Prayer to the King and Twenty-Five Disciples

Practices › Lineage Prayers | Schools & Systems › Nyingma | Tibetan MastersTashi Tobgyal

English | བོད་ཡིག

Tashi Tobgyal

King Tri Songdetsen & 25 disciples

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་གསོལ་འདེབས།

A Prayer to the King and Twenty-Five Disciples

by Tashi Tobgyal

 

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

Guru padma siddhi hūṃ hrīḥ

ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་དབང་དུས་སུ་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་སྔགས་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་སུ་བཅད་པ་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ།

A Stream of Blessing: Verses of Supplication to the Accomplished Holders of Mantra who Gained Realization in this Snowy Land of Tibet1

དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

Homage to the glorious Samantabhadra!

འཛམ་གླིང་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བྲག་དམར། །

dzam ling dakpé zhing kham drak mar

You abide in the cave of glorious Samyé Chimpu

དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་གེ་གོང་། །

pal gyi samyé chimpü gé gong

At Drakmar, pure land of this world.

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གུ་རུ་པདྨར། །

dorje lobpön guru pemar

To you, Vajra Master Guru Padma,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

solwa depso chin gyi lop shik

We pray: please grant your blessings!

 

གང་སྐུར་རྫ་རི་ཀླད་ནས་ཉེར་བ། །

gang kur dzari lé né nyerwa

When your body was residing there

ཧཱུཾ་ཞེས་གསུང་སྒྲས་གྱེན་དུ་ལྡོག་ཅིང་། །

hung zhé sung dré gyen du dok ching

With your speech, uttering Hūṃ, you averted an avalanche

འགྱུར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེར་བྱིན་བརླབས། །

gyur mé tuk kyi yiger chin lap

And blessed the site with this syllable2 of your unchanging mind3

ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

khyö la soldep chin gyi lop shik

To you we pray: please grant your blessings!

 

གནུབས་ཀྱི་རིགས་འཁྲུངས་དགེ་སློང་ཆེན་པོ། །

nub kyi rik trung gelong chenpo

Great monk born into the Nub clan,

ལྷོ་བྲག་ཁར་ཆུར་ཡང་དག་གྲུབ་བརྙེས། །

lhodrak kharchur yangdak drup nyé

At Lhodrak Kharchu, you accomplished Śrī Heruka, enlightened mind.

ཉི་ཟེར་ལ་ཆིབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོར། །

nyi zer la chib namkhé nyingpor

To you, Namkhé Nyingpo, who rides the rays of the sun,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

solwa depso chin gyi lop shik

We pray: please grant your blessings!

 

གནུབས་ཡུལ་རོང་བྱོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། །

nub yul rong jön sangyé yeshé

Coming from the valleys in the land of Nub, Sangye Yeshe,

སྒྲགས་ཀྱི་ཡང་རྫོགས་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་གྲུབ། །

drak kyi yang dzok shinjé shé drup

At Drak Yangdzok you accomplished Yamāntaka, slayer of the Lord of Death.

མཐུ་སྟོབ་བྲག་ལ་ཕུར་པ་འདེབས་དེར། །

tu tob drak la purpa dep der

To you, who pierces solid rocks with a kīla,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

solwa depso chin gyi lop shik

We pray: please grant your blessings!

 

དབུ་རུ་ངན་ལམ་རིགས་འཁྲུངས་བྷིཀྵུ། །

u ru ngen lam rik trung bhikshu

Bhikṣu born into the Nyenlam clan in Uru,

དབེན་རྩར་པདྨ་དབང་ཆེན་གྲུབ་བརྙེས། །

wentsar pema wang chen drup nyé

At Wentsa, you accomplished Hayagrīva, Mighty Lotus.

རྟ་སྐད་གཙུག་བཏོན་རྒྱལ་མཆོག་དབྱངས་དེར། །

ta ké tsuk tön gyal chok yang der

To you, Gyal Chok Yang, who neighs from the crown of his head,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

solwa depso chin gyi lop shik

We pray: please grant your blessings!

 

སྒྲགས་མདར་ནུས་ལྡན་མཁར་ཆེན་བརྒྱུད་འཁྲུངས། །

drakdar nüden kharchen gyü trung

Born amid wondrous signs into the Kharchen clan in Dragda,

མོན་ཁ་ནེ་རིང་ཕྲིན་ལས་ཕུར་གྲུབ། །

mönkha nering trinlé pur drup

At Mönkha Nering, you accomplished Kīlaya, enlightened activity.

མཚོ་རྒྱལ་བསད་པའི་མི་རོ་སློང་དེར། །

tsogyal sépé mi ro long der

To you, Tsogyal, who revives the dead,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

solwa depso chin gyi lop shik

We pray: please grant your blessings!

