འཆི་བ་དང་བར་དོ།

Buddhist Philosophy › Dying & the Bardos

English (19) | Deutsch (7) | Español (6) | Français (6) | Italiano (4) | Português (9) | 中文 (4) | བོད་ཡིག (19)


Hundred Peaceful & Wrathful Deities

Further information:
Download this collection:

Texts related to the process of dying and the so-called intermediate states or bardos:

གསོལ་འདེབས།

བར་དོ།

འཆི་བ།

འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

  འཕགས་པ་འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་པའི་མདོ།

   འཆི་བ་གྲོགས་སུ་འཁྱེར་བའི་གཟེར།

    གཤིན་པོ་ལ་འཕོ་བ་འདེབས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་སོགས།

     འཆི་ཁའི་སྨོན་ལམ།

      ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་གནས་འདྲེན་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང་།

       ཧོར་འོད་ཟེར་གྱི་ངོར་གདམས་པ།

        འཆི་ཁ་མའི་མན་ངག

         འཆི་ཁ་མའི་གདམས་ངག་ངོ་མཚར་ཅན།

          སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བསྒོམ་དོན།

           Related Topics

           This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
           Decline
           Accept