Tārā Windhorse

Practices › Lungta | Deities › Tārā | Tibetan MastersAdeu Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Adeu Rinpoche

Tārā

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྒྲོལ་མའི་ཀླུང་རྟ།

Windhorse Practice of Tārā

by Trulshik Adeu Rinpoche

 

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་རྟ་བསྐྱེད་པའི་འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་ནི།

This windhorse practice relying upon Noble Lady Tārā is a prayer that fulfils all wishes.

སྒྲོལ་ཆོག་གི་མཇུག་ཐོག་གམ། སྒྲོལ་བསྟོད་གང་མང་རྗེས།

At the end of the Tārā practice,1 or after reciting the Praises to Tārā2 as much as one can, begin:

ཨོཾ། ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མོ་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་མ། །

om, namkhé gyalmo drowa kün drolma

Oṃ. Queen of space, savior of all beings,

ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་རྣམ་དག་ཀླུང་གི་ཁམས། །

küntu khyabpa namdak lung gi kham

Perfectly pure essence of wind that pervades all,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་བསྐྱེད་དང་འཕེལ་བྱེད་པའི། །

jikten kham kün kyé dang pel jepé

You give birth to all worlds and cause them to flourish.

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

pakma drolmé zhab la chaktsal lo

Noble Lady Tārā, I pay homage to you!

 

དཀར་མོ་སྟོན་ཟླ་རྒྱས་པའི་ཞལ་མངའ་མ། །

karmo tön da gyepé zhal nga ma

Lady whose face gleams as white as the autumn moon,

གང་དེས་མི་མཐུན་གནོད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

gang dé mitün nöpa kün zhi zhing

By pacifying all adversity and affliction,

མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་མཛད་པས། །

tünkyen samdön lhün gyi drub dzepé

And spontaneously bringing favorable conditions and fulfiling wishes,

འཇིགས་བརྒྱད་དབྱིངས་སུ་ཞི་བའི་ཀླུང་རྟ་བསྐྱེད། །

jikgyé ying su zhiwé lung ta kyé

Generate the windhorse of dissolving the eight dangers into space!

 

སེར་མོ་གསེར་མདོག་ཉི་མའི་གཟི་མངའ་མ། །

sermo ser dok nyimé zi nga ma

Lady who shines as brightly as the golden sun,

གང་དེས་རྒུད་དང་ཕོངས་པ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །

gang dé gü dang pongpa kün sel zhing

By eliminating all decadence and poverty,

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་གྲགས་པ་རབ་འཕེལ་བས། །

tsé sö paljor drakpa rab pelwé

And increasing lifespan, merit, wealth and renown,

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པའི་ཀླུང་རྟ་བསྐྱེད། །

püntsok palyön gyepé lung ta kyé

Generate the windhorse of expanding prosperity and fortune!

 

དམར་མོ་རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་གཟི་འབར་མ། །

marmo ragé dangden zibar ma

Lady who blazes with the luster of red rubies,

གང་དེས་གཞན་དབང་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །

gang dé zhenwang galkyen kün sel zhing

By dispelling all dependency and misfortune,

རང་དབང་འཇིག་རྟེན་སྣང་བ་ཀུན་འདུ་བས། །

rangwang jikten nangwa kün duwé

And bringing the whole apparent world under my control,

ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཀླུང་རྟ་བསྐྱེད། །

kham sum wang du duwé lung ta kyé

Generate the windhorse of magnetizing the triple world!

 

སྔོན་མོ་ཨིཎྜ་ནི་ལའི་མདངས་ལྡན་མ། །

ngönmo indanilé dangden ma

Lady who sparkles with blue sapphire brilliance,

གང་དེས་དགྲ་གདོན་གནོད་པ་ཀུན་བཟློག་ཅིང་། །

gang dé dra dön nöpa kün dok ching

By repelling all enemies, obstacles and harm,

མི་མཐུན་འཇིགས་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བས། །

mitün jikpé chok lé namgyalwé

And granting total victory over all danger and adversity,

བདུད་སྡེ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཀླུང་རྟ་བསྐྱེད། །

dü dé zil gyi nönpé lung ta kyé

Generate the windhorse of overpowering demonic hordes!

 

ལྗང་མོ་མ་ར་ཀ་ཏའི་འོད་ལྡན་མ། །

jangmo ma ra katé öden ma

Lady who beams with emerald green light,

གང་དེས་མི་འདོད་ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

gang dé mindö chok nam kün zhi zhing

By pacifying all unwanted circumstances,

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱིས་དོན་ཀུན་འགྲུབ་བྱེད་པས། །

tashi pal gyi dön kün drub jepé

And accomplishing all aims with auspicious glory,

ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཀླུང་རྟ་བསྐྱེད། །

trinlé kha dang nyampé lung ta kyé

Generate the windhorse of acting on a space-like scale!

རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བརྗོད།

Next, recite the Essence of Interdependence mantra (Tendrel Nyingpo):

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ།

om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat | teshan tsa yo nirodha evam vadi maha shramana soha

oṃ ye dharmā hetu prabhāvā hetuṃ teṣāṃ tathāgato hyavadat | teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā ||

 

ཅེས་པའང་མགོ་ལོག་ཨ་སྐྱོང་མི་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་མ་གནང་བའི་བཞེད་སྐོང་དང་། སྐབས་སུ་བབས་པའི་དགོས་དབང་ཁྱད་པར་ཅན་བྱུང་བར་རྟེན། འཁྲུལ་ཞིག་བརྒྱད་མིང་པས་བྲིས་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

The one who holds the name of the Eighth Trulshik composed this to fulfill the earnest request of Golok Akyong Miwang Tendzin Gyatso, and due to the dire need for such a prayer. May it be the cause of total victory!

 

| Samye Translations (trans. Peter Woods and Stefan Mang) with the kind assistance of Adam Pearcey, 2020.

  1. That is the sādhana known as The Profound Essence of Tārā or Zabtik Drolchok (zab tig sgrol chog).
  2. A reference to The Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept