Prayer for Dispelling Famine

Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Places › Tibet | Tibetan MastersThangtong Gyalpo

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Thangtong Gyalpo

Jowo Rinpoche, Lhasa

༄༅། །རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་ལྷ་ལྡན་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་གསོལ་འདེབས་གནང་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ། །

The Vajra Words That Radiate Cloud-Masses of Nectar-Like Blessings

An Aspiration Prayer Composed by the Master Mahāsiddha Thangtong Gyalpo in the Presence of the Jowo Rinpoche in Lhasa

by Thangtong Gyalpo

 

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ངེས་པར་སྒྲོལ་སླད་དུ། །

tayé drowa ngepar drol ledu

First, you generated the supreme mind of unsurpassable awakening

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །

lamé changchub chok tu tukkyé né

Firmly set upon the liberation of sentient beings in their infinitude,

ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་མཛད་རྒྱལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

tsok nyi dzok dzé gyalwa tukjé chen

Then, you perfected the two accumulations, O compassionate Victorious One,

མགོན་མེད་སྙིགས་མའི་འགྲོ་ལ་བརྩེར་དགོངས་ནས། །

gönmé nyikmé dro la tser gong né

You whose love embraces beings bereft of any protector in these degenerate times:

བཀྲེས་སྐོམ་ཉམ་ཐག་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །

trekom nyamtak dukngal gyi zirwé

Protect them without fail!

 

ལུས་ཅན་འདི་དག་ངེས་པར་བསྐྱབ་ཕྱིར་དུ། །

lüchen didak ngepar kyab chirdu

For these beings plagued by hunger, thirst, difficulties, and suffering,

རིན་ཆེན་ཟས་ནོར་འབྲུ་དང་མལ་ཆ་སོགས། །

rinchen zé nor dru dang mal cha sok

Release upon the world and the Land of Snows

ཡིད་འོངས་འདོད་དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་ཇི་སྙེད་ཀྱི། །

yi ong dögü longchö jinyé kyi

A rain of all the pleasant things the senses can enjoy,

ཆར་པ་འཛམ་གླིང་ཁ་བ་ཅན་དུ་ཕོབ། །

charpa dzamling khawachen du pob

Including jewels, food, wealth, grain, and bedding!

 

དུས་མིན་རླུང་དང་མེ་ཐན་ཆར་ཆུ་སོགས། །

dümin lung dang mé ten charchu sok

Pacify harm among the four elements,

འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང།

jung zhi nöpa nyewar zhiwa dang

Untimely wind and fire, or inauspicious rains and waters!

འབྲུ་བཅུད་རྩི་ཐོག་ལོ་ཏོག་ལ་སོགས་པ། །

dru chü tsitok lotok lasokpa

Let grains, plants, harvests and the like

རྫོགས་ལྡན་དུས་ལྟར་སྨིན་ཅིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

dzokden dü tar min ching gyé gyur chik

Mature fully, just as in the golden age!

 

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་རང་བསྐུལ་ནས། །

jam dang nyingjé shuk kyi rang kul né

Through the strength of aspirations such as these,

རྒྱ་ཆེན་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །

gyachen mönlam tabpa di yi tü

Inspired by loving-kindness and compassion,

ནད་མཚོན་མུ་གེའི་བསྐལ་བ་ཉེར་ཞི་ནས། །

né tsön mugé kalwa nyerzhi né

May sicknesses, weapons, and famines be thoroughly pacified

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག །

tsering nemé dekyi denpar shok

And beings enjoy long life, good health, well-being and happiness!

 

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །

gyalwa sé dang chepé tukjé dang

Through the power of the compassion of the victorious ones and their heirs,

ལས་འབྲས་སླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

lé dré luwa mepé den tob kyi

And the infallible power of the interdependence of causes and results,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །

gyalwé tenpa dar zhing gyepa dang

May the teachings of the Victorious One spread and flourish,

འགྲོ་ཀུན་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dro kün lamé changchub nyur tob shok

And all beings swiftly reach unsurpassable awakening!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་བོད་ཁམས་སུ་མུ་གེ་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་སྐབས་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་ལྷ་ལྡན་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་པའི་མཐུ་ལས། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བར་མཛད་དོ། དུས་དེར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་ནས་བོད་ཡུལ་ལ་འབྲུའི་ཆར་འབེབས་པར་གང་ཟག་ལས་ཅན་འགའ་རེས་མཐོང་ངོ་།། །།

This aspiration prayer was made by the realized master Thangtong Gyalpo in the presence of the Jowo Rinpoche in Lhasa at a time when Tibet—particularly Kham—was struck by a great famine. The power of this prayer saved the Tibetan people from sufferings brought on by hunger and thirst, for at that time the noble Avalokiteśvara poured down a rain of grains from the sky.

 

| Translated by Gyurme Avertin, 2014.

 

Sources:

thang stong rgyal po. "rje grub thob chen pos lha ldan jo bo rin po che'i drung du gsol 'debs gnang ba'i rdo rje'i gsung byin rlabs bdud rtsi'i sprin phung" In snga 'gyur smon lam chen mo'i zhal 'don phyogs bsgrigs. Delhi: chos spyod dpe skrun khang, 2008, pp. 213–214

thang stong rgyal po. "grub chen thang stong rgyal po'i gsungs mu ge'i 'jigs pa zhi ba'i gsol 'debs" In sgrub thabs kun btus. ed. mkhyen brtse'i dbang po & blo gter dbang po. 14 vols. Kangra, H.P.: Indo-Tibetan Buddhist Literature Publisher, Dzongsar Inst. for Advanced Studies, null. (BDRC W23681). Volume 14: 659–660.

 

Version: 1.3-20221017

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept