Vajravidāraṇa Dhāraṇī

Literary Genres › Dhāraṇī | Deities › Vajravidāraṇa | Collections & Cycles › Ten Royal Sūtras | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Words of the Buddha

English | Español | བོད་ཡིག

Buddha

Vajravidāraṇa

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Vajravidāraṇa Dhāraṇī

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎི།

gyagar ké du benza bidarana nama dharani

In the language of India: Vajravidāraṇa-nāma-dhāraṇī

བོད་སྐད་དུ། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

böké du dorjé nampar jompa shé chawé zung

In the language of Tibet: dorjé nampar jompa shé chawé zung

In the English language: The Incantation known as Vajra Subduer

 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangyé dang changchub sempa tamché la chaktsal lo

Homage to all the buddhas and bodhisattvas!

 

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།

diké dak gi töpa dü chik na

Thus have I heard at one time.

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ལ་བཞུགས་ཏེ།

chomdendé dorjé la zhuk té

The Blessed One was abiding in Vajra.1

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས།

sangye kyi tü lak na dorjé lü tamché dorjér jin gyi lab né

Through the power of the Buddha, Vajrapāṇi’s entire body was consecrated as vajra

རྡོ་རྗེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། །

dorjé ting ngé dzin la nyompar zhuk so

And Vajrapāṇi entered the vajra-like samādhi.

དེ་ནས་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུ་དང༌།

dené lak na dorjé sangye kyi tu dang

Then, through the power of the Buddha,

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང༌།

sangye tamché kyi jin gyi lab dang

The blessing of all the buddhas,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཀྱིས།

changchub sempa tamché kyi jin gyi lab kyi

And the blessing of all the bodhisattvas,

རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་ལས་བྱུང་བ། རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་རབ་ཏུ་སྨྲས་ཏེ།

dorjé trowo lé jungwa dorjé nyingpo rabtu mé té

Vajrapāṇi proclaimed the vajra-essence which arose from vajra-wrath:

མི་ཆོད་པ། མི་ཤིགས་པ། བདེན་པ། སྲ་བ། བརྟན་པ། ཐམས་ཅད་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པ། ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཕམ་པ།

mi chöpa mishik pa denpa sawa tenpa tamché du tokpa mepa tamché duma pampa

“It is unbreakable, indestructible, true, solid, stable, unobstructed by all, and invincible by all;2

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྲག་པར་བྱེད་པ།

semchen tamché trakpar jepa

It terrifies all beings,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིལ་བར་བྱེད་པ།

semchen tamché jilwar jepa

It makes all beings flee,

རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བྱེད་པ།

rik ngak tamché chöpar jepa

It severs all vidyā-mantras,3

རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་གནོན་པར་བྱེད་པ།

rik ngak tamché nönpar jepa

It suppresses all vidyā-mantras;

ལས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱེད་པ།

lé tamché jompar jepa

It defeats all saṃsāric actions;

གཞན་གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱེད་པ།

zhen gyi lé tamché jikpar jepa

It neutralizes all that others do to you;

གདོན་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་བྱེད་པ།

dön tamché lakpar jepa

It crushes all obstructing forces;

གདོན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་བྱེད་པ།

dön tamché lé tarwar jepa

It liberates from all obstructing forces;

འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་བྱེད་པ།

jungpo tamché gukpar jepa

It controls all spirits;4

རིག་སྔགས་ཀྱི་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་དུ་འཇུག་པ།

rik ngak kyi lé tamché jé du jukpa

It enacts the functions of all vidyā-mantras;

མ་གྲུབ་པ་རྣམས་གྲུབ་པར་བྱེད་པ།

madrubpa nam drubpar jepa

It accomplishes what has not been accomplished;

གྲུབ་པ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་བྱེད་པ།

drubpa nam chü mi zawar jepa

It preserves all that has been accomplished;

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པ།

döpa tamché rabtu jinpa

It grants all wishes;

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བ། ཞི་བ། རྒྱས་པ།

semchen tamché sungwa zhiwa gyepa

It protects, pacifies and enriches all beings;

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེངས་པར་བྱེད་པ།

semchen tamché rengpar jepa

And it paralyses and stupefies all beings.”

རྨུགས་པར་བྱེད་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་ཆེན་པོ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་རབ་ཏུ་སྨྲས་སོ། །

mukpar jepé sang ngak kyi tuchen po di sangye kyi tü lak na dorjé rabtu mé so

Through the power of the Buddha, Vajrapāṇi then proclaimed this very powerful secret mantra:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡེ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཏྲུ་ཊ་ཏྲུ་ཊ། ཏྲོ་ཊ་ཡ་ཏྲོ་ཊ་ཡ། སྥུ་ཊ་སྥུ་ཊ། སྥོ་ཊ་ཡ་སྥོ་ཊ་ཡ། གྷཱུརྞཱ་གྷཱུརྞཱ། གྷཱུརྞཱ་པ་ཡ། གྷཱུརྞཱ་པ་ཡ། སརྦ་སཏྭཱ་ནི། བྷོ་དྷ་ཡ། བྷོ་དྷ་ཡ། སཾ་བྷོ་དྷ་ཡ། སཾ་བྷོ་དྷ་ཡ། བྷྲཱ་མ་བྷྲཱ་མ། སཾ་བྷྲཱ་མ་ཡ་སཾ་བྷྲཱ་མ་ཡ། སརྦ་བྷཱུ་ཏཱ་ནི། ཀུཊྚ་ཀུཊྚ། སཾ་ཀུཊྚ་ཡ། སཾ་ཀུཊྚཡ། སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན། གྷ་ཊ་གྷ་ཊ། སཾ་གྷ་ཊ་ཡ། སཾ་གྷ་ཊ་ཡ། སརྦ་བིདྱཱཾ་བཛྲ་བཛྲ། སྥོ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། ཀ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཊ་བཛྲ་བཛྲ། མ་ཐ་བཛྲ་བཛྲ། ཨཊྚ་ཧཱ་ས་ནཱི་ལ་བཛྲ་སུ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧེ་ཕུལླུ། ནི་རུ་ཕུལླུ། གྲྀཧྞ་ཀུལླུ། མི་ལི་ཙུལླུ། ཀུ་རུ་ཀུལླུ། བཛྲ་བི་ཛ་ཡཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཀ་ཊ་ཀ་ཊ། མ་ཊ་མ་ཊ། ར་ཊ་ར་ཊ། མོ་ཊ་ན། པྲ་མོ་ཊ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཙ་ར་ནི་ཙ་ར། ཧ་ར་ཧ་ར། ས་ར་ས་ར། མཱ་ར་ཡ། བཛྲ་བི་དཱ་ར་ཎ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ། བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ། མ་ཧཱ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། ཀྲོ་དྷ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ་ཙཎྜ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཏྲཱ་ས་ཡ། ཏྲཱ་ས་ཡ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧ་ར་ཧ་ར། བཛྲ་དྷ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། པྲ་ཧ་ར་པྲ་ཧ་ར། བཛྲ་པྲ་བྷཉྫ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། མ་ཏིསྠི་ར་བཛྲ། ཤཱུ་ཏིསྠི་ར་བཛྲ། པྲ་ཏིསྠི་ར་བཛྲ། མ་ཧཱ་བཛྲ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ། ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཤྲཱི་གྷྲཾ་བཛྲ་དྷཱ་རཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། དྷ་ར་དྷ་ར། དྷི་རི་དྷི་རི། དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལ་ཨ་ཝཱརྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ། ན་མསྶ་མནྟ་བཛྲ་ཎཾ། སརྦ་བཛྲ་ཀུ་ལཾ་མ་ཝརྟ་ཡ། མ་ཧཱ་བ་ལེ། ཀ་ཏ་པ་ལེ། ཏ་ཏ་ལེ། ཨ་ཙ་ལེ། མཎྜ་ལ་མ་ཡེ། ཨ་ཏི་བཛྲ། མ་ཧཱ་བ་ལེ། བེ་ག་ར་ན་ར་ན། ཨ་ཛི་ཏེ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ཏི་ཊི་ཏི་ཊི། ཏིང་ག་ལེ། ད་ཧ་ད་ཧ། ཏེ་ཛྭ་བ་ཏི། ཏི་ལི་ཏི་ལི། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། མ་ཧཱ་བ་ལེ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛྭ་ལཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

namo ratna trayaya | nama tsenda benza panaye | maha yaksha senapataye | teyata | om truta truta trotaya trotaya | saputa saputa sapotaya sapotaya | ghurna ghurna ghurnapaya ghurnapaya || sarva satvani bhodhaya bhodhaya sambhodhaya sambhodhaya || bhrama bhrama sambhramaya sambhramaya sarva bhutani || kutta kutta samkuttaya samkuttaya | sarva shatrun || ghata ghata samghataya samghataya || sarva vidyam benza benza | sapotaya benza benza | kata benza benza | mata benza benza | matha benza benza | ata hasanila benza su benza ya soha || hepullu | nirupullu | grihana kullu | mili tsullu | kurukullu | benza vijayaya soha || kili kilaya soha | kata kata | mata mata | rata rata | motana pramotanaya soha | tsarani tsara | hara hara | sara sara maraya | benza vidaranaya soha | tsindha tsindha | bhindha bhindha | maha kili kilaya soha | bhendha bhendha | krodha benza kili kilaya soha | tsuru tsuru tsenda kili kilaya soha | trasaya trasaya | benza kili kilaya svaha | hara hara benza dharaya soha | prahara prahara | benza prabhanjanaya soha | matisthira benza | shutisthira benza | pratisthira benza | maha benza aprati hata benza | amogha benza | ehay ehi | shri ghram benza dharaya soha | dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru sarva benzakula awartaya soha | amuka maraya phé | nama samenta benzanam | sarva benza kulam mawartaya | mahabale | katapale | tatale | atsale | mendala maye | ati benza | maha bale | bega rana rana | ajite | jola jola | titi titi | ting gale | daha daha | tejo wati | tili tili | bhendha bhendha | mahabale | benza angkusha jolaya soha ||

namo ratna-trayāya | namaś-caṇḍa-vajrapāṇaye | mahā-yakṣa-senāpataye | tadyathā | oṃ truṭa truṭa troṭaya troṭaya | sphuṭa sphuṭa sphoṭaya sphoṭaya | ghūrṇa ghūrṇa ghūrṇāpaya ghūrṇāpaya || sarvasattvāni bodhaya bodhaya saṃbodhaya saṃbodhaya || bhrama bhrama saṃbhramaya saṃbhramaya sarvabhūtāni || kuṭṭa kuṭṭa saṃkuṭṭaya saṃkuṭṭaya | sarva-śatrūn || ghaṭa ghaṭa saṃghaṭaya saṃghaṭaya || sarva-vidyā vajra vajra | sphoṭaya vajra vajra | kaṭa vajra vajra | maṭa vajra vajra | matha vajra vajra | aṭṭahāsa-nīla-vajra | suvajrāya svāhā || he phullu | niruphullu | gṛhṇa kullu | mili cullu | kurukullu | vajra-vijayāya svāhā | kīli kīlāya svāhā | kaṭa kaṭa | maṭa maṭa | raṭa raṭa | moṭana pramoṭanāya svāhā | caraṇi cara | hara hara | sara sara māraya | vajra-vidāraṇāya svāhā | chinda chinda | bhinda bhinda | mahā-kīli-kīlāya svāhā | bandha bandha | krodha-kīli-kīlāya svāhā | curu curu caṇḍala-kīli-kīlāya svāhā | trāsaya trāsaya | vajra-kīli-kīlāya svāhā | hara hara vajra-dharāya svāhā | prahara prahara | vajra-prabhañjanāya svāhā | mati-sthira vajra | śruti-sthira vajra | prati-sthira vajra | mahā-vajra | apratihata vajra | amogha vajra | ehy ehi | śīghraṃ vajra-dhārāya svāhā | dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru sarva-vajra-kulam-āvartāya svāhā | amukaṃ māraya phaṭ | namaḥ samanta-vajrānām | sarva-vajra-kulam āvartāya | mahā-bale | kaṭa-bale | tatale | acale | maṇḍale māye | ati-vajra | mahā-bale | vegaraṇa-raṇa | ajite | jvala jvala | tiṭi tiṭi | tiṅkale | daha daha | tejovati | tili tili | bandha bandha | mahā-bale | vajrāṃkuśa-jvālaya svāhā ||

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་པཱ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་སེ་ནཱ་པ་ཏ་ཡེ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ། མ་ཐ་མ་ཐ་བཛྲ། དྷུ་ན་དྷུ་ན་བཛྲ། ད་ཧ་ད་ཧ་བཛྲ། པ་ཙ་པ་ཙ་བཛྲ། དྷ་ར་དྷ་ར་བཛྲ། དྷཱ་ར་ཡ་དྷཱ་ར་ཡ་བཛྲ། དཱ་རུ་ཎ་དཱ་རུ་ཎ་བཛྲ། ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་བཛྲ། བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

namo ratna trayaya | nama tsenda benza panaye | maha yaksha senapataye | teyata | om hara hara benza | matha matha benza | dhuna dhuna benza | daha daha benza | patsa patsa benza | dhara dhara benza | dharaya dharaya benza | daruna daruna benza | tsindha tsindha benza | bhindha bhindha benza hung pé ||

namo ratna-trayāya | namaś-caṇḍa-vajrapāṇaye | mahā-yakṣa-senāpataye | tadyathā | oṁ hara hara vajra | matha matha vajra | dhuna dhuna vajra | daha daha vajra | paca paca vajra | dhara dhara vajra | dhāraya dhāraya vajra | dāruṇa dāruṇa vajra | chinda chinda vajra | bhinda bhinda vajra | hūṃ phaṭ ||

ན་མཤྕཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

namash tsenda benza krodhaya | hulu hulu | tishtha tishtha | bhendha bhendha | hana hana | amrité hung pé ||

namaś-caṇḍa-vajra-krodhāya | hulu hulu | tiṣṭha tiṣṭha | bandha bandha | hana hana | amṛte hūṃ phaṭ ||

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བྱས་ནས། །

dikpa tamché jang jé né

Through purifying all negativity,

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱེད། །

dukngal tamché mepar jé

This mantra removes all suffering.

རྒྱུད་དོ་ཅོག་གི་རྩ་བ་སྟེ། །

gyü do chok gi tsawa té

It is the root of all tantras,

དཔལ་ཀུན་གྱིས་ནི་ལེགས་པར་བརྒྱན། །

pal kün gyi ni lekpar gyen

Perfectly adorned with every splendour.

སེམས་ཅན་དབང་པོ་ཉམས་པ་དང༌། །

semchen wangpo nyampa dang

All beings with weakened faculties,

ཚེ་ཟད་པ་དང་ཚེ་ཉམས་དང༌། །

tsé zepa dang tsé nyam dang

Whose life-force is exhausted or weakened,

ཕུན་སུམ་ཚོགས་མིན་གང་ཆགས་དང༌། །

pün sum tsok min gang chak dang

All who are in inauspicious circumstances,

ལྷ་རྣམས་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་དང༌། །

lha nam gyab kyi chokpa dang

Forsaken by the gods,

མཛའ་སྡུག་སྐྱེ་བོ་སྡང་བ་དང༌། །

dza duk kyewo dangwa dang

People who face hostility from close ones,

བྲན་བཟའ་ལ་སོགས་གཙེས་པ་དང༌། །

dren za lasok tsepa dang

Oppressed people, such as servants,

ཕན་ཚུན་མཐུན་པ་མ་ཡིན་དང༌། །

pentsün tünpa mayin dang

Those who live in discord,

ནོར་འགྲིབ་པས་ནི་གནོད་པ་དང༌། །

nor dribpé ni nöpa dang

Who are harmed by loss of wealth,

མྱ་ངན་ངལ་དང་གནོད་པ་དང༌། །

nya ngen ngal dang nöpa dang

Who are in despair or injured,

འཇིགས་པ་དང་ནི་ཕོངས་པ་དང༌། །

jikpa dang ni pongpa dang

Frightened or destitute,

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་བྱད་སྟེམས་དང༌། །

za dang gyukar jetem dang

Afflicted by harmful planets, constellations or curses,

མི་བཟད་གདོན་གྱིས་ཉེན་པ་དང༌། །

mi zé dön gyi nyenpa dang

Who are harmed intolerably by spirits,

མྱ་ངན་ངལ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

nya ngen ngal lé jungwa yi

Who see evil omens in dreams

རྨི་ལམ་སྡིག་པ་མཐོང་ན་ཡང༌། །

milam dikpa tong na yang

Caused by weariness or sorrow—

དེས་ནི་རབ་བཀྲུས་གཙང་མ་ཡིན། །

dé ni rab trü tsangma yin

All are completely cleansed by this mantra and thus become pure.

མདོ་སྡེ་དམ་པ་ཉན་པར་གྱིས། །

dodé dampa nyenpar gyi

Listen, therefore, to this sacred sūtra!

གང་དག་ཡིད་དགེ་སེམས་དང་ཞིང༌། །

gangdak yi gesem dang zhing

All who have a virtuous and pure mind,

གཙང་མའི་གོས་ཀྱིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། །

tsangmé gö kyi rab gyen té

And are adorned with fine clothes–

ཟབ་མོ་སངས་རྒྱས་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །

zabmo sangye chöyulwa

When they listen to this sutra,

མདོ་སྡེ་འདི་ནི་ཉན་བྱེད་ན། །

dodé di ni nyen jé na

The Buddha’s profound domain—

མདོ་སྡེ་འདི་ཡི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །

dodé di yi ziji kyi

Will, through the splendour of this sūtra,

སྲོག་ཆགས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

sokchak dak ni tamché kyi

Be cured of

མི་བཟད་པ་ཡི་ནད་རྣམས་ཀྱང༌། །

mizepa yi né nam kyang

All diseases,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བལྟ། །

dedak tamché zhiwar ta

Even the most intractable ones;

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་འགྱུར། །

tsé dang sönam pelwar gyur

Their lifespan and merit will increase,

སྡིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་ཐར། །

dikpa kün lé nampar tar

And they will be freed from all negativity!

ནོར་བུ་ཡུངས་ཀར་དཱུརྦ་དང༌། །

norbu yungkar duba dang

Take a vase made of gold, silver or the like,5

རིན་ཆེན་རྨ་མེད་ཙནྡན་བཅས། །

rinchen mamé tsanden ché

And fill it with precious substances, jewels, mustard seeds, dūrvā-grass,

ཤེལ་དང་རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་དང་། །

shel dang dorjé metok dang

Sandalwood, crystals,

ཆུ་ཡིས་གསེར་རམ་ཡང་ན་ནི། །

chu yi ser ram yangna ni

Diamonds, flowers,

དངུལ་གྱི་བུམ་པ་དག་ཀྱང་རུང༌། །

ngul gyi bumpa dak kyang rung

And water.

གཙང་མའི་གོས་ཀྱིས་དཀྲི་ཞིང་དགང༌། །

tsangmé gö kyi tri zhing gang

Attach a clean cloth to it.

ལན་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གམ། །

len drang nyishu tsa chik gam

Recite the Vajravidāraṇa mantra

ཡང་ན་ལན་གྲངས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། །

yangna len drang gya tsa gyé

Twenty-one times, or

རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་བཟླས་ནས་ནི། །

dorjé namjom dé né ni

One hundred and eight,

རྒྱལ་པོ་རྟག་ཏུ་ཁྲུས་གྱིས་ཤིག །

gyalpo taktu trü gyi shik

O King, and therewith always perform ablutions.6

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

This completes the dhāraṇī known as Vajravidāraṇa.

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་དང༌། སངས་རྒྱས་གསང་བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། སྨྲ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ལ་སོགས་པའི་འགྲེལ་པའི་ནང་ནས་བཏོན་ཏེ་གཟུངས་ཤིན་ཏུ་དག་པའོ།། །།

This dhāraṇī was extracted from the commentaries of the great master Padmākara, Vimalamitra, Buddhaguhya, Jñānavajra, Smṛtijñānakīrti and others and is completely flawless.

 

| Translated by Samye Translations (trans. Stefan Mang and ed. Peter Woods) 2019, with reference to Mipham Rinpoche’s commentary. Revised with many thanks to Wiesiek Mical, Drupchen Dorje and Ryan Conlon.

 

Version: 1.3-20220116

  1. According to Mipham Rinpoche’s commentary Annotations to the Vajravidāraṇadhāraṇī (rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi mchan ‘grel), the Tathāgata was dwelling outwardly at the Vajra Seat under the Bodhi Tree taming demons while inwardly resting in vajra-wisdom.
  2. These are the so called seven qualities of the vajra (rdo rje’i chos bdun).
  3. The commentaries distinguish between worldly vidyā-mantras (rig sngags)—spells—that are to be averted and transcendent—key means to attain ‘esoteric knowledge’—that are to be enacted.
  4. Spirits (bhūtas, ‘byung po)
  5. What follows is an instruction on how to perform the vase ritual (bum pa’i cho ga).
  6. Mipham Rinpoche identifies the recipient of the instruction on the vase ritual as King Indrabhūti.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept