Refuge and Bodhicitta Prayers

Practices › Taking Refuge | Practices › Bodhicitta | Tibetan MastersShabkar Tsokdruk Rangdrol

English | Español | བོད་ཡིག

Shabkar Tsokdruk Rangdrol

Shabkar Tsokdruk Rangdrol

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྐྱབས་སེམས་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་བཞུགས་སོ།།

Entranceway for the Faithful

Refuge and Bodhicitta Prayers

by Shabkar Tsokdruk Rangdrol

 

སྐྱབས་འགྲོ་ནི།

Taking Refuge

སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་། །

sangye kün ngö tsawé lama dang

In the guru, who is all the buddhas in person,

བསླུ་མེད་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །

lumé ten gyi kyabné könchok sum

Three Jewels, the unfailing, constant refuge,

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས་རྣམས་ལ། །

yidam khandro chökyong tsok nam la

And the yidams, ḍākinīs and dharmapālas,

བདག་དང་འགྲོ་ཀུན་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

dak dang dro kün güpé kyab su chi

I and all other beings devotedly take refuge.

 

སེམས་བསྐྱེད་ནི།

Generating Bodhicitta

འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ། །

dro kün döndu sangye tobpar ja

I vow to attain Buddhahood for the sake of all.

དེ་ཕྱིར་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། །

dechir dampé lha chö drubpar gyi

Therefore, I practice sublime, sacred Dharma.

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །

dzokpé sangye gopang nyur tob né

I resolve that having swiftly gained awakening,

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

tayé drowa dralwar semkyé do

I shall liberate all beings, infinite in number.

 

གསོལ་འདེབས་ནི།

Prayer

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་དང་། །

tsa gyü lama yidam zhitro dang

To the root and lineage gurus, peaceful and wrathful yidams,

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དང་། །

chok chu dü sum sangye changsem dang

Buddhas and bodhisattvas of the ten directions and three times,

གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ། །

né sum pawo khandro chökyong la

Vīras, ḍākinīs and dharmapālas of the three abodes,

སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nying né solwa deb so jingyi lob

I offer heartfelt prayers: inspire me with your blessings!

 

ཞེས་སྐྱབས་སེམས་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་འདི་ནི་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་སློབ་བུ་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་༧བྱ་བཏང་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས་གནས་ཆེན་གངས་རི་ནས་སྦྱར་བའོ།། །།

This text, Entrance for the Faithful: Refuge and Bodhicitta Prayers, was composed at the great sacred place of the Glacial Peak1 by the renunciant Tsokdruk Rangdrol at the request of the faithful, diligent, wise and compassionate student Lobzang Gelek.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: Zhabs dkar ba tshogs drug rang grol. gsung 'bum tshogs drug rang grol. 15 vols. New Delhi: Shechen Publications, 2003. Vol. 14: 57

 

Version: 1.0-20230224

  1. i.e., Mount Kailash
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept