Dukkar Chokdrupma

Deities › Sitātapatrā | Literary Genres › Dhāraṇī | Collections & Cycles › Kangyur | Collections & Cycles › Ten Royal Sūtras | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Sitātapatrā

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

The Noble Dhāraṇī of The Supreme Accomplishment of Sitātapatrā Born from the Tathāgata’s Uṣṇīṣa, the Great Invincible Dispeller

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲཱ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱཾ་གི་ར་པ་ར་མ་སིདྡྷ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི།

gyagar ké du arya tathagatoshnisha sitatapatra aparadzita maha tratyam gira aparama siddha nama dharani

In the language of India: Ārya-tathāgatoṣṇīṣa-sitātapatrāparājita-mahā-pratyaṅgirāparama-siddhā-nāma-dhāraṇī

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

böké du pakpa dezhin shekpé tsuktor né jungwé dukkar pochen zhen gyi mi tubpa chirdok pa chenmo chok tu drubpa zhejawé zung

In the language of Tibet: Pakpa deshyin shekpé tsuktor né jungwé duk karpo chen shyen gyi mitubpa chirdokpa chenmo chok tu drubpa shyejawé zung (‘phags pa de bzhin gshegs pa’i gtsug tor nas byung ba’i gdugs dkar po can gzhan gyi mi thub pa phyir zlog pa chen po mchog tu grub pa zhes bya ba’i gzungs)

In the English language: The Noble Incantation “The Supreme Accomplishment of the White Umbrella Goddess Born from the Uṣṇīṣa of the Thus-Gone One, the Great Invincible Dispeller”

 

སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye dang changchub sempa dang pakpa nyentö dang rangsang gyé tamché la chaktsal lo

Homage to all buddhas and bodhisattvas and the noble śrāvakas and pratyekabuddhas!

བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་གཙུག་ཏོར་རྒྱལ་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé zhen gyi mi tubpa tsuktor gyalmo la chaktsal lo

Homage to the Blessed Invincible Uṣṇīṣa Queen!1

 

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷའི་གནས་ཆོས་བཟང་ལྷའི་འདུན་ས་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང༌། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང༌། ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གདན་བཤམས་པ་ཉིད་ལ་བཞུགས་ནས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་བཞུགས་སོ། །སྙོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་གྱི་དབུས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདི་དག་བྱུང་ངོ༌། །

diké dak gi töpé dü chik na chomdendé sumchu tsa sumpé lhé né chö zang lhé dünsa na gelong gi gendün chenpo dang changchub sempé gendün chenpo dang lhé wangpo gyajin dang tab chik tu zhuk so dé tsé chomdendé den shampa nyi la zhuk né tsuktor nampar tawa zhejawé ting ngé dzin la nyompar zhuk so nyompar zhuk ma tak tu chomdendé kyi tsuktor gyi ü né sang ngak kyi tsik didak jung ngo

Thus I have heard: At one time the Blessed One was dwelling in the Excellent Dharma Assembly Hall2 in the Heaven of the Thirty-Three, together with a great assembly of monks, a great assembly of bodhisattvas, and Indra, the lord of the gods. As soon as the Blessed One sat down upon a seat arranged for him, he entered the samādhi called, “Seeing the Uṣṇīṣa in its True Aspect.” As soon as he entered this samādhi, the words of this mantra formula took birth from the center of the Blessed One’s uṣṇīṣa:

 

སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye la chaktsal lo

Homage to the Buddha.

ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chö la chaktsal lo

Homage to the Dharma.

དགེ་འདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gendün la chaktsal lo

Homage to the Saṅgha.

ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

yangdakpar dzokpé sangye jewa trak dün la chaktsal lo

Homage to the seventy million complete and perfect buddhas.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་དང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

changchub sempé gendün dang nyentö kyi gendün nam la chaktsal lo

Homage to the saṅgha of bodhisattvas and the saṅgha of śrāvakas.

བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jampa lasokpa changchub sempa sempa chenpo tamché la chaktsal lo

Homage to Maitreya and all the bodhisattva mahāsattvas.

འཇིག་རྟེན་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jikten na drachompa nam la chaktsal lo

Homage to the arhats in this world.

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyündu zhukpa nam la chaktsal lo

Homage to the stream-enterers.

ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

len chik chir ongwa nam la chaktsal lo

Homage to the once-returners.

ཕྱིར་མི་འོང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chir mi ongwa nam la chaktsal lo

Homage to the never-returners.

འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jikten na yangdakpar songwa nam la chaktsal lo

Homage to those who have reached perfection in this world.

ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

yangdakpar zhukpa nam la chaktsal lo

Homage to those who have set out towards perfection.

ལྷའི་དྲང་སྲོང་དམོད་པ་འདོར་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lhé drangsong möpa dorwa nam la chaktsal lo

Homage to the divine ṛṣis who have the power to curse others.

རིག་སྔགས་འཆང་གྲུབ་པའི་དྲང་སྲོང་ཕན་འདོགས་ནུས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

rik ngakchang drubpé drangsong pendok nüpa nam la chaktsal lo

Homage to the ṛṣis who have become vidyādharas with the power to benefit others.

རིག་སྔགས་འཆང་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

rik ngakchang drubpa nam la chaktsal lo

Homage to the accomplished holders of vidyā-mantras.

ཚངས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tsangpa la chaktsal lo

Homage to Brahma.

དབང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

wangpo la chaktsal lo

Homage to Indra.

ལེགས་ལྡན་དྲག་པོ་དཀའ་ཐུབ་ཟློག་པའི་བདག་པོ་དང་བཅས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lekden drakpo katub dokpé dakpo dang chepa la chaktsal lo

Homage to the blessed3 Rudra along with Umāpati.

ལེགས་ལྡན་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔས་ཕྱག་བྱས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lekden semé kyi bu chakgya chenpo ngé chak jepa la chaktsal lo

Homage to the blessed Nārāyaṇa worshipped by the five great mudrās.4

ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གྲོང་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་འཇིག་པར་བྱེད་པ་དུར་ཁྲོད་ན་གནས་པར་མོས་པ་མ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lekden nakpo chenpo drongkhyer sum tsek jikpar jepa durtrö na nepar möpa mamö tsok kyi chak jepa la chaktsal lo

Homage to the blessed Mahākāla who is believed to reside in the charnel ground, destroyer of the Tripura cities,5 worshipped by hordes of mātṛs.6

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpé dung la chaktsal lo

Homage to the Blessed One of the tathāgata family.

བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨོའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé pemö dung la chaktsal lo

Homage to the Blessed One of the lotus family.

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dorjé dung la chaktsal lo

Homage to the Blessed One of the vajra family.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ནོར་བུའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé norbü dung la chaktsal lo

Homage to the Blessed One of the jewel family.

བཅོམ་ལྡན་འདས་གླང་པོའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé langpö dung la chaktsal lo

Homage to the Blessed One of the elephant family.

བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞོན་ནུའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé zhönnü dung la chaktsal lo

Homage to the Blessed One of the youthful family.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀླུའི་གདུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé lü dung la chaktsal lo

Homage to the Blessed One of the nāga family.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔའ་བརྟན་པའི་སྡེ་མཚོན་ཆའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye pa tenpé dé tsönché gyalpo la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha Dṛḍha-śūraraṇa-sena-praharaṇa-rāja.7

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye ö pak tu mepa la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha Amitābha.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱོད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye mikyöpa la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha Akṣobhya.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྱའི་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye men gyi la baiduryé ö kyi gyalpo la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha, the Master of Medicine, the King with the Radiance of Lapis Lazuli.8

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སཱ་ལའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་པོ་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye salé wangpö gyalpo metok küntu gyepa la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha King Śāla Trees in Full Bloom.9

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye shakya tubpa la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha Śākyamuni.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye rinpoche tok gi gyalpo la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha King Marked by Jewels.10

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye kuntuzangpo la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha Samantabhadra.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye nampar nang dzé la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha Vairocana.

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་རྒྱས་པ་ཨུཏྤ་ལའི་དྲིའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpa dzokpé sangye chen gyepa utpalé dri tok gi gyalpo la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha King Marked by the Scent of Blossoming Kamala and Utpala Flowers.11

 

དེ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་འདིས་འབྱུང་པོའི་གདོན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད་པ། གཞན་གྱི་རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བྱེད་པ། དུས་པ་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་ཟློག་པ། སེམས་ཅན་གསོད་པ་དང༌། བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ། སྡང་བ་དང༌། རྨི་ལམ་ངན་པ་ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟློག་པ། གནོད་སྦྱིན་དང་སྲིན་པོའི་གདོན་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱེད་པ། གདོན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་འཇིག་པར་བྱེད་པ། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དགའ་བར་བྱེད་པ། གཟའ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་འཇིག་པར་བྱེད་པ། དགྲ་ཐམས་ཅད་ཟློག་པར་བྱེད་པ། མ་རུངས་པ་དང༌། སྡང་བ་དང༌། རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱེད་པ། དུག་དང༌། མཚོན་ཐམས་ཅད་དང༌། མེ་དང་ཆུ་ལས་ཟློག་པར་བྱེད་པ། ངན་འགྲོའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྒྲོལ་བ་སྟེ།

denam la chaktsal né chomdendé dezhin shekpé tsuktor né jungwé dukkar pochen zhen gyi mi tubpa chirdok pa chenmo di jungpö dön tamché tsarchöpar jepa zhen gyi rik ngak tamché chöpar jepa düpa mayinpar chiwa tamché dokpa semchen söpa dang chingpa tamché lé drolwar jepa dangwa dang milam ngenpa té ngenpa tamché dokpa nöjin dang sinpö dön tamché jikpar jepa dön tongtrak gyechu tsa zhi jikpar jepa gyukar nyishu tsa gyé gawar jepa za chenpo gyé jikpar jepa dra tamché dokpar jepa marungpa dang dangwa dang milam ngenpa tamché jikpar jepa duk dang tsön tamché dang mé dang chu lé dokpar jepa ngendrö jikpa tamché lé drolwa té

Having payed homage to these tathāgatas, I will proclaim the vidyā-mantra of Sitātapatrā Born from the Blessed Tathāgata’s Uṣṇīṣa, Great Invincible Dispeller. This goddess annihilates all evil bhūtas; breaks all opposing spells; averts all forms of untimely death; frees from all that slays or binds beings; averts all malice, nightmares, and bad omens; dispels evil influences of yakṣas and rākṣasas; destroys the 84,000 types of grahas;12 renders the twenty-eight lunar mansions favourable; subdues the evil influences of the eight great planets;13 repels all enemies; destroys all fierce acts, hostilities and nightmares; repels poisons, weapons, fire, and water; and liberates from the fearful lower realms. She is renowned as:14

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་དྲག་ཤུལ་ཆེ། །

zhen gyi mi tub drakshul ché

The Undefeated, the Greatly Terrible,

གཏུམ་པ་ཆེན་མོ་སྟོབས་ཆེན་མོ། །

tumpa chenmo tobchenmo

The Greatly Fierce, the Greatly Powerful,

འབར་བ་ཆེན་མོ་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །

barwa chenmo ziji ché

The Greatly Blazing, the One of Great Energy,

དཀར་ཆེན་འབར་ཕྲེང་གོས་དཀར་མོ། །

kar chen bar treng gökarmo

The One with the Blazing Garland, the White-Clothed One,

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། །

pakma drolma tronyer chen

Noble Tārā, She of Knitted Brow,

རྒྱལ་བའི་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་ཞེས་གྲགས། །

gyalwé dorjé treng zhé drak

The Victorious One with the Vajra Garland,

པདྨའི་མངོན་མཚན་རྡོ་རྗེས་མཚན། །

pemé ngön tsen dorjé tsen

Lotus Radiance, the One with the Vajra Sign,

གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་ཕྲེང་བ་ཅན། །

zhen gyi mi tub trengwachen

The Undefeated, Garland,

རྡོ་རྗེའི་མཆུ་ཅན་རྣམ་སྒེག་མོ། །

dorjé chuchen nam gekmo

The Vajra-Beaked, the Vast One,

ཞི་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་མ། །

zhiwé lha nam kyi chö ma

The Peaceful One Worshipped by the Prince of Videha,

ཞི་བ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཅན། །

zhiwa ser gyi trengwachen

The Peaceful One with a Golden Mālā,

དཀར་ཆེན་འབར་བ་གོས་དཀར་མོ། །

kar chen barwa gökarmo

The Great White One, the Flaming One, the White-Clothed One,

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྟོབས་ཆེན་མོ། །

pakma drolma tobchenmo

Noble Tārā, the Greatly Powerful,

རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་གཞན་དང༌། །

dorjé lugu gyüzhen dang

The One with the Vajra Shackles, the Other,

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རིགས་འཛིན་མ། །

dorjé zhönnu rikdzin ma

The Vajra Maiden, the Scion,

ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་རིགས་གསེར་ཕྲེང༌། །

lak na dorjé rik ser treng

The One with Vajra in Hand, the One with a Golden Garland,

ལེ་བརྒན་རྩི་དང་རིན་ཆེན་མ། །

legen tsi dang rinchen ma

The One with a Saffron-Jewel,

སྣང་མཛད་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་གྲགས། །

nang dzé dorjé tsuktor drak

The Illuminator, and the One Renowned as Vajroṣṇīṣa—

ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་དུ་གསོལ།

chakgya dang ngak kyi tsok dedak tamché kyi dak khor dang chepa dang semchen tamché sung du sol

All of you mudrā and mantra deities,15 please protect us, our family and friends, and all sentient beings!

 

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། ཛམྦྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། སྟམྦྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། མོ་ཧ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། སམྦྷཀྵ་ཎ་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། བནྡྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། པ་ར་བི་ཥ་བྷཀྵ་ཎ་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། སརྦ་དུཥྟཱ་པྲ་དུཥྟཱ་ཎཱཾ་སྟམྦྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། སརྦ་ཡཀྵ་རཱཀྵ་ས་གྲ་ཧཱ་ཎཱཾ་བི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀཱ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། སརྦ་པ་ར་བིདྱཱ་ཙྪེ་ད་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། ཙ་ཏུ་རཱ་ཤི་ཏཱི་ནཱཾ་གྲ་ཧ་ས་ཧ་སྲཱ་ནཱཾ་བི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། ཨཥྚ་བིཾ་ཤ་ཏཱི་ནཱཾ་ནཀྵ་ཏྲཱ་ཎཱཾ་པྲ་སཱ་དྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། ཨཥྚཱ་ནཱཾ་མ་ཧཱ་གྲ་ཧཱ་ཎཱཾ་བི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ། རཀྵ་རཀྵ་མཱཾ་སརྦ་སཏྭཱཾཤྩ།

om sarva tatagatoshnisha sita tapatré hung droom hrih trom | dzambhana kari hung droom hrih trom | tambhana kari hung droom hrih trom | mohana kari hung droom hrih trom | sambhakshana kari hung droom hrih trom | bendhana kari hung droom hrih trom | para vika bhakshana kari hung droom hrih trom | sarva dushta tradushtanam tambhana kari hung droom hrih trom | sarva yaksha rakshasa graha nam bidham sana kari hung droom hrih trom | sarva para vidyatsé dana kari hung droom hrih trom | tsaturashiti nam graha saha sanam bidham sana kari hung droom hrih trom | ashta bimshati nam nakshatra nam trasadhana kari hung droom hrih trom | ashta nam maha graha nam bidham sana kari hung droom hrih trom | raksha raksha mam sarva satamtsa |

oṃ sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitātapatre hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | jambhana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ |stambhana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | mohana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | sambhakṣaṇa-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | bandhana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | paraviṣa-bhakṣa-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | sarva-duṣṭa-pra-duṣṭān stambhana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | sarva-yakṣa-rākṣasa-grahāṇāṃ vidhvaṃsana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | sarva-para-vidyācchedana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | catur-aśītināṃ graha-sahasrāṇāṃ vidhvaṃsana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | aṣṭā-viṃśatīnāṃ nakṣatrāṇāṃ prasādana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | aṣṭānāṃ mahā-grahāṇāṃ vidhvaṃsana-karī hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ | rakṣa rakṣa māṃ sarva-sattvāṃś ca |

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ། ཕྱག་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། དབུ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། མི་ཕྱེད་འབར་བའི་མཚན་རྟགས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཡངས་པ་ཆེན་མོས་ས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

chomden dema dezhin shekpé tsuktor né jungwé dukkar pochen dorjé tsuktor chirdok pa chenmo chak tong ngawa chenmo u tong ngawa chenmo chen jewa gya tong ngawa chenmo miché barwé tsentak chen dorjé yangpa chen mö sa sum gyi kyilkhor du dak dang semchen tamché delek su gyur chik

Blessed Sitātapatrā Born from Tathāgata’s Uṣṇīṣa, Vajroṣṇīṣā, Great Dispeller, great goddess with a thousand arms, great goddess with a thousand heads, great goddess with a trillion16 eyes and indestructible blazing characteristics, Great Exalted Vajra Goddess,17 bring about well being for us and all sentient beings within the maṇḍala of the three planes of existence!18

རྣམ་པར་བསྒྱིངས་མའི་རྡོ་རྗེ་དང༌། །

nampar gying mé dorjé dang

Gaping Jeweled Vajra,19

གསེར་འོད་ལྟ་བུའི་སྤྱན་མངའ་མ། །

ser ö tabü chen nga ma

She whose Eyes Have a Golden Radiance,

རྡོ་རྗེའི་སྒྲོས་དང་དཀར་མོ་དང༌། །

dorjé drö dang karmo dang

Vajra-Beaked, the White One,

པདྨའི་སྤྱན་དང་ཟླ་འོད་དང༌། །

pemé chen dang da ö dang

Lotus-Eyes, the One with the Radiance of the Moon,

སངས་རྒྱས་དཔལ་དང་དེ་བཞིན་སྤྱན། །

sangye pal dang dezhin chen

Awakened Eyes, the Lacquered One,

རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་འོད་དང་ནི། །

dorjé nyimé ö dang ni

Vajrā, the One with Golden Radiance,

དེ་བཞིན་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །

dezhin dawa dorjé dzin

The Moon, and the Vajra Holder—

རིག་པ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་བསྲུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ།

rigpa dang chakgya dang sang ngak kyi tsok dedak tamché kyi dak dang semchen tamché künné sungwar dzé du sol

Please, all of you vidyā, mudrā, and secret mantra deities, completely protect us and all sentient beings!

 

ཨོཾ་རྀ་ཥི་ག་ཎ་པྲ་ཤསྟ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་དྲཱུྂ། ཛམྦྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ། སྟམྦྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ། མ་ཧཱ་བིདྱཱ་སམྦྷ་ཀྵ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ། པ་ར་བིདྱཱ་སམྦྷཀྵ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ། སརྦ་དུཥྚ་ཎཱཾ་སྟམྦྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ། སརྦ་ཡཀྵ་རཱཀྵ་ས་གྲ་ཧཱ་ཎཱཾ་བི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ། ཙ་ཏུ་རཱ་ཤི་ཏཱི་ནཱཾ་གྲ་ཧ་ས་ཧ་སྲཱ་ཎཱཾ་བི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ། ཨཥྚཱ་བིཾ་ཤ་ཏཱི་ནཱཾ་ནཀྵ་ཏྲཱ་ཎཱཾ་པྲ་སཱ་དྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ། ཨཥྚཱ་ཎཱཾ་མ་ཧཱ་གྲ་ཧ་ཎཱཾ་བི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུྃ་དྲཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་རཀྵ་རཀྵ་མཱཾ་སྭཱ་ཧཱ།

om rishi gana trashasta sarva tatagatoshnisha sitatapatré hung droom | dzambhana kari hung droom | tambhana kari hung droom | maha vidya sambhakshana kari hung droom | para vidya sambhakshana kari hung droom | sarva dushta nam tambhana kari hung droom | sarva yaksha rakshasa graha nam bidham sana kari hung droom | tsaturashiti nam graha saha sanam bidham sana kari hung droom | ashta bimshati nam nakshatra nam trasadhana kari hung droom | ashta nam maha graha nam bidham sana kari hung droom | hung hung pé pé raksha raksha mam soha |

oṃ ṛṣi-gaṇa-praśaste sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitātapatre hūṃ drūṃ | jambhana-karī hūṃ drūṃ | stambhana-karī hūṃ drūṃ | para-vidyā-stambhana-karī hūṃ drūṃ | sarva-sarvaduṣṭānāṃ stambhana-karī hūṃ drūṃ | sarva-yakṣa-rākṣasa-grahāṇāṃ vidhvaṃsana-karī hūṃ drūṃ | catur-aśitīnāṃ graha-sahasrāṇāṃ vidhvaṃsana-karī hūṃ drūṃ | aṣṭā-viṃśatīnāṃ nakṣatrāṇāṃ prasādana-karī hūṃ drūṃ | aṣṭānāṃ mahā-grahāṇāṃ vidhvaṃsana-karī hūṃ drūṃ | hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ rakṣa rakṣa māṃ svāhā |

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ། ཕྱག་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། དབུ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། སྤྱན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། མི་ཕྱེད་འབར་བའི་མཚན་རྟགས་ཅན། རྡོ་རྗེ་ཡངས་པ་ཆེན་མོས་ས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མངའ་མཛད་མ་ཀུན་བདག་ལ་བསྲུང་དུ་གསོལ།

chomden dema dezhin shekpé tsuktor né jungwé dukkar pochen dorjé tsuktor chirdok pa chenmo chak tong ngawa chenmo u tong ngawa chenmo chen jewa gya tong ngawa chenmo miché barwé tsentak chen dorjé yangpa chen mö sa sum gyi kyilkhor la ngadzema kün dak la sung du sol

Blessed Sitātapatrā Born from the Uṣṇīṣa of the Tathāgata, Vajroṣṇīṣā, Great Dispeller, great goddess with a thousand arms, great goddess with a thousand heads, great goddess with a trillion eyes and indestructible blazing characteristics, Great Exalted Vajra Goddess, ruler of the maṇḍala of the three planes of existence, please protect us all!

 

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་འཇིགས་པ་དང༌། རྐུན་པོའི་འཇིགས་པ་དང༌། མེའི་འཇིགས་པ་དང༌། ཆུའི་འཇིགས་པ་དང༌། དུག་གི་འཇིགས་པ་དང༌། མཚོན་གྱི་འཇིགས་པ་དང༌། ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་ཀྱི་འཇིགས་པ་དང༌། མུ་གེའི་འཇིགས་པ་དང༌། དགྲའི་འཇིགས་པ་དང༌། ལྕེ་འབབ་པའི་འཇིགས་པ་དང༌། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང༌། ས་གཡོ་བའི་འཇིགས་པ་དང༌། སྐར་མདའ་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའི་ཆད་པའི་འཇིགས་པ་དང༌། ལྷ་ཀྱི་འཇིགས་པ་དང༌། ཀླུའི་འཇིགས་པ་དང༌། གློག་གི་འཇིགས་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་འཇིགས་པ་དང༌། གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོའི་འཇིག་པ་དང༌།

dak dang semchen tamché gyalpö jikpa dang künpö jikpa dang mé jikpa dang chü jikpa dang duk gi jikpa dang tsön gyi jikpa dang parol gyi mak tsok kyi jikpa dang mugé jikpa dang dré jikpa dang ché babpé jikpa dang dü mayinpar chiwé jikpa dang sa yowé jikpa dang karda tungwé jikpa dang gyalpö chepé jikpa dang lha kyi jikpa dang lü jikpa dang lok gi jikpa dang namkha ding gi jikpa dang chenzen trowö jikpa dang

May my and all beings’ welfare prevail over the dangers of rulers, thieves, fire, water, poison, weaponry, opposing armies, famines, adversaries, storms, untimely death, earthquakes, meteors, royal punishment, gods, nāgas, lightning, garuḍas and ferocious beasts.

 

ལྷའི་གདོན་དང༌། ཀླུའི་གདོན་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གདོན་དང༌། རླུང་ལྷའི་གདོན་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་གདོན་དང༌། དྲི་ཟའི་གདོན་དང༌། མིའམ་ཅིའི་གདོན་དང༌། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོའི་གདོན་དང༌། གནོད་སྦྱིན་གྱི་གདོན་དང༌། སྲིན་པོའི་གདོན་དང༌། ཡི་དྭགས་ཀྱི་གདོན་དང༌། ཤ་ཟའི་གདོན་དང༌། འབྱུང་པོའི་གདོན་དང༌། གྲུལ་བུམ་གྱི་གདོན་དང༌། སྲུལ་པོའི་གདོན་དང༌། ལུས་སྲུལ་པོའི་གདོན་དང༌། སྐེམ་བྱེད་ཀྱི་གདོན་དང༌། བརྗེད་བྱེད་ཀྱི་གདོན་དང༌། སྨྱོ་བྱེད་ཀྱི་གདོན་དང༌། གྲིབ་གནོན་གྱི་གདོན་དང༌། གནོན་པོའི་གདོན་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མའི་གདོན་དང༌། ནམ་གྲུའི་གདོན་དང༌། གཤིན་རྗེའི་གདོན་དང༌། བྱའི་གདོན་དང༌། མ་མོ་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གདོན་དང༌། ཀུན་ཏུ་ཕྲེང་བའི་གདོན་དང༌། ཚེར་མ་འདོན་པའི་གདོན་ལས་བདག་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

lhé dön dang lü dön dang lha mayin gyi dön dang lunglhé dön dang namkha ding gi dön dang drizé dön dang mi'amchi dön dang to ché chenpö dön dang nöjin gyi dön dang sinpö dön dang yidak kyi dön dang shazé dön dang jungpö dön dang drulbum gyi dön dang sulpö dön dang lü sulpö dön dang kem jé kyi dön dang jé jé kyi dön dang nyo jé kyi dön dang drib nön gyi dön dang nönpö dön dang khandromé dön dang namdrü dön dang shinjé dön dang jé dön dang mamo gawar jepé dön dang küntu trengwé dön dang tserma dönpé dön lé dak delek su gyur chik

May my and all beings’ welfare prevail over all evil influences from devas, nāgas, asuras, maruts, garuḍas, gandharvas, kiṃnaras, mahoragas, yakṣas, rākṣasas, pretas, piśācas, bhūtas, kumbhāṇḍas, pūtanas, kaṭapūtanas, skandas, apasmāras, unmādas, chāyās, ostārakas, ḍākinīs, revatīs, yāmakas, śakunis, mātṛnandīs, samikās and kaṇṭakamālinīs!

 

ཟས་སུ་མདངས་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་མངལ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ཁྲག་འཐུང་བ་དང༌། ཟས་སུ་ཞག་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ཤ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ཚིལ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་རྐང་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་བཙས་པ་ཟ་བ་དང༌། སྲོག་འཕྲོག་པ་དང༌། ཟས་སུ་སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ཕྱི་ས་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་གཅིན་འཐུང་བ་དང༌། ཟས་སུ་སྟོར་ཁུང་ནས་འབབ་པ་འཐུང་བ་དང༌། ཟས་སུ་ལྷག་མ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་མཆིལ་མ་འཐུང་བ་དང༌། ཟས་སུ་སྣབས་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ངར་སྣབས་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་མི་གཙང་བ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་གཏོར་མ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ཕྲེང་བ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་དྲི་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་བདུག་པ་ཟ་བ་དང༌། སེམས་འཕྲོག་པ་དང༌། ཟས་སུ་མེ་ཏོག་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་འབྲས་བུ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ལོ་ཏོག་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་སྦྱིན་སྲེག་ཟ་བའི་གདོན་ལས་བདག་ལ་བསྲུང་བ་གྱིས་ཤིག །

zé su dang zawa dang zé su ngal zawa dang zé su traktung ba dang zé su zhak zawa dang zé su shaza ba dang zé su tsil zawa dang zé su kang zawa dang zé su tsepa zawa dang sok trokpa dang zé su kyukpa zawa dang zé su chisa zawa dang zé su chin tungwa dang zé su tor khung né babpa tungwa dang zé su lhakma zawa dang zé su chilma tungwa dang zé su nab zawa dang zé su ngarnab zawa dang zé su mi tsangwa zawa dang zé su torma zawa dang zé su trengwa zawa dang zé su driza ba dang zé su dukpa zawa dang sem trokpa dang zé su metok zawa dang zé su drebu zawa dang zé su lotok zawa dang zé su jinsek zawé dön lé dak la sungwa gyi shik

Protect us against evil spirits who feed upon vitality and fetuses; drink blood and feed on fat, flesh, grease, marrow and newborns; steal life force and feed on vomit, feces and urine; drink from cesspools; devour leftovers; drink saliva; consume snot, mucus, filth, oblations, flower garlands, perfumes and incense; prey on people’s minds; and who consume flowers, fruits, grains, and burnt offerings!

 

གདོན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

dön dedak tamché kyi rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of all evil beings!20

ཀུན་ཏུ་རྒྱུས་བྱས་པའི་རིགས་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

küntugyü jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of wandering mendicants!

མཁའ་འགྲོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

khandro dang khandromé jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of ḍākas and ḍākinīs!

ཚངས་པས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

tsangpé jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of Brahma!

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

wangchuk chenpö jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of Maheśvara!21

སྲེད་མེད་ཀྱི་བུས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

semé kyi bü jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of Nārāyaṇa!

ནམ་མཁའ་ལྡིང་ཡང་དག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

namkha ding yangdakpa dang lhenchikpé jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells cast simultaneously by Garuḍa!22

ནག་པོ་ཆེན་པོས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

nakpo chenpö jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of Mahākāla!

མ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

mamö tsok nam kyi jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of the hordes of mātṛs!

མིའི་ཐོད་པ་ཅན་གྱིས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

mi töpachen gyi jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of kāpālikas!

རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། སྦྲང་རྩིར་བྱེད་པ་དང༌། དོན་ཀུན་གྲུབ་པས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

gyalwar jepa dang drangtsir jepa dang dön kün drubpé jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of Jayakara, Madhukara, and Sarvārthasiddhikara!

སྲིང་མོ་བཞིས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

singmo zhi jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of the Four Bhaginīs!

བྷྲྀང་གི་རི་ཏི་དང༌། དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་དང༌། ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་པས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། ། ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

bhring giriti dang gajé wangchuk dang tsok kyi dakpo dang lhenchikpé jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of Bhṛṅgiriṭi, Nandikeśvara, and Gaṇapati

དགེ་སྦྱོང་གཅེར་བུས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

gejong cherbü jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of naked ascetics!

དགེ་སྦྱོང་མགོ་རེག་གིས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

gejong go rek gi jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of shaven-headed ascetics!

དགྲ་བཅོམ་པས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅོད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

drachompé jepé rik ngak chö do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of arhats!

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

döchak dang dralwé jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of vītarāgas!23

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འཁོར་དང་བཅས་པས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

jikten wangchuk khor dang chepé jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of Lokeśvara and his retinue!

ལག་ན་རྡོ་རྗེ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

lak na dorjé khor dang chepé jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of Vajrapāṇi and his retinue!

ཕོ་ཉ་དང༌། ཕོ་ཉ་མོ་དང༌། བྲན་ཕོ་དང༌། བྲན་མོས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

ponya dang ponyamo dang dren po dang dren mö jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of dūtas, dūtīs, ceṭas, and ceṭīs!

དྲང་སྲོང་གི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

drangsong gi tsok tamché kyi jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of all the assemblies of sages!

ལྷའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

lhé tsok tamché kyi jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of the hosts of gods!

མི་འཕྲོད་པ་ཟ་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

mi tröpa zawé tsok kyi jepé rik ngak ché do purbü dabwo

I cut and pin down the spells of the lords of those who desire harm!

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་བྱས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདག་ལ་བསྲུང་དུ་གསོལ་བསྲུང་དུ་གསོལ།

chomden dema dezhin shekpé tsuktor né jungwé dukkar pochen sangye dang changchub sempa tamché kyi chak jepa la chaktsal lo dak la sung du sol sung du sol

Homage to Blessed Sitātapatrā Born from the Tathāgata’s Uṣṇīṣa, worshipped by all the buddhas and bodhisattvas! Protect us—protect us, please!

 

ཨོཾ་ཨ་སི་ཏཱ་ན་ལཱརྐ་པྲ་བྷཱ་སྥུ་ཊ་བི་ཀཱ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ། ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ཁཱ་ད་ཁཱ་ད། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ར་ད་ར། བི་ད་ར་བི་ད་ར། ཙྪནྡ་ཙྪནྡ། བྷིནྡ་བྷིནྡ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

om asitana larka trabha saputa bika sitatapatré | om dzala dzala khada khada hana hana dara dara bidara bidara tsinda tsinda bhinda bhinda bendha bendha hung hung pé pé soha |

oṃ asitānalārka-prabhā-sphuṭa-vikāsitātapatre | oṃ jvala jvala khāda khāda hana hana dara dara vidara vidara cchinda cchinda bhinda bhinda bandha bandha hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā |

སྙིང་པོའོ། །

This is the heart essence mantra.

 

ཧེ་ཧེ་ཕཊ། ཧོ་ཧོ་ཕཊ། ཨ་མོ་གྷཱ་ཡ་ཕཊ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏཱ་ཡ་ཕཊ། བ་ར་དཱ་ཡ་ཕཊ། བ་ར་པྲ་དཱ་ཡ་ཕཊ། པྲ་ཏྱཾ་གི་རི་ཏཱ་ཡ་ཕཊ། ཨ་སུ་ར་བི་དྲཱ་བ་ཎ་ཀ་རཱ་ཡ་ཕཊ། པ་ར་བི་དྲཱ་པ་ཎ་ཀ་རཱ་ཡ་ཕཊ། སརྦ་དེ་བེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ནཱ་གེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཡཀྵེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་རཱ་ཀྵ་སེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་བྷཱུ་ཏེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་པྲེ་ཏེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་པི་ཤཱ་ཙེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཀུམྦྷཱཎྜེ་བྷྱཿཕཊ།སརྦ་པཱུ་ཏ་ནེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཀ་ཊ་པཱུ་ཏ་ནེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་སྐནྡྷེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ནྨ་དེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཙྪ་ཡ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཨ་པ་སྨཱ་རེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦོ་སྟཱ་ར་ཀེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་རེ་བ་ཏཱི་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཡཱ་མ་ཡེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཤ་ཀུ་ནི་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་མཱ་ཏྲྀ་ག་ཎེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཀམྦུ་ཀཱ་མི་ནཱི་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཨཱ་ལམ་བ་ཀེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཀ་ཊ་པུ་ཏ་ནེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་གཎྜེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་གནྡྷ་རྦེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཨ་སུ་རེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཀིནྣ་རེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ག་རུ་ཌེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་མ་ཧོ་ར་གེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་དུརླཾ་གྷི་ཏེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་དུཿཔྲེ་ཀྵི་ཏེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཛྭ་རེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་བྷ་ཡེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦོ་པ་དྲ་བེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦོ་པ་སརྒེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཀྲྀ་ཏྱ་ཀརྨ་ཎེ་ཀཱ་ཁོ་རྡེ་བྷྱཿཕཊ། ཀི་ར་ཎ་བཻ་ཏཱ་ཌེ་བྷྱཿཕཊ། ཙིཙྪ་པྲེ་ཥ་ཀ་སརྦ་དུཥྩ་ར་དི་ཏེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་དུརྦྷུཀྟེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཏཱིརྠི་ཀེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་ཤྲ་མ་ཎེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་བཱ་ཏ་ཀེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་བིདྱཱ་དྷ་རེ་བྷྱཿཕཊ། ཛ་ཡ་ཀ་ར། མ་དྷུ་ཀ་ར། སིདྡྷི་ཀ་ར། སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ཀེ་བྷྱོ་བིདྱཱ་ཙཱརྱེ་བྷྱཿཕཊ། ཙ་ཏུར་བྷྱོ་བྷ་གི་ནཱཾ་བྷྱཿཕཊ། བཛྲ་ཀཽ་མཱ་རཱི་ཡེ་བཛྲ་ཀུ་ལཾ་དྷ་རི་བིདྱཱ་ཙརྱེ་བྷྱཿཕཊ། སརྦ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱཾ་གི་རེ་བྷྱཿཕཊ། བཛྲ་ཤཾ་ཀ་ལཱ་ཡ་པྲ་ཏྱཾ་གི་ར་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཕཊ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡ་མཱ་ཏྲྀ་ག་ཎ་ན་མསྐྲྀ་ཏཱི་ཡེ་ཕཊ། པྲཧྨཱ་ཎཱི་ཡེ་ཕཊ། བིཥྞཱ་བཱི་ཡེ་ཕཊ། མ་ཧེ་ཤྭ་རཱི་ཡེ་ཕཊ། རཽ་དྲཱི་ཡེ་ཕཊ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱི་ཡེ་ཕཊ། ཙཱ་མུཎྜི་ཡེ་ཕཊ། ཀཽ་མཱ་རཱི་ཡེ་ཕཊ། བཱ་རཱ་ཧཱི་ཡེ་ཕཊ། ཨིན་དྲཱ་ཡེ་ཕཊ། ཨགྣཱི་ཡེ་ཕཊ། ཡ་མཱ་ཡེ་ཕཊ། ནི་རི་ཏཱི་ཡེ་ཕཊ། བ་རུ་ཎཱ་ཡེ་ཕཊ། མཱ་རུ་ཏཱི་ཡེ་ཕཊ། སོ་མ་ཡེ་ཕཊ། ཨཱི་ཤཱ་ནཱི་ཡེ་ཕཊ། ཀཱ་ལཱ་དཎྜཱི་ཡེ་ཕཊ། ཀཱ་ལཱ་རཱཏྟི་ཡེ་ཕཊ། ཡ་མ་དཎྜཱི་ཡེ་ཕཊ། ཡ་མ་རཱ་ཏྲཱི་ཡེ་ཕཊ། ཀ་པཱ་ལཱི་ཡེ་ཕཊ། ཨ་དྷི་མུཀྟི་ཤྨ་ཤཱ་ན་བཱ་སི་ནཱི་ཡེ་ཕཊ། ཨོཾ་ཥྚོཾ་བནྡྷ་བནྡྷ་རཀྵ་རཀྵ་མཱ་སྭཱ་ཧཱ།

hé hé pé | ho ho pé | amoghaya pé | atrati hataya pé | bara daya pé | bara tradaya pé | tratyam giri taya pé | asura bidra yana karaya pé | para bidra pana karaya pé | sarva debe bé pé | sarva nagé bé pé | sarva yakshé bé pé | sarva rakshasé bé pé | sarva bhuté bé pé | sarva preté bé pé | sarva pishatsé bé pé | sarva putané bé pé | sarva kata putané bé pé | sarva skandhé bé pé | sarva omadé bé pé | sarva tsaya bé pé | sarva apa samaré bé pé | sarva otara ké bé pé | sarva dakini bé pé | sarva repati bé pé | sarva yamayé bé pé | sarva shakuni bé pé | sarva matri gané bé pé | sarva kambuka mini bé pé | sarva alampaké bé pé | sarva kata putané bé pé | sarva gandé bé pé | sarva gandhavé bé pé | sarva asuré bé pé | sarva kennaré bé pé | sarva garudé bé pé | sarva maho ragé bé pé | sarva durli kité bé pé | sarva dutré kshité bé pé | sarva dzaré bé pé | sarva bhayé bé pé | sarva opadrabé bé pé | sarva opasargé bé pé | sarva trite karmané kakhordé bé pé | kirané betadé bé pé | tsitsa treshaka sarva dushtsa radité bé pé | sarva durbhukaté bé pé | sarva tirtiké bé pé | sarva shramané bé pé | sarva pataké bé pé | sarva bidya dharé bé pé | dzaya kara madhu kara siddhi kara sarva arta sadhaké bayo vidya tsaryé bé pé | tsatur bayo bhagi nam bé pé | benza kaumari yé benza kulam dhari bidya tsaryé bé pé | sarva maha tratim giré bé pé | benza shamka laya tratim gira radzaya pé | mahakalaya matri gana na matri tiyé pé | tramaniyé pé | vishna biyé pé | mahé shoriyé pé | raudriyé pé | mahakaliyé pé | tsa mundiyé pé | kaumariyé pé | barahiyé pé | indrayé pé | agniyé pé | yamayé pé | niritiyé pé | barunayé pé | marutiyé pé | somayé pé | ishaniyé pé | kala dandiyé pé | kala rattiyé pé | yama dandi yé pé | yama ratriyé pé | kapa liyé pé | adhi mukti shma shana basiniyé pé | om trom bendha bendha raksha raksha mam soha |

he he phaṭ | ho ho phaṭ | amoghāya phaṭ | apratihatāya phaṭ | varadāya phaṭ | varapradāya phaṭ | pratyaṅgiritāya phaṭ | asuravidrāyaṇakarāya phaṭ | paravidrāpaṇakarāya phaṭ | sarvadevebhyaḥ phaṭ | sarvanāgebhyaḥ phaṭ | sarvayakṣebhyaḥ phaṭ | sarvarākṣasebhyaḥ phaṭ | sarvabhūtebhyaḥ phaṭ | sarvapretebhyaḥ phaṭ | sarvapiśācebhyaḥ phaṭ | sarvakumbhāṇḍebhyaḥ phaṭ | sarvapūtanebhyaḥ phaṭ | sarvakaṭapūtanebhyaḥ phaṭ | sarva-skandebhyaḥ phaṭ | sarvonmādebhyaḥ phaṭ | sarva cchāyebhyaḥ phaṭ | sarvāpasmārebhyaḥ phaṭ | sarvostārakebhyaḥ phaṭ | sarva-ḍākinībhyaḥ phaṭ | sarva-revatībhyaḥ phaṭ | sarva-yāmakebhyaḥ phaṭ | sarva-śakunibhyaḥ phaṭ | sarva-mātṛ-gaṇebhyaḥ phaṭ | sarva-kambukāminībhyaḥ phaṭ | sarvālaṃbakebhyaḥ phaṭ | sarva-kaṭapūtanebhyaḥ phaṭ | sarva-gaṇḍebhyaḥ phaṭ | sarva-gandharvebhyaḥ phaṭ | sarvāsurebhyaḥ phaṭ | sarva-kinnarebhyaḥ phaṭ | sarva-garuḍebhyaḥ phaṭ | sarva-mahoragebhyaḥ phaṭ | sarva-durlikhitebhyaḥ phaṭ | sarva duḥprekṣitebhyaḥ phaṭ | sarva-jvarebhyaḥ phaṭ | sarva-bhayebhyaḥ phaṭ | sarvopadravebhyaḥ phaṭ | sarvopasargebhyaḥ phaṭ | sarva-kṛtya-karmaṇekākhordebhyaḥ phaṭ | kiraṇa-vaitāḍebhyaḥ phaṭ | cicha-preṣaka-sarva-duścharditebhyaḥ phaṭ | sarva-durmuktebhyaḥ phaṭ | sarva-tīrthakebhyaḥ phaṭ | sarva-śramaṇebhyaḥ phaṭ | sarva-pātakebhyaḥ phaṭ | sarva-vidyādharebhyaḥ phaṭ | jayakara-madhukara-siddhikara-sarvārthasādhakebhyo vidyācāryebhyaḥ phaṭ | caturbhyo bhaginībhyaḥ phaṭ | vajra-kaumārīye kulaṃdhare vidyācaryebhyaḥ phaṭ | sarva-mahāpratyaṅgirebhyaḥ phaṭ | vajra-śaṃkalāya-pratyaṅgirarājāya phaṭ | mahākālāya-mātṛ-gaṇa-namas-kṛtīye phaṭ | brahmāyaṇīye phaṭ | viṣṇāvīye phaṭ | maheśvarīye phaṭ | raudrīye phaṭ | mahākālīye phaṭ | cāmuṇḍīye phaṭ | kaumārīye phaṭ | vārāhīye phaṭ | indrāye phaṭ | agniye phaṭ | yamāye phaṭ | niritīye phaṭ | varuṇāye phaṭ | mārutīye phaṭ | somaye phaṭ | īṣānīye phaṭ | kālādarīye phaṭ | kālārātriye phaṭ | yamadāḍhīye phaṭ | yamarātrīye phaṭ | kapālīye phaṭ | adhimukti-śmaśānavāsinīye phaṭ | oṃ stoṃ bandha bandha rakṣa rakṣa māṃ svāhā |

 

སེམས་ཅན་གང་སུ་དག་བདག་ལ་གདུག་པ་དང་གདུག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། དྲག་ཤུལ་དང་དྲག་ཤུལ་གྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། སྡིག་པ་དང་སྡིག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། འཁྲུག་པ་དང་འཁྲུག་པའི་སེམས་ཅན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། སྡང་བ་དང་སྡང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་དུ་གསོལ།

semchen gang su dak dak la dukpa dang dukpé sem dang denpa nam dang drakshul dang drakshul gyi sem dang denpa nam dang dikpa dang dikpé sem dang denpa nam dang trukpa dang trukpé semchen dang denpa nam dang dangwa dang dangwé sem dang denpa nam jampé sem dang denpar gyur né dak dang semchen tamché sung du sol

Impart a loving mindset to all those who are harmful and aim to do us harm, who are dangerous or harbor dangerous intentions, who are evil or harbor evil intentions, who are angry or harbor angry intentions, who are aggressive or harbor aggressive intentions! Protect us and all beings!

ལོ་བརྒྱ་འཚོ་བར་གྱུར་ཅིག །

lo gya tsowar gyur chik

Make us live a hundred years!

སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག །

tön gya tongwar gyur chik

Let us see a hundred autumns!

 

གནོད་སྦྱིན་དང་གདོན་གང་སུ་དག་ཟས་སུ་མདངས་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། གཟི་བྱིན་འཕྲོག་པ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་མངལ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཁྲག་འཐུང་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཞག་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཤ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཚིལ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་རྐང་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་བཙས་པ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། སྲོག་འཕྲོག་པ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ལྷག་མ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་གཏོར་མ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཕྲེང་བ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་དྲི་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་བདུག་པ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་མེ་ཏོག་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་འབྲས་བུ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ལོ་ཏོག་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་སྦྱིན་སྲེག་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་རྣག་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཕྱི་ས་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་གཅིན་འཐུང་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་མཆིལ་མ་འཐུང་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་སྣབས་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ངར་སྣབས་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་མི་གཙང་བ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་སྟོར་ཁུང་ནས་འབབ་པ་འཐུང་བ་རྣམས་དང༌། སྡིག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། གདུག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། དྲག་ཤུལ་གྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། འཁྲུག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། སྡང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། ལྷའི་གདོན་རྣམས་དང༌། ཀླུའི་གདོན་རྣམས་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གདོན་རྣམས་དང༌། གནོད་སྦྱིན་གྱི་གདོན་རྣམས་དང༌། སྲིན་པོའི་གདོན་རྣམས་དང༌། འབྱུང་པོའི་གདོན་རྣམས་དང༌། ཡི་དྭགས་ཀྱི་གདོན་རྣམས་དང༌། ཤ་ཟའི་གདོན་རྣམས་དང༌། ཀུམ་བྷཎྜའི་གདོན་རྣམས་དང༌། སྲུལ་པོའི་གདོན་རྣམས་དང༌། ལུས་སྲུལ་པོའི་གདོན་རྣམས་དང༌། སྐེམ་བྱེད་ཀྱི་གདོན་རྣམས་དང༌། སྨྱོ་བྱེད་ཀྱི་གདོན་རྣམས་དང༌། གྲིབ་གནོན་གྱི་གདོན་རྣམས་དང༌། བརྗེད་བྱེད་ཀྱི་གདོན་རྣམས་དང༌། གནོན་པོའི་གདོན་རྣམས་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མའི་གདོན་རྣམས་དང༌། ནམ་གྲུའི་གདོན་རྣམས་དང༌། གཤིན་རྗེའི་གདོན་རྣམས་དང༌། བྱའི་གདོན་རྣམས་དང༌། མ་མོ་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གདོན་རྣམས་དང༌། ཀུན་ཏུ་འབྲང་བའི་གདོན་རྣམས་དང༌། རེ་ལྡེ་འདོན་པའི་གདོན་རྣམས་དང༌། ཚེར་མ་འདོན་པའི་གདོན་རྣམས་ལས་བདག་བསྲུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ།

nöjin dang dön gang su dak zé su dang zawa nam dang zijin trokpa nam dang zé su ngal zawa nam dang zé su traktung ba nam dang zé su zhak zawa nam dang zé su shaza ba nam dang zé su tsil zawa nam dang zé su kang zawa nam dang zé su tsepa zawa nam dang sok trokpa nam dang zé su lhakma zawa nam dang zé su torma zawa nam dang zé su trengwa zawa nam dang zé su driza ba nam dang zé su dukpa zawa nam dang zé su metok zawa nam dang zé su drebu zawa nam dang zé su lotok zawa nam dang zé su jinsek zawa nam dang zé su nak zawa nam dang zé su chisa zawa nam dang zé su chin tungwa nam dang zé su chilma tungwa nam dang zé su kyukpa zawa nam dang zé su nab zawa nam dang zé su ngarnab zawa nam dang zé su mi tsangwa zawa nam dang zé su tor khung né babpa tungwa nam dang dikpé sem dang denpa nam dang dukpé sem dang denpa nam dang drakshul gyi sem dang denpa nam dang trukpé sem dang denpa nam dang dangwé sem dang denpa nam dang lhé dön nam dang lü dön nam dang lha mayin gyi dön nam dang nöjin gyi dön nam dang sinpö dön nam dang jungpö dön nam dang yidak kyi dön nam dang shazé dön nam dang kumbhandé dön nam dang sulpö dön nam dang lü sulpö dön nam dang kem jé kyi dön nam dang nyo jé kyi dön nam dang drib nön gyi dön nam dang jé jé kyi dön nam dang nönpö dön nam dang khandromé dön nam dang namdrü dön nam dang shinjé dön nam dang jé dön nam dang mamo gawar jepé dön nam dang küntu drangwé dön nam dang ré dé dönpé dön nam dang tserma dönpé dön nam lé dak sungwar dzé du sol

Protect us from yakṣas and those who steal radiance, vitality, and fetuses; who drink blood; feed on fat, flesh, grease, marrow and newborns; who steal life; feed on leftovers, oblations, flower garlands, perfumes and incense; who devour flowers, fruits, grains, and burnt offerings; feed on pus and feces; drink urine and saliva; consume vomit, snot, mucus, and filth; drink from cesspools; and from beings who harbor evil, harmful, dangerous, angry, or aggressive intentions. Protect us from all evil influences from devas, nāgas, asuras, yakṣas, rākṣasas, bhūtas, pretas, piśācas, kumbhāṇḍas, pūtanas, kaṭapūtanas, skandas, unmādas, chāyās, apasmāras, ostārakas, ḍākinīs, revatīs, yāmakas, śakunis, mātṛnandīs, samikās, ālambhanas and kaṇṭakamālinīs!

ལོ་བརྒྱ་འཚོ་བར་གྱུར་ཅིག །

lo gya tsowar gyur chik

Make us live a hundred years!

སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག །

tön gya tongwar gyur chik

Let us see a hundred autumns!

 

རིམས་ཉིན་གཅིག་པ་རྣམས་དང༌། ཉིན་གཉིས་པ་རྣམས་དང༌། ཉིན་གསུམ་པ་རྣམས་དང༌། ཉིན་བཞི་པ་རྣམས་དང༌། ཉིན་བདུན་པ་རྣམས་དང༌། རྟག་པའི་རིམས་རྣམས་དང༌། རིམས་མི་བཟད་པ་རྣམས་དང༌། འབྱུང་པོའི་རིམས་རྣམས་དང༌། རླུང་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། མཁྲིས་པ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་དང༌། ཀླད་པ་ན་བ་བསལ་དུ་གསོལ།

rim nyin chikpa nam dang nyin nyipa nam dang nyin sumpa nam dang nyin zhipa nam dang nyin dünpa nam dang takpé rim nam dang rim mizepa nam dang jungpö rim nam dang lung lé gyurpa nam dang tripa lé gyurpa nam dang beken lé gyurpa nam dang düpa lé gyurpa nam dang rimné tamché dang lepa nawa sal du sol

Dispel all infectious diseases, whether they last a day, two days, three days, four days, or seven days; whether they are chronic or intolerable, whether they are caused by spirits, arise from disturbances in the wind, bile, phlegm, or from their combination; and all illnesses of the brain!

 

གཞོགས་ཕྱེད་ན་བ་དང༌། ཡི་ག་འཆུས་པ་དང༌། མིག་ནད་དང༌། སྣ་ནད་དང༌། ཁ་ནད་དང༌། མགུལ་ནད་དང༌། སྙིང་ནད་དང༌། ལྐོག་མའི་ལྷ་གོར་ན་བ་དང༌། རྣ་བ་ན་བ་དང༌། སོ་ན་བ་དང༌། སྙིང་ན་བ་དང༌། གནད་ན་བ་དང༌། རྩིབ་ལོགས་ན་བ་དང༌། རྒྱབ་ན་བ་དང༌། ལྟོ་བ་ན་བ་དང༌། རྐེད་པ་ན་བ་དང༌། ཆུ་སོ་ན་བ་དང༌། བརླ་ན་བ་དང༌། རྗེ་ངར་ན་བ་དང༌། ལག་པ་ན་བ་དང༌། རྐང་པ་ན་བ་དང༌། ཡན་ལག་ན་བ་དང༌། ཉིང་ལག་ན་བ་བསལ་དུ་གསོལ།

zhok ché nawa dang yi ga chüpa dang mik né dang na né dang kha né dang gul né dang nying né dang kokmé lha gor nawa dang nawa nawa dang so nawa dang nying nawa dang né nawa dang tsib lok nawa dang gyab nawa dang towa nawa dang kepa nawa dang chuso nawa dang la anwa dang jé ngar nawa dang lakpa nawa dang kangpa nawa dang yenlak nawa dang nying lak nawa sal du sol

Dispel hemiplegia, loss of appetite, illnesses of the eyes, nose, mouth, throat, or heart, pain in the larynx, ears, teeth, heart, joints, ribs, back, stomach, waist, urinary tract, thigh, calf, hands, feet, and all the major and minor parts of the body!

 

གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་འདིས་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚུན་ཆད་དུ་འབྱུང་པོ་དང༌། རོ་ལངས་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་དང༌། གནོད་སྦྱིན་དང༌། སྲིན་པོ་དང༌། རིམས་ནད་དང༌། ཤུ་བ་དང༌། གཡའ་བ་དང༌། འབྲུམ་བུ་ཕྲ་མོ་དང༌། མཚན་པར་རྡོལ་བ་དང༌། མཛེ་དང༌། ཕོལ་མིག་དང༌། བས་བལྡགས་དང༌། མེ་དབལ་དང༌། གཡན་པ་དང༌། ལྷོག་པ་དང༌། སྐེམས་པ་དང༌། སྐྲག་པ་དང༌། ལུད་པ་ལུ་བ་དང༌། དབུགས་མི་བདེ་བ་དང༌། མི་དྲན་པ་དང༌། དབྱིག་དུག་དང༌། དུག་སྦྱར་མ་དང༌། བྱད་དང༌། མེ་དང༌། ཆུ་དང༌། མི་ངས་དང༌། བདུད་དང༌། འཆིང་བ་དང༌། དགྲ་དང༌། དགོན་པ་དང༌། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་དང༌། སྦྲང་བུ་ཏྲྱེ་བུ་ཀ་དང༌། ཏྲི་ལ་ཏཱ་ཀ་དང༌། སྡིག་པ་དང༌། སྦྲུལ་དང༌། སྲེ་མོ་དང༌། སེང་གེ་དང༌། སྟག་དང༌། དོམ་དང༌། དྲེད་དང༌། གཡག་རྒོད་དང༌། ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་བསལ་དུ་གསོལ།

dukkar pochen dorjé tsuktor chirdok pa chenmo di paktsé chunyi kyi nang tsünché du jungpo dang rolang dang khandroma dang nöjin dang sinpo dang rimné dang shuwa dang yawa dang drum bu tramo dang tsenpar dolwa dang dzé dang pol mik dang bé dak dang mewal dang yenpa dang lhokpa dang kempa dang trakpa dang lüpa luwa dang uk midewa dang mi drenpa dang yik duk dang duk jar ma dang jé dang mé dang chu dang mi ngé dang dü dang chingwa dang dra dang gönpa dang dü mayinpar chiwa dang drangbu tryebuka dang trilataka dang dikpa dang drul dang semo dang sengé dang tak dang dom dang dré dang yak gö dang chusin lasokpé sokchak nam sal du sol

Sitātapatrā, Vajroṣṇīṣā, Great Dispeller, disperse everything for miles around24 such as bhūtas, vetālas, ḍākinīs, yakṣas, rākṣasas, infectious diseases, fluid-filled and ulcerative skin lesions, smallpox and other pustule-forming diseases, genital and perineal fistulas, leprosy, dermatophytosis and other radiating ringed papuled skin rashes, grey cutaneous scaling conditions, burn-like ulcers, cutaneous inflammation, muscle inflammation, emaciation, anxiety, productive cough, labored breathing, memory loss, metal poisoning, poisoning by compound toxins, sorcery, fire, water, epidemics, māras, imprisonment, adveseries, banishment, untimely death, insects,25, horseflies,26 scorpions, snakes, mongooses, lions, tigers, bears, hyenas, feral yaks, sea-monsters,27 and other creatures.

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིག་སྔགས་བཅིང་བར་བགྱིའོ། །

dedak tamché kyi rik ngak chingwar gyi o

I suppress their spells!

གཟི་བརྗིད་བཅིང་བར་བགྱིའོ། །

ziji chingwar gyi o

I suppress their energy!

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིག་སྔགས་བཅིང་བར་བགྱིའོ། །

zhen tamché kyi rik ngak chingwar gyi o

I suppress all other spells!

མཚམས་བཅིང་བར་བགྱིའོ། །

tsam chingwar gyi o

I suppress all bonds!

 

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བཱི་ར་བཱི་ར། སཽ་མྱེ་སཽ་མྱེ། ཤཱནྟེ་ཤཱནྟེ། དཱནྟེ་དཱནྟེ། བི་ཥ་དེ་བི་ཥ་དེ། བཻ་རེ་བཻ་རེ། དེ་བི་བཛྲ་དྷཱ་རི་བནྡྷ་བནྡྷ་ནི་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཕཊ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་དྲཱུཾ་ཧྲཱིཿཥྚོཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎཱི་བནྡྷ་བནྡྷ་བཛྲ་པཱ་ཤེ་ན་མ་སརྦ་དུཥྚ་བིགྷྣཱཾ་བི་ནཱ་ཡ་ཀཱཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata | om analé analé | khasamé khasa mé | biré biré | saumé saumé | shanté shanté | danté danté | bikadé bikadé | bairé bairé | devi benza dhari | bendha bendha ni | benza pani pé | om hung droom | hrih trom pé soha | om benza pani bendha bendha benza pashe nama sarva dushta bighnam binaya kam hung hung pé pé soha |

tadyathā | oṃ anale anale | khasame khasame | vīre vīre | saumye saumye | śānte śānte | dānte dānte | viṣade viṣade | vaire vaire | devi vajradhari | bandha bandhani | vajrapāṇi phaṭ | oṃ hūṃ drūṃ hrīḥ ṣṭoṃ phaṭ svāhā | oṃ vajrapāṇi bandha bandha vajrapāśena sarva-duṣṭa-vighnān-vinyāyakān hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā ||

ཉེ་བའི་སྙིང་པོའོ། །

This is the quintessence mantra.

 

སུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་འདི་གྲོ་གའམ། རས་སམ་ཤིང་ཤུན་ལ་བྲིས་ཏེ། ལུས་སམ་མགུལ་དུ་ཐོགས་སམ་ཀློག་པར་བྱེད་ན་དེ་ལ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་དུག་གྱིས་མི་ཚུགས། མཚོན་གིས་མི་ཚུགས། མེ་ཡིས་མི་ཚུགས། ཆུས་མི་ཚུགས། དབྱིག་དུག་གིས་མི་ཚུགས། དུག་སྦྱར་མས་མི་ཚུགས། བྱད་ཀྱིས་མི་ཚུགས། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བར་དུས་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གདོན་ཐམས་ཅད་དང༌། བགེགས་ཐམས་ཅད་དང༌། ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགའ་བར་འགྱུར་རོ། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་བྱེ་བ་ཕྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩབཞི་རྣམས་དང་གྲུབ་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལ་རྟག་ཏུ་མཐུན་པར་སྲུང་བ་དང༌ སྐྱོབ་པ་དང༌། སྦེད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་དགའ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིར་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །རྡོ་རྗེའི་ཕོ་ཉ་མོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ཡང་རྟག་པར་ཕྱི་བཞིན་ཡོངས་སུ་སྐྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །ནམ་དུ་ཡང་གནོད་སྦྱིན་དང༌། སྲིན་པོ་དང༌། ཡི་དྭགས་དང༌། ཤ་ཟ་དང༌། སྲུལ་པོ་དང༌། ལུས་སྲུལ་པོ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །མི་དབུལ་པོར་མི་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱིས་བསྲུང་བ་དང༌། བསྐྱབ་པ་དང༌། སྦེད་པར་མཛད་ཅིང༌། དེ་དག་གི་ཐུགས་སུ་བྱོན་པ་དང་དགྱེས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །

sü dezhin shekpa tamché kyi tsuktor né jungwé dukkar pochen zhen gyi mi tubpa chirdok pé rik ngak kyi gyalmö di droga am ré sam shingshün la dri té lü sam gul du tok sam lokpar jé na dé la jisi tsö bardu duk gyi mitsuk tsön gi mitsuk mé yi mitsuk chü mitsuk yik duk gi mitsuk duk jar mé mitsuk jé kyi mitsuk dü mayinpar chiwar dü jepar mingyur ro dön tamché dang gek tamché dang lokdren tamché kyang gawar gyur ro dorjé rik jewa trak trik gya tongtrak gyechu tsabzhi nam dang drubpé lhamo nam kyi kyang dé la taktu tünpar sungwa dang kyobpa dang bepar jé do denam kyi yi du ongwa dang gawar yang gyur ro kalpa chenpo tongtrak gyechu tsa zhir kyewa drenpar gyur ro dorjé ponyamo drukchu tsa zhi yang takpar chizhin yongsu kyongwar gyur ro nam du yang nöjin dang sinpo dang yidak dang shaza dang sulpo dang lü sulpo nyi du mingyur ro mi ulpor mingyur ro sangye chomdendé drangmé pak tu mepa gang gé lung gi jema nyé kyi sönam kyi pungpo dang denpar gyur ro sangye chomdendé dang changchub sempa gang gé lung gi jema nyé kyi sungwa dang kyabpa dang bepar dzé ching dedak gi tuk su jönpa dang gyepar yang gyur ro

Whoever writes this Queen of Spells, Sitātapatrā Born from the Uṣṇīṣa of All Thus-gone Ones, Great Invincible Dispeller, on birch bark, cloth, or tree bark and wears it on their body or around their neck, or reads it, that person will not be harmed by toxins, weapons, fire, water, metal poisoning, poison, or sorcery for as long as they live. They will never meet an untimely death. They will become dear to all grahas, obstructors, and false guides. The eighty-four billion vidyā-goddesses of the vajra family will always guard, protect, and defend them. They will become dear to these goddesses. They will recall their rebirths of the past eighty-four thousand great eons. The sixty-four dūtī goddesses will always completely defend them. They will never take birth as yakṣas, rākṣasas, pretas, piśācas, pūtanas, or kaṭapūtanas. They will never be poor. They will gain heaps of merit equal to the blessed buddhas who are innumerable like the grains of sand in the river Ganges. The blessed buddhas and bodhisattvas, innumerable as the grains of sand in the river Ganges, will always guard, protect, and defend them. They will become the children of the buddhas and bodhisattvas.

 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཟློག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འདི་འཆང་ན་ཚངས་པར་མི་སྤྱོད་པ་ཡང་ཚངས་པར་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཐུབ་པར་མ་བྱས་པ་ཡང་ཐུབ་པར་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །མི་གཙང་བ་ཡང་གཙང་བར་འགྱུར་རོ། །སྨྱུང་བ་མ་བྱས་པ་ཡང་སྨྱུང་བ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ཡང་འབྱང་བར་འགྱུར་རོ། །སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །

dezhin shekpa tamché kyi tsuktor né jungwé dukkar pochen zhen gyi mi tubpa zhejawé chirdok pé rik ngak kyi gyalmo di chang na tsangpar mi chöpa yang tsangpar chöpar gyur ro tubpar majepa yang tubpar jepar gyur ro mi tsangwa yang tsangwar gyur ro nyungwa majepa yang nyungwa jepar gyur ro tsammepa nga jepa yang jangwar gyur ro ngön gyi lé kyi dribpa yang malüpar zepar gyur ro

Whoever bears this Queen of Vidyā-mantras, Great Dispeller of Invincible Might, called ‘Sitātapatrā Born from the Uṣṇīṣa of All Tathāgatas,’ will become chaste, even if they not celibate. Those who are not ascetics will be ascetics. Though impure, they will become pure. Though they neglect fasting, they will start to observe the fast. Even for those who they have committed the five crimes with immediate retribution, their crimes will be purified. All their obscurations resulting from their past actions will be exhausted without exception.

 

རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བུ་འདོད་པ་གང་ལ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་མོ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འདི་འཆང་ངམ་ཀློག་ན་བུ་འདོད་པ་དེས་བུ་རྙེད་དེ། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང༌། སྟོབས་ཀྱང་རབ་ཏུ་རྙེད་དོ། །འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །

rik kyi bu am rik kyi bumo bu döpa gang lalé dezhin shekpé tsuktor né jungwé dukkar pochen chirdok pa chenmo rik ngak kyi gyalmo di chang ngam lok na bu döpa dé bu nyé dé tsé dang sönam dang tob kyang rabtu nyé do di né shi pö né kyang jikten gyi kham dewachen du kyewar gyur ro

If my noble sons or daughters wish to have children and bear or recite this Queen of Vidyā-mantras, Sitātapatrā Born from the Uṣṇīṣa of All Tathāgatas, Great Dispeller, they will produce an heir. Furthermore, their lifespan, merit, and strength will increase. After they have passed away, they will take birth in the blissful realm of Sukhāvatī.

མི་ནད་དང༌། ཕྱུགས་ནད་དང༌། ཡམས་ཀྱི་ནད་དང༌། འཚེ་བ་དང༌། གནོད་པ་དང༌། ནད་འགོ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་འོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འདི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ལ་བཏགས་ཏེ། རིམ་གྲོ་ཆེར་བྱས་ཏེ་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བྱས་ལ་གྲོང་ཁྱེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོའམ། གྲོང་ངམ། གྲོང་ཁྱེར་རམ། གྲོང་བརྡལ་ལམ། ལྗོངས་སམ། དགོན་པའི་གནས་སུ་གཟུགས་སོ། །འཕགས་པ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་མ་ཆེན་མོ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འདི་རིམ་གྲོ་ཆེར་བྱས་ཏེ་བཙུགས་ན་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་གཡུལ་ཞི་བར་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡམས་ཀྱི་ནད་དང༌། འཚེ་བ་དང༌། གནོད་པ་དང༌། ནད་འགོ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་དང༌། ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །

miné dang chukné dang yam kyi né dang tsewa dang nöpa dang né gowa dang trukpa tamché dang parol gyi mak tsok ongwa tamché la dezhin shekpé tsuktor né jungwé dukkar pochen zhejawa zhen gyi mi tubpa chirdok pé rik ngak kyi gyalmo di gyaltsen gyi tsemo latak té rimdro cher jé té chöpa chenpo jé la drongkhyer tamché kyi go am drong ngam drongkhyer ram drong dal lam jong sam gönpé né su zuk so pakpa zhen gyi mi tubpa chirdok machen mo rik ngak kyi gyalmo di rimdro cher jé té tsuk na tsuk ma tak tu yul zhiwar jepar gyur ro yam kyi né dang tsewa dang nöpa dang né gowa dang trukpa dang parol gyi mak tsok tamché rabtu zhiwar gyur ro

Whoever is threatened by diseases that affect humans or animals, by epidemics, violence, harm, infectious diseases, any kind of quarrels, and any approaching rival armies, should affix this Queen of Vidyā-mantras, the Great Dispeller of Invincible Might called ‘Sitātapatrā Born from the Uṣṇīṣa of All Tathāgatas,’ to the top of victory banners. Once extensive worship has been performed with great offerings, the banners should be hoisted at all gateways to the city, or temple, or village, or town, or province, or capital, or charnel ground, or mountain or monastery. As soon as the rituals for this noble Queen of Spells, Great Invincible Dispeller, have been completed and the banner hoisted, war will be pacified. All epidemics, violence, harm, infectious diseases, quarrels, and approaching rival armies will be completely quelled.

 

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཥྚོཾ་བནྡྷ་བནྡྷ་མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཥྚོཾ་བནྡྷ་བནྡྷ་བཛྲ་མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཙུརྞ་ཏེ་ཛྭ་རཱ་ཤི། ཨོཾ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། དྷ་ཀ་དྷ་ཀ །དྷ་ར་དྷ་ར། བི་ད་ར་བི་ད་ར། ཙྪཎྜ་ཙྪཎྜ། བྷིཎྜ་བྷིཎྜ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata | om trom bendha bendha mama raksha raksha soha | om trom bendha bendha benza mama raksha raksha benza pani hung pé soha | om sarva tatagatoshnisha analé avalokité tsurnaté dzarayi | om dzala dzala | dhaka dhaka | dhara dhara | bidara bidara | tsinda tsinda | bhinda bhinda | hung hung pé pé soha | om sarva tatagatoshnisha hung pé soha |

tadyathā | oṃ ṣṭom bandha bandha mama rāḳsa rāḳsa svāhā || oṃ ṣṭoṃ bandha bandha vajra mama rāḳsa rāḳsa vajrapāṇi hūṃ phaṭ svāhā || oṃ sarva-tathāgatoṣṇīṣānale avalokite curṇate jvarāśi || oṃ jvala jvala dhaka dhaka dhara dhara vidhara vidhara cchinda cchinda bhindha bhindha hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā || oṃ sarvatathāgatoṣṇīṣa hūṃ phaṭ svāhā ||

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བཻ་རེ་བཻ་རེ། སཽ་མེ་སཽ་མེ། སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་དྷིཥྛཱི་ན་ཨ་དྷིཥྛཱི་ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཧཱུྃ་མ་མ་ཧཱུྃ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

teyata | om analé analé | khasamé khasa mé | bairé bairé | saumé saumé | sarva buddha adhishtina adhishtité sarva tatagatoshnisha sita tapatré hung pé | hung ma ma hung ni soha |

tadyathā | oṃ anale anale | khasame khasame | vaire vaire | saumye saumye | sarva-buddhādiṣṭhānādhiṣṭhite sarva-tathāgatoṣṇīṣa-sitātapatre hūṃ phaṭ | hūṃ ma ma hūṃ ni svāhā ||

 

ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་དང༌། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་དུང་སྐྱོང་དང༌། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་སོ། །དུས་དུས་སུ་སྤྲིན་སྡུད་དོ། །དུས་དུས་སུ་འབྲུག་གི་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

lü gyalpo tayé dang lü gyalpo dungkyong dang lü gyalpo nakpo chenpo nam kyi dü dü su charbeb so dü dü su trin dü do dü dü su druk gi dra drokpar gyur ro

The nāga-kings Ananta, Śaṅkhapāla, and Mahākṛṣṇa will send rain, clouds, and thunder in a timely manner.

ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱས་ལ་ལན་གསུམ་བཟླས་པར་བྱའོ། །

nyewar tsewa tamché la sangye kyi naljor du jé la len sum depar ja o

For any type of danger this should be recited three times with the yoga of the Buddha.

སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། ལྷ་དང༌། མི་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

sangye dang changchub sempa nam dang lha dang mi dang lha mayin dang drizar chepé jikten yirang té chomdendé kyi sungpa la ngönpar tö do

The buddhas and bodhisattvas, together with the whole world of gods, humans, asuras, and gandharvas rejoiced and praised the speech of the Blessed One.

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བ་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཆེན་མོ་ཕྱིར་ཟློག་པ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

pakpa dezhin shekpé tsuktor né jungwa dukkar pochen zhen gyi mi tubpa chenmo chirdok pa chok tu drubpa zhejawé zung dzok so

Thus concludes the noble dhāraṇī “The Supreme Accomplishment of Sitātapatrā Born from the Tathāgata’s Uṣṇīṣa, Great Invincible Dispeller.”

 

པཎྜི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་བྷ་དྲ་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་གཟུ་དགའ་རྡོར་གྱིས་ཁ་ཆེའི་བདུད་རྩི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔེ་རྙིང་ལ་གཏུགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །།

This translation was finalized on the basis of comparisons with an old manuscript from the Amṛtabhavana monastery in Kashmir28 by the paṇḍita Parahitabhadra and the lotsāwa Zu Gador.29

 

| Translated by Samye Translations (Stefan Mang, Lowell Cook and Peter Woods), 2020. Wiesiek Mical kindly offered further suggestions and clarifications based on the Sanskrit. Revised with many thanks to Ryan Conlon and Paul Thomas, 2021.

 

Tibetan source: ’phags pa de bzhin gshegs pa’i gtsug tor nas byung ba’i gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya ba’i gzungs. ārya-tathāgatoṣṇīṣa-sitātapatrāparājita-mahā-pratyaṅgirāparama-siddhā-nāma-dhāraṇī. Toh 591, Degé Kangyur vol. 90 (rgyud, pha) folios 212.b–219.a.

Sanskrit sources: Ngawang Samten and Janardan Pandey, ed. āryasarvatathāgatoṣṇīṣasitātapatrānāmāparājitapratyaṅgiramahāvidyārājñī. In Dhih Journal, vol. 33. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies 2002, pp. 145–154. And: Bailey, Harold Walter. Indo-Scythian Studies: Being Khotanese Texts Volume V. New York: Cambridge University Press, 1963.

 

Version: 2.1-20220426

 1. Blessed Invincible Uṣṇīṣa Queen (*Bhagavatī Aparājitoṣṇīṣarājñī, bcom ldan ‘das gzhan gyis mi thub pa gtsug tor rgyal mo).
 2. The Excellent Dharma Assembly Hall (sudharmā devasabhā, chos bzang lha’i ‘dun sa) is the name of the heavenly assembly hall in which Indra, king of the gods, teaches the Dharma.
 3. Following Tibor Porció’s analysis, the Tibetan term legs ldan here is the result of a revision of the Tibetan translation. The previous Tibetan translations read bcom ldan ‘das as a translation for the Sanskrit term bhagavat. Accordingly we have translated the term here in English as “blessed.” See: Tibor Porció, “The One with the White Parasol,” Ph.D. Dissertation, (University of Vienna, 2000), 22.
 4. Nārāyaṇa here is the name of a Buddha. The five great mudrās (phyag rgya chen po lnga) may be a reference to the five female Buddhas—Bhṛkuṭī, Locanā, Māmakī, Pāṇḍaravāsinī and Tārā.
 5. Tripura (tripuranagara, grong khyer sum brtsegs) refers to a set of three mythical cities. These cities, built by the Asura architect Maya, were made of iron, silver and gold and were located on earth, in the sky and in heaven. They had great prosperity, power and dominance over the world. However, due to their impious nature, Maya’s cities were destroyed by Tripurāntaka, an aspect of Śiva. Tripura, here, could also be a reference to the three realms—the desire, form, and formless realms.
 6. Mātṛs (ma mo) comprise a variety of female spirits appearing in different forms, shapes, colours and attributes, including, benevolent, malevolent and undetermined female spirits. Thus they can be potentially dangerous to humans and other beings.
 7. Lit. King with Army and Weapons, Heroic and Steadfast in Battle.
 8. Skt. Bhaiṣajya-guru-vaidūrya-prabha-rāja. That is the Medicine Buddha.
 9. Skt. Supuṣpa-śālendrā-rāja.
 10. Skt. Ratnaketu-rāja.
 11. Skt. Vikasita-kamalotpala-gandhaketu-rāja.
 12. Grahas (gdon) are understood to be both evil spirits and evil influences that are contained within or connected with a particular spirit or deity. They are also closely associated with the planets and other astronomical bodies. Grahas can inflict great harm on the human body and mind. For more information, see: Gail Hinich Sutherland, The Disguises of the Demon: The Development of the Yakṣa in Hinduism and Buddhism, (Albany: State University of New York Press, 1992), 166–167.
 13. That is the potential evil influence or ‘graha’ caused by the eight planets of our solar system.
 14. This line is a translation of the Tibetan phrase “zhes grags” (iti viśrutā) found at the end of the six line of the names of deities. What follows is a list of epithets of Sitātapatrā, some of which are repeated. The epithets make it clear that Sitātapatrā is identified with a number of prominent female divinities. In Sanskrit these epithets:
  “Aparājitā, Mahāghorā,
  Mahācaṇḍā, Mahābalā,
  Mahājvalā, Mahātejā,
  Jvalamālā, Pāṇḍaravāsinī,
  Āryatārā, Bhṛkuṭī,
  Vijayā, Vajramālā,
  Padmābhā, Vajracihnā,
  Aparājitā, Mālā,
  Vajratuṇḍī, Viśālī,
  Śāntavaidehapūjitā,
  Śāntakāñcanamālikā,
  Mahāśvetā, Jvālā, Pāṇḍaravāsinī,
  Āryatārā, Mahābalā,
  Vajraśṛṅkhalā, Aparā,
  Vajrakaumārī, Kulaṃdarī,
  Vajrakulaṃhastā, Kāñcanamālikā,
  Kusumbharatnā,
  Vairocanā, and Vajroṣṇīṣaviśrutā.”
 15. Mudrā (phyag rgya) and mantra (sngags) deities here refers to the above listed deities which are forms of Sitātapatrā.
 16. That is 10 to the power of 12.
 17. Great Exalted Vajra Goddess (mahāvajrodārā, rdo rje yangs pa chen mo).
 18. That is all beings living above, below and on the ground.
 19. In Sanskrit these epithets are:
  “Vijṛmbhamānikavajrā,
  Kanakaprabhalocanā,
  Vajratuṇḍikā, Śvetā,
  Kamalākṣiṇī, Śaśiprabhā,
  Buddhalocanā, Lākṣiṇī,
  Vajrā, Kanakaprabhā,
  Candrā, and Vajradharā.”
 20. Pandey’s (2002) and Bailey’s (1963) Sanskrit texts confirm that the following sentences are in the first person singular present indicative active. It is likely that the intended meaning is: “I—having invoked and requested assistance from Sitātapatrā—cut and pin down the spells of xyz.” While the Tibetan “phur bus gdab bo” suggests that the pinning is done by a kīla (dagger), Pandey’s (2002) and Bailey (1963) Sanskrit texts make it clear that the Tibetan phrase is a translation of the verb kīlayāmi from the root √kīl. Our translation here therefore follows the Sanskrit, which reads “… vidyāṃ cchindayāmi kīlayāmi.” There is some ambiguity in these sentences as to whether, for example, “the spells of evil beings” refers to spells cast by evil beings themselves, or to spells cast by another person who misuses the power of the listed individuals via a ritual..
 21. Maheśvara is another name for the god Śiva. The other Sitātapatrā dhāraṇīs (i.e. Toh. 590, 592 and 593) read Mahāpaśupati (phyugs bdag chen po) instead of Maheśvara (dbang phyug chen po) at this point.
 22. The Garuḍa is Nārāyaṇa’s mount.
 23. Saints in the Jain tradition.
 24. The text literally states “protect everything within twelve yojana around me.” Yojana (dpag tshad) is a measure of distance, often translated with “league.” The exact value is disputed and varies in different sources from 1 to 40 km.
 25. The Sanskrit term tryambuka (sbrang bu trya ma bu ga) refers to a specific type of fly.
 26. The Sanskrit term trailāṭaka refers to a type of horsefly.
 27. The Sanskrit word makara refers to a mythical sea creature.
 28. Tibor (2000: 7, fn. 18) notes that the ruins of this monastery are found in a village called Antabavan situated about five kilometres north of Srinagar.
 29. The paṇḍita Parahitabhadra and the lotsāwa Zu Gador (gzu dga’ rdor) worked in the second half of the eleventh century. See: George N. Roerich, The Blue Annals, (Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1949), 87, 325, 344, 348.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept