Dying and the Bardos—Tibetan

Buddhist PhilosophyDying & the Bardos

English (16) | Deutsch (5) | Español (4) | Français (4) | Italiano (4) | Português (8) | 中文 (2) | བོད་ཡིག (16)


Hundred Peaceful & Wrathful Deities

Further Information:
Download this collection:

Lotsawa House presents the following texts as part of our Dying and Bardos Series:

Dying

འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

  འཕགས་པ་འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་པའི་མདོ།

   འཆི་ཁའི་སྨོན་ལམ།

    ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་གནས་འདྲེན་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང་།

     འཆི་ཁ་མའི་གདམས་ངག་ངོ་མཚར་ཅན།

      སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བསྒོམ་དོན།

       ཧོར་འོད་ཟེར་གྱི་ངོར་གདམས་པ།

        འཆི་ཁ་མའི་མན་ངག

         Bardos

         Prayers

         Related Topics