 

ཡར་སྟོད་ཤམ་པོ་གངས་ཀྱི་ར་བར། །

yartö shampo gang kyi rawar

At the mountain range of Yartö Shampo

སྲིད་པ་བདེ་འགྲོ་མངོན་པར་གྲུབ་མཛད། །

sipa dé dro ngönpar drup dzé

You accomplished the higher states of cyclic existence.

མ་མོ་མངོན་ཁོལ་འགྲོག་མི་དཔལ་ཡེར། །

mamo ngön khöl drokmi pal yer

To you, Drogmi Palye, who makes mamos his servants,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

solwa depso chin gyi lop shik

We pray: please grant your blessings!

 

སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་བསམ་འགྲུབ་ཀེའུ་ཚང་། །

patro taktsang samdrup keu tsang

At Patro Taksang in the cave called “Fulfillment of Wishes”

དྲེགས་པའི་བདག་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་མཛད། །

drekpé dakpo ngönpar drup dzé

You accomplished Drekpa Dakpo,4 lord over the arrogant ones.

ལྷ་སྲིན་བྲན་ཁོལ་དཔལ་གྱི་སེང་གེར། །

lhasin dren khöl palgyi senger

To you, Palgyi Senge, who enslaves gods and demons,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

solwa depso chin gyi lop shik

We pray: please grant your blessings!

 

གཡའ་མ་ལུང་དང་ལི་ཡུལ་ལྕང་རར། །

yama lung dang liyül changrar

At Yamalung and Liyul Changra

སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་མངོན་པར་གྲུབ་མཛད། །

topden nakpo ngönpar drup dzé

You accomplished Tobden Nakpo,5 'Black Powerful One'.

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་བཻ་རོ་ཙཱ་ནར། །

yeshé chenden bairo tsanar

To you, Vairocana, with your wisdom eye,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

solwa depso chin gyi lop shik

We pray: please grant your blessings!

 

རིམ་གསུམ་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་དབུ་རྩེར། །

rim sum palgyi samyé u tser

In the centre of the three-storey temple of glorious Samye

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་ཆེ་མཆོག་མངོན་གྲུབ། །

dorje gyaltsap chemchok ngöndrup

You accomplished Mahottara,6 Vajra master of the assembly.

ཏིང་འཛིན་མི་གཡོ་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོར། །

ting dzin miyo ngadak gyalpor

To you, King Tri Songdetsen, with your unwavering samādhi,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

solwa depso chin gyi lop shik

We pray: please grant your blessings!

 

གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་རྟོགས་པ་མཆོག་ལྡན། །

yudra nyingpo tokpa chok den

Yudra Nyingpo, with supreme accomplishment,

རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བརྙེས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ། །

dzutrul nga nyé jnana kuma

Jñānakumāra, with magical powers,

རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རླུང་ལྟར་ཐོགས་མེད། །

dorje düdjom lung tar tok mé

Dorje Düdjom, unhindered like the wind,

ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

khyö la soldep chin gyi lop shik

To you we pray: please grant your blessings!

 

མཁའ་སྤྱོད་གནས་བགྲོད་ཡེ་ཤེས་དབྱངས་དང་། །

khachö né drö yeshé yang dang

Yeshe Yang, who travels to celestial realms,

ལྷ་དཔལ་གཅན་གཟན་གཉའ་བ་ནས་འཛིན། །

lha pal chen zen nyawa né dzin

Lhapal, who catches wild beasts by their neck,

བྱ་ལྟར་མཁར་ལྡིང་སྣ་ནམ་ཡེ་ཤེས། །

ja tar khar ding nanam yeshe

Nanam Yeshe, who flies like a bird through the sky,

ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

khyö la soldep chin gyi lop shik

To you we pray: please grant your blessings!

 

དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕུར་པ་གདེངས་འགུམ། །

palgyi wang chuk purpa deng gum

Palkyi Wangchuk, who liberates others by merely raising his phurba,

མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་། །

mi jé zung tob denma tsé mang

Denma Tsemang, with unforgetting memory,

སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་གཞན་སེམས་ཀུན་མཁྱེན། །

kawa pal tsek zhen sem kün khyen

Kawa Paltsek, who reads the minds of others,

ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

khyö la soldep chin gyi lop shik

To you we pray: please grant your blessings!

 

ཆུ་བོ་གྱེན་ལྡོག་ཤུད་པུ་དཔལ་སེང་། །

chuwo gyen dok shüpu pal seng

Shüpu Palseng, who reverses the flow of rivers,

རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་རོ་ལངས་གསེར་བསྒྱུར། །

gyalwé lodrö ro lang ser gyur

Gyalwe Lodrö, who transforms corpses into gold,

ནམ་མཁའ་བྱ་འཛིན་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ། །

namkha ja dzin khyeu chung lo tsa

Khye'u Chung Lotsā, who catches birds in the sky,

ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

khyö la soldep chin gyi lop shik

To you we pray: please grant your blessings!

 

དྲན་པ་ནམ་མཁའ་གཡག་རྒོད་མངོན་ཁུག །

drenpa namkha yak gö ngön khuk

Drenpa Namkha, who summons wild yaks,

ཉ་ལྟར་ཆུར་རྒྱུག་འོ་བྲན་དབང་ཕྱུག །

nya tar chur gyuk otren wang chuk

Otren Wangchuk, who swims like a fish,

རྨར་ཐོག་རིན་ཆེན་ཕ་ཝང་ཟས་གསོལ། །

mar tok rinchen pa wang zé söl

Matok Rinchen, who eats rocks,

ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

khyö la soldep chin gyi lop shik

To you we pray: please grant your blessings!

 

བྲག་རིར་ཐོགས་མེད་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ། །

drakrir tokmé palgyi dorje

Palkyi Dorje, who passes through mountains unhindered,

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཐོག་ཆེན་མདའ་འཕེན། །

könchok jungné tokchen da pen

Könchok Jungne, who shoots lightning like an arrow,

སྐྱིལ་ཀྲུང་མཁར་བཅས་རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ། །

kyiltrung khar ché gyalwa chang chub

Gyalwa Changchub, who sits cross-legged in the sky,

ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

khyö la soldep chin gyi lop shik

To you we pray: please grant your blessings!

 

དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་རྗེས་བཟུང་། །

gongpa ngön gyur orgyen jé zung

You, who actualized Orgyen's wisdom and are embraced by him,

ཐུགས་སྲས་མི་རྗེ་འབངས་རིགས་ཉེར་ལྔ། །

tuk sé mi jé bang rik nyer nga

Heart-disciples—the king and the twenty-five subjects.

སྨིན་གྲོལ་གདེངས་ཐོབ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས། །

min drol deng tob nam la sol dep

To you who were matured, liberated and achieved certainty, we pray:

ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

khyerang tabur chingyi lop shik

Please grant your blessings, so that we may become just like you!

 

ལྟ་བ་ཀློང་ཆེན་ཡངས་པའི་དོན་རྟོགས། །

tawa longchen yangpé dön tok

Your view is the realization of the infinite vast expanse,

སྒོམ་པ་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་མ་ལྟར་གསལ། །

gompa trindral nyima tar sal

Your meditation is clear like the sun unobstructed by clouds,

ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་འདུག་ས་འདི་རུ། །

khyö la soldep duksa di ru

To this place, where we pray to you,

མྱུར་བ་ཉིད་དུ་་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

nyurwa nyi du chin gyi lop shik

Please deliver your blessings swiftly!

 

སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཐོན། །

chöpa tar chin drubpé tak tön

You perfected conduct and reveal signs of accomplishment

འབྲས་བུ་ཀུན་བཟང་གོ་འཕང་ཐོབ་པར། །

drebu kunzang gopang topbpar

To attain the level of Samantabhadra.

བདག་དང་འགྲོ་ཀུན་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །

dak dang dro kun solwa dep so

I and all sentient beings pray:

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །

data nyi du chin gyi lop shik

At this very instant, may you grant your blessings!

 

ཅེས་བྱང་བདག་དབང་པོའི་སྡེས་མཛད་པའོ།།

This was composed by Changdak Wangpo.

 

| Samye Translations, 2016. (Translated by Stefan Mang, and revised by Lowell Cook, Han Kop and Adam Pearcey.)

  1. “dbang dus” here simply means when, rather than “at the time of initiation”, with “dbang” seemingly adding emphasis. (Oral clarification provided by a khenpo from Shechen).
  2. The syllable of Guru Rinpoche's unchanging mind here is also Hūṃ.
  3. Once, when Guru Rinpoche was residing in the area of Samyé, an avalanche came down from a cliff, threatening to destroy the whole valley. While the stones were falling, Guru Rinpoche uttered "Hūṃ", and thereby reversed the avalanche, causing all the stones to return to where they came from. Guru Rinpoche then blessed the cliff with the syllable Hūṃ. To this day, a Hūṃ syllable is clearly visible in the cliff where the avalanche began. (Oral clarification from Kyabje Khenpo).
  4. That is Drekpa Kundul, chief figure in the maṇḍala of Jikten Chötö.
  5. Chief figure in the maṇḍala of Möpa Drakngak.
  6. i.e., Chemchok Heruka
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept