!

 

| Samye Translations, 2018. (Translated by Stefan Mang and Kaleb Yaniger. Edited by Libby Hogg.)

 

Version: 1.3-20220324

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept