Maitreya's Aspiration

Practices › Aspiration Prayers | Collections & Cycles › Kangyur | Collections & Cycles › Tengyur | Practices › Six Pāramitās | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Words of the Buddha

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Buddha

Maitreya, the future Buddha

Further information:
Download this text:

༄༅། །བྱམས་པའི་སྨོན་ལམ།

Maitreya's Aspiration

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་མཻ་ཏྲཱི་པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛ།

gyagar ké du arya maitri pranidhana radza

In the language of India: ārya-maitrī-praṇidhānarāja

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་བྱམས་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།

böké du pakpa jampé mönlam gyi gyalpo

In the language of Tibet: pakpa champé mönlam gyi gyalpo

In the English language: The Noble Maitreya’s King of Aspirations

 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye dang changchub sempa tamché la chaktsal lo

Homage to all buddhas and bodhisattvas!

ཀུན་དགའ་བོ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པས་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་བླ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་གཟར་ནས་པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །

Ānanda, in the past, when the bodhisattva mahāsattva Maitreya was engaged in the bodhisattva practices, he would drape his upper robes over one shoulder, bend his right knee to the ground, and join his palms together, three times a day and three times a night. He would then concentrate on all the buddhas and make the following aspiration:1

སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye kün la chaktsal lo

Homage to all buddhas!

དྲང་སྲོང་ལྷ་མིག་ལྡན་པ་ཡི། །

drangsong lha mik denpa yi

Homage to the bodhisattvas

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡང༌། །

changchub sempa nam dang yang

Who possess the divine vision of seers,

ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

nyentö nam la chaktsal lo

And homage to the hearers as well.

 

ངན་འགྲོ་ལས་ནི་བཟློག་བགྱིད་ཅིང༌། །

ngendro lé ni dok gyi ching

Homage to bodhicitta, the heart of awakening,

མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སྟོན་ལ། །

tori lam ni rab tön la

That keeps the lower realms at bay,

རྒ་ཤི་མེད་པར་འདྲེན་བགྱིད་པ། །

gashi mepar dren gyipa

That shows us the way to the higher realms,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

changchub sem la chaktsal lo

And leads us to a state beyond ageing and death.

 

སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན། །

sem kyi wang du gyurpé na

I go before the awakened ones

བདག་གིས་སྡིག་པ་ཅི་བགྱིས་པ། །

dak gi dikpa chigyi pa

To confess any and all misdeeds

སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་སུ། །

sangye chen ngar chi né su

That I may have committed

བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བགྱི། །

dak gi dedak shakpar gyi

While under the sway of mind.

 

གང་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་གིས། །

ganglé nampa sum gang gi

May all merit accrued

བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དེ། །

sönam tsok ni kyepa dé

Through the three kinds of actions

བདག་གི་ཀུན་མཁྱེན་ས་བོན་ཏེ། །

dak gi künkhyen sabön té

Become a seed for my omniscience

བདག་གི་བྱང་ཆུབ་མི་ཟད་ཤོག །

dak gi changchub mizé shok

And inexhaustible awakening.

 

ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

chok chu dak gi zhingkham su

The buddhas are aware and rejoice in any offering

སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་གང་བྱུང་བ། །

sangye chöpa gang jungwa

Made to the awakened ones

སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པས་ཡི་རང་བ། །

sangye khyenpé yirangwa

Throughout the buddhafields of the ten directions,

དེ་ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངོ༌། །

dela dak ni yi rang ngo

And so do I too rejoice.

 

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །

dikpa tamché shakpar gyi

I hereby confess all negative actions.

བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །

sönam kün la yi rang ngo

I hereby rejoice in everything meritorious.

སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ། །

sangye kün la chaktsal la

I hereby pay homage to all buddhas.

བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །

dak ni yeshe chok tob shok

May I attain the supreme wisdom state.

 

ཕྱོགས་བཅུ་དག་གི་ཕྱོགས་རྣམས་ན། །

chok chu dak gi chok nam na

I exhort each and every bodhisattva

ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་ཡི། །

sa chu dak la nepa yi

Dwelling in the ten directions

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མཆོག །

changchub sempa changchub chok

And upon the ten bodhisattva levels

འཚང་རྒྱ་བགྱིད་པར་བསྐུལ་མ་འདེབས། །

tsanggya gyipar kulma deb

To awaken now to supreme enlightenment.

 

བྱང་ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤིང༌། །

changchub dampar sangyé shing

And, as they awaken to sublime enlightenment,

སྡེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་བཏུལ་ནས། །

dé dang chepé dü tul né

May they turn the wheel of Dharma

སྲོག་ཆགས་ཀུན་ལ་སྨན་སླད་དུ། །

sokchak kün la men ledu

So as to tame the demons and all their hordes,

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །

chö kyi khorlo kor gyur chik

And bring benefit to every living being.

 

ཆོས་རྔ་ཆེན་པོའི་སྒྲ་ཡིས་ནི། །

chö nga chenpö dra yi ni

May the beat of the great drum of Dharma

སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཅན་ཐར་བགྱིད་ཤོག །

dukngal semchen tar gyi shok

Free beings from their suffering.

བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །

kalpa jewa samyé su

For unimaginable billions of eons,

ཆོས་སྟོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །

chö tön dzé ching zhuk gyur chik

May the awakened ones teach Dharma and remain.

 

འདོད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་གྱུར་ཅིང༌། །

döpé dam du jing gyur ching

I beg you, best of humans,

སྲེད་པའི་སྲད་བུས་དམ་བཅིངས་པ། །

sepé sebü dam chingpa

Look upon us drowning in the mud of desires,

འཆིང་བ་ཀུན་གྱིས་བཅིངས་བདག་ལ། །

chingwa kün gyi ching dak la

Bound by the ropes of craving,

རྐང་གཉིས་མཆོག་རྣམས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །

kang nyi chok nam zik su sol

And in other ways absolutely trapped.

 

སེམས་ཀྱི་དྲི་མར་གྱུར་པ་ལ། །

sem kyi drimar gyurpa la

May the buddhas not level criticism

སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྨོད་མི་མཛད། །

sangye nam ni mö mi dzé

Against those of impure minds.

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ཐུགས་ལྡན། །

semchen nam la jam tukden

Instead, may they give love to beings

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

sipé tso lé drolwar shok

And free them from the ocean of existence!

 

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་དང༌། །

dzokpé sangye gang zhuk dang

May I train in the likeness

གང་དག་འདས་དང་མ་བྱོན་པ། །

gangdak dé dang majönpa

Of the perfectly awakened buddhas

དེ་དག་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཅིང༌། །

dedak jesu dak lob ching

Of the present, past, and future,

བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །

changchub chepa chö gyur chik

And uphold the bodhisattva conduct.

 

ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་བགྱིས་ནས། །

parol chin druk dzok gyi né

May I bring to completion the six perfections

འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་མཐར་བགྱིད་ཤོག །

dro druk semchen tar gyi shok

And lead, to the end, the six classes of beings.

མངོན་ཤེས་དྲུག་པོ་མངོན་བགྱིས་ནས། །

ngönshé drukpo ngön gyi né

May I manifest at last the six super-knowledges

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་རེག་གྱུར་ཅིག །

lamé changchub rek gyur chik

And reach the unsurpassed state of awakening.

 

མ་སྐྱེས་པ་དང་མི་འབྱུང་དང༌། །

makyepa dang minjung dang

May I realize the truth of emptiness

རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་མཆིས། །

rangzhin ma chi né ma chi

In which all is birthless and non-arising,

རྣམ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས། །

namrik ma chi ngö ma chi

Without intrinsic nature, without location,

སྟོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟོགས་པར་ཤོག །

tongpé chö ni tokpar shok

With neither mental process nor substance.

 

སངས་རྒྱས་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ལྟར། །

sangye drangsong chenpo tar

Just like the great sage, the Buddha himself,

སེམས་ཅན་མ་མཆིས་སྲོག་མ་མཆིས། །

semchen ma chi sok ma chi

May I realize the truth of selflessness

གང་ཟག་མ་མཆིས་གསོ་མ་མཆིས། །

gangzak ma chi so ma chi

In which beings do not exist, nor any living things,

བདག་མ་མཆིས་པའི་ཆོས་རྟོག་ཤོག །

dak machipé chö tok shok

Nor an individual, nor any kind of person.

 

བདག་འཛིན་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི། །

dakdzin dakgir dzinpa yi

May I practice generosity free from stinginess

དངོས་པོ་ཀུན་ལ་མི་གནས་པར། །

ngöpo kün la mi nepar

Without entertaining any notion of substantiality,

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་སླད་དུ། །

semchen kün la pen ledu

Nor any belief in the self nor egoistical clinging,

སེར་སྣ་མ་མཆིས་སྦྱིན་གཏོང་ཤོག །

serna ma chi jin tong shok

So that the benefit may reach all beings.

 

དངོས་པོ་དངོས་པོར་མ་མཆིས་པས། །

ngöpo ngöpor machipé

Since material things do not exist concretely,

བདག་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

dak gi longchö lhündrub shok

May all my needs be spontaneously met.

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇིག་པའི། །

ngöpo tamché nam jikpé

Since all material things are subject to decay,

སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

jinpé parol chin dzok shok

May I master the perfection of generosity.

 

ཁྲིམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིང༌། །

trim kyi tsultrim kyönmé ching

With discipline completely flawless,

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །

tsultrim nampar dak dangden

Discipline that is perfectly pure,

རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས། །

lomsem mepé tsultrim kyi

And discipline devoid of arrogance,

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

tsultrim parol chin dzok shok

May I master the perfection of discipline.

 

སའམ་ཡང་ན་ཆུའམ་མེ། །

sa am yangna chu am mé

With absence of anger––in other words, with patience,

རླུང་གི་ཁམས་ལྟར་མི་གནས་ཤིང༌། །

lung gi kham tar mi né shing

Akin to how the earth, water, and fire elements,

བཟོད་པའམ་ཁྲོ་བ་མ་མཆིས་པར། །

zöpa am trowa ma chipar

And the wind element as well, dwell not anywhere,

བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

zöpé parol chin dzok shok

May I complete the perfection of patience.

 

བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། །

tsöndrü tsampé tsöndrü kyi

With persistent application of diligence

བརྟན་སྤྲོ་ལེ་ལོ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །

ten tro lelo ma chi shing

May I be ever joyful and free from laziness,

སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལུས་སེམས་ཀྱིས། །

tob dang denpé lü sem kyi

And with strength in both body and mind

བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

tsöndrü parol chin dzok shok

May I complete the perfection of diligence.

 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །

gyuma tabü tingdzin dang

With illusion-like meditative concentration,

དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །

pawar drowé tingdzin dang

And bravery-inspiring meditative concentration,

རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །

dorjé tabü tingdzin gyi

And vajra-like meditative concentration,

བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

samten parol chin dzok shok

May I master the perfection of meditation.

 

རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་དང༌། །

nampar tarpé go sum dang

Acting with the three gates of liberation,

དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ཡང༌། །

dü sum nyampa nyi dang yang

With the equality of the three times,

རིག་གསུམ་མངོན་སུམ་བགྱིས་པ་ཡིས། །

rik sum ngönsum gyipa yi

And the threefold knowledge,

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

sherab parol chin dzok shok

May I master the perfection of wisdom.

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པ་དང༌། །

sangye kün gyi ngakpa dang

May I be praised by all buddhas

འོད་དང་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་དང༌། །

ö dang ziji barwa dang

As I beam with light and splendour,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། །

changchub sempé tsöndrü kyi

And with the diligence of a bodhisattva

བདག་གི་བསམ་པ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །

dak gi sampa dzok gyur chik

May all my aims be accomplished.

 

དེ་ལྟར་སྤྱད་པ་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང༌། །

detar chepa chö jé ching

As I engage in this very conduct,

བྱམས་པ་གྲགས་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །

jampa drak dang denpa yi

May I, the one known as Maitreya,

ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་བགྱིས་ནས། །

parol chin druk dzok gyi né

Bring to completion the six perfections

ས་བཅུ་པོ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །

sa chupo la rabtu né

And reach the ten bodhisattva levels.

Additionally:2

འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །

di né shi pö gyur ma tak

At the very moment I pass away,

དགའ་ལྡན་སྐྱེས་ནས་ཡིད་དགའ་བར། །

ganden kyé né yiga bar

May I joyfully take rebirth in Tuṣita Heaven

མྱུར་དུ་བྱམས་མགོན་མཉེས་བྱས་ནས། །

nyurdu jam gön nyé jé né

And, swiftly delighting the Lord Maitreya,

བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །

changchub lungten tobpar shok

Receive his prophecy of my awakening.

 

| Samye Translations (trans. Lowell Cook, ed. Libby Hogg), 2020.

 

Version: 1.3-20221012

  1. In this paragraph the Buddha Śākyamuni addresses his foremost disciple Ānanda, and recounts the following aspiration made by the Buddha Maitreya, when he was on the bodhisattva path.
  2. The following four lines are commonly added to the end of Maitreya’s aspiration.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